Laporan Awal

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
Bab 7 : Struktur Sistem
September 2012

PMO KPM

| 0

PPPM 2013-2025
Pelan Pembangunan Pendidikan

pada asasnya merangkumi pelan tindakan dan intervensi utama transformasi keseluruhan sistem pendidikan.

Struktur Sistem: 4 Inisiatif Utama tertumpu kepada :-

Fasa & Tempoh Persekolahan

Perpaduan di Sekolah

Laluan Pendidikan

Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta

5

Inisiatif

: Fasa (Peringkat) & Tempoh (Tahun) Persekolahan

Langkah yang akan diambil termasuk: • Memastikan fasa & tempoh pendidikan setara dengan amalan sistem pendidikan berprestasi tinggi • Memperluas akses dan meningkatkan enrolmen pada peringkat prasekolah; dan • Menggunakan pendekatan yang lebih berfokus, memberi bantuan kewangan berasaskan keperluan dan menyediakan bantuan lain bagi menangani isu murid tidak berdaftar dan murid berisiko tercicir daripada sistem pendidikan.

7-2

Fasa dan Tempoh Pendidikan di Malaysia
PEKERJAAN LEPASMENENGAH & TERTIARI
1-6 TAHUN 17+ tahun dan ke atas Akademik

MENENGAH ATAS MENENGAH RENDAH
3 TAHUN 1-2TAHUN 15+-16+ tahun Akademik

PRA SEKOLAH
1 1 TAHUN 5+ tahun 6+-11+ tahun

RENDAH
6 TAHUN 12+-14+ tahun Akademik ▪ Akademik ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Sekolah kebangsaan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sekolah Pendidikan Khas Sekolah Agama Sekolah di bawah program yang lain (cth, Sekolah Model Khas) Ujian Penilaian Sekolah rendah (UPSR) termasuk penilaian berasaskan sekolah

Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia(STPM) Institusi Pendidikan Tinggi PEKERJAAN

▪ ▪
Penilaian Menengah Rendah (PMR)

▪ ▪ ▪

ABC

Sekolah Menengah Kebangsaan Sekolah Agama Sekolah Pendidikan Khas Sekolah Sukan Sekolah Seni Sekolah di bawah program lain (cth Sekolah Model K9)

▪ ▪ ▪

Digantikan dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah pada 2014

▪ ▪

Sekolah Menengah Kebangsaan Sekolah Agama Sekolah Pendidikan Khas Sekolah Teknik Sekolah Sukan Sekolah Seni Sekolah di bawah program lain (cth., Sekolah Berasrama Penuh)

Matrikulasi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

Institut Pendidikan Guru

Kolej Komuniti & Politeknik

Prasekolah

Vokasional

Sijil Kemahiran Malaysia (Peringkat 1 & 2)

Vokasional

Vokasional ▪ ▪

▪ ▪
Program PAV (vokasional)

Kolej Vokasional ILKA, ILKS

Kolej Vokasional ILKA, ILKS, TEVT

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) / Sijil Industri berdasarkan kursus

Pelan Tindakan
Penyelarasan dengan sistem pendidikan berprestasi tinggi. Memastikan struktur sistem pendidikan di Malaysia setanding dengan amalan sistem pendidikan berprestasi tinggi. Jumlah tahun persekolahan sudah disusun semula.
1.

Tahap enrolmen pada semua peringkat (pra sekolah, rendah, menengah rendah dan menengah atas) ditingkatkan.
2.

Inisiatif 1: Fasa & Tempoh Persekolahan
1.Peningkatan enrolmen dan penambahan baikan kualiti prasekolah. 2.Pengekalan umur permulaan bagi pendidikan formal 3.Peningkatan enrolman pendidikan rendah 4.Pendidikan menengah diwajibkan untuk semua. - Mewajibkan pendidikan peringkat menengah rendah dan menengah atas menjelang tahun 2015 5. Pengekalan tempoh pendidikan formal sedia ada. - Antara 12 hingga 13 tahun.

• Pengukuhan kejayaan berdasarkan Gelombang 1 • 100% guru prasekolah berkelayakan minimum diploma

Pemastian akses sejagat - 100% enrolmen

Gelombang 3 (2021 – 2025)

Gelombang 2

Gelombang 1 (2013 - 2015)

(2016 - 2020)

Inisiatif 2: Laluan Pendidikan

11

Inisiatif

: Laluan Pendidikan

Memastikan sistem pendidkan mempunyai laluan yang jelas & sesuai dengan minat & keupayaan murid yang berbeza. Langkah yang diambil termasuk: • Meningkatkan kesedaran murid tentang laluan pendidikan & pilihan kerjaya • Memantapkan lagi Pelan Transformasi Vokasional melalui pelibatan dengan sektor swasta • Meningkatkan kualiti & bilangan tempat di sekolah agama • Memastikan pilihan pasca menengah kekal menarik
12

Inisiatif

: Laluan Pendidikan

Pendidikan Vokasional

Pendidikan Menengah Atas
Pendidikan Teknikal

Pendidikan Sukan & Seni

Pendidikan Pintar Cerdas

Pendidikan Sektor Swasta

Pendidikan Khas

Pendidikan Agama
13

Laluan Pendidikan
1.

Laluan pendidikan vokasional Pelan Transformasi Vokasional : PAV dan KV 2013. Laluan pendidikan teknikal Laluan pendidikan agama Laluan pendidikan Sukan dan Seni Pendidikan khas Pendidikan pintar cerdas Pilihan pendidikan menengah atas Pilihan pendidikan sektor swasta

1. 2. 3. 4. 5.

6.
7.

Pelan Tindakan
Penciptaan laluan pendidikan yang pelbagai untuk memenuhi minat serta kebolehan murid yang pelbagai. Setiap laluan akan disepadukan dengan pasaran buruh dan terarah kepada bidang kerjaya pilihan mereka.

Inisiatif 2: Laluan Pendidikan
1. Pengukuhan pendidikan vokasional - Pelan Transformasi Vokasional - Kerjasama rakan industri 2. Meningkatkan kesedaran danbimbingan terhadap laluan pendidikan dan kerjaya di sekolah. - Peranan guru bimbingan dan kaunseling - Profil kerjaya - Buku panduan laluan kerjaya 2013 - Kempen melalui TV,radio , portal dan lain-lain 3. Pengukuhan laluan pendidikan agama . Tiga aliran : Sastera dan Agama, Sains dan Agama, Teknikal/Vokasional dan Agama 4. Penyediaan bantuan untuk murid berkeperluan khas dan murid pintar cerdas 5. Penjenamaan semula Tingkatan 6

Peningkatan inisiatif
1.Pengukuhan pendidikan dan bimbingan kerjaya 2. Meningkatan penyertaan sektor swasta dalam pendidikan vokasional 3. Transformasi laluan pendidikan teknikal 4. Memperluas laluan pendidikan agama 5. Penilaian terhadap sekolah sukan dan seni 6. Penambahan bantuan kepada murid pintar cerdas dan murid berkeperluan khas 7. Peningkatan standard dan pengiktirafan bagi matrikulasi 8. Penyediaan piawaian kualiti dalam sektor swasta

Memastikan laluan pendidikan untuk semua

Gelombang

Gelombang 2 (2016 - 2020)

Gelombang 3 (2021 – 2025)

Inisiatif 3: Meningkatkan Perpaduan di Sekolah

15

Inisiatif

: Mempertingkat Perpaduan di Sekolah

Memastikan sistem pendidikan menyediakan peluang kepada murid berinteraksi bagi memupuk identiti nasional & perpaduan Langkah yang akan diambil termasuk : • Meningkatkan kemahiran BM di SJK • Mempertingkat program RIMUP melalui aktiviti kokurikulum • Memperkenalkan Komponen perkhidmatan Komuniti yang wajib • Mengkaji semula elemen Pendidikan Agama Islam & Pendidikan Moral bagi memasukkan elemen pemahaman terhadap nilai teras dan falsafah kepada agamaagama utama di Malaysia serta penekanan kepada aplikasi pengetahuan tersebut.

Latar belakang
1. Struktur sistem semasa dikekalkan- SK, SJKC, SJKT 2. Keseragaman etnik dalam sistem pendidikan. 3. Pendidikan Sivik di Malaysia – sejak 1953 4. Sekolah Wawasan – mulai 2003. SK, SJKC dan SJKT berkongsi perkarangan dan kemudahan. 5. RIMUP : Integrasi melalui aktiviti kokurikulum.

Inisiatif 3: Mempertingkat Perpaduan disekolah
Meningkatan intervensi bagi memupuk perpaduan. Penilaian semula pilihan sekolah dan struktur sistem - SK dan SMK menjadi pilihan utama

Penyediaan asas untuk mengenal pasti tahap perpaduan 1. Pengukuran perpaduan nasional dalam sistem pendidikan 2. Manambah baik transisi daripada SJK kepada SMK

1. Pengukuhan RIMUP 2. Pengukuhan Pendidikan Islam, Moral dan Sivik 3. Pengukuhan penyediaan bantuan untuk pendidikan bahasa tambahan 4. PenamatanKelas Peralihan

Gelombang 3 (2021 – 2025)

Gelombang (2013 - 2015)

Gelombang 2 (2016 - 2020)

Inisiatif 4:

Sistem Pembelajaran: Ibu Bapa, Masyarakat Dan Sektor Swasta

18

Inisiatif

: Sistem Pembelajaran: Penglibatan Ibu Bapa, Masyarakat dan Sektor Swasta

Menggunakan kelebihan pelbagai pihak untuk menyampaikan pendidikan berkualiti secara bersepadu, berkesan dan cekap Langkah yang akan diambil seperti berikut: • Meningkatkan kesedaran ibu bapa dan masyarakat tentang peranan dalam pendidikan anak-anak • Menyediakan bimbingan kepada sekolah melaksanakan proses penglibatan dengan ibu bapa dan masyarakat • Menyediakan bantuan kewangan untuk murid miskin • Mengupayakan PIBG untuk memainkan peranan yang lebih besar • Meningkatkan jumlah Sekolah Amanah dan penglibatan sektor swasta

Pelan Tindakan : Menuju ke arah sistem pembelajaran
Bergerak daripada sistem sekolah ke arah sistem pembelajaran yang lebih luas.

1.Program Sekolah Amanah 2.Menggalakkan kesedaran melalui kempen pendidikan kebangsaan 3.Pelancaran sarana pelibatan untuk sekolah 4.Penyusunan semula bantuan kewangan bagi mengukuhkan pelibatan ibu bapa 5.Memudahkan pemberian biasiswa daripada swasta 6.Meningkatan program pengambilan sekolah angkat 7.Meningkatkan jarignan Sekolah Amanah

INISIATIF 4 : SISTEM PEMBELAJARAN : PENGLIBATAN IBU BAPA, MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA Memantapkan Menyokong pelingbatan penglibatan ibu bapa dan inisiatif 1.Memperluas sektor swasta peranan PIBG
2.Penglibatan komuniti yang lebih besar 3.Penelitian terhadap Sekolah Amanah

Gelombang 2 (2016 - 2020)

Menggalakkan lebih banyak inovasi daripada sektor swasta 1. Menjadikan sekolah amanah sebagai sekolah rintis untuk inovasi 2. Sokongan kepada sektor swasta yang memulakan program khas untuk pendidikan 3. Mengkaji keupayaan untuk berinovasi secara berterusan dalam penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta Gelombang 3 (2021 – 2025)

Gelombang (2013 - 2015)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful