Anda di halaman 1dari 64

TAJUK :

SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN


KONSEP KUMPULANWANG
DISATUKAN (samb.)
Segala hasil yang didapatkan atau diterima
dgn. apa cara pun, kecuali zakat, baitulmal
atau hasil Agama Islam yg. seumpamanya
dibayar masuk ke dalam akaun utk. menjadi
satu Kumpulanwang Persekutuan Disatukan
atau Kumpulanwang Disatukan bagi Negeri

KONSEP KUMPULANWANG
DISATUKAN (samb.)
Terbahagi kepada 3 Akaun berasingan:-

AKAUN HASIL YANG
DISATUKAN
O AKAUN AMANAH YANG DISATUKAN
O AKAUN PINJAMAN YANG DISATUKAN
KONSEP KUMPULANWANG
DISATUKAN (samb.)
AKAUN HASIL YANG
DISATUKAN - Segala hasil yang dipungut
hendaklah dimasukkan ke dalam akaun dan
darinya perbelanjaan mengurus dibayar keluar.
PENGENALAN

HASIL

SEMUA JENIS PENDAPATAN YANG
DITERIMA OLEH KERAJAAN DALAM
BENTUK:
CUKAI, YURAN, LESEN-
LESEN DAN LAIN-LAINJENIS HASIL

HASIL CUKAI
HASIL BUKAN CUKAI
TERIMAAN BUKAN HASIL
HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN
UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
+ Perlembagaan Persekutuan
+ Akta Prosedur Kewangan 1957
+ Arahan perbendaharaan
+ Pekeliling / Surat pekeliling
Perbendaharaan
+ Surat Pekeliling Akauntan Negara

AWALAN
EWANGAN

TANGGUNGJAWAB
PEGAWAI PENGAWAL (AP 53)

Memungut segala wang awam yang patut
diterima.

Menyimpan dengan selamat wang yang
dipungut; dan

Mengakaunkan dengan betul
Tanggungjawab
Akauntan Negara
E PENYELIAAN ATAS PENERIMAAN HASIL
PERSEKUTUAN

E MELAPORKAN KEPADA KETUA
SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN
JIKA PEMUNGUT TIDAK
MENGAKAUN MENGIKUT AP
DEFINISI
WANG AWAM
Seksyen 3 Akta Prosedur
Kewangan 1957 Mentakrifkan:
Wang Awam terdiri daripada:-
Wang tunai Cek
Kiriman wang
Wang pos
Setem yang diterima dan / atau
dipegang oleh pegawai awam
atas jawatan rasmi mereka.

PERKARA 97,
PERLEMBAGAAN
PERSEKUTUAN DAN AP 22
+ Wang awam yang diterima oleh
jabatan-jabatan kerajaan terdiri
dari:-
Wang Hasil
Wang Amanah
+ Pungutan dilakukan mengikut:-
Arahan Perbendaharaan
Pekeliling-pekeliling yang
berkuatkuasa

BORANG/DOKUMEN-DOKUMEN HASIL

1. Kew. 68 Penyata Mengenai Borang-borang Hasil yang
dikawal
2. Kew. 67 Borang Terimaan & Keluaran Borang- borang Hasil
3. Kew. 253 Kira-kira Diserahkan untuk Audit
4. Kew. 248 Buku Tunai Cerakinan
5. Kew. 249 Buku Tunai Terimaan / Serahan
6. Kew. 250 Buku Penjenisan
7. Kew. 38 - Resit
8. Borang Bayaran masuk Bank
9. Resit Perbendaharaan
10. Laporan Harian Hasil C320
11. Laporan Terperinci Hasil C 330
Contoh resit manual
DX 268750
NEGERI.
RESIT
MALAYSIA
Tempat:
Diterima daripada:
Ringgit..
dan sen.
kerana

RM sen
Jumlah:
Tandatangan Tarikh
Kew.38
Surat Kuasa
Pemberitahu Kepada Orang Awam
Meminda sesuatu resit adalah dilarang
Menyimpan Dan Mengeluarkan Resit
Belum Guna :
* Semua Buku Resit/Lesen Belum Guna
Dimasuk Dalam Buku Stok/dan dikunci
dengan selamat dibawah Kawalannya
Sendiri/pegawai Kanan Yang Tidak
Menyediakan Resit Atau Membuat
Pungutan
SEBELUM MENERIMA WANG
AWAM
MENGELUARKAN BUKU-BUKU
YANG DIKEHENDAKI
SEBENARNYA
MENGIKUT SUSUNAN NOMBOR
YANG BETUL
NOMBOR SIRI LENGKAP &
BETUL
PERAKUAN PEMERIKSAAN BUKU
RESIT
SEBELUM MENERIMA WANG
AWAM
DAFTAR MEL
BAGI MEREKOD TERIMAAN
WANG, SURAT ATAU BORANG
BERHARGA YANG DITERIMA
MELALUI POS ATAU
PENGHANTAR
** RESIT DISEDIAKAN SEMASA URUSAN DIBUAT AP.60
** KARBON DUA MUKA DIGUNAKAN 3 SALINAN AP 63
** DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA
AP69
** DUA ORANG PEGAWAI DI KEHENDAKI BAGI
MENGELUARKAN RESIT AP 70(A)
BAYARAN MELALUI KAUNTER
** Terimaan Didaftarkan Ke Dalam Daftar Mel AP
71
** Wang Diserahkan Kepada Juruwang Dan Ditandatangani
Daftar Mel AP 71(C) & D
** Resit Dikeluarkan Pada Hari Yang
Sama Dan Dicatat Nombor Resit
Dalam Daftar Mel AP 60 & AP 71 (C )
BAYARAN MELALUI POS
ESIT MESTILAH DITANDATANGANI DENGAN BERKARBON OLEH PEGAWAI
YANG MENERIMA WANG ITU TETAPI MESTILAH DITULIS OLEH SEORANG
PEGAWAI LAIN. KECUALI JIKA :
(i) Sesuatu sistem bermesin yang diluluskan
bagi mengeluarkan resit ada digunakan;
ATAU
(ii) Suatu bayaran tetap ada tercetak pada
resit, lesen atau tiket;
ATAU
(iii) Seseorang Pegawai Dipertanggungkan Dengan
Sepatutnya Oleh Pemungut Dengan Kewajipan
Membuat Pungutan Luar Atau Pungutan Yang
Seumpamanya Dalam Keadaan Dimana Ia Mesti
Bekerja Seorang Diri Dengan
Syarat Penyeliaan Rapi Dibuat Oleh Penyelia /
Pegawai Atasan ;
Atau
(Iv) Seorang Pegawai Lain Tidak Ada Dan Kebenaran
Khusus Telah Didapati Daripada Akauntan Negara
Atau Akauntan Negeri / Bendahari Negeri
Merekod Terimaan
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
AP 72 Resit mesti dibukukan
satu persatu dalam Buku Tunai
AP 74 Perbezaan amaun
hendaklah diberitahu kepada
pemungut
AP 75 Wang lebihan dikredit
kepada Hasil Kerajaan
Mengakaunkan Terimaan
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
AP 83 wang hasil / wang
amanah diterima,
dimasukkan ke bank
AP 78 masukkan semua
pungutan dalam tangan ke
bank pada hari yang sama,
jika:
i) Wang kertas dan duit syiling melebihi
RM500.00
ii) Jumlah pungutan (wang tunai, cek,
kiriman wang, wang pos) melebihi
RM2,000.00. (J ika pungutan lewat
diterima hendaklah dilakukan pada hari
kerja yang berikutnya)
iii) Pungutan menerusi cek dibankkan tidak
lewat dari satu minggu dari tarikh
diterima
Wang Awam tidak
boleh digunakan bagi
apa-apa maksud juga
Cara membayar masuk
ke dalam bank dengan
menggunakan Penyata
Pemungut
309
Pemeriksaan mengejut peti wang
tunai
Dilakukan tidak kurang dari sekali
dalam tempoh 6 bulan terhadap peti
besi, peti wang tunai, laci dan lain-lain
bekas wang.
enentukan
K
etepatan
kaun
AP 80b
Menyemak catatan Buku Tunai
dengan Buku Resit
Menerima dan menyemak setiap
hari catatan dalam resit / buku
tunai
Menandatangani ringkas dan tarikh
disemak
Menyemak semua resit yang
dikeluarkan
A
M

JABATAN PEMUNGUT HENDAKLAH
MENGHANTAR DOKUMEN BERKAITAN
DENGAN KUTIPAN PADA AKHIR BULAN
RUSAN
DENGAN AUDIT
PROSES UNTUK MENDAPATKAN PERUNTUKAN
KUMPULAN WANG DISATUKAN
Pekeliling Perbendaharaan
Penyediaan Belanjawan
Oleh Kementerian/Jabatan
Pegawai Mengkaji, Melulus
& Menyelaras Anggaran
Kementerian/ Jabatan
Kemukakan Cadangan
Kepada Agensi Pusat
Kemukakan Cadangan
Kepada Agensi Pusat
Mesyarat Pemeriksaan
Belanjawan
Perbendaharaan Menyediakan
Belanjawan Negara
TBMK Bentang
Belanjawan di Parlimen
Waran Am Kepada
Akauntan Negara
Waran Peruntukan Kepada
Kementerian/Jabatan
tas
erbelanjaan
awalan
wam
- KAWALAN JABATAN

- KAWALAN PERBENDAHARAAN

- KAWALAN PARLIMEN

JENIS-JENIS
PEMBAYARAN
1. EMOLUMEN
2. PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
3. PEMBELIAN HARTA MODAL
4. PEMBERIAN DAN KENAAN
BAYARAN
5. LAIN-LAIN PEMBAYARAN
Kod-Kod Perbelanjaan

CONTOH-CONTOH LAIN
OBJEK AM - 10000 (EMOLUMEN)
OBJEK SEBAGAI - 11000 (GAJI DAN UPAHAN)
OBJEK LANJUT - 11101 (GAJI KAKITANGAN
AWAM)
20000 - PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
21000 - PERBELANJAAN PERJALANAN
DAN SARA HIDUP
21101 - MAKANAN DAN MINUMAN
; Baucar Bayaran Am - Kew 304
; Baucar Bayaran (Perihal Cek Berganda)
; Baucar Bayaran
(Bank Draft / Tel.Transfer)
; Baucar Jurnal - (Kew 306)
; Baucar Kecil - (Kew 50 & 50a)
; Borang Kawalan Kelompok -
(Kew 302 & 302a)
p Penghitungan Dan Pengiraan Adalah Betul;
p Penerimaan Yang Dinamakan Dalam
Baucar Itu Adalah Pihak Yang Berhak
Menerima Bayaran;
p Bayaran Itu Adalah Pertanggungan Yang
Sepatutnya Kepada Program Dan Aktiviti
Atau Projek Atau Akaun Yang Dinyatakan;
Dan
p Wang Mencukupi Dan Tidak
Dipertanggungkan Bagi Maksud Lain
TANGGUNGJAWAB PEGAWAI
PENGAWAL ATAU WAKILNYA YANG
DIBERI KUASA MEMPERAKUI
BAUCAR BAYARAN
TANGGUNGJAWAB PEGAWAI
PENGAWAL ATAU WAKILNYA YANG
DIBERI KUASA MEMPERAKUI BAUCAR
BAYARAN
p Perkhidmatan Atau Bekalan
Telah Diterima Dengan Sempurnanya;
p Harga Yang Dikenakan Adalah Sama Ada
Mengikut Kontrak Atau Skala Yang
Diluluskan, Atau Patut Dan Munasabah
Mengikut Kadar Tempatan Semasa;
p Kebenaran Telah Didapati Sebagaimana
Yang Dinyatakan;
TANGGUNGJAWAB PEGAWAI
PEMBAYAR
BAYARAN TIDAK AKAN MENYEBABKAN
LEBIHAN PERUNTUKAN
P ERAKUAN DITANDATANGANI OLEH
PEGAWAI YANG BERHAK DAN PRIMA
FACIE BETUL; DAN
POTONGAN YANG SEPATUTNYA TELAH
DIBUAT DENGAN SEMPURNA
PEGAWAI PEMBAYAR
HENDAKLAH BERPUASHATI :
DAFTAR BIL
Diselenggarakan Untuk Mencatatkan Maklumat-Maklumat Berikut :
TARIKH BIL DITERIMA
AMAUN BIL
TARIKH BIL DIPERAKUKAN OLEH
PEGAWAI ATAS KESEMPURNAAN BEKALAN
TARIKH BIL DIKEMUKAKAN KE BAHAGIAN
KEWANGAN
TANDATANGAN PEGAWAI YANG
MENERIMANYA
TARIKH BAUCAR DISEDIAKAN DAN
DISAMPAIKAN KEPADA PEJABAT
PEMBAYAR
Tujuan :
1. Sebagai Panduan Untuk Menseragamkan Cara Untuk Menyelenggara
Buku Vot
2. Menerangkan Peranan Dan Tanggungjwab Pegawai Pengawal
Dan Pegawai Penyelia Kewangan Berhubung Dengan Buku Vot
PENYELENGGARAAN
BUKU VOT
EKELILING
PERBENDAHARAAN 8/87
SEBAGAI ALAT KAWALAN

^ MENENTUKAN PERBELANJAAN TIDAK
MELEBIHI PERUNTUKAN
^ MENGAWAL PENERIMA WARAN
PERUNTUKAN KECIL
^ MENGAWAL KEMAJUAN PEMBAYARAN
^ MENGAWAL PENYELEWENGAN

SEBAGAI REKOD URUS NIAGA
KEWANGAN JABATAN;

SEBAGAI ALAT PENGURUSAN :

^ MERANCANG PERBELANJAAN
^ MERANCANG PENAMBAHAN
PENGURANGAN PERUNTUKAN
^ ASAS PENYEDIAAN LAPORAN-LAPORAN

AP.95 Tiap-Tiap Pegawai Pengawal
Atau Pegawai Yang Diamanahkan
Mengawal Mana-Mana Bahagian
Pecahan-Kepala Perbelanjaan Atau
Kumpulan Wang Amanah Hendaklah
Menyenggara Sebuah Buku Vot Yang
Menunjukkan Dengan Jelas Pada
Bila-Bila Masa

} AMAUN YANG DIBENARKAN
} SEMUA DEBIT DAN KREDIT SERTA
JUMLAH KEMAS KINI
PERBELANJAAN
BERSIH
} BAKI MASIH ADA
} TANGGUNGAN MENGIKUT BILA IA
DILAKUKAN
Seorang Pegawai Pengawal
Dikehendaki Mengawal Perbelanjaan
Supaya Vot Di Bawah Kawalannya
Tidak Dilampaui.
Jika Perbelanjaan Telah Dilampaui,
Pegawai Pengawal Mestilah
Melaporkan Kepada Ketua Setiausaha
Perbendaharaan / Pegawai Kewangan
Negeri.
SUPAYA TIDAK DILAMPAUI
Menurut Budi Bicaranya, Pegawai Pengawal
Boleh Membenarkan Lampauan Itu
Dipertanggungkan Kepada Akaun Kumpulan
Wang Pendahuluan Diri (Pegawai Awam)
Sebagai Suatu Pendahuluan Kepada Pegawai
Atas Nama
Jawatannya, Sementara Menunggu
Keputusan Mengenai Cara Penyelesaian.
SUPAYA TIDAK DILAMPAUI
Satu Proses Untuk Menyemak
Ketepatan Semua Bayaran Dan
Pungutan Yang Direkod Di
Dalam Laporan Terperinci
Perbelanjaan Berbanding
Dengan Buku Vot

Arahan
Perbendaharaan
Boleh Ditarik Balik,
Dikurangkan Atau Dikenakan Syarat
Tidak Mengikat Pemerintah
Supaya Membelanjakan
Kesemua Wang Yang Diberi
Boleh Mengenakan Apa-apa
Had Yang Diperlukan

JENIS-JENIS PANJAR
PANJAR GAJI
Adalah Pendahuluan Bagi Membayar
Gaji
PANJAR UNIT
Adalah Pendahuluan Khas Pegawai Penjaga Satu Kumpulan Pasukan
Tentera dan Polis Bagi Membayar Perbelanjaan Semasa Menjalankan
Perkhidmatan
JENIS-JENIS PANJAR
PANJAR SEPERDUA BELAS
Adalah Peruntukan Wang Tunai Yang Bersamaan Dengan Satu (1)
Bulan Perbelanjaan Yang Diberikan Kepada Pemegang Panjar
PANJAR TIGA PERDUA BELAS
Adalah Peruntukan Wang Tunai Yang Bersamaan Dengan Tiga (3)
Bulan Perbelanjaan Yang Diberikan Kepada Pemegang Panjar
Adalah Sejumlah Wang Yang Diberi
Kepada Pegawai Perakaunan Untuk
Membolehkannya Membuat
Pembayaran Kecil Yang Segera Dan
Perbelanjaan Runcit Tanpa
Mempertanggungkannya Terlebih
Dahulu Kepada Satu Vot .
PANJAR
WANG RUNCIT
Ia Boleh Juga Digunakan Bagi
memberi Pendahuluan Wang
Tunai Segera kepada Pegawai-
Pegawai Yang Memerlukan Wang
Untuk Membayar Belanja
Perjalanan.
PANJAR
WANG RUNCIT
PANJAR WANG RUNCIT
BOLEH DIGUNAKAN UNTUK
SEMUA PEMBAYARAN BIL
YANG TIDAK MELEBIHI RM500.00
SECARA TUNAI
PEKELILING PERBENDEHARAAN
2/2002


PANJAR WANG RUNCIT

P EMBAYARAN P
UKAL
Surat Pekeliling Akauntan Negara
Malaysia Bil.1/89 - Sistem Bayaran
Pukal Kerajaan Persekutuan
Bertarikh 26hb Julai, 1989
Sistem Bayaran Pukal Adalah Suatu Sistem
Pembayaran Bil Bekalan / Perkhidmatan
Yang Dipusatkan Dan Pembayaran Dibuat
Secara Automatik Atas Maklumat Yang
Diterima Daripada Pembekal Yang
Diluluskan Oleh Jabatan Akauntan Negara
Untuk Menyertai Sistem Ini.
Pembayaran
Pukal
Agensi Pembekal Perlu Senaraikan
Bil Dan Hantarkan Pita Magnetik Ke
Pejabat Pembayar Untuk Bayaran
Jabatan-Jabatan Menerima Bil
Masing-Masing Untuk Semakan
Catat Ke Dalam Buku Vot Apabila
Jabatan Diterima Laporan
Perbelanjaan Bulanan
Mengakaunkan jumlah hutang
kepada pembekal barang-barang
dan perkhidmatan yang
diperolehi oleh kerajaan yang
bayarannya dibuat dalam bulan
Januari pada tahun berikutnya.

Akaun Kena Bayar

Peruntukan Tahun Lalu
Masih Ada Berbaki

Peruntukan Tahun Semasa Mencukupi
Bayaran Bagi Perkhidmatan Tahun Lalu

Sebab / Alasan Yang Kukuh Di Atas
Kelewatan
EMBAYARAN DI
BAWAH A.P.58(a)

e-SPKP
Sistem Perancangan Dan Kawalan
Belanjawan Elektronik
e-PEROLEHAN
Perolehan secara on line

TUJUAN eSPKB DIBANGUNKAN

UNTUK MENGHUBUNGKAN
EMPAT DARI ENAM APLIKASI KERAJAAN
ELEKTRONIK YANG MEMERLUKAN
PEMBAYARAN DAN PERAKAUNAN


FAEDAH eSPKB
Bayaran dipercepatkan
Kedudukan baki peruntukan diketahui bila-bila masa
Penggunaan kad pintar dalam sistem mengetatkan
lagi kawalan kewangan kerajaan
Ketepatan data kewangan dalam akaun kerajaan lebih
terjamin kerana data yang berpunca dari eSPKB atau
aplikasi-aplikasi EG lain tidak perlu diinput semula oleh
Pejabat Pembayar
Penyesuaian akaun automatik
PERKARA 18 DI BAWAH AKTA PROSUDER
KEWANGAN 1957
KESALAHAN
YANG BOLEH DIKENAKAN
SURCAJ
(a) GAGAL MENGUTIP WANG ATAU HASIL YANG
DIPERTANGGUNGJAWABKAN

(b) MEMBUAT BAYARAN YANG TIDAK DISAHKAN DENGAN
SEMPURNA

(C) BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SESUATU KEHILANGAN WANG
ATAU KEROSAKAN HARTA KERAJAAN

(d) GAGAL MENYIMPAN AKAUN ATAU REKOD-REKOD DENGAN
SEMPURNA

(e) GAGAL ATAU LAMBAT MEMBUAT BAYARAN.
O Surcaj boleh dikenakan dalam bentuk wang tunai
Bagi kesalahan di bawah Seksyen 18(a), (b) dan
(c), amaun surcaj yang dikenakan tidak boleh
melebihi daripada amaun yang hilang;

Bagi kesalahan di bawah Seksyen 18(d) dan
(e), amaun surcaj adalah terpulang kepada
budibicara Lembaga Tatatertib.

SURCAJ & PENALTI
Surcaj boleh dikenakan bawah Seksyen 18,
Akta Acara Kewangan 1957
Penalti
Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan
Pendidikan (Akaun & Audit) 2002 Para 13
Seseorang yang melanggar peraturan ini
melakukan suatu kesalahan dan apabila
disabitkan boleh didenda tidak melebihi
RM5,000.00 atau dipenjarakan selama
tempoh tidak lebih 3 bulan atau kedua-
duanya
KUEH KEMBOJA
AIR SELASIH
SEKIAN SAHAJA TERIMA
KASIH