Anda di halaman 1dari 25

Konsep

SENARIO

RANGKA KERJA

Kemahiran Berfikir Strategi Berfikir Kemahiran Proses Sains

Prinsip Pengitlakan
ALAT BERFIKIR

TIGA PENDEKATAN

Masalah
Fakta

PEMBELAJARAN BERFIKRAH

Kemahiran Manipulatif
Metakognisi

KANDUNGAN

PROSES

Hukum
KURIKULUM

Kemahiran Sosial Kemahiran Berbahasa

Teori

PENILAIAN

Kemahiran Matematik

KEADAAN DUNIA BERUBAH BEGITU PESAT SEKALI MASYARAKAT GLOBAL SEMAKIN MENJADI SATU KENYATAAN KEHIDUPAN, MASYARAKAT DAN EKONOMI MENJADI LEBIH KOMPLEKS CIRI PEKERJAAN BERUBAH BEGITU PANTAS SETENGAH BIDANG PEKERJAAN TERHAPUS ATAU LENYAP BEGITU SAJA ILMU BARU DIHASILKAN SEMENTARA ILMU LAMA DIOLAH SEMULA PENEMUAN BARU BIDANG SAINS & TEKNOLOGI DILAPOR HAMPIR SETIAP HARI ZAMAN YANG TIDAK MENENTU MASA LALU MENJADI TIDAK BEGITU PENTING SEBAGAI PEDOMAN MASA DEPAN PENGETAHUAN & MAKLUMAT, BUKAN TANAH, BURUH DAN MODAL SEBAGAI INPUT YANG PENTING KEPADA SISTEM PENGELUARAN MODEN

WARGA YANG BERFIKRAH MEMPUNYAI PELUANG YANG LEBIH BAIK UNTUK BERJAYA DAN MENCAPAI CITA-CITA DALAM KEHIDUPAN YANG SEMAKIN BERORIENTASIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI
Swartz & Parks, 1989

Empayar masa depan adalah empayar pemikiran


Sir Winston Churchill

KEUTAMAAN SEHARUSNYA DIBERIKAN KEPADA

BAGAIMANA PELAJAR BELAJAR DAN BAGAIMANA PELAJAR BERFIKIR

Digunakan untuk membantu berfikir dengan lebih sistematik dan tersusun Jenis Alat Berfikir: Penyusun Grafik Soalan dan Penyoalan Peta Minda

Aspek yang dinilai dalam P&P Sains:

Pengetahuan
Kemahiran

Sikap dan Nilai

PEMBELAJARAN BERFIKRAH MENYEPADUKAN KANDUNGAN DAN PROSES SEBAGAI PENDEKATAN UTAMA Resnick, 1989

APAKAH OBJEK ITU? APAKAH KEGUNAANNYA? BAGAIMANA MENGGUNAKANNYA? ADAKAH IA MEMBERI MANFAAT?

PENGETAHUAN [ APA YANG ANDA TAHU TENTANG OBJEK ITU? ] KEMAHIRAN [ MENYOAL DIRI SENDIRI TENTANG OBJEK ITU ] SIKAP ATAU NILAI [ KEINGINAN UNTUK MENGETAHUI TENTANG OBJEK ITU ]

PENGETAHUAN

KEMAHIRAN KOGNITIF

SIKAP/ NILAI

KEMAHIRAN BERFIKIR
KRITIS
MENCIRIKAN MEMBANDING & MEMBEZAKAN MENGUMPUL & MENGELAS MEMBUAT URUTAN MENYUSUN IKUT KEUTAMAAN MENGANALISIS MENGESAN KECONDONGAN MENILAI MEMBUAT KESIMPULAN

KREATIF
MENJANA IDEA MENGHUBUNGKAIT MEMBUAT INFERENS MERAMALKAN MEMBUAT HIPOTESIS MENSINTESISKAN MENGITLAK MEMBUAT GAMBARAN MENTAL MENGANALOGIKAN MEREKA CIPTA

MENAAKUL

STRATEGI BERFIKIR
MENGKONSEPSI MENYELESAIKAN MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN

KEMAHIRAN SAINTIFIK
KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN MANIPULATIF

Memerhati Mengelas Mengukur & menggunakan nombor Membuat inferens Meramal Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang & masa Mentafsir maklumat Mendefinisi secara operasi Mengawal pembolehubah Membuat hipotesis mengeksperimen

Mengguna & mengendali peralatan sains & bahan dengan betul Menyimpan peralatan sains & bahan dengan betul & selamat Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul Mengendali spesimen hidup & bukan hidup dengan betul dan cermat Melakar spesimen, bahan & peralatan sains dengan tepat

BERFIKIR TENTANG PROSES BERFIKIR Tujuan


Membantu mengawal dan menjalankan proses berfikir dengan berkesan

Strategi
Merancang pemikiran Memantau pemikiran Menilai pemikiran

Pendekatan
Dengan bimbingan guru Guru & pelajar merancang bersama Kolaborasi antara pelajar

KEMAHIRAN PROSES SAINS


MEMERHATI

KEMAHIRAN BERFIKIR
MENCIRIKAN MEMBANDING & MEMBEZAKAN MENGHUBUNGKAITKAN MEMBANDING & MEMBEZAKAN MENGUMPUL & MENGELASKAN MENCIRIKAN

MENGELASKAN MENGUKUR & MENGGUNAKAN NOMBOR MEMBUAT INFERENS MERAMALKAN BERKOMUNIKASI

MEMBANDING & MEMBEZAKAN


MENGHUBUNGKAIT MEMBANDING & MEMBEZAKAN MENGANALISIS MEMBUAT INFERENS MENGHUBUNGKAITKAN MEMBUAT GAMBARAN MENTAL

SEM UA KEMAHIRAN BERFIKIR

KEMAHIRAN PROSES SAINS


MENGGUNA PERHUBUNGAN RUANG & MASA MENTAFSIR DATA

KEMAHIRAN BERFIKIR
MEMBUAT URUTAN MENYUSUN MENGIKUT KEUTAMAAN MEMBUAT KESIMPULAN MENGITLAK MENGANALOGI MEMBUAT GAMBARAN MENTAL MENGANALISIS

MENDEFINISI SECARA OPERASI

MENGAWAL PEMBOLEHUBAH MEMBUAT HIPOTESIS MENGEKSPERIMEN

MENCIRIKAN MEMBANDING & MEMBEZAKAN MENGHUBUNG KAIT MENGANALISIS MEMBUAT HIPOTESIS MERAMAL

SEMUA KEMAHIRAN BERFIKIR

BIDANG PEMBELAJARAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN & PENGELASANNYA

HASIL PEMBELAJARAN 1. MEMAHAMI KEPELBAGAIAN HIDUPAN DI BUMI ARAS 1 Menerangkan kepelbagaian hidupan dalam suatu habitat Mengenal pasti habitat pelbagai hidupan ARAS 2 Menyatakan ciri am pelbagai hidupan Menerangkan kepelbagaian dalam ciri am hidupan ARAS 3 Menerangkan kepentingan kepelbagaian kehidupan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Memadankan tumbuhan & haiwan dengan habitat Mengumpulkan & mentafsirkan data kepelbagaian rupa & saiz manusia .

BIDANG PEMBELAJARAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN & PENGELASANNYA

HASIL PEMBELAJARAN 2. MENSINTESIS SISTEM PENGELASAN HIDUPAN ARAS 1 Mengelaskan pelbagai haiwan berdasarkan ciri sepunya Mengelaskan pelbagai tumbuhan berdasarkan ciri sepunya Membina sistem pengelasan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Memadankan tumbuhan & haiwan dengan habitat Mengumpulkan & mentafsirkan data kepelbagaian rupa & saiz manusia .

BIDANG PEMBELAJARAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN & PENGELASANNYA

HASIL PEMBELAJARAN 3. MENILAI SISTEM PENGELASAN HIDUPAN YANG DIBINA OLEH AHLI SAINS ARAS 1 Mencerakinkan sistem pengelasan haiwan yang telah dibina oleh ahli sains Mencerakinkan sistem pengelasan tumbuhan yang dibina oleh ahli sains ARAS 2 Membanding dan membezakan sistem pengelasan yang dibina oleh ahli sains

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Memadankan tumbuhan & haiwan dengan habitat

Mengumpulkan & mentafsirkan data kepelbagaian rupa & saiz manusia .

KONSEP, PRINSIP & APLIKASI SAINS PENGELASAN BENDA-BENDA HIDUP Pengelasan benda-benda hidup kepaa haiwan dan tumbuhan dan seterusnya kepada kelas-kelasnya berdasarkan sifat dan ciri yang sama Haiwan dikelaskan kepada vertebrata dan invertebrata. Kumpulan vertebrata dibahagikan kepada kelas ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia

SIKAP & NILAI MURNI KEMAHIRAN SAINTIFIK Membuat pemerhatian dengan tepat terhadap sifat dan ciri pada haiwan untuk : i. Mengelaskannya kepada vertebrata dan invertabrata ii. Mengelaskannya kepada kelas-kelas vertebrata iii. Mengenal pasti serta menamakan haiwan invertebrata

KONSEP, PRINSIP & APLIKASI SAINS

SIKAP & NILAI MURNI KEMAHIRAN SAINTIFIK

Manusia juga mempunyai ciriciri mamalia


NOTA: Manusia tidak seharusnya dijadikan contoh haiwan mamalia Bagi invertebrata memadai memberikan pelbagai contoh haiwan invertebrata tanpa mengelaskannya lagi

1. MENGAJAR CARA BERFIKIR [ PELAJAR MEMPELAJARI TENTANG PERINCIAN KBSB ] 2. MENGAJAR UNTUK BERFIKIR [ PELAJAR MENGALAMI PROSES BERFIKIR ]
3. MENGAJAR TENTANG BERFIKIR [ PELAJAR MENGAWAL SERTA MENGURUS PROSES BERFIKIR ]

SEMAKIN EKSPLISITNYA PENGAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR SEMAKIN BESAR KESANNYA KEPADA PELAJAR SEMAKIN BANYAK PENGAJARAN YANG MERANGKUMKAN SUASANA BERFIKRAH SEMAKIN TINGGI KESEDARAN PELAJAR TENTANG KEPENTINGAN BERFIKIR SECARA BERSISTEM SEMAKIN BANYAK PENGAJARAN BERFIKIR DISEPADUKAN DENGAN KANDUNGAN SEMAKIN RAMAI PELAJAR MEMIKIRKAN APA YANG MEREKA SEDANG PELAJARI Swartz & Parks, 1989

MEMPERKENALKAN KBSB/KPS MEMPRAKTIKKAN KBSB/KPS DENGAN BIMBINGAN GURU MEMPRAKTIKKAN KBSB/KPS TANPA BIMBINGAN GURU MENGAPLIKASIKAN KBSB/KPS DALAM SITUASI BARU DAN DIPERKEMBANGKAN DENGAN BIMBINGAN GURU KBSB/KPS DIGUNAKAN BERSAMA DENGAN KEMAHIRAN YANG LAIN UNTUK MENCAPAI TUGASAN BERFIKIR