Anda di halaman 1dari 55

KBKK DALAM PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN PRASEKOLAH

ZULKIPLY BIN HJ YAAKOB


JURULATIH UTAMA PRASEKOLAH
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
PENGENALAN
• “Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam
Reformasi Pendidikan ialah kemahiran berfikir.
Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan
kebolehan semula jadi. Kepintaran akal atau
intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran
berfikir sekiranya ia tidak menguasai kemahiran
itu.”

(Wan Mohd Zahid Mohd Noordin:1993,


Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian)
OBJEKTIF KURSUS
Peserta dapat:

• pengetahuan mengenai KBKK dengan lebih


mantap
• mengaplikasi pelbagai alat berfikir
(kemahiran menyoal, peta minda, pengurusan
grafik, CoRT 1) dalam P & P
• mengaplikasi KBKK dalam pelaksanaan
komponen kurikulum prasekolah bagi
menghasilkan P & P yang lebih berkesan
Konsep dan Definisi Pemikiran
• Manusia dikurniakan akal (mind) dan hati
(Qalbu)
• Akal merupakan sumber intelek yang
menghasilkan pengetahuan.
• Dengan ujudnya akal dan hati dapat
membuat penaakulan, memahami sesuatu
dan membentuk konsep
PETA KONSEP
KBKK

KBKK Secara Am

Alat-alat Berfikir

Pemikiran Kritis

Pemikiran Kreatif

Membuat Keputusan &


Menyelesaikan Masalah
PETA KONSEP
KBKK Secara Am

Definisi dan Tujuan mengajarKBKK

Jenis Kemahiran Berfikir

Cara Meningkatkan KB

Mengaplikasi KBKK
dalam P & P
Definisi & Tujuan
Kemahiran Berfikir
• George (1970) melihat pemikiran
sebagai suatu proses
penyelesaian masalah dan
pelakuan semula jadi yang
kompleks.

• Edward de Bono (1976) pula


mengaitkan kemahiran berfikir
dengan pemikiran lateral yang
membawa maksud bukan sahaja
Definisi & Tujuan
KemahiranBerfikir
• Meyer (1977) pula melihat
pemikiran sebagai melibatkan
pengelolaan operasi-operasi
mental tertentu yang berlaku
dalam minda atau sistem kognitif
seseorang yang bertujuan
menyelesaikan masalah.

• Chaffee (1988) pula, pemikiran


merupakan proses luar biasa yang
digunakan dalam proses membuat
Definisi & Tujuan
KemahiranBerfikir
• Vincent Ryan Ruggiero (1991) pula
menyatakan berfikir ialah apa sahaja
aktiviti mental yang membantu untuk
memformulasi atau menyelesaikan
masalah, membuat keputusan dan
menyempurnakan sesuatu kemahuan
untuk memahami sesuatu
(mencari jawapan dan mendapatkan
makna)

• Fraenkel (1980) pula berpendapat


bahawa pemikiran merupakan proses
menggunakan minda sama ada untuk
Definisi & Tujuan
KemahiranBerfikir
• Costa (1985) mengatakan pemikiran
sebagai proses penerimaan rangsangan luar
oleh minda melalui deria-deria yang
kemudiannya diproses dan digunakan.

• Dewey (1933) menganggap pemikiran


sebagai usaha memeriksa dan menimbang
sesuatu butir maklumat dengan teliti
berdasarkan kriteria tertentu.
Definisi & Tujuan
KemahiranBerfikir
• Sigel (1984) mengatakan yang pemkiran
meliputi aktiviti seperti refleksi
pengkonsepan dan penyelesaian masalah.

• Pressiesen (1987) mengatakan pemikiran


sebagai aktiviti mental dimana pengetahuan
diperolehi dan diolah melalui proses
penaakulan.
Definisi & Tujuan
KemahiranBerfikir
• Beyer (1992) menerusi “Functional Thinking Model”
melebelkan berfikir dalam domain kognitif yang
pelbagai aras.
• Aras 1: aras terendah merupakan kebolehan
mengingat dan menyimpan data.
• Aras 2: Kebolehan memproses dan penaakulan
• Aras 3: menerangkan kebolehan kemahiran kritis dan
kreatif.
• Aras 4: Aras tertinggi, menentukan kebolehan
seseorang menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan.
Definisi & Tujuan
KemahiranBerfikir
• John Barell(1991) “…. I define thinking as a
search for meaning and understanding that can
involve the adventurous generation of options,
the attempt to arrive at logical, reasonable
judgements and reflection on the proses.”
• merupakan kecekapan proses
menggunakan minda untuk mencari
makna dan pemahaman terhadap
sesuatu, menjelajahi pelbagai
kemungkinan idea, membuat
keputusan, menyelesaikan masalah,
membuat pertimbangan secara logik
serta membuat refleksi atau tinjauan
Rumusan Definisi &
Tujuan
• “Pemikiran ialah proses menggunakan
minda untuk mencari makna dan
pemahaman terhadap sesuatu, menerokai
pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan
dan membuat pertimbangan yang wajar,
bagi membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah dan seterusnya
membuat refleksi dan metakognitif
terhadap proses yang dialami”
Definisi & Tujuan
KemahiranBerfikir
• Som Hj Nor dan Dahalan Mohd Ramli
(1998)
- Merumuskan pemikiran sebagai proses
menggunakan minda untuk mencari makna
dan pemahaman terhadap sesuatu,
menerokai pelbagai kemungkinan idea atau
ciptaan dan membuat pertimbangan yang
wajar bagi membuat keputusan dan
penyelesaian masalah dan seterusnya
membuat refleksi dan metakognisi terhadap
proses yang dialami.
Istilah Metakognisi

• Metacognition is thinking about thinking.


• Merupakan ilmu pengetahuan dan
kesedaran yang membolehkannya
mengawal proses berfikir dan aktiviti yang
sedang dijalankan.
Proses Metakognisi
• Perancangan : Kebolehan menyatakan
matlamat, memilih operasi yang hendak
dilakukan, mengatur operasi dan mengenalpasti
halangan yang mungkin berlaku.
• Pengkonsepan: Kebolehan diri untuk sentiasa
sedar tentang matlamat, kedudukan perkara yang
dikerjakan, sentiasa mengenalpasti matlamat
yang telah tercapai, menentukan pergerakan
aktiviti, mengesan halangan atau kesilapan dan
tahu cara mengatasinya.
• Penaksiran: Kebolehan untuk menilai
pencapaian matlamat mengadili ketepatan
keputusan, mengadili keberkesanan
perancangan dan pelaksanaan.
Domain Kemahiran Berfikir
• Otak (domain kognitif)

• Perasaan ( domain afektif)


Domain Kognitif
• Berfikir menggunakan otak :Benjamin Bloom
• Taksonomi Bloom: 6. Penilaian
5. Sintesis
4. Analisis
3. Aplikasi
2. Pemahaman
1. Pengetahuan
Domain afektif
• Dipelopori : oleh Krathwohl dan rakan (1964)
• Menitikberatkan : tentang perasaan, emosi
dalaman, sikap dan sistem moral.
• Mengkategorikan domain afektif kpd lima tahap:
Tahap 5: mengamalkan nilai
Tahap 4: menyelaras sistem nilai
Tahap 3 : menilai
Tahap 2: tindak balas
Tahap 1: Penerimaan
Budaya Berfikir dapat dipupuk jika:
• KBKK diajar secara eksplisit;
diaplikasikan oleh murid
• KBKK disepadukan dan disebatikan
dalam aktiviti P & P
• KBKK diajar bersama isi pelajaran
• KKKK digunakan untuk memikirkan
tentang apa yang dipelajari
Tujuan Penyebatian Strategi
KBKK Dalam Pengajaran dan
Pembelajaran:
untuk membolehkan pelajar:

• mendapat latihan berfikir secara


kritis dan
kreatif untuk membuat keputusan
dan
menyelesaikan masalah dengan
bijak,
• mengaplikasikan pengetahuan,
pengalaman,
dan kemahiran berfikir secara
Tujuan Penyebatian Strategi
KBKK Dalam Pengajaran dan
Pembelajaran:
• mengatasi kesilapan-kesilapan
berfikir yang
terburu-buru, bercelaru, kabur,
dan sempit,
• meningkatkan aspek kognitif dan
afektif, dan
seterusnya perkembangan intelek
mereka,
• bersikap terbuka dalam menerima
dan memberi pendapat,
• membina keyakinan diri untuk
MENINGKATKAN KUALITI BERFIKIR

Elakkan berfikir Beri peluang latihan


secara: dan
aktiviti:
1. Perbincangan dan
1. terburu-buru menjana idea
2. sempit 2. Membuat keputusan
3. kabur secara teliti, bijak dan
bertanggungjawab
4.
3. Penyusunan grafik idea
bercelaru berpusat; peta minda
4. Penyusunan grafik idea
berurutan; carta aliran
Jenis-Jenis Kemahiran
Berfikir
KBKK

BERFIKIR BERFIKIR
SECARA KRITIS SECARA KREATIF

MEMBUAT KEPUTUSAN DAN


MENYELESAIKAN MASALAH
BERFIKIR SECARA
KRITIS
• Kemahiran Berfikir Secara
Kritis merupakan
kecekapan dan keupayaan
menggunakan minda untuk
menilai kemunasabahan
atau kewajaran sesuatu
idea berdasarkan alasan
dan bukti yang munasabah
Pemikiran kritis
• melibatkan penjelasan idea
bagi mempertingkatkan
pemahaman dan keupayaan
untuk menggunakan
maklumat dengan berkesan

• melibatkan proses
menganalisis dan menilai idea,
data atau maklumat untuk
CONTOH BERFIKIR
SECARA KRITIS
a) membanding dan
membeza
b) membuat kategori /
klasifikasi
c) menerangkan sebab
d) menentukan sumber yang
dipercayai
e) membuat ramalan
f) meneliti bahagian kecil dan
keseluruhan
g) mengusul periksa andaian
h) membuat inferens
Berfikir Secara Kreatif

• Kemahiran Berfikir Secara


Kreatif ialah kecekapan atau
keupayaan menggunakan
minda untuk menjana dan
menghasilkan idea yang tidak
terhad, pelbagai, baru, asli,
luar biasa, provokatif,
mencabar, mudah ubah, dan
dapat dikembangkan kepada
PEMIKIRAN KREATIF

• pemikiran kreatif berfungsi


memperluas dan
memperkembang daya
imaginasi inovasi dan
kreativiti untuk
mendapatkan idea yang
banyak, pelbagai dan baru
CONTOH BERFIKIR SECARA
KREATIF
a) menjana dan menghasilkan
idea yang pelbagai
(baru, asli, luar biasa,
provokatif, mencabar )
b) mencipta analogi
c) mencipta metafora
d) membuat definisi
e) membuat hipotesis
f) membuat peta konsep
CARA MENGEMBANGKAN DAN
MELUASKAN IDEA (Alex Osborn:1963)

• 1. Ubahkan (modify)
• 2. Kecilkan (minify)
• 3. Besarkan (magnify)
• 4. Gantikan (substitute)
• 5. Atur Semula (rearrange)
• 6.Terbalikkan (reverse)
• 7. Gabungkan (combine)
Kemahiran Membuat
Keputusan dan
Kemahiran Menyelesaikan
Masalah.
• Kedua-dua kemahiran ini
sebenarnya terkandung
dalam kedua-dua domain
KBKK (pemikiran kritis dan
kreatif)
Kepentingan Kemahiran Berfikir
• Pepatah Cina, “ Beri kanak-kanak seekor
HEMISFERA OTAK
FUNGSI HOKI: • FUNGSI HOKA
• Kreatif
• Logik • Sintesis
• Analitis • Global
• Urutan • Bentuk,corak pola,
• Bahasa ruang
• Matematik • Lukisan, rentak, muzik
• Linear • Imej, visual, gambar,
imaginasi
ALAT-ALAT BERFIKIR KBKK

• SOALAN
• PETA MINDA
• PENGURUSAN GRAFIK
• CoRT 1
SOALAN

• Bertumpu & bercapah


• Lingkaran soalan
• Kata tanya
• Kreatif kritis
• Taksonomi Bloom
SOALAN BERTUMPU BERCAPAH

• SOALAN • SOALAN
BERTUMPU BERCAPAH
- Mempunyai satu - Pelbagai jawapan
jawapan - Terbuka
- Tersurat - Tersirat
- Mengingat kembali - Taakulan
- Lebih objektif – “Ya”/ - Lebih subjektif
“Tidak”
LINGKARAN SOALAN

SEKITAR PERKARA

SEKITAR LUAR DARI


PENGALAMAN PERSEKITARAN
MURID MURID
KATA TANYA

WHAT? WHO?

HOW? 5W+H WHEN?

WHERE? WHY?
PETA MINDA

• Konsep
• Tujuan
• Cara
• Bentuk
MEMBUAT PETA KONSEP /
PETA MINDA
CONTOH: Mengenal huruf A
ayam atap
akbar

ayah
Aa
akar

adik awan
BAGAIMANA? APA?

PENGURUSAN
GRAFIK

MENGAPA? BILA?
APAKAH PG?

• Sejenis Alat Berfikir


• Membantu mengurus fikiran
• Tidak akan berfungsi tanpa
kemahiran berfikir
• Bentuk dan corak PG boleh
diubahsuai
PENGURUSAN GRAFIK
• MEMBANDING DAN MEMBEZA
• MENGKATEGORI / KLASIFIKASI
• MENERANGKAN SEBAB
• MENELITI BAHAGIAN KECIL DAN
KESELURUHAN
• MEMBUAT RAMALAN
• MEMBUAT INFERENS
PENGURUSAN GRAFIK
• MENJANA IDEA
• MEMBUAT SEKUENS
• MENCIPTA ANALOGI
• MENCIPTA METAFORA
• MEMBUAT KEPUTUSAN
• MENGESAHKAN SUMBER
MAKLUMAT
• MENYELESAIKAN MASALAH
Alat Berfikir CoRT 1
COGNITIVE RESEARCH TRUST – CoRT 1
– Menggalakkan individu berfikir secara meluas

• PMI – Plus, Minus, Intersting


• CAF – Consider All Factors
• C & S – Consequence & sequel
• OPV – Other people’s view
• FIP – First Important Priorities
• AGO – Aim, Goals & Objectives
• APC – Alternatives, Possibilities & Choices
Mengaplikasi KBKK dalam P & P
PRASEKOLAH

• WHAT?
• WHO?
• WHEN?
• WHERE?
• HOW?
KBKK DALAM P & P

PENYEBATIAN :
- Dalam pengenalan
- Dalam bahan dan aktiviti
- Dalam refleksi dan metakognitif
- Dalam pengukuhan
- Dalam aplikasi
- Dalam beberapa langkah P & P
CARA PENYEBATIAN

CARA 1 CARA 2
• KENAL PASTI • KENAL PASTI
KOMPONEN KBKK
• TAJUK • KOMPONEN,TEMA
PELAJARAN/ & TAJUK
TEMA PELAJARAN
• BAHAN • BAHAN
• KBKK
KOMPONEN
KOMPONEN BAHASA &
FIZIKAL KOMUNIKASI

TEMA
KOMPONEN KOMPONEN SENI
SOSIOEMOSI & ESTETIKA

KOMPONEN
KEROHANIAN KOMPONEN
& MORAL KOGNITIF
KOM. FIZIKAL KOM. BAHASA & KOMUNIKASI
- Circle-time: refleksi
-Pergerakan kreatif - Menyusun perkataan & gambar
-Permainan “Tok Harimau” - Banding beza pergerakan

KOM. KOM. SENI & ESTETIKA


SOSIOEMOSI HAIWAN -Bentuk haiwan dgn doh
-Lakonan -Nyanyian dan pergerakan
-Permainan Lagu “Oh Bangau”

KOM. KEROHANIAN KOM. KOGNITIF


& MORAL
- Seriasi/Mengkategori
- Bercerita Arnab & Kura-kura
- Mengenal pasti andaian - Menjana idea – Fungsi
haiwan ( CAF )
Tugasan Kumpulan

• Pilih satu tema dan dan janakan idea dalam


peta minda untuk menyebatikan KBKK
dalam pengajaran dan pembelajaran
komponen kurikulum prasekolah

• Cadangkan aktiviti / bahan / alat berfikir


yang sesuai untuk melaksanakan pengajaran
tersebut