Anda di halaman 1dari 10

OBJEKTIF 1

KBSM
memahami definisi, konsep, hukum, prinsip, dan teorem yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Ruang, dan Perkaitan ;

KBSR
Mengetahui serta memahami konsep, hukum, dan prinsip yang berkaitan dengan ~ nombor ~ operasi ~ ruang ~ ukuran ~ perwakilan data

OBJEKTIF 2
KBSM
Menguasai kemahiran operasi asas matematik iaitu : ~ tambah, ~ tolak, ~ darab, ~ bahagi ;

KBSR
memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah,tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Ruang, dan Perkaitan;

OBJEKTIF 3
KBSM
Menguasai kemahiran asas matemati iaitu : ~ membuat anggaran dan penghampiran, ~ mengukur, ~ mengendali data, ~ mewakilkan maklumat dalam bentuk graf dan carta ;
~ ~ ~

KBSR
menguasai kemahiran asas matematik iaitu: membuat anggaran dan penghampiran; mengukur dan membina; memungut dan mengendali data; ~ mewakilkan dan mentafsir data; ~ mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik; ~ menggunakan algortima dan perkaitan menyelesaikan masalah; membuat keputusan.;

~ ~

OBJEKTIF 4
KBSM
Menguasai kemahiran operasi bergabung ;

KBSR
berkomunikasi secara matematik;

OBJEKTIF 5
KBSM
Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi merancang strategi menyelesaikan masalah secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian;

KBSR
mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan;

OBJEKTIF 6
KBSM
Menggunakan laras bahasa matematik yang betul ;

KBSR
menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain;

OBJEKTIF 7
KBSM
Menggunakan perkakasan dan perisian teknologi yang bersesuaian untuk membina pemahaman konsep, menguasai kemahiran matematik, dan menyelesaikan masalah.

KBSR
menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep, menguasai kemahiran dan menyelesaikan masalah serta meneroka ilmu matematik;

OBJEKTIF 8
KBSM
Menggamalkan ilmu matematik secara bersistem, heuristik, tepat, dan teliti.

KBSR
membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggunjawab;

OBJEKTIF 9
KBSM
Mendapatkan peluang melibatkan diri dalam perkembangan dunia pendidikan matematik

KBSR
bersikap positif terhadap matematik;

OBJEKTIF 10
KBSM
Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.

KBSR
Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.