Anda di halaman 1dari 14

Perkahwinan merupakan penyatuan seorang lelaki dengan seorang perempuan dan zuriat yang dilahirkan oleh si perempuan diakui

sebagai anak

kepada kedua- dua pihak, perkahwinan boleh juga ditafsirkan sebagai


penerimaan masyarakat terhadap hak seseorang lelaki dan seorang perempuan untuk tinggal bersama sebagai suami isteri, (Norazit Selat, 128 : 1993). poligami pula ialah merujuk kepada perkahwinan di mana seseorang itu berkahwin dengan beberapa orang sekaligus. Biasanya suami yang mempunyai lebih daripada seorang isteri Kertas kerja ini ditulis bertujuan untuk mengupas tentang kerelevanan perkahwinan dan poligami pada masa kini.

Masih terdapat masyarakat yang berfikiran tertutup dan mengganggap bahawa perkahwinan poligami merupakan sesuatu yang tidak baik dan negatif Mengenal pasti kesan-kesan negatif bersekedudukan dan masalah tersebut perlu dipandang serius dan perlu diselesaikan dengan kadar yang segera kerana ia akan meruntuhkan akhlak remaja Malaysia. Adakah melalui program- program keagamaan masalah bersedudukan itu boleh diselesaikan.

Kajian ini dijalankan untuk mengetahui kesan-kesan yang timbul akibat bersekedudukan dan perkahwinan secara poligami dikalangan rakyat

malaysia
Objektif Khusus : I. II. Mengetahui punca berlakunya bersedudukan sebelum berkahwin dalam

perkahwinan secara poligami.


Mengetahui tentang isu-isu poligami pada masa kini menjadi punca utama perceraian. IV. Mengetahui kesan negetif besedududukan dan adakah melalui poligami dapat menyelesaikan kesan-kesan negetif ini.

III. Mengetahui punca berlakunya masalah perceraian dan adakah poligami

I. Responden : Pelajar- pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). II. Skop : Umur 21 hingga 50 tahun ke atas Jantina: Lelaki dan Perempuan Etnik : Melayu, India, Cina dan lain-lain Status perkahwinan: Bujang, Berkahwin. Pekerjaan: Awam, Swasta, Pelajar, Lain-lain.

Kaedah lapangan
Dalam kajian ini satu set soal selidik yang digunakan untuk mengumpul data. Soal selidik ini mengandungi empat bahagian. I. Bahagian pertama merupakan bahagian biodata responden. II. Mengetahui pengetahuan responden tentang poligami dan bersedudukan tanpa ikatan yang sah. III. Bahagian C : pandangan responden tentang poligami dan bersedudukan sebelum berkahwin IV. Bahagian D : Mengenal pasti tindakan ataupun langkah yang sesuai diambil untuk membendung kesan negatif yang boleh wujud dikalangan pasangan yang berpoligami dan menjalinkan hubungan tanpa ikatan yang sah

Kaedah temuramah
Dalam kajian ini, kami akan menuramah responden-responden untuk mengetahui pandangan mereka tentang bersedudukan sebelum berkahwin dan ikatan perkahwinan secara poligami.

bersetuju bahawa lebih ramai rakyat di Malaysia lebih memilih untuk menjalinkan hubungan tanpa ikatan perkahwinan berbanding hubungan yang sah.

90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Setuju Tidak Setuju

bersetuju bahawa lebih ramai rakyat di Malaysia lebih memilih untuk menjalinkan hubungan tanpi ikatan perkahwinan berbanding hubungan yang sah.

perkahwinan dengan cara poligami boleh bertahan lama

70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Ya

Tidak
Perkahwinan dengan cara berpoligami boleh bertahan lama

Punca utama berlakunya perceraian dalam pasangan yang berpoligami adalah

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00% Tiada Persefahaman Halangan Keluarga Masalah Kewangan Lain-lain

Punca utama berlakunya perceraian dalam pasangan yang berpoligami adalah

Bersedudukan yang sering berlaku dikalangan artis barat menjadi punca utama lebih ramai pasangan memilih untuk tidak berkahwin

70.00%
60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Ya Tidak Bersedudukan yang sering berlaku dikangan artis barat menjadi punca utama lebih ramai pasangan memilih untuk tidak berkahwin

SOALAN 5 (alip)
Mereka yang imgin berpoligami perlu menjalani kursus khas yang menjelaskan tangunggjawab mereka terhadap keluarga-keluarga mereka.

90.00%
80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00%

20.00%
10.00% 0.00% Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Natural Setuju Sangat Setuju

Mereka yang imgin berpoligami perlu menjalani kursus khas yang menjelaskan tangunggjawab mereka terhadap keluarga-keluarga mereka.

KESIMPULAN (ALIP)
Poligami sering diperkatakan dalam kalangan rakyat Malaysia. Namun begitu tidak semua masyarakat berfikiran terbuka untuk menerima poligami. Kesimpulannya poligami mampu membantu mengurangkan andartu, ibu tunggal dan kehidupan seorang wanita lebih terjamin dengan adanya suami yang mampu memimpin, membimbing dan lebih terjamin keselamatannya.Kaum lelaki seharusnya lebih bertanggungjawab bila berpoligami dan membantu kaum wanita serta keluarga agar mencapai kesejahteraan hidup.