Anda di halaman 1dari 45

Peneraju Pendidikan Negara

Elemen Merentas Kurikulum dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)


Kursus Rintis KSSM Tingkatan 1 2011

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA


Bahasa Kemahiran Belajar

Pendidikan Alam

Sekitar Nilai Murni Sains dan Teknologi Patriotisme Kemahiran Berfikir Kepimpinan

Cara Belajar Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Pencegahan Rasuah Kajian Masa Depan Pendidikan Pengguna Keselamatan Jalanraya

Apakah Elemen Tambahan Dalam KSSR?


Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen:
1. 2. 3.

Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif mempunyai ciri dan sikap keusahawanan serta dapat menguasai kemahiran TMK

Mengapa Perlunya Penerapan ketiga-tiga Elemen?

Kemahiran abad ke-21 Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah keusahawanan dan inovatif Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran

Bilakah hendak melaksanakan Elemen Merentas Kurikulum?


Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar. EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar.

Satu Elemen Dua Elemen Ketiga-tiga Elemen

EMK: ELEMEN TAMBAHAN


KREATIVITI DAN INOVASI

Apakah Kreativiti?

Kreativiti?
Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan

/mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah, cabaran, soalan atau tugasan (QCA, 2007). Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997).

Inovasi?
Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu

(modifikasi, adaptasi) dari sedia ada.

7
7

Matlamat
Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan

berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

OBJEKTIF
Supaya murid: Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Menguasai kemahiran komunikasi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.

KREATIVITI DAN INOVASI


Strategi P&P
Mata pelajaran berteraskan kreativiti Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas Kurikulum

Penekanan kurikulum Pendekatan penerapan (infusion) Objektif pembelajaran Pra sekolah, sekolah rendah, menengah

Reka Cipta PSV/PMZ Teknikal & Vokasional Mata pelajaran MPV Kemahiran Hidup-Komponen reka cipta dalam mata pelajaran Literasi TMK

Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan projek Pembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusan Kajian masa depan

PROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA

10

Bagaimana membangunkan kreativiti?


1. 2. Peranan Guru Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Membimbing dan Menjadi Fasilitator Mentaksir Berterusan Mengurus Persekitaran Pembelajaran Membangunkan Komuniti
metakognisi Pemerhatian Analisis

2. Imaginasi
Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan

1. Persediaan
metakognisi Amalan berterusan Pelaksanaan

3. 4.
5.

metakognisi

4. Tindakan

3. Perkembangan
Penilaian
metakognisi

Model P&P Kreatif 1. Inkuiri Penemuan 2. Pembelajaran Berasaskan Masalah 3. Pembelajaran Berasaskan Projek 4. Kajian Masa Depan 5. Konstruktivisme
11

Aktiviti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pemerhatian Analisis Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan Menilai Pelaksanaan Amalan berterusan

Contoh Aktiviti

12

Indikator Pemikiran Kreatif


banyak idea
LANCAR

boleh menghasil idea baharu

ASLI

Indikator

LUWES

idea boleh dikembang dan dipelbagaikan

JELAS

menghurai idea dengan terperinci dan sistematik

13

EMK: ELEMEN TAMBAHAN


KEUSAHAWANAN

14

MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ?


USAHAWAN

TEKNOLOGI

INOVASI

PERKEMBANGANE KONOMI

15

15

MATLAMAT

Membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.

Diterapkan melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawanan

16

16

OBJEKTIF

Mengamalkan sikap keusahawanan; Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan; Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan; Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional; Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan.

17

17

FOKUS

Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu:


EK1 - Mengamalkan sikap keusahawanan EK2 - Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan EK3 - Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli EK4 - Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan EK5 - Nilai moral dan etika keusahawanan

18

18

PENDEKATAN

Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan 1. 2. 3. Pendekatan Penyebatian Pendekatan Pengintegrasian Pendekatan Pengaplikasian

19

19

PENYEBATIAN
RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN

INDUKSI

LANGKAH 1 LANGKAH2 LANGKAH AKHIR

Penerapan bermula dari awal hingga ke akhir P&P

PENUTUP

20

20

PENGINTEGRASIAN
RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN

INDUKSI

LANGKAH 1 LANGKAH2 LANGKAH AKHIR

Integrasi di manamana langkah pengajaran/ perkembangan P&P

PENUTUP

21

21

PENGAPLIKASIAN
RANCANGAN PENGAJARAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH AKHIR

ELEMEN KEUSAHAWANAN

PENUTUP

Aplikasi di akhir pengajaran / perkembangan P&P

22

22

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Bertanggungjawab terhadap keputusan Peka kepada peluang Berani mengambil risiko Daya kreativiti dan inovasi Fleksibiliti Keinginan kepada maklum balas segera Berorientasikan masa depan

23

23

1.8 Kesanggupan belajar daripada kesilapan 1.9 Berkeupayaan memimpin 1.10 Berorientasikan pencapaian 1.11 Berdaya tahan 1.12 Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi 1.13Tabah 1.14 Boleh membina jaringan sosial
24 24

9 langkah utama:
2.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan; 2.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif; 2.3 menghasilkan idea dari pemerhatian; 2.4 memilih idea baik dari banyak idea;

2.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi);

25

25

2.6 menilai idea secara kritis dalam konteks; 2.7 melaksanakan idea dalam bentuk produk

teknologi abstrak atau konkrit;


2.8 menyesuaikan idea baru dengan

keperluan masyarakat dan persekitaran;


2.9 meneruskan peningkatan kualiti idea.

26

26

Melibatkan proses-proses:3.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti;

3.2 Melaksana projek mengikut langkahlangkah yang telah disediakan; 3.3 Memantau projek;

3.4 Menilai pelaksanaan projek.

27

27

4. TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEUSAHAWANAN


Murid boleh: 4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional; 4.2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama; 4.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber

alternatif/ bahan kitar semula

28

28

5. NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN


Ada lima prinsip amalan etika keusahawanan berasaskan nilai moral baik:
Prinsip Tanggungjawab Sosial
Prinsip Keadilan Prinsip Hak Manusia Prinsip Autonomi Prinsip Ketelusan

29

29

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL

Tindakan: Murid boleh mempromosikan hasil karya kad ucapan ini untuk dijual (EK-1, 2, 3 & 5) kepada rakan dan kenalan menggunakan papan kenyataan, laman web atau blog.
30

INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN


SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGI PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARAN

APLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI: BERDAYA SAING

KEMAHIRAN PENGURUSAN: BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESAN


31

EMK: ELEMEN TAMBAHAN


TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

32

Apa itu Elemen TMK?

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa.

Matlamat

Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid


dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif, berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran.

33

Objektif

Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

34

Fokus
TMK dalam merentas kurikulum digunakan dalam p&p di mana ianya diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut:


Belajar Mengenai TMK pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu
disiplin ilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output). Belajar Dengan TMK sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office). Belajar Melalui TMK maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROMPortal E-bahan, EduwebTV dan Google Earth).

35

Strategi P&P (TMK Merentas Kurikulum) - Belajar Dengan dan Melalui TMK

Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi, CDROM atau bahan muat turun daripada Internet. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio, laporan bergambar dan poster digital.

Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan.

36

36

Mod Penggunaan TMK Dalam P&P


1. Guru dan murid

2. Guru sahaja

3. Murid sahaja

37

Kreativiti dan Inovasi serta Keusahawanan dalam TMK


Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui: Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian Menjana idea baru dengan menggunakan TMK Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK
38 38

Contoh Penulisan Rancangan Pelajaran Harian


Mata Pelajaran: Tema /Topik: Masa: Standard Pembelajaran mata pelajaran: Objektif Pembelajaran: Aktiviti P&P: Pendidikan Moral Tahun 2 Tiada 120 minit 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 dan 12.1.4 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan mengenal nilai kerjasama dalam keluarga untuk kepentingan bersama.
1. 2. 3.

Murid berkongsi pengalaman mengenai aktiviti mereka di rumah pada hujung minggu. Menyenaraikan aktiviti murid dan memberi penekanan mengenai nilai berkerjasama dalam keluarga. Main perisian Tidy Up dan murid menceritakan tugas yang mereka lakukan semasa bermain Tidy up bagi meringankan beban keluarga.. TMK: Aktiviti dalam Perisian Tidy Up membantu murid belajar mengenai nilai kerjasama. Keusahawaan: Sikap dan pemikiran cemerlang Menjana idea yang berkaitan dengan pengalaman kerjasama di rumah.

EMK:

1. 2.

3. BBM/Media: Penilaian P&P: Refleksi:

Perisan Tidy Up. Murid boleh menceritakan secara lisan tentang kebaikan bekerjasama dan menjalankan tugas bersama-sama keluarga. Seramai 25 orang murid boleh menyenaraikan peranan mereka dirumah bagi membantu keluarga. Hanya 5 orang murid yang menghadapi masalah menulis ayat. Murid diberi latihan bimbingan seperti isi tempat kosong.

39

Rumusan EMK - ENT


Kreativiti & Inovasi dan/atau

Dokumen Standard Mata pelajaran

Keusahawanan

dan/atau

Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok.

TMK

40

Sekian Terima kasih


www.moe.gov.my/bpk

41

FASA PERSEDIAAN
Pemerhatian Gunakan deria, tumpu kpd objek, gunakan alat, kendalikan alat, guna kaedah atau prosedur, kenalpasti ciri, situasi, fenomena, dapatn makna, kenalpasti objek, situasi disekeliling.

Analisis

Persamaan-perbezaan, asingkan, kumpulkan, susun maklumat ikut kriteria, kesan sebab, kaji kesan baik-buruk, imbas kembali idea, cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

42

FASA IMAGINASI
Penjanaan Idea
Hasilkan idea yang byk (benar atau tidak), hasilkan idea bermakna, cari hubungkait, gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada.

Sintesis Idea

Buat kesimpulan, itlakan, bina tajuk, hasilkan komunikasi yang unik, maklumat cukup?Maklumat tambahan?, buat keputusan ttg sintesis akhir, bincang kebaikan/kelebihan, keburukan/kelemahan, cabar dan nilai maklumat yang diperolehi=samada perlu tindakan susulan @ketepikan, buat fefleksi berterusan

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

43

FASA PERKEMBANGAN
Penambah baikan Tokok tambah idea, ubahsuai idea, beri penerangan rasional idea, beri pelbagai contoh berkaitan tugasan.

Menilai

Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea,nyatakan kekuatan/kelemahan, kbaikan/kburukan berdasarkan bukti, buat pilihan bdasarkan kenyataan dan x dipengaruhi oleh perasaan.

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

44

FASA TINDAKAN
Pelaksanaan Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan khusus, susun idea,hasikan idea x sama dgan org lain Peka dengan sekeliling, buat pemerhatian untuk kenalpasti masalah, kesilapan dan kelemahan, praktikkan proses kreatif unt hasilakan idea baharu secara berterusan

Amalan berterusan

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

45