Anda di halaman 1dari 19

APLIKASI PRINSIP 5E DALAM P & P Kumpulan 7

HAMIZAH BT AB KARIM HANAN BT ARSAD RIMI B SAIMAN MOHD RAMZI B SIDIK

Model pengajaran dan pembelajaran ini adalah dicadangkan dalam `Children's Learning in Science Project' (Needham, 1987). Dalam model ini, murid - murid digalakkan bertukar-tukar fikiran.

ENGAGE

EXPLAIN

ELABORATE

PRINSIPPRINSIP 5E

EXPLORE

EVALUATE

Ciri ciri p & p Konstruktivisme


Guru memainkan peranan sebagai pembimbing, pemantau, jurulatih, tutor dan pemudahcara . Aktiviti, kesempatan, alat dan persekitaran dibekalkan untuk menggalakkan metakognisi, anlisis-, kawalan-, refleksi- dan penyedaran kendiri.

Pelajar memainkan peranan utama dalam pengantaraan dan mengawalkan pembelajaran. Situasi pembelajaran, persekitaran, kemahiran, isi kandungan dan tugasan adalah relevan, realistik, autentik dan mewakilkan kompleksiti semula jadi dunia sebenar .

Sumber-sumber data primer digunakan untuk memastikan ketulenan dan kompleksiti dunia sebenar . Pembinaan pengetahuan dan bukan reproduksi fakta diutamakan . Proses pengetahuan ini berlaku dalam konteks individu dan melalui rundingan, kolaborasi dan pengalaman sosial.

Sikap, kepercayaan dan pembinaan pengetahuan yang lalu diambilkira dalam proses pembinaan pengetahuan. Semasa Penyelesaian masalah, kemahiran berfikir aras tinggi dan pemahaman mendalam ditegaskan Kesilapan pelajar merupakan peluang untuk memahami pembinaan pengetahuannya yang lalu .

Penerokaan adalah pendekatan pilihan untuk menggalakkan pelajar mencari pengetahuan secara berdikari dan mengurus. Pelajar diberi peluang untuk pembelajaran bersifat latihan perantisan; di mana tugasan, kemahiran dan pengetahuan bertambah kompleks.

Kompleksiti pengetahuan dicerminkan dalam saling hubungan konsep dan pembelajaran antara disiplin Pembelajaran koperatif dan kolaboratif. Ia diketengahkan agar pelajar didedahkan kepada pandangan alternatif (scaffolding) digunakan untuk membantu pelajar mencapai had kebolehannya.

Penilaian adalah autentik dan dianyamkan dengan pengajaran

APLIKASI PRINSIP 5E DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TOPIK : BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP TAHUN 2

Rancangan Pengajaran Harian


Tajuk: Ringkasan HIDUP ATAU BUKAN HIDUP? Di dalam tajuk ini, murid diperkenalkan dengan benda hidupdan benda bukan hidup.Murid-murid dapat mengenal pastibenda hidup dan benda bukan hidup.
Sains Hayat 1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup

Kandungan Standard:

Standard pembelajaran
Tempoh masa

1.1 .1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. 1.1.3 Menjelaskan pemerhatian secara lakaran, TMK,penulisan atau lisan
2 waktu

Sumber

kad bergambar lembaran kerja

Aktiviti

Fasa Orentasi ( engage hubungkait ) Guru membimbing murid menamakan semua benda disekeliling berdasarkan pemerhatian dan pengetahuansedia ada. Aktiviti kajian lapangan (luar bilik darjah) 1.1 Menama dan menyenaraikan benda-benda yangterdapat di kawasan kajian.1.2 Murid memilih dan melakar satu benda berdasarkanpemerhatian mereka.
Fasa Pencetusan Idea ( explore meneroka ) Kembali ke bilik darjah 2.1 Guru menampal 2 contoh gambar bagi benda hidup dan 2 contoh gambar benda bukan hidup di dalamruangan yang disediakan pada papan tulis 2.2 Murid menampal hasil lakaran ke dalam ruangan yang disediakan itu. Guru membimbing murid sambil menanya soalan. i.Kenapa saya kumpulkan gambar gambar ini? ii. Apakah yang sama dalam gambar ini? iii. Apakah beza pada gambar ini?

Aktiviti

Fasa Penstrukturan Semula (Explain menerangkan ) Murid menerangkan kenapa lakaran merekaditempatkan di dalam ruangan tersebut. Pembetulan/pengelasan semula akan dibuat selepasperbincangan.(Guru membimbing murid mengenalpasti kriteria yang digunakan untuk pengelasan) Fasa Aplikasi Idea ( Elaborate menghuraikan ) Guru memperkenalkan istilah benda hidup dan bendabukan hidup dengan menggunakan kad imbasan. Murid menampal kad imbasan ke ruanganpengelasan yang telah dibuat.

Aktiviti

Refleksi ( Evaluate menilai ) Pengelasan benda hidup dan benda bukan hidup. Guru membekalkan kotak/sampul yang mengandungi gambar/model kepada kumpulan murid. Murid mengelaskan gambar-gambar mengikutkumpulan benda hidup dan benda bukan hidup. Pembentangan hasil kerja kumpulan.

Sekian terima kasih Masa depan itu dibeli oleh masa sekarang. ~ Samuel Johnson