Anda di halaman 1dari 43

APLIKASI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

iD

En. Ali Ab. Ghani (Ketua) Pn. Kong Meow San Haji Tohid Abdul Karim Pn. Hamizah Hamzah Puan Sarina Salim En. Zamrus Abd. Rahman En. Rosli Suleiman

APAKAH TEORI KECERDASAN PELBAGAI (TKP) ?

Konsep Asas Istilah dan Dimensi Berlainan

Definisi Asas
Howard Gardner

Huraian Definisi Asas


Linda Campbell, Bruce Campbell & Dee Dickinson

Jenis

Lapan Jenis Kecerdasan (TKP)

Sintesis Pengertian

Pengertian Setiap Jenis Kecerdasan Dalam TKP

HOWARD GARDNER

MASALAH
DEFINISI ASAS An intelligence is the ability to solve problems, or to create products, that are valued within one or more cultural settings. Kecerdasan ialah kebolehan untuk menyelesaikan masalah, atau mencipta barangan yang bernilai dalam lingkungan satu Atau lebih latar budaya.

BARANGAN
FRAMES OF MIND

RUMUSAN DEFINISI

(a) Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar ;

(b) Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan ; dan

(c) Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan m.s. 5 yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.

Cara Mengetahui Cara Pengajaran Laluan Pembelajaran Gaya Pembelajaran Inventori Piza

m.s.. 6

JENIS KECERDASAN PELBAGAI


Verbal-Linguistik Naturalis Logik-Matematik

+
Intrapersonal

8 7

2 3

Visual-Ruang

KECERDASAN PELBAGAI

Interpersonal

4
Kinestetik

Muzik

m.s. 7

TKP boleh dipermudah seperti berikut :


ALAM

?
POTENSI

KIRA

?
DIRI

INDIVIDU SEPENUHNYA

?
RUANG

tetapi bagaimana dengan

pengisiannya

POTENSI
ORANG LAIN PERASAAN MOTIVASI KEHENDAK INTERAKSI

IRAMA & LAGU DETIK RITMA NADA MELODI CERMIN DIRI KESEDARAN KEPERCAYAAN BERFIKIR KENDIRIAN

BINAAN & POLA KONSEP ABSTRAK NOMBORAN SEBAB-AKIBAT PENGGUNAAN & PENGUASAAN BAHASA FONOLOGI MORFOLOGI SINTAKSIS SEMANTIK
BAHASA BADAN PERGERAKAN IMBANGAN KEPANTASAN KEANJALAN

PENGAMATAN FLORA & FAUNA MENGALAMI MENGECAM MENGKATEGORI MENGKLASIFIKASI


VISUALISASI IMAGINASI GAMBARAN GRAFIK GARISAN

Menyokong pembelajaran Menerima persamaan bersepadu yang menyeluruh dan perbezaan antara selaras denganFalsafah Pendidikan individu dengan Kebangsaan dan keperluan muridmengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar 7 dengan cara yang Mempelbagai cara MENGAPA berlainan penilaian

TKP?

6 Mewujudkan suasana 3 kolaboratif di sekolah 4 Meningkatkan 5 kecerdasan Meningkatkan Meningkatkan harga diri, pelbagai seseorang profesionalisme guru dan kreativiti dan menyedari bahawa dan menggalakkan motivasi melalui potensinya tidak inovasi dan terbatas P&P yang penyelidikan dalam menyeronokkan P&P

Bagaimana Melakasanakan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran, Peringkat I : Padanan

Satu titik permulaan ialah guru mengenal pasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai dan juga kekuatan murid. Maka guru dapat memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid. Dengan ini guru boleh memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyelah.

1 Mengisi borang senarai semak MICA (Multiple Intelligences Checklist for Adults) (Lampiran)

dala m
2 Daripada jawapan senarai semak, guru dapat mengetahui kekuatan diri di antara kecerdasan pelbagai

Kecenderongan kecerdasan yang dominan mendorong guru memperoleh banyak idea untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Guru boleh merujuk kepada Jadual Kecerdasan Pelbagai (A) untuk memperluaskan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain

LATIH AN

Contohnya, bagi seseorang guru yang lebih cenderung dalam kecerdasan logik-matematik dan kurang dalam kecerdasan visualruang, dia boleh merujuk kepada ideaidea mengenai aktiviti kecerdasan visualruang.

Sila jawab senarai semak MICA. Bagi setiap kecerdasan, kira jumlah markah yang didapati mengikut panduan yang diberi. Menentukan kekuatan kecerdasan sendiri. Rujuk Jadual Kecerdasan Pelbagai (A) dan cari maklumat untuk memperluaskan idea pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain.

dalam

Pemerhatian tingkah laku murid semasa belajar Aktiviti yang digemari murid pada masa lapang Laporan prestasi murid Profil kecerdasan murid

BAGAIMANA MELAKSANAKAN TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PERINGKAT 1: PADANAN (Unit 3)


PERINGKAT 2: PERCUBAAN (Unit 4) PERINGKAT 3: PENINGKATAN (Unit 5)

Peringkat 1: PADANAN Kesedaran bahawa perlunya memadankan pengajaran dan pembelajaran dengan kecerdasan pelbagai murid

Peringkat 2: PERCUBAAN Perancangan dan percubaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berasaskan TKP Peringkat 3: PENINGKATAN Kaitan TKP dengan kemahiran berfikir untuk perkembangan murid

UNIT 4 Peringkat II: PERCUBAAN


Perancangan Persekitaran Proses Penilaian

PERANCANGAN
Guru mula memikirkan bagaimanaTKP boleh diaplikasikan ke dalam pengajaran dan pembelajaran seharian

Soalan yang boleh membantu semasa menyediakan rancangan pelajaran


VERBALLINGUISTIK Bagaimanakah saya boleh menggunakan bahasa lisan , bacaan dan penulisan? LOGIK-MATEMATIK Bagaimanakah saya boleh memasukkan nombor, pengiraan, pengelasan atau menggalakkan pemikiran kritis?

VISUAL-RUANG Bagaimanakah saya boleh menggunakan alat bantu mengajar visualisasi, warna, seni, metafora atau penyusun grafik?

MUZIK Bagaimanakah saya boleh menggunakan muzik, bunyi-bunyian persekitaran atau unsur ritma dan melodi?

Soalan yang boleh membantu semasa menyediakan rancangan pelajaran


KINESTETIK Bagaimanakah saya boleh melibatkan pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti hands-on? INTERPERSONAL Bagaimanakah saya boleh melibatkan murid dalam perkongsian rakan sebaya, pembelajaran kerjasama atau simulasi kumpulan?

INTRAPERSONAL Bagaimanakah saya boleh memberi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri?

NATURALIS Bagaimanakah saya boleh membawa alam semula jadi ke dalam bilik darjah atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi?

PERSEKITARAN
Guru memikirkan cara memaksimumkan potensi persekitaran terutama sekali keadaan di dalam bilik darjah

STESEN KECERDASAN
Setiap stesen mempunyai unsur kecerdasan tertentu seperti mengadakan flora dan fauna untuk stesen Naturalis Sudut diwujudkan mengikut tema atau kecerdasan secara bergilir untuk mengatasi kekangan ruang CONTOH: Stesen Tumpuan Intrapersonal Sudut yang jauh dari gangguan Murid boleh dibekalkan dengan plag-telinga supaya sunyi dan boleh membaca, menulis dalam dairi, berfikir dan berefleksi sendiri

PERHIASAN BILIK DARJAH


Hias bilik darjah dengan maklumat yang boleh dihargai oleh setiap kecerdasan Contohnya, murid yang cenderung kepada VerbalLinguistik menyediakan poster beberapa orang penulis terkenal CONTOH: + Kecerdasan Logik-Matematik Gantungkan model bentuk atau formula di sekeliling bilik darjah Lekatkan contoh wang syiling dan kertas serta nama negeri / negara dan nilainya

LAWATAN LUAR
Membawa murid keluar dari bilik darjah supaya mereka dapat memerhati dan memahami bagaimana setiap individu mempunyai dan menggunakan kecerdasan pelbagai masing-masing Ibu bapa memainkan peranan yang besar dalam menggalakkan lawatan ke tempat kerja mereka CONTOH: Lawatan Muzik Membawa murid mendengar Orkestra Filharmonik dan mengadakan sesi perkongsian bersama orkestra Membawa murid ke studio rakaman dan melihat bagaimana rancangan radio atau cakera padat dirakamkan

SUMBER BILIK DARJAH Bagi setiap mata pelajaran, banyak sumber boleh digabungjalinkan dengan kecerdasan pelbagai murid bagi meningkatkan minat belajar murid

SUMBER BILIK DARJAH


KINESTETIK Bola Payung Kit binaan Jam randik Gelung rotan Kit robotik INTERPERSON AL Biografi Kad main peranan Permainan papan (board games) Carta hari jadi

PROSES
Guru mempunyai beberapa opsyen menggunakan TKP merentasi kurikulum. Lima model dicadangkan berdasarkan kesesuaian murid, bilik darjah, mata pelajaran dan topik yang diajar

PROSES
SISIPAN Guru boleh memilih satu atau dua kecerdasan dan digunakan dalam pengajaran secara tidak langsung

JARINGAN Setiap kecerdasan digunakan dalam pengajaran tematik

PROSES
JALINAN Satu kecerdasan digunakan dalam beberapa mata pelajaran PERKONGSIAN Beberapa kecerdasan dipilih untuk digunakan dalam dua mata pelajaran

KESEPADUAN Beberapa kecerdasan digunakan secara bersepadu merentasi mata pelajaran yang berlainan

PENILAIAN
Guru boleh menggunakan cara yang berbeza mengendalikan penilaian dengan cara yang dicadangkan dalam TKP

PENILAIAN
BERMAKNA mempunyai nilai kepada murid BERKONTEKS berkaitan dengan persekitaran dan kehidupan mereka BERPADAN DENGAN KECERDASAN MURID membenarkan masa untuk murid menghayati proses penghasilan sesuatu projek atau penilaian

PENILAIAN
MEMBENARKAN PERKEMBANGAN KESEMUA KECERDASAN melibatkan kreativiti, perbincangan, penyelesaian masalah, demonstrasi, refleksi dan penyampaian DIGABUNGJALINKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN murid belajar kerana ingin tahu dan digalakkan belajar dalam kumpulan MENCERMINKAN KEPAKARAN MURID DALAM SESUATU KEMAHIRAN perbandingan dibuat dengan hasil yang lepas murid itu sendiri

PENILAIAN
Murid haruslah dibenarkan memainkan peranan yang aktif dalam proses penilaian dari segi penggubalan dan penilaian kendiri dan rakan sebaya

JENIS PENILAIAN
Projek dan produk

Persembahan, penyampaian dan demonstrasi

Rakaman video, kaset dan penggambaran

JENIS PENILAIAN
Penyelesai an masalah dan eksperimen

Laporan, folio, portfolio dan pameran


Berupaya membina soalan dengan tujuan dan objektif yang jelas serta berkebolehan mencari

Pemerhatian di stesen-stesen kecerdasan

Peringkat III : Peningkatan


dala m

VisualRuang Kinestetik

Melakar, membuat peta minda, membayangkan masalah dan penyelesaiannya

Manipulasi alat, bahan untuk menyelesiakan masalah


Menyedari ritma, harmoni, kecanggungan untuk mengenal pasti masalah dan penyelesaiannya Mendapat pelbagai idea melalui interaksi dengan orang lain mengenai masalah dan penyelesaiannya Membuat refleksi secara mendalam berasaskan pengalaman, perasaan diri mengenai masalah dan penyelesaiannya Menggunakan contoh daripada alam semula jadi untuk mengkaji masalah dan penyelesaiannya

Muzik

Interperso nal

Intraperso nal

Naturalis

Peringkat III : Peningkatan


untuk

Meningkatkan pemikiran yang lebih mendalam Memperoleh pelbagai perspektif mengenai sesuatu perkara Mengaplikasi pengetahuan yang sedia ada dalam situasi dan konteks yang baru dan berlainan

Melalui pemikiran sebegini, kreativiti dan inovasi dapat dicungkil daripada murid

LogikMatematik

VerbalLinguistik
Murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu cerpen atau hasil kesusasteraan

Murid menjalankan eksperimen sains yang keputusannya di luar jangkaan murid

VisualRuang
Murid melukis sesuatu dengan menggunakan stail, media atau bahan baru

Kinestetik
Murid menggunakan pergerakan atau stail baru dalam tarian dan drama

Muzik
Murid menghasilkan muzik yang luar biasa tetapi masih seronok dan gemar didengar

Interperso nal
Murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama atau tokoh Intraperson sejarah

Naturalis
Murid mencari cara menggunakan bahan alam semula jadi sebagai bahan sumber penghasilan sesuatu yang baru dan luar biasa

al
Murid memahami diri secara lebih mendalam dengan mengaitkan apa yang dipelajari dengan diri sendiri

Peringkat III : Peningkatan


untuk

Kepelbag aian Aktiviti Bilik Darjah Matriks

Aktiviti bilik darjah boleh dipelbagaikan dengan menggunakan strategi TKP untuk peningkatan perkembangan kognitif mengikut Taksonomi Bloom.
Satu matriks boleh direka untuk tujuan ini. Matriks seperti ini boleh digunakan : Untuk menganalisis sesuatu bidang atau topik tertentu dalam kurikulum

Contoh matriks Kemahiran Hidup

Sebagai peta bagi guru memastikan pelbagai aktiviti bilik darjah dijalankan ke arah perkembangan kognitif murid.

Mata Pelajaran

Sains

Tingkatan
Tajuk Sub-tajuk

Dua
Air dan Larutan Keterlarutan Bahan Dalam Air

Objektif
Memperihalkan pelbagai kegunaan air dalam kehidupan harian. Menerangkan maksud keterlarutan. Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut dalam kehidupan harian. Menghargai kepentingan air yang bersih untuk kualiti hidup.

Nilai Murni dan Sikap


Mensyukuri kewujudan pelbagai sumber untuk keperluan hidupan

Menyedari pentingnya manusia mengamalkan tindakan yang bertanggungjawab bagi memastikan sumber air bersih demi kesejahteraan dan kemandirian hidup manusia.

Set Induksi

Sumbangsa ran Berkumpul an Merancang eksperimen

Linguis tik

Langka h1

LogikMatema tik

Langka h2

Menguji hipotesis
Kineste tik

Langka h3

Menganalis is data

LogikMatema tik

Langka h4

Menyedia laporan
Linguis tik


VisualRuang

Langkah 5: Aktiviti Lanjutan

Muz ik

Intraperso nal Natur alis

Interperso nal