Anda di halaman 1dari 66

PENGENALAN

KAUNSELING
1) Mohd. Nasaruddin bin Harun
2) Fauzi bin Mohd Dahlan
3) Mohd. Isha bin Bakar
4) Norizam bin Majid
5) Mohd Amin bin Awaludin
KAUNSELING
 Perkhidmatan kaunseling terutamanya di
persekitaran sekolah dan institusi
pengajian tinggi amat menggalakkan.
 Kaunseling dapat memanfaatkan semua
peringkat manusia dalam pelbagai
keadaan
KAUNSELING
 Bidang kaunseling dianggap sebagai
bidang baru jika dibandingkan dengan
bidang sosiologi, ekonomi dan psikologi.
 Jenis masalah yang dikemukakan adalah
pelbagai (peribadi, interpersonal)
Definisi Kaunseling
 Krumboltz (1965) – Kaunseling ialah apa
sahaja aktiviti beretika yang dilakukan
oleh kaunselor dalam usaha untuk
membantu klien menunjukkan tingkahlaku
yang mendorong kepada penyelesaian
masalah klien.
Definisi Kaunseling
 Persatuan Bimbingan Dan Personal Amerika
(1980) – Kaunseling ialah penggunaan prosedur
kaunseling dan bidang lain berkaitan dengan
sains tingkahlaku untuk membantu mempelajari
bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah,
membuat keputusan dengan pemilihan kerjaya
pertumbuhan kendiri,perkahwinan keluarga,
atau perkara interpersonal lain.
Definisi Kaunseling
 Burks dan Stefflre (1979)-Kauseling merujuk kepada
perhubungan profesional antara kaunselor terlatih dan
klein.Perhubungan ini biasanya bersifat person-to-
person, walaupun kadang-kadang melibatkan lebih
daripada dua orang.Perhubungan ini dibentuk untuk
membantu klien memahami dan menyatakan
pandangan mereka tentang ruang hidupnya, dan
mempelajari mencapai matlamat pilihan kendiri melalui
pilihan yang bermakna dan bermaklumat setelah
menyelesaikan masalah bersifat emosional dan
interpersonal.
Definisi Kaunseling
 Zainal Abidin (2002)-Kaunseling adalah satu
perbincangan antara seorang kaunselor yang
terlatih dengan seorang individu atau kelompok
kecil yang mengalami kekeliruan dan
memerlukan bantuan, bersama-sama
memikirkan dan meneliti beberapa alternatif
untuk mengatasi sesuatu kecelaruan dan
seterusnya melaksanakan alternatif yang dipilih.
Perbezaan Antara Kaunseling Dan
Psikoterapi
 Psikoterapi lebih kepada pemulihan
penyakit “mental.
 Kaunseling lebih kepada membantu
individu mengatasi kebuntuan atau
kekusutan fikiran.
 Objektif kaunseling membantu individu
mengatasi masalah pertumbuhan kendiri
(personal growth).
Matlamat Kaunseling
 Setiap individu mempunyai harapan yang
berbeza mengikut perspektif mana dia melihat
proses kaunseling yang telah dijalankan.
 Sebagai contoh individu yang meminta
pertolongan daripada seorang kaunselor atau
sesiapa yang diharapkan semuanya mempunyai
persepsi yang berbeza tentang kesudahan yang
diharapkan, selepas ia melalui proses
kaunseling.
Matlamat Kaunseling
 Perbezaan pendapat mungkin akan wujud,
tetapi ini tidak harus dibimbangkan kerana
pilihan terakhir yang menentukan apakah
matlamat kaunseling adalah terletak kepada
persetujuan antara klien dan kaunselornya.
 Mereka berdualah yang akan menentukan arah
manakah perbincangan akan dilakukan.
Matlamat Kaunseling
Lima Matlamat Kaunseling.

 Perubahan Tingkah Laku


 Perhubungan Yang Positif
 Pengurusan Diri
 Proses Membuat Keputusan Efektif
 Pencapaian Potensi
Matlamat Kaunseling
Perubahan Tingkah Laku.
 Ia akan membantu dan mengalak klien
membuat perubahan tingkah laku untuk
kehidupan yang lebih produktif dan memuaskan
mengikut sebahagian besar ahli teori
 Diharapkan seseorang klien yang menghadapi
kerunsing setelah berjumpa dengan kaunselor
dapar merubah tingkah laku untuk berinteraksi
dengan orang yang menimbulkan masalah
dengan klien.
Matlamat Kaunseling
Perubahan Tingkah Laku.
 Sebagai contoh seorang guru memberikan kata-
kata atau respon yang negatif kepada
pelajarnya.Ini akan menimbulkan masalah
kepada pelajar kurang berminat untuk mengikut
pengajaran guru berkenaan.
 Dengan adanya sesi kaunseling pada guru
berkenaan akan dapat merubah tingkah laku
guru menyedari kesilapannya semasa
menyampaikan sesi pengajaran dan
pembelajaran di kelas.
Matlamat Kaunseling
Perhubungan yang Positif.

 Matlamat kaunseling juga akan membantu


meningkatkan keupayaan klien
memulakan dan meneruskan
perhubungan yang positif dengan orang
lain.
 Kehidupan kita sebahagian besarnya
adalah berinteraksi dengan orang lain.
Matlamat Kaunseling
Perhubungan yang Positif.
 Ada juga di kalangan klien yang tidak
pandai untuk berkomunikasi atau klien
mempunyai kemahiran berkomunikasi,
atau mempunyai imej kendiri yang negatif.
 Dengan ini matlamat kaunseling ialah
untuk meningkatkan kualiti cara klien
berhubung iaitu berkomunikasi dengan
orang lain.
Matlamat Kaunseling
Pengurusan diri.
 Matlamat kaunseling juga dapat
membantu keberkesanan klien
menguruskan diri.
 Setiap orang akan mengalami kesulitan
dalam hidup apabila ia
membesar.Ekspektasi ibu bapa terhadap
anaknya seringkali memberi kesan yang
tidak dijangkakan.
Matlamat Kaunseling
Pengurusan diri.

- Tingkah laku yang dipelajari semasa kesil


tidak dapat membantu hidupnya.Dalam
keadaan demikian kaunselor akan melatih
klien menguruskan diri dengan lebih
berkesan terutam dalam situasi baru dan
tuntutan baru.
Matlamat Kaunseling
Proses Membuat Keputusan Efektif.
 Kaunseling juga bermatlamat untuk membantu klien
dalam proses membuat keputusan dengan rasional.
 Sesetengah orang akan membuat keputusan penting
amat menyukarkan.Selain takut kepada tanggungjawab
yang akan dipikul sebagai kesan daripada keputasan
yang salah, Seseorang itu selalu membuat keputusan
tampa memikirkan beberapa alternatif yang wujud.
 Matlamat kaunseling ini adalah untuk membantu klien
membuat keputusan yang penting dalam hidupnya.
Matlamat Kaunseling
Proses Membuat Keputusan Efektif.
 Matlamat kaunseling juga adalah untuk membantu klien
berkembang secara positif dan mencapai potensi yang
ada pada diri klien untuk dijadikan sebagai satu daripada
matlamat kaunseling.
 Ia bermaksud untuk memberi peluang kepada klien
mempelajari cara-cara menggunakan kebolehan dan
minatnya ke tahap maksimun.
 Kaunselor menolong seseorang itu mempelajari cara-
cara berhenti merokok iaitu dengan mengambil berat
tentang kesihatan badan, dan mengatasi masalah malu
atau perasaan segan yang tidak prodaktif
Matlamat Kaunseling
Pencapaian Potensi
 Dapat membantu mengembangkan potensi yang ada
pada klien sering dijadikan sebagai satu daripada
matlamat kaunseling.Matlamat ini bermaksud memberi
peluang kepada klien mempelajari cara-cara
menggunakan kebolehan dan minatnya ke tahap yang
maksimum. Matlamat ini juga bererti klien diajar supaya
meningkatkan keberkesanan peribadinya.
 Contoh, seseorang yang mempunyai perasaan gugup
atau gementar apabila berada dikhalayak ramai boleh
membantutkan cita-citanya. Peranan kaunselor dapat
membantu klien untuk berasa yakin dan selesa apabila
berdiri dikhalayak ramai.
Peranan Kaunselor
 Bergantung kepada suasana tempat
 Kaunselor berperanan dan
bertanggungjawab dalam usaha
mengembangkan segala potensi yang ada
pada seseorang pelajar itu semasa dia di
sekolah.
Peranan Kaunselor
 Ianya telah merebak ke pusat-pusat
kaunseling awam seperti hospital, pejabat
Agama Islam dan sebagainya.
 Terdapat di merata tempat di bandar-
bandar besar
Peranan Kaunselor
 Contoh Sumbangan Kaunselor :
1) Sekolah – membantu pelajar membuat
pemilihan kerjaya
2) Penjara – Membantu ahli penjara dalam
proses mengintegrasikan ke dalam masyarakat
3) Pejabat Agama Islam – Membantu suami
isteri yang mengalami masalah rumah tangga
Peranan Kaunselor
 Tumpuan kaunseling termasuklah soal
fizikal, sosial, mental, emosi dan soal
keperluan kerohanian.
Peranan Kaunselor

Mental

Aspek Emosi
Sosial
Individu

Fizikal Kerohanian

Aspek yang meliputi keseluruhan individu


Peranan Kaunselor
Kesihatan Fizikal
 Amat penting dalam proses kaunseling
bagi meneroka hal-hal emosi atau
psikologikal yang menyekat individu
mengamalkan tabiat yang positif.
 Memotivasikan individu mengamalkan
gaya hidup yang sihat
Peranan Kaunselor
Keperluan Sosial
 Merupakan satu unsur yang memberi
kekuatan kepada individu bagi
mengelakkan daripada mengalami
perasaan tersisih, kemurungan dan rendah
diri
Peranan Kaunselor
Kesihatan Mental
 Meransang proses pemikiran supaya
keupayaannya menyelesaikan masalah
meningkat dan lebih kreatif.
 Kegiatan mental yang kreatif merupakan
petunjuk kepada kualiti hidup seseorang.
Peranan Kaunselor
Keperluan Emosi
 Memberi kaitan dengan matlamat
meningkatkan lagi kesejahteraan emosi
individu.
 Menjadi tradisi bagi semua kaunselor
Peranan Kaunselor
Keperluan Kerohanian
 Ianya menjadi bekalan asas bimbingan
yang mencorakkan tingkah laku, gaya
hidup dan nilai hidup.
 Kajian Myers (1992), - sekiranya wujud
ikatan yang kuat antara kesihatan dan
mental dalam kaunseling, ia akan memberi
impak yang positif.
Ciri-Ciri Perlu Ada Pada Kaunselor
Profesional

Keberkesanannya bergantung pada sikap ,kemahiran dan


pengetahuan semasa berhubung dengan klien.
 Klien adalah individu yang unik dan berharga
 Klien boleh berubah
 Bagaimana individu yang efektif berfungsi
 Pengetahuan dan kemahiran menolong individu
 Kesanggupan melibatkan diri
 Mengenali diri
Ciri-Ciri Perlu Ada Pada Kaunselor
Profesional
Klien Adalah Individu yang Unik dan Berharga
 Kaunselor mesti optimis bahawa kliennya boleh
berubah.Sekurang-kurangnya perubahan sikap
,struktur kognitif dan tingkah laku.
 Perubahan tidak boleh berlaku disebabkan
beberapa faktor iaitu klien belum bersedia,
pertukaran persekitaran, dan kaunselor belum
dapat pengaruhi klien.Walau bagaimanapun
berikan keyakinan kepada klien bahawa dia
boleh berubah.
Ciri-Ciri Perlu Ada Pada Kaunselor
Profesional
Bagaimana Individu yang Efektif Berfungsi
 Kaunselor perlu mempunyai pengetahuan yang
tinggi tentang prinsip-prinsip psikologi bagi
memudahkannya berhadapan dengan klien agar
segala pemasalahan klien dapat diterokai dan
memberikan pandangan yang munasabah untuk
membantu dan membuat keputusan bila
kaunseling harus dihentikan.
Ciri-Ciri Perlu Ada Pada Kaunselor
Profesional
Pengetahuan dan Kemahiran Menolong Individu

 Tugas kaunseling adalah satu tugas yang


memerlukan lebih daripada satu
kesanggupan membina hubungan istimewa
,menghargai dan memahami klien ,
mempunyai keyakinan bahawa klien akan
membuat perubahan serta berpengetahuan
cara manusia efektif berfungsi.
Ciri-Ciri Perlu Ada Pada Kaunselor
Profesional
Pengetahuan dan Kemahiran Menolong Individu
 Kaunselor juga perlu menggunakan
pelbagai pendekatan klinikal kerana setiap
klien mungkin berbeza kaedah
penyelesaiannya.Sebaik-baiknya belajar
daripada kaunselor-kaunselor mahir dan
mendalami ilmu agar menjadi kaunselor
yang berkesan.
Ciri-Ciri Perlu Ada Pada Kaunselor
Profesional
Kesanggupan Melibatkan Diri

 Kaunselor perlu menunjukkan


kesanggupan melibatkan diri dalam proses
kaunseling.Ini mendorong kaunselor
menumpukan sepenuh perhatian kepada
alam pemikiran dalaman klien.
Ciri-Ciri Perlu Ada Pada Kaunselor
Profesional
Kesanggupan Melibatkan Diri

 Kaunselor juga perlu mempunyai emosi


dan disiplin yang stabil dan
menununjukkan bahawa tiada kelemahan
untuk memahami dan menunjukkan
keikhlasan kepada klien.
Ciri-Ciri Perlu Ada Pada Kaunselor
Profesional
Mengenali Diri
 Kaunselor perlu mempunyai konsep
kendiri yang positif, berasa aman ,selesa
dan selamat tentang dirinya.Selain itu,
kaunselor juga perlu mempunyai minat
sosial yang tinggi dan mempunyai motivasi
yang kuat untuk bekerjasama dengan
orang lain serta bersikap toleransi.
Ciri-Ciri Perlu Ada Pada Kaunselor
Profesional
Mengenali Diri
 Kaunselor juga perlu menambah ilmu ,membaiki
diri dan pertumbuhan kendiri dan sekiranya tidak
dapat membantu seseorang klien, dia perlu
merujuk kepada pakar.Kaunselor yang terbaik
adalah kaunselor peka dengan perasaannya
sendiri, kelakuan dan pemikirannya. Barulah
dapat memahami diri kliennya pula.Keikhlasan
kaunselor memudah dan membantu klien
percaya kepadanya.
Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling

 Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling di


sekolah dan institusi pengajian tinggi pada
kebiasaannya terbahagi kepada tiga :
a) perkhidmatan pengajaran dan latihan
b) perkhidmatan kaunseling
c) perkhidmatan mengambil ujian
Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling
a. Perkhidmatan pengajaran dan latihan

 Bagi mereka yang memerlukan latihan,


makluman atau kemahiran Contoh –
Pelajar sekolah perlu tahu tentang
bahaya penyalahgunaan dadah, merokok
atau sebagainya.
Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling
a. Perkhidmatan pengajaran dan latihan

 Memilih kerjaya – kaunselor sekolah


boleh memanggil individu tertentu yang
berjawatan bagi sesi ceramah tentang
peluang pekerjaan kepaada pelajar
Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling
a. Perkhidmatan pengajaran dan latihan
 Contoh-contoh lain dalam komponen
perkhidmatan pengajaran dan latihan ialah:
a) cara-cara pembelajaran yang berkesan
b) persediaan menduduki peperiksaan
c) pengurusan masa
d) cara menghadiri temuduga
Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling
b. Perkhidmatan Kaunseling

 Bagi mereka yang memerlukan khidmat


kaunselor dalam menyelesaikan sesuatu
masalah contoh pemilihan kerjaya
Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling
c. PerkhidmatanMengambil Ujian

 Kaunselor akan menyediakan ujian IQ,


ujian personality dan minat kepada klien
supaya mereka dapat memilih kerjaya
yang sesuai dengan personality dan
minatnya.
Kaunseling Kelompok
Apakah kaunseling kelompok?

 Suatu proses perhubungan yang dinamis


antara seorang dengan beberapa orang
yang lain, yang memfokus kepada
tingkahlaku dan pemilihan yang sengaja
dan melibatkan fungsi-fungsi terapi
(pemulihan).
Kaunseling Kelompok
Apakah kaunseling kelompok?

 Fungsi terapi tersebut diwujud serta


dimajukan dalam satu kelompok kecil
secara berkongsi masalah
peribadidengan beberapa orang rakan
sebaya serta kaunselor.
Kaunseling Kelompok
Carl Rogers (1970)

 mendefinisikan kaunseling kelompok


sebagai orientasi permasalahan dan
proses pemulihan untuk merasionalkan
seseorang mengikut kehendak ramai
Kaunseling Kelompok
Dyer dan Vocind (1973)
 mengatakan bahawa kaunseling kelompok
merupakan pertolongan sosial dan psikologi
seseorang individu yang bertujuan supaya dia
mengubah tingkah lakunya di samping
berpengalaman baik dan sempurna.
 Dengan itu, dapatlah individu itu berdamping
dengan individu yang lain dan persekitarannya.
Kaunseling Kelompok
Gibson dan Mitchell (1981)
 Mentakrifkan kaunseling kelompok sebagai
suatu proses pertolongan kepada seseorang
klien supaya dia dapat menyesuaikan dirinya
dengan hal sehariannya dari aspek
perkembangan tingkah laku, perhubungan
peribadi, nilai diri, sikap serta memilih kerjaya
berdasarkan kemahiran yang ada padanya.
Kaunseling Kelompok
Jenis-jenis kelompok

 Kelompok Bimbingan
 Kelompok Kaunseling
Kaunseling Kelompok
Kelompok Bimbingan

 Kelompok bimbingan biasanya


digunakan untuk penyebaran maklumat
khususnya untuk pelajar-pelajar di
sekolah atau di institusi pengajian tinggi.
Kaunseling Kelompok
Kelompok Bimbingan
 Contoh-contoh tajuk yang kerap dibincangkan
ialah :
1. pengurusan masa
2. menghadiri temuduga
3. kemahiran belajar
4. pemilihan kerjaya
5. persediaan peperiksaan
Kaunseling Kelompok
Kelompok Kaunseling

 Fokus kelompok kaunseling ialah


individu, tidak seperti kelompok
bimbingan di mana tumpuan ialah
kepada topik-topik tertentu yang hendak
disebarkan.
Kaunseling Kelompok
Kelompok Kaunseling

 Ahli kelompok kaunseling terdiri daripada


lima hingga sepuluh orang sahaja dan
tidak mempunyai struktur.
Kaunseling Kelompok
Kelompok Kaunseling

 Peranan kaunselor ialah mewujudkan


suasana selamat bagi ahli-ahli
berbincang dengan tidak merasakan
dirinya terancam oleh ahli-ahli yang lain.
Kaunseling Kelompok
Kelebihan Kaunseling Berkelompok

 Memperolehi kemahiran sosial semasa

berinteraksi dengan ahli-ahli


berkelompok
 Kaunselor dapat memberi perkhidmatan
yang teratur dan berkesan kepada satu
kumpulan yang ditetapkan.
Kaunseling Kelompok
Kelebihan Kaunseling Berkelompok

 Klien dapat memahami persamaan dan


kelainan di antara ahli-ahli kelompok
serta dapat berkongsi idea.
 Seseorang klien boleh menjadi sistem
pembantu kepada ahli-ahlinya.
Kaunseling Kelompok
Kelebihan Kaunseling Berkelompok

• Pendapat-pendapat bernas dapat


dikumpulkan bersama.
• Bertambah yakin tentang persepsi diri
sendiri.
Kaunseling Kelompok
Kelebihan Kaunseling Berkelompok

 Dapat mempelajari kelemahan yang ada


pada setiap ahli kelompok.
 Dapat mewujudkan tingkah laku yang
positif hasil dari ransangan ahli
kelompok.
Kaunseling Kelompok
Kelebihan Kaunseling Berkelompok

 Memberi kesedaran dan pengetahuan


baru kepada ahli-ahli kelompok.
 Melahirkan sifat-sifat yang baik seperti
jujur, ikhlas dan bertanggungjawab
dalam membicarakan sesuatu.
Kaunseling Kelompok
Kelebihan Kaunseling Berkelompok

 Melahirkan semangat kerjasama dalam


satu pasukan.
 Memahami diri sendiri dengan lebih
mendalam.
Kaunseling Kelompok
Kerahsiaan dalam kaunseling.

 Dari segi etika profesional, adalah


menjadi tanggungjawab kaunselor
memelihara kerahsiaan klien supaya
hubungan baik yang telah dijalinkan tidak
disia-siakan.
Kaunseling Kelompok
Beberapa prinsip kerahsiaan yang boleh
membantu kaunselor
 Tanggungjawab kaunselor menjaga
kerahsiaan kliennya bukan muktamad,
kerana ada situasi tertentu yang
membolehkan kaunselor bertindak
sebaliknya.
Kaunseling Kelompok
Beberapa prinsip kerahsiaan yang boleh
membantu kaunselor
 Kerahsiaan dipelihara sekiranya tidak menggugat hak
individu lain atau hak orang ramai.
 Kerahsiaan bergantung kepada benda yang hendak
dirahsiakan. Kalau sesuatu perkarayang dikatakan
rahsia, tetapi sudah diketahui umum, kaunselor tidak
lagi terikat dengan soal dikatakan rahsia, tetapi sudah
diketahui umum, kaunselor tidak lagi terikat dengan
soal kerahsiaan.
Kaunseling Kelompok
Situasi-situasi boleh mengecualikan
kerahsiaan:
 Klien membahayakan diri atau orang lain
 Klien sendiri meminta maklumat tentang dirinya
didedahkan
 Mahkamah meminta maklumat didedahkan
 kaunselor mencurigai ada penderaan kanak-
kanak berlaku

Anda mungkin juga menyukai