Anda di halaman 1dari 27

Pengajaran & Pembelajaran

KBKK di IPT
PENGENALAN
Pengajaran & Pembelajaran (P&P)
KBKK di IPT
• Konsep P&P
• Konsep Stail P&P
• Model-model P&P
(Ruslin Amir 2007)
Konsep, Stail, Model P&P
• Konsep Pengajaran
• Borko & Shavelson (1983) - aktiviti yang
kompleks dalam suasana yang tidak tetap.
• Cohen (1988) – pengembaraan yang dialami
oleh pengajar semasa berada kelas dan
menghadapai suasana yang mencabar
semasa melaksanankan P&P.
Konsep, Stail, Model P&P
• Konsep Stail Pengajaran
• Fisher (1979) – pendekatan yang biasa digunakan
oleh guru dalam proses P&P.
• Gayle (1994) – struktur yang sistematik, kompleks
dan perlakuan stabil yang dikaitakan dengan
pengajar.
• Grasha (1996) – gaya seorang pengajar itu
mengajar.
• Doherty (2003) – tidak mempunyai definisi yang
dipersetujui bersama.
Konsep, Stail, Model P&P
• Model-Model Stail Pengajaran
• Model Conti (1979)
• Model Myers-Briggs Type Indicator
(1990)
• Model Grasha (1996)
• Model Pratt (2000).
Konsep, Stail, Model P&P
• Konsep Pembelajaran
Teori Pembelajaran Behavioris,
Teori Pembelajaran Sosial,
Teori Kognitif,
Teori Konstrukivisme.
Konsep, Stail, Model P&P
• Konsep Pembelajaran
 Teori
Pembelajaran Behavioris, Teori Pembelajaran
Sosial, Teori Kognitif, Teori Konstrukivisme.
• Pembelajaran adalah hasil daripada aktiviti
yang dilakukan sama ada dalam bentuk
fizikal, sosial atau kognitif.
• Pembelajaran merupakan suatu usaha
berterusan yang dilakukan oleh setiap insan
untuk menguasai ilmu, nilai dan kemahiran.
Konsep, Stail, Model P&P
• Konsep Stail Pembelajaran
• Pask et. Al (1977) & Cornnet (1983)
kecenderungan untuk memilih strategi
tertentu dalam pembelajaran.
• Grasha (1996) – kecenderungan pelajar untuk
berfikir, berhubung dengan orang lain,
suasana kelas dan aktiviti yang dijalankan.
Konsep, Stail, Model P&P
• Model-Model Stail Pembelajaran
• Model Kolb (1979)
• Model selmes (1987)
• Model Grasha (1996)
• Model Kember (1996)
Konsep, Stail, Model-Model Berfikir
Profesor Roger Sperry

HOKi HOKa

Logik Kreatif,
Sintesis
Analitik
Global
Urutan Bentuk,
Bahasa corak, pola,
Matematik muzik,
Linear Lukisan,
Nombor rentak,
muzik.
Imej,
Sumber : Poh Swee visual,
Hiang (2006)
Konsep, Stail, Model-Model Berfikir

• Konsep Berfikir
 Piaget(1980), Vygotsky (1934), Perry
(1970),
 Bayer(1988) – proses menyeluruh
seseorang melakukan manipulasi mental
kepada input deria atau data yang diingati
semula bagi memformulasikan idea,
mentaakul atau menilai.
 Willingham (2007) - manusia spesis haiwan
yang berfikir.
Konsep, Stail, Model-Model Berfikir

• Konsep Stail Berfikir (SB)


• Albrecht (1983)- sebagai cara individu memperolehi,
memproses dan menyususn maklumat,
pembentukan idea dan pandangan mengenai
sesuatu, menyelesaikan masalah, membuat
keputusan dan melahirkan ekspresi diri.
• Harrison & Bransom (1984) – hasil interaktif dari
kecenderungan yang diwarisi dan pelaziman operan.
• Dunn & Briggs (1995) – cara individu menggunakan
kecerdasan dalam situasi yang mencabar minda.
Konsep, Stail, Model-Model Berfikir

• Model-Model Stail Berfikir


 Model Stail Berfikir Mindex (MINDEX)
• Diasaskan Albercht (1983)
 Model Kuardran Otak Need Herman (1993)
• dibina berasaskan kajian fizikal otak manusia.
 Model Sternberg (1997)
• mengemukakan Teori Governan Mental (13 jenis SB)
• Dimensi SB (1) Fungi (2) Bentuk (3) Tahap (4) Skop
(5) Kecondongan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Kebolehan Menggunakan Minda Untuk Mencari
Makna Dan Kefahaman Terhadap Sesuatu;
Menerokai Pelbagai Idea; Membuat Keputusan;
Menyelesaikan Masalah Dengan Membuat
Pertimbangan Yang Wajar Dan Merenung Kembali
Proses Pemikiran Yang Telah Dialami.

Secara Amnya, Kemahiran Berfikir Dapat


Dibahagikan Kepada Dua Bahagian Iaitu
Berfikir Secara Kritis Dan Berfikir Secara
Kreatif.
Kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk
menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea,
meneliti kebernasan, kesahan dan kelemahan sesuatu
hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan
menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

Kecekapan atau keupayaan minda untuk menerokai


pelbagai kemungkinan untuk menghasilkan sesuatu
yang baru, asli dan bernilai sama ada bersifat maujud,
abstrak idea dan gagasan. Hasilan yang kreatif
datangnya daripada pemikiran yang kreatif.
Kepentingan Menguasai KBKK

1.Elakkan Kesilapan Berfikir

2. Meningkatkan Penguasaan KBKK

3. Memperkembangkan daya intelek

4. Memupuk pembelajaran berdaya fikir

5. Kepentingan global, Nasional dan Individu


MODEL UMUM KBKK
KEMAHIRAN
BERFIKIR
KRITIS KREATIF

- mencirikan - menjana idea


- membanding dan - menghubung kait
membezakan MENAAKUL - membuat inferens
- mengumpul dan mengelas - meramal
- membuat urutan - membuat hipotesis
- menyusun mengikut - mensintesis
keutamaan - mengitlak
- menganalisis - membuat gambaran mental
- mengesan kecondongan - menganalogi
- menilai - mereka cipta
- membuat kesimpulan STRATEGI
BERFIKIR
- mengkonsepsi
- menyelesaikan masalah
- membuat keputusan
Sumber : Poh Swee Hiang
UNSUR KURIKULUM IPT

• Visi, misi, falsafah IPT & Negara


• Objektif
• Hasil Pembelajaran
• Kandungan Kursus
• Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
• Proses Penaksiran (Assesment)
• Proses Penilaian (Evaluation)
• Penambahbaikan Kualiti Berterusan (CQI)

Sumber : Bengkel Pendidikan UMT


PELAKSANAAN P&P Di IPT

 Kurikulum Kuliah/
berdasarkan Syarahan
Tutorial
perkembangan Modul
semasa /pasaran
kerjaya/LO
 Kaedah Makmal
P&P Soft skill
SDL/IS

Penyampaian
Pelbagai
Kajian
Projek Kes
 Penaksiran
Pelbagai
Kemahiran Berfikir Dan Menyelesaikan Masalah
Tahap Keterangan Kemahiran

CTPS 1 Kebolehan mengenal pasti dan menganalisa masalah MESTI DIKUASAI


dalam situasi kompleks dan kabur serta membuat
penilaian yang berjustifikasi.
CTPS 2 Kebolehan untuk memperkembangkan dan membaiki MESTI DIKUASAI
kemahiran berfikir seperti menjelaskan, menganalisa
dan menilai perbincangan.
CTPS 3 Kebolehan untuk mencari idea dan penyelesaian MESTI DIKUASAI
alternatif
CTPS 4 Kebolehan berfikir melangkaui batas Baik untuk dikuasai

CTPS 5 Kebolehan membuat keputusan berdasarkan bukti yang Baik untuk dikuasai
kukuh
CTPS 6 Kebolehan untuk bertahan serta memberikan perhatian Baik untuk dikuasai
sepenuhnya terhadap tanggungjawab yang diberikan

CTPS 7 Kebolehan memahami dan menyesuaikan diri kepada Baik untuk dikuasai
budaya komuniti dan persekitaran kerja yang baru

Sumber : Fakulti Kejuruteraan MQF


Dapatan Kajian P&P KB Di IPT

* Zhang dan Li-Fang (1999) * Zhang dan


Sterberg (2000)
* Chun-Hsien Chen (2001) * Bernado et. Al.
(2002)
Dapatan Kajian P&P KB Di IPT
• Zhang dan Li-Fang (1999)- menjalankan kajian di
Universiti Hong Kong ke atas 151 orang pelajar dalam
pelbagai program pengajian.
• Dapatan kajian ;
 Tidak terdapat perbezaan yang ketara dari segi SB di
kalangan pelajar berdasarkan kedudukan dalam
keluarga, bidang pengkhususan, tahap perkahwinan,
gender, jenis sekolah terdahulu, tahap pendidikan ibu
bapa.
 SB berbeza dari segi umur, pengalaman melancong
dan pengalaman bekerja.
Dapatan Kajian P&P KB Di IPT
• Zhang dan Sterberg (2000)- kajian perbandingan
antara pelajar di Universiti Hong Kong dengan pelajar
di Universiti Nanjing China – sampel 1096 pelajar.
• Dapatan kajian ;
 Stail Pembelajaran Permukaan mempunyai korelasi
yang positif dengan SB Eksekutif, Lokal, Monarki Dan
Konsevatif.
 Stail Pembelajaran Mendalam mempunyai korelasi yang
positif dengan SB Legislatif, Judisil, Hiraki dan Liberal.
 Ia menunjukkan stail pembelajaran adalah berkait dengan
SB yang diamalkan pelajar.
Dapatan Kajian P&P KB Di IPT
• Chun-Hsien Chen (2001) - kajian terhadap pelajar
program perakaunan di Taiwan.
• Dapatan kajian ;
 Terdapat perbezaan kecenderungan SB berdasarkan
kumpulan umur dan gender pelajar.
 Umur 18-20 – Pemikiran Legislatif, Judisil & Eksternal
berbanding kumpulan pelajar berumur 21-23.
 Pelajar lelaki – lebih tinggi SB Eksekutif & Legislatif
berbanding dengan pelajar perempuan.
 Pelajar-pelajar yang mengikuti kursus perakauan lebih
cenderung kepada SB Internal dan Legislatif.
Dapatan Kajian P&P KB Di IPT
• Bernado et. al. (2002) – mengkaji SB pelajar di
Universiti De La Salle Filipina.
• Dapatan kajian ;
 Mendapati SB Eksekutif, Judisil, Konsevatif, Hiraki,
Anarki dan Internal mempunyai hubungan yang
signifikan dengan pencapaian akademik.
KESIMPULAN
 Kemahiran berfikir tidak hanya
bergantung kepada inteligen
individu tetapi perlu dipupuk dan
dilatih.
Modal insan menjadi tinggi
apabila ia mempunyai kuasa
berfikir - suatu kegiatan minda
mencari kebenaran bagi tujuan
menyelesaikan masalah, membuat
keputusan dan mengambil
tindakan.