Anda di halaman 1dari 8

CIRI-CIRI GURU PROFESIONAL

Konsep Tentang Profesionalisme Guru daripada http://gemapendidikan.com pada 7 Mac 2012

Terdiri daripada tiga tahap:


Tahap persediaan guru untuk melakukan tugas yang ditunjukkan dengan rancangan pengajaran

Tahap pelaksanaan prosedur pengajaran berdasarkan perancangan yang telah dipersiapkan

Kemampuan guru dalam membina hubungan dengan murid

1. Tahap persediaan guru untuk melakukan tugas yang ditunjukkan dengan perancangan pengajaran

Tahap perancangan pengajaran meliputi aspek-aspek: 1) rencana pengorganisasian bahan pengajaran 2) pengelolaan pengajaran 3) rencana pengelolaan kelas 4) penggunaan media dan sumber belajar 5) rencana penilaian prestasi

2. Tahap pelaksanaan prosedur pengajaran berdasarkan perancangan yang telah dipersiapkan

Tahap pelaksanaan prosedur terdiri daripada aspek-aspek: 1) penggunaan kaedah, media, dan bahan pengajaran 2) berkomunikasi dengan murid 3) mendemonstrasikan kaedah 4) mendorong penglibatan murid 5) mengorganisasikan waktu, ruang, dan perlengkapan pengajaran 6) melakukan penilaian

3. Kemampuan guru dalam membina hubungan dengan murid

Tahap pembinaan hubungan guru dengan murid dapat diamati dari aspek-aspek: 1) pengembangan sikap positif guru terhadap murid 2) sikap terbuka dan fleksibel 3) minat dan kesungguhan mengajar 4) mengelola interaksi perilaku di dalam kelas