Anda di halaman 1dari 17

Rela Berbagi Ikhlas Memberi

STANDAR KOMPETENSI: MEMAHAMI AYAT-AYAT AL QURAN TENTANG ETOS KERJA KOMPETENSI DASAR : MEMAHAMI AYAT-AYAT AL QURAN TENTANG ETOS KERJA Q.S Al MUJADILAH (58) : 11 Q.S. Al JUMUAH (62) : 9-10 Q.S. An Nisa (4) : 32

Rela Berbagi Ikhlas Memberi

INDIKATOR
A. Q.S Al MUJADILAH (58) : 11 B. C. Q.S AN NISA : 32 Q.S AL JUMUAH (62) : 9-10

Rela Berbagi Ikhlas Memberi

Q.S Al MUJADILAH (58) : 11

Rela Berbagi Ikhlas Memberi

TERJEMAHANNYA

Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Rela Berbagi Ikhlas Memberi

ISI KANDUNGAN Q.S AL-MUJADALAH : 11


1. MENDIDIK DAN PERINTAH KEPADA KAUM MUKMININ UNTUK SELALU BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA. 2. PERINTAH UNTUK MEMBERI KESEMPATAN KEPADA YANG LAIN DALAM BERBAGAI HAL. SEBAB PERBUATAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KECINTAAN DALAM HATI, JUGA DAPAT MENUMBUH KEMBANGKAN RASA KEBERSAMAAN. 3. ORANG-ORANG YANG MEMBERI KEMUDAHAN KEPADA SESAMA AKAN DI BALAS OLEH ALLAH SWT SUATU KEMUDAHAN DALAM BERBAGAI URUSAN BAIK URUSAN DUNIA ATAU AKHIRAT. 4. PERINTAH UNTUK SEGERA BANGKIT DARI KETERPURUKAN DAN BERBENAH DIRI DALAM MEMPERBAIKI BERBAGAI MACAM URUSAN. 5. ALLAH AKAN MENGANGKAT DERAJAT ORANG-ORANG YANG BERIMAN DAN BERILMU. 6. AMAL PERBUATAN MANUSIA AKAN DIBALAS OLEH ALLAH SWT SESUAI DENGAN AMAL PERBUATANNYA.
Rela Berbagi Ikhlas Memberi

Q.S AL JUMUAH : 9-10

Rela Berbagi Ikhlas Memberi

TERJEMAHANNYA Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum`at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Rela Berbagi Ikhlas Memberi

AL-JUMUAH AYAT 9
BERHUBUNGAN DENGAN SHOLAT JUMAT

Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalakan semua pekerjaannya

Rela Berbagi Ikhlas Memberi

ISI KANDUNGAN Q.S AL-JUMUAH AYAT 9-10


1. 2. HARI JUMAT MERUPAKAN SAYIDUL AYAM (HARI YANG AMAT MULIA). SALAT JUMAT BAGI ORANG ISLAM MERUPAKAN KEWAJIBAN UNTUK MENGINGGATKAN PERKUMPULAN DI ALAM MAKHSYAR, DIMANA SESEORANG BERKUMPUL DI ALAM LUAS YANG TERSINARI SENGATAN PANAS SINAR MATAHARI TANPA PERLINDUNGAN KECUALI AMALNYA SENDIRI. SEORANG MUSLIM HENDAKNYA BERGEGAS UNTUK PERGI KEMASJID MELAKSANAKAN SALAT BERJAMAAH APABILA TELAH DIKUMANDANGKAN AZAN DAN MENINGGALKAN AKTIFITAS (JUAL BELI) DALAM SEGALA PROFESI. APABILA SEORANG MUSLIM DAPAT MENINGGALKAN SEMUA PROFESI PEKERJAAN ITU BERARTI IA TIDAK DIKUASAI OLEH NAFSUNYA. SETELAH MELAKUKAN SHOLAT BERJAMAAH, ALLAH SWT MENGANJURKAN UNTUK MENCARI REZEKI (JUAL BELI) SEBANYAK-BANYAKNYA DENGAN JALAN YANG HALAL DAN SELALU BERZIKIR KEPADA ALLAH.

3.

4.

5.

Rela Berbagi Ikhlas Memberi

Q.S AN NISA : 32

Rela Berbagi Ikhlas Memberi

TERJEMAHANNYA
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Rela Berbagi Ikhlas Memberi

MUKADIMAH SURAT AN-NISSA


Surat An Nisaa' yang terdiri dari 176 ayat itu, adalah surat Madaniyyah yang terpanjang sesudah surat Al Baqarah. Dinamakan An Nisaa' karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surat yang paling membicarakan hal itu dibanding dengan surat-surat yang lain. Surat yang lain banyak juga yang membicarakan tentang hal wanita ialah surat Ath Thalaq. Dalam hubungan ini biasa disebut surat An Nisaa' dengan sebutan: Surat An Nisaa' Al Kubraa (surat An Nisaa' yang besar), sedang surat Ath Thalaq disebut dengan sebutan: Surat An Nisaa' Ash Shughraa (suratAnNisaa'yangkecil).

Rela Berbagi Ikhlas Memberi

3.Kisah-kisah:
Kisah-kisah tentang Nabi Musa a.s. dan pengikut- pengikutnya. 4.Dan lain-lain: Asal manusia adalah satu; keharusan menjauhi adat-adat zaman jahiliyah dalam perlakuan terhadap wanita; norma-norma bergaul dengan isteri; hak seseorang sesuai dengan kewajibannya; perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepadanya; dasar-dasar pemerintahan; cara mengadili perkara; keharusan siap-siaga terhadap musuh; sikapsikap orang munafik dalam menghadapi peperangan; berperang di jalan Alllah adalah kewajiban tiap-tiap mukallaf; norma dan adab dalam peperangan; cara menghadapi orang-orang munafik; derajat orang-orang yang berjihad.

Rela Berbagi Ikhlas Memberi

Pokok-pokok isinya, ialah: 1. Keimanan: Syirik (dosa yang paling besar); akibat kekafiran di hari kemudian. 2. Hukum-hukum: Kewajiban para washi dan para wali; hukum poligami; mas kawin; memakan harta anak yatim dan orang-orang yang tak dapat mengurus hartanya; pokok-pokok hukum warisan; perbuatan-perbuatan keji dan hukumannya, wanita-wanita yang haram dikawini; hukum-hukum mengawini budak wanita; larangan memakan harta secara bathil; hukum syiqaq dan nusyuq; kesucian lahir batin dalam sembahyang; hukum suaka; hukum membunuh seorang Islam; shalat khauf; larangan melontarkan ucapanucapan buruk masalah pusaka kalalah.
Rela Berbagi Ikhlas Memberi