Anda di halaman 1dari 34

TEORI KEMORALAN SOSIAL

• Berkait dengan peraturan masyarakat;


tatahukum, tatsusila, tatatertib, norma,
tradisi, kebiasaan, nilai, pantang larang
• Nilai yang pentingkan masyarakat, bukan
individu untuk mencapai matlamat
• Dikenali juga sebagai; kemoralan
konvensional dan tradisionalisme atau
konservatisme dalam kemoralan
Contoh;
• Peraturan masyarakat berkaitan konsep
atau nilai berdikari, hormat-menghormati,
kasih sayang, kebersihan, saling
membantu, bekerjasama, kesyukuran dan
semangat bermasyarakat
• Nilai-nilai tersebut menyekat; perbuatan
mencuri, tamak, rasuah, kezaliman dsb
• Semua nilai yang terkandung dalam
ajaran agama
Tham (1977);
Konsep dan nilai budi ialah yang paling
utama dalam mempengaruhi kehidupan
sosial dan moral orang Melayu

Hobbers;
Menjadi tanggungjawab setiap orang
mematuhi pemerintah sebagai autoriti
moral
Weber (1966);

Selain autoriti yang sah,satu unsur yang


penting ialah organisasi birokrasi –
mempunyai peraturan khusus yang
menentukan susuanan autoriti sebagai
struktur untuk mengawal ( ganjaran atau
penyelewengan) ahli organisasi tersebut
Duckheim( 1974);

• Peraturan moral diberi autoriti khas atau


kuasa memerintah supaya dipatuhi
• Tingkah laku yang bersifat lazim
ditentukan dulu oleh peraturan moral,
etika – menyekat bertindak mengikut
cara-cara tertentu
• Lebih menitik beratkan disiplin dan
perasaan menyayangi masyarakat dan
autonomi
Hall (1978);

• Mentafsir teori Duckheim sebagai pemahaman


individu tentang social order dan kerelaan
mematuhinya

Freud;
Ego dilemahkan dan tingkah laku seseorang
dikuasai super-egonya
Aspek Negatif
• Teori kemoralan sosial – merupakan etika yang
keterlaluan berlandaskan peraturan masyarakat
dianggap dogmatik dan autoritarian –
melemahkan autonomi serta pertimbangan
bebas dan pilihan sukarela
• Semua masyarakat mempunyai peraturan moral
masing-masing; nilai, tradisi, undang-undang,
adat serta kepercayaan – terdapat pertentangan
peratutan moral dengan masyarakat lain – boleh
bawa ketegangan dan konflik
Contoh; perang di Korea, Vietnam, krisis
di Timur Tengah

Frankena (1973) mengkritik terri tersebut;


Peraturan masyarakat sebagai penentu;
boleh jadi buruk dan jahat, tidak bermoral
dan salah, bersifat zalim dan tidak adil –
menjadikan kehidupan manusia semakin
keji
Bull (1969);
• Sekatan atau isbat berasaskan apa yang
diizinkan atau ditegah oleh autoriti dalam
masyarakat, boleh hilang kuasanya jika
seseorang itu dapat sembunyikan perbuatan
buruk yang melanggar peraturan masyarakat
( misal; mencuri, rasuah ).
Misal di negara kita berzina satu kasalahan,
tetapi terdapat orang bersekedudukan yang tidak
segan silu apabila berada di luar negara – yang
longgar peraturan
ETIKA KEPERIBADIAN MULIA
• Berkait sifat perangai dan ciri watak yang
ditemaui dalam tulisan Aristotle ( 384-322 S.M )
• Aristotle merujuk keperibadian mulia sebagai
virtues atau bahasa Arab fadilah -konsep
merangkumi; keadilan, kemurahan hati,
keberanian, kejujuran, kesabaran dan
kebijaksanaan memainkan peranan penting
dalam kehidupan moral
• Tabiat jahat - vices
ARISTOTLE:
• Kecenderungan untuk sesuatu tujuan  keadilan,
kemurahan hati, keberanian jujur, kesabaran,
kebijaksanaan
• Bukan perasaan atau kebolehan dan kekuasaan
manusia merasai  seseorang tidak boleh diuji dan
dikeji dan dikatakan baik atau jahat atau sebab perasaan
atau kerana dia berupaya merasai
• Tidak dihasilkan dalam diri oleh alam semulajadi;
individu tidak dilahir bersifat dengan sifat baik atau jahat
• Diperoleh melalui latihan, mengamalkan keperibadian
mulia hingga jadi kebiasaan, menyenangkan serta
keseronokan
• Setiap keperibadian “jalan tengah” - kesederhanaan
Jadual Virtues dan Vices Aristotle
Bidang Berlebihan Jalan tegah Terlalu kurang
perlakuan/
perasaan
Kegentaran/keta Kegopohan Keberanian Perasaan
kutan/kayakinan pengecut

Keseronokan Kelakuan tidak Pertahan diri Tidak boleh


dan kesakitan senonoh menikmat

Pendapatan/per Pemborosan Kemurahan hati Lokek,kikir/kede


belanjaan asar kut
Kritikan
Barnes (1979);
• Doktrin jalan tengah tidak mempunyai tenaga
menasihati atau kekuatan praktikal
• “Bertindak sederhana” = “bertindak sepertimana
kamu patut bertindak”
• Tidak memberi seseorang maklumat
kemungkinan dan desakan moral dalam sesuatu
situasi
• Tindakan emosi manusia tidak boleh dianggap
sebagai satu kuantiti yang boleh diukur
berterusan
Contoh;

• Dalam mengamalkan nilai atau sifat


murah hati berkaitan pemberian atau
perbelanjaan wang – mungkin mudah
seseorang anggar hartanya untuk
diderma; tapi rumit untuk anggar ciri dan
situasi orang yang memerlukan
bantuannya, kesan kerja amalnya, masa
yang sesuai dan sebab atau cara beri
bantuan
Hujah yang tentang jalan tengah

McPhail ( 1982 );
• Apabila sifat bercakap benar, tidak boleh
diperihalkan sebagai jalan tengah

Muhammad Abul Quasem (1976 );


• Keadilan bukan satu jalan tengah antara dua
hal yang melampau. Keadilan tidak mempunyai
dua keterlaluan, tapi pertentangan – keadilan
atau kezaliman
TEORI VIRTUE
• Etika kebaikan tret akhlak mulia dalam
sifat seseorang sebagai fungsi asas
perlakuan moral
• Saling berkait dengan prinsip etika

( rujuk modul OUM)


TEORI TEOLOGIKAL
• Berasal dari Greek  Telos = sesudah/selepas,
melihat kesan selepas
• Bahasa Inggeris “CONSEQUENTIALISME” atau
TEORI AKIBAT

“consequentialism: an action is morally right if the


consequences of an action are more favourable
than unfavourable.”
( Internet Encyclopedia of Philosophy,
1998 )
TEOLOGIKAL ATAU CONSEQUENTIALISM

• Moraliti sesuatu tindakan ditentukan


sepenuhnya oleh hasil pemikiran
untung rugi
• Menimbang kesan baik dan buruk
tindakan
• Tentukan kesan baik melebihi kesan
buruk / sebaliknya
• Jika kesan baik lebih, dianggap baik
dan sebaliknya
3 jenis teori teologikal
• Ketiga-tiga berbaza, masing-masing memberikan tumpuan kepada
kumpulan manusia yang berlainan

• ETHICAL EGOISM
SESUATU TINDAKAN DIANGGAP BERMORAL JIKA KESAN
MENGUNTUNGKAN DARIPADA MERUGIKAN KEPADA ORANG
YANG MELAKUKANNYA

B) ETHICAL ALTTRUISM
TINDAKAN DIANGGAP BERMORAL JIKA KESANNYA LEBIH
MENGUNTUNGKAN DARIPADA MERUGIKAN SETIAP ORANG,
KECUALI ORANG YANG MELAKUKAN TINDAKAN ITU.
H) UTILITARIANISM

SESUATU TINDAKAN ADALAH BERMORAL JIKA KESANNYA


LEBIH MENGUNTUNGKAN DARIPADA MERUGIKAN KEPADA
SEMUA ORANG
UTILITARIANISME

Sesuatu tindakan adalah


bermoral jika kesannya lebih
menguntungkan daripada
merugikan kepada semua orang
ALTTRUISME

Tindakan dianggap bermoral jika


kesannya lebih menguntungkan
daripada merugikan setiap orang,
kecuali orang melakukan tindakan
itu
EGOISME

Sesuatu tindakan dianggap


bermoral jika kesannya
menguntungkan daripada
merugikan kepada orang yang
melakukannya
Contoh Etika Teologikal
• ISU 1:
Perbuatan memimpin dan memandu
orang buta itu tidak penting, tetapi sampai
ke seberang jalan dengan selamat itu
yang penting. Perbuatan menolong orang
dikatakan baik, kerana menghasilkan
kebaikan
ISU 2:
Robin Hood mencuri harta orang kaya
dianggap tidak salah kerana niat/ motif
dan matlamatnya baik, untuk menolong
orang susah/miskin supaya tidak
kelaparan. Walaupun perbuatan mencuri
pada dasarnya salah di sisi masayarakat /
undang-undang
TEORI DEONTOLOGIKAL
• Perkataan Greek “Deotos” = tugas dan
tanggungjawab
• Tangungjawab seseorang kepada orang
lain secara semula jadi
• Seorang ibu mesti menjaga anak-
anaknya – tidak boleh abai, bunuh =
melanggar prinsip tanggungjawab
walaupun untuk mendapatkan keuntungan
• Mengukur gerak laku berdasarkan nilai
intrinsik, tanpa ambil kira kesannya
• Sesuatu tindakan itu baik/betul;
salah/buruk berdasarkan tindakan itu
sendiri
• Sesuatu tindakan baik = sifatnya baik,
bukan kerana hasilnya baik
• Sesuatu tindakan dianggap buruk; kerana
sifatnya buruk, bukan kerana kesan
mudarat yang dialami
EKSISTENSIALISME
• Kemoralan merujuk kepada kebebasan

Sartre ahli falsafah Perancis, lahir 1905


(Being and Nothingness) berpendapat;

• Bahawa kewujudan ( existence) mendahului zat


( essence ) – membezakan manusia dengan
sebilah pisau
“Pisau mula-mula difikirkan oleh penciptanya,
kemudian baru dibuat” – zat pisau mendahului
kewujudannya
• Manusia dikatakan wujud dahulu – siapa
mereka, apa akan terjadi kepada mereka,
bergantung kepada apa yang mereka
lakukan
• Contoh;
Seorang tidak dilahir sebagai seorang
guru. Sebaliknya, dia memilih untuk
menjadi guru. Individu bebas menentukan
apa yang disukai
• Sartre berpandangan juga; sebarang motif
atau tekad masa lalu manusia tidak dapat
menentukan perlakuannya kini = masa
lampau dipisahkan daripada manusia oleh
jurang yang tidak berkesudahan yang
timbul dalam kesedaran manusia itu
• Manusia menentukan hala tuju masa
depannya.
• Menolak kewujudan Tuhan
PRINSIP KEWAJIPAN
A) TEORI TANGGUNGJAWAB
( DUTY THEORY)
Pelopor HUGO GROTIUS DAN SAMUEL
PUFENDORF

Terdapat 3 jenis tanggungjawab:


• TUHAN
• DIRI
• ORANG LAIN
B) ARAHAN YANG MESTI DILAKSANAKAN
( CATEGORIAL IMPERATIVE)
Pelopor IMMANUEL KANT

• Manusia mempunyai tanggungjawab moral ke


atas diri sendiri dan orang lain
• Seseorang manusia tidak boleh dijadikan alat
untuk mencapai matlamat ( perlu dihormati )
• Menolong orang susah adalah wajid, perbuatan
bermoral ( mengiktiraf diri orang itu )
• Mencuri harta orang, tidak bermoral ( dijadikan
alat) mencapai kebahagian orang lain )
C) TEORI HAK ASASI ( RIGHT THEORY)
PELOPOR JOHN LOCKE

• Manusia mempunyai hak semula jadi


yang asasi, terutama nyawa, kebebasan
dan kebahagiaan
• Semua dikurnia oleh Tuhan – manusia
perlu menghormatinya
A) TANGGUNGJAWAB ZAHIR
( PRIMA FACIE DUTIES )
pelopor W.D. Ross

• Tanggungjawab manusia sebahagian


kehendak alam semula jadi
• Mesti dilaksanakan
• Tanggungjawab memegang amanah,
membalas budi, adil, tidak menyakiti
orang lain
SEKIAN, TERIMA KASIH

SELAMAT MEMBACA
BERPANDUKAN MODUL

SEMOGA BERTEMU LAGI