Anda di halaman 1dari 33

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH 31150 HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN

PENSYARAH PEMBIMBING: EN. YUSRI MAT JOHOR

DIPERSEMBAHKAN OLEH: MOHD HAFIZ BIN SUHAILI MUHAMAD AZIM BIN MD RAHIM

Kepimpinan adalah berkaitan dengan visi, objektif, matlamat, isu-isu strategik, transformasi, manusia dan komunikasi. Ia juga meangkumi kebolehan menggunakan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta kemahiran memimpin.

Kempimpinan adalah proses seri yang berusaha mempengaruhi orang supaya Mereka rela berusaha bersungguh-sungguh dengan penuh keyakinan ke arah Mencapai matlamat organisasi mereka Weihrich & Koontz (2005)

Dalam konteks ini, pengurus organisasi membimbing kumpulan pekerja mencapai objektif yang ditentukan melalui aplikasi keupayaan dan

kemahiran mereka yang maksimum.

Pemahaman Orang

Kemahiran Membimbing

Membentuk Iklim organisasi Yang kondusif

ELEMEN2 KEPIMPINAN

Gaya Kempimpinan

Kuasa

Seorang pemimpin sesebuah organisasi harus mempunyai kebolehan-kebolehan seperti berikut:

Autokratik

GAYA KEPIMPINAN

Demokratik

Laissezfaire

Pemimpin autokratik memberi arahan dan berharap pematuhan orang bawahanya; gayanya adalah dogmatik, membimbing dengan kebolehan memberi dan menahan ganjaran adalah memberi ganjaran dan hukuman.

Pemimpin Demokratik/partisipatif, berusaha mendapat pandangan bawahan


terhadap tindakan dan keputusannya dan menggalakkan mereka menyertai aktiviti-aktiviti yang diputuskan.

Pemimpin Demokratik

Bawahan

Bawahan

Bawahan

Pemimpin Laissez faire/free rein, kurang menggunakan kuasa kepimpinannya


dan memberi kebebasan kepada bawahannya untuk bertindak dan beroperasi.

Pemimpin Laissez Faire

Bawahan

Bawahan

Bawahan

Antara ketiga-ketiga gaya kepimpinan yang ditunjukkan di atas, gaya kepimpinan yang berkesan sekali ialah gaya kepimpinan demokratik. Walau bagaimana pun, ianya bergantung kepada situasi.

Sebagai seorang pengurus, dia harus mengamalkan gaya kepimpinan


autokratik dengan memberikan arahan-arahan yang tegas kepada pekerjanya. Sebagai contoh seorang pengurus mengarahkan pekerjanya memakai pakaian keselamatan semasa menjalankan tugas di kawasan bahaya. Sebagai seorang pengurus, dia juga hars mengamalkan gaya kepimpinan laissez faire dengan menurunkan kuasa kepada anak buahnya untuk duduk

berbincang strategi yang perlu dibuat untuk meningkatkan produktiviti.

Pengurusan adalah berkaitan dengan proses pelaksanaan, isu-isu operasi, transaksional, cara dan kaedah, sistem dan keberkesanan pelaksanaan tugas. Mengutamakan kebolehan pengurusan elemen-elemen

organisasi.
Dalam pendidikan, kepimpinan merupakan elemen yang penting dalam pengurusan organisasinya.

Ianya saling bertindak dan berintegrasi antara satu sama


lain.

Membina perancangan strategik Memimpin orang Kebolehan memikir & memimpin Memimpin hala tuju & budaya kerja

Kecemerlangan Kepimpinan & Pengurusan Mengurus Orang Mengurus Sumber

Mengurus Aktiviti

Kebolehan Mengurus

Mengurus Kualiti

Mengurus Projek

Mengurus Maklumat

Konsep kepimpinan di dalam pengurusan organisasi pendidikan, khasnya di sekolah. Kebolehan seseorang guru besar/pengetua memotivasi, mempengaruhi, dan mengubah sikap dan tingkah laku staf akdemik dan bukan akademik serta murid-muridnya menjamin kejayaan sesebuah sekolah. Kemahiran kepimpinan pula melibatkan kemahiran mendorongkan

guru-guru supaya menggunakan pelbagai teknik kepimpinan mereka


untuk mempengaruhi dan memotivasikan murid-murid mereka melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan

keberkesanan dan pencapaian yang diharapkan.

Model Integrasi Organisasi Kolegial dengan Kepimpinan Tranformasional, Penyertaan dan Interpersonal
Model Kolegial boleh dimaksudkan kuasa memiliki dan memberikan kuasa sama di antara rakan-rakan. Kuasa adalah diperuntukkan kpd sesetengah atau semua ahli dlm organisasi, yang mereka dianggap mempunyai sama dari segi persefahaman, tujuan dan objektif organisasi tersebut. Model kepimpinan yang sesuai diintegrasi dalam Model Kolegial ini ialah Kepimpinan Penyertaan, Transformasional dan Interpersonal.

KEPIMPINAN PENYERTAAN Kepimpinan penyertaan lebih cenderung kepada bentuk kepimpinan terbuka. Pemimpin sama ada menyediakan maklumat bagi menyelesaikan masalah atau bertanyakan staf cadangan penyelesaian. Andaian ini adalah berasaskan kepada 3 kriteria, iaitu: a) Penyertaan bersama akan menambah keberkesanan pengurusan aktiviti sekolah. b) Penyertaan adalah diwajarkan dengan prinsip demokrasi. c) Guru-guru sekolah mempunyai potensi kepimpinan. Mengikut kajian, ahli-ahli dalam organisasi lebih sudi menerima dan melaksanakan projek atau aktiviti yang mereka bersamasama membuat keputusan.

KEPIMPINAN TRANSFORMASI Kepimpinan transformasi mengandaikan bahawa pemimpin mempunyai nilai pandangan dan kepentingan yang sama. Leithwood(1994) mengkonsepkan kepimpinan transformasional di bawah 8 dimensi iaitu:

Kepimpinan transformasional adalah dirujuk sebagai proses yang memberi inspirasi perubahan dan menurun kuasa kepada stafnya dengan tujuan mencapai prestasi dengan lebih cemerlang. Kepimpinan transformasi memfokuskan motivasi dalaman ke peringkat tinggi serta dedikasi yang penuh. Kepimpinan transformasi boleh dihayati daripad a 4 stail transformasi, iaitu:

Untuk mencapai prestasi yang cemerlang dalam aktiviti kokurikulum, Guru Besar/Pengetua haruslah menunjukkan keyakinan diri, menggalakkan guru-gurunya memainkan peranan agen perubahan yang berkesan serta memupuk semangat kerjasama supaya bekerja sepasukan. KEPIMPINAN INTERPERSONAL Kepimpinan interpersonal dikaitkan dengan Model Kolegial kerana ia menegaskan kepentingan kolaborasi dan hubungan interpersonal di antara ahli-ahli organisasi. Mengikut kajian, kepimpinan interpersonal membawa persefahaman antara Guru Penasihat dengan ahli-ahli unit kokurikulum. Persefahaman ini akan membawa respons yang berkesan terhadap keperluan individu dan keperluan penyempurnaan kendiri.

Dalam hal ini, kepimpinan interpersonal memerlukan pemimpin menguasai kemahiran komunikasi interpersonal serta kecerdasan emosi yang matang. Kepimpinan interpersonal yang berkesan boleh dihayati dalam situasi yang mana ahli-ahli sekolah bekerja sama sebagai satu pasukan dan berkeyakinan mendapat sokongan dan bimbingan daripada pemimpin mereka.

2. Model Integrasi Organisasi Politik dengan Kepimpinan Transaksional


Model Politikal mengandaikan bahawa polisi sesebuah organisasi dan keputusan dibuat adalah hasil proses rundingan dan tawarmenawar. Kumpulan-kumpulan organisasi yg berkenaan bersekutu bersamasama dgn tujuan mencapai objektif polisi khusus. Ciri utama model politikal ini ialah kuasa pemimpin organisasi digantikan oleh kumpulan-kumpulan bersekutu yg dominan, dan konflik menjadi fenomena biasa di antara kumpulan dlm organisasi ini.

Di peringkat sekolah, fenomena konflik boleh berlaku di antara kumupulan guru akademik dgn staf bukan akademik, kumpulan penasihat kelab dan persatuan dgn kumpulan penasihat sukan dan permainan, dan sebagainya. MODEL KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL Memfokuskan pengaruh yang berarah dan bukan sifat dan sumbernya. Merupakan pendekatan yang tak kurang pentingnya, memandangkan keutamaan pengurusan pengajaran dan pembelajaran sebagai aktiviti-aktiviti teras dalam sekolah semakin bertambah.

Hasil kajian Southworth(2002) menunjukkan terdapat 3 strategi kepimpinan instruksional dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yg paling berkesan, iaitu: Percontohan (modelling) Memerhati dan mengawal (monitoring) Dialog dan perbincangan profesional. Guru sebagai pemimpin murid, yang mengamalkan sifat kepimpinan demokratik, akan meniggalkan kesan berikut ke atas interaksi di antara guru dengan murid-murid. Murid-murid cergas bertindak balas terhadap segala aktiviti tunjuk ajar guru. Interaksi di antara murid dgn murid dapat digalakkan. Murid-murid melibatkan diri secara aktif dan bekerjasama dlm segala aktiviti kumpulan.

Di bawah kepimpinan guru yang bersifat demokratik, suasana sosioekonomi dapat dipertingkatkan. Hubungan guru dengan murid-murid menjadi mesra. Murid-murid tak takut bertanya atau mengemukakan pendapat mereka. Di bawah situasi ini, keberkesanan pembelajaran dapat dipertingkatkan dan semangat kerjasama dan sikap toleransi dpt dipupuk dengan baik. Kepimpinan laissez-faire membawa maksud kebebasan diberi kepada aktiviti pendidikan dijalankan tanpa kawalan.

Di dalam aktivti kokurikulum, guru penasihat yang mengamalkan sifat kepimpinan laissez-faire akan meninggalkan kesan berikut ke atas interaksi antara guru dgn murid-murid:
Interaksi antara murid dgn murid meningkat kerana mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam apa sahaja aktiviti.

Interaksi antara guru dgn murid2 adalah kurang kerana guru yang mengamalkan sifat kepimpinan laissez faire kurang mengambil inisisatif melibatkan diri secara aktif dalam aktivti kokurikulum.

Di bawah kepimpinan guru yang bersifat laissez faire, suasana sosioemosi dikatakan menarik. Hubungan antara murid lebih rapat dan mesra. Bagaimanapun, hubungan guru dengan murid kurang baik kerana murid tidak digalakkan berbincang dgn guru. Interaksi yang terlalu bebas boleh menimbulkan masalah disiplin yang akan menjejaskan keberkesanan aktiviti.

Antara 3 jenis kepimpinan guru, kepimpinan bercorak demokratik merupakan jenis kepimpinan yang sesuai sekali digunakan di sekolah rendah atau menengah. Ini keranan kepimpinan demokratik akan meningkatkan interaksi yg positif di antara guru dgn murid-muridnya. Peningkatan interaksi dua hala ini akan membawa suasana sosioemosi kepada iklim persekolahan yang kondusif untuk segala aktiviti pendidikan yg akan menuju ke arah merealisasikan aspirasinya.

Kepimpinan dan Kecemerlangan dalam Pengurusan Sekolah


PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN

Dua perkara yang saling berkait dan sepadu. Pengurusan yang baik, cekap dan berkesan mmencerminkan kualiti kepimpinan. Seseorang pengurus dan pemimpin pendidikan yang dihormati, cekap dan berkesan perlu memiliki sifat dan kualiti seperti berikut:

Memiliki ilmu pengetahuan yang luas.

Memiliki sahsiah dan akhlak yang murni

Memiliki sifat keberanian

Memiliki sifat keyakinan diri dan tegas

Memiliki sifat kreatif, inovatif, imaginatif dan dinamik

Memiliki sifat ikhlas dan jujur.

Ciri-Ciri Pemimpin dalam Alaf Baru


Hendaklah mempunyai ciri beriltizam. Hendaklah berorientasikan maklumat

Hendaklah berwawasan

Hendaklah berpandangan global

Berpandangan positif, memperlihatkan reformasidan inovasi pendidikan serta perubahan kurikulumnya dalam perspektif yang positif.

Hendaklah berpengetahuan, fleksible dan mudah menyesuaikan diri dalam reformasi, inovasi dan perubahan pendidikan

Hendaklah mahir dalam teknologi pendidikan, khasnya dalam penggunaan komputer.

Ciri berpandangan positif adalah ditonjolkan dalam kualiti profesional keguruan iaitu:

Peka kepada perubahan Sedar tentang keperluan negara Positif terhadap pembelajaran

Mempunyai inovasi dalam tugas

Ciri

fleksibel

dan

mudah

menyesuaikan

diri

dalam

persekitaran sosial merupakan kualiti sosial seseorang pemimpin:

1. Mempunyai inovasi dalam perhubungan sosial 2. Berpekerti mulia

3. Mudah suai
4. Berdaya kepimpinan 5. Mempunyai kesedaran terhadap persekitaran

6. Mengamalkan sikap toleransi.

Ciri-ciri khusus seorang pemimpin yang cemerlang:

Berfikir secara kritis &kreatif menggerakkan & menambahbaikan

Sokongan & menangani cabaran Akauntabiliti diri terhadap staf

Keyakinan & berpotensi

Impak & pengaruh

Kemahiran carian maklumat

Proaktif, integriti, & dedikasi

Hormat orang lain

kemahiran pemikiran strategik

Bekerja berpasukan

Kepimpinan transformasional

Peka terhadap alam persekitaran

empati & kemahiran interpersonal

Anda mungkin juga menyukai