Pembangunan Sosial dalam memantapkan Hubungan EtnikPeranan Kerajaan melalui DasarDasar yang digubal

UNIT SAINS SOSIAL PUSAT PENGAJIAN KEMANUSIAAN DAN KOMUNIKASI KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN 1

PERJALANAN KULIAH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengenalan Dasar Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Ekonomi Baru Dasar Kebudayaan Kebangsaan Wawasan 2020 Rumusan
2

DASAR

3

Negara Kita, 1980 Sesuatu yang digubal untuk menyatakan tujuan dan matlamat kerajaan. Dye, 1984 Apa sahaja pemilihan kerajaan sama ada untuk membuat sesuatu ataupun tidak membuat sesuatu.

4

Basu, 1988 Satu siri tindakan oleh seseorang individu, kumpulan atau institusi atau kerajaan untuk mencapai satu objektif atau tujuan spesifik. Helco, 1972 Tujuan sesebuah kerajaan terhadap rakyatnya. Ia melibatkan perancangan spesifik.
5

Ahli Politik Penggubalan dasar Profesional & Pentadbir Perlaksanaan dasar Rakyat Berbilang Etnik

6

BENTUK DASAR
Dasar Undangundang Rancangan Dasar Ekonomi Baru

Akta Penyelarasan Perindustrian 1979

Rancangan Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)

Program

Program Penyusunan Semula Masyarakat

Projek

Projek Perumahan Kos Rendah
7

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

8

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN NEGARA

British perkenal Ranc. Cheeseman

Penyata Barnes 1951

Penyata Fenn Wu 1952

Penyata Rahman Talib 1959

Ordinan Pelajaran 1957

Penyata Razak 1956

Akta Pelajaran 1961

Dasar Pendidikan Kebangsaan 1961

Jawatankuasa Kabinet 1979

9

RASIONAL
Sistem pendidikan zaman penjajah tidak mengambil kira keperluan pembangunan, pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara.

10

OBJEKTIF
• Menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja bagi keperluan ekonomi. • Secara ringkasnya tujuan DPN utk memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dlm jangka panjang dan pendek dan melahirkan masyarakat yang bersatu-padu, berdisiplin dan terlatih.
11

MATLAMAT
Memperluaskan serta mengubahsuai rancanganrancangan pelajaran dan latihan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja

Menyatukan sistem pelajaran bagi memupuk kesedaran dan perpaduan kebangsaan.

Memperbaiki mutu pelajaran bagi membina suatu masyarakat yang progresif berlandaskan sains dan teknologi moden

Memperbaiki kemudahan penyelidikan, perancangan dan perlaksanaan bagi mencapai objektif di atas.

12

STRATEGI PERLAKSANAAN
Bahasa Kebangsaan bahasa pengantar Kurikulum sama orientasi Malaysia Sistem peperiksaan sama Pelicinan tatacara pengurusan pendidikan Peluang pendidikan asas selama 9 tahun Pendemokrasian pendidikan KBSM & KBSR lahir individu seimbang Perluasan pendidikan vokasional & teknik 1978
13

STRATEGI PERLAKSANAAN

Pendidikan menyeluruh, seimbang & bersepadu Galakan aktiviti ko-kurikulum utk. pupuk disiplin

BM, BI matapelajaran wajib, bahasa lain diberi peluang

Tingkatkan pendidikan rohani, moral & disiplin

Pelbagaikan kemudahan pendidikan

DASAR EKONOMI BARU (1971-1990)

14

• • •

Masa ; 1971-1990. Punca ; Peristiwa 13 Mei 1969. Matlamat; 1. Pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. 2. Penyusunan semula masyarakat bagi membasmi pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi.
15

• Strategi pembasmian kemiskinan : - Mewujudkan peluang pekerjaan. - Mengurangkan kurang perbezaan di antara kaum,bandar dan luar bandar serta wilayah. - Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera. - Memperbaiki taraf dan kualiti hidup. • Strategi penyusunan masyarakat : - Melibatkan semua etnik dalam ekonomi pembangunan.
16

KESAN DASAR EKONOMI BARU TERHADAP KEMISKINAN
KEMISKINAN Semenanjung Bandar Luar Bandar Etnik Melayu Etnik Cina Etnik India SEBELUM DEB 1970 49.3 21.3 58.7 64.8 26.0 39.2 MATLAMAT DEB 16.7 9.1 23.0 Berkurangan Berkurangan Berkurangan SELEPAS DEB 1990 15.0 7.3 19.3 20.8 5.7 8.0

Sumber: Ekonomi Malaysia Asas, 1994
17

KESAN DASAR EKONOMI BARU TERHADAP GUNATENAGA
GUNA TENAGA SEKTOR UTAMA Melayu Cina India SEKTOR KEDUA Melayu Cina India SEKTOR KETIGA Melayu Cina India 37.9 48.3 12.6 48.4 39.0 12.6 65.9 25.3 8.2
18

SEBELUM 1970 67.6 21.4 10.1 30.8 59.5 9.2

MATLAMAT DEB

SELEPAS 1990 76.4 15.8 7.0 50.3 36.9 12.2

61.4 28.3 10.1 51.9 38.1 9.2

Sumber: Ekonomi Malaysia Asas, 1994

KESAN DASAR EKONOMI BARU TERHADAP HAKMILIK MODAL SAHAM

GUNA TENAGA

SEBELUM DEB 1970

MATLAMAT DEB

SELEPAS DEB 1990

Bumiputera Bukan Bumiputera Asing

2.4 34.3 63.3

30 40 30

20.3 51.2 25.1

Sumber: Ekonomi Malaysia Asas, 1994

19

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN (DKK)

20

PRINSIP TERAS DKK
1. Berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini.

2.

Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada Kebudayaan Kebangsaan.

3.

Islam menjadi unsur yang penting dalam DKK.

21

OBJEKTIF DKK
1. Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. 2. Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada Kebudayaan Kebangsaan. 3. Mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian seimbang dengan pembangunan sosio-ekonomi.

22

STRATEGI DAN PERLAKSANAAN
Pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkuasakan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan. Meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya. Mewujudkan komunikasi berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisme Malaysia. Memenuhi keperluan sosiobudaya. Meninggikan taraf dan mutu kesenian.

23

Rukun Negara : Ideologi Negara
• Ideologi negara di kenali sebagai rukun negara • Diperkenalkan kesan dari peristiwa 13 Mei 1969 • Diishtiharkan pada Ogos 1970.

24

Penyataan dalam rukun negara
• Bahawasanya Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak; • Mencapai perpaduan yang lebih erat dikalangan seluruh masyarakat; - Memelihara satu cara hidup yang demokratik - Mencipta satu masyarakat yang adil dimana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama
25

• Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebuyaannya yang kaya dengan pelbagai corak • Membina satu masyarakat yang progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden

26

Prinsip-prinsip
• • • • • Kepercayaan kepada tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan

27

• Panduan ideologi negara iaitu rukun negara, mengorak langkah dalam memperkasakan perpaduan dikalangan masyarakat berbilang kuam agar agenda pembangunan negara tidak terbengkalai.

28

WAWASAN 2020

29

9 CABARAN UTAMA
• • • • • • • • • Membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu. Melahirkan masyarakat Malaysia yang bebas, teguh dan mempunyai keyakinan diri. Membangunkan masyarakat demokratis yang matang. Membentuk masyarakat yang kukuh moral dan etikanya dan utuh nilai keagamaannya. Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bersifat toleran. Membentuk mayarakat yang bersifat sains serta progresif. Mewujudkan masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang. Menjamin pembentukan masyarakat yang adil ekonominya. Mewujudkan masyarakat yang makmur. 30

ISU/PERSPEKTIF
Pembentukan satu negara bangsa; • Rakyat yang tidak didefinisikan melalui kaum, keturunan atau warna kulit- prasyarat kepada kemajuan. Negara perindustrian; • Transformasi daripada kehidupan bertani kepada industri yang melibatkan perubahan teknologi, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Keadilan ekonomi dan sosial; • Berkongsi menikmati kemakmuran negara. • Pembasmian kemiskinan; kaum, wilayah, negeri dan bandar/luar bandar.
31

Moral dan etika; • Kepercayaan menjadi tunjang pembangunan. Pembangunan masyarakat; • Berdasarkan sistem kekeluargaan. • Keluarga asas pembentukan masyarakat dan negara. • Keluarga akan mencorak kualiti individu untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan.

32

RUMUSAN
• Dasar merupakan garis panduan umum masyarakat (bagi mencapai atau mengatasi sesuatu) yang dibuat oleh kerajaan. • Kerajaan telah cuba untuk menyatupadukan etnik dalam masyarakat. Jadi, tanggungjawab masyarakat ialah berusaha menjadikan perpaduan sebagai realiti.

33

BIBLIOGRAFI
Chamhuri Siwar, Redzuan Othman dan Nik Hashim Nik Mustapha, 1994. Ekonomi Malaysia Asas. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., Kuala Lumpur.
Harlina Ismail, 1993. ‘Wawasan 2020’ dlm. Dasar-dasar Kerajaan Malaysia. Penerbit A.S. Noordeen, Kuala Lumpur. Hasnah Hussiin dan Mardiana Nordin, 2000. Pengajian Malaysia. Fajar Bakti Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), 1994. Dasar-dasar Pembangunan Malaysia. INTAN, Kuala Lumpur. Sabitha Marican, 1997. Dasar Awam Di Malaysia: Isu dan Konsep. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.,Kuala Lumpur. Zahid Emby, 1997. ‘Wawasan 2020’ dlm. Kenegaraan Malaysia. Penerbit Universiti Putra Malaysia, Serdang.

34

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful