Anda di halaman 1dari 24

Devians & Kawalan Sosial

Maksud Devians
Tingkah laku yang melanggar peraturan Sebarang tingkah laku yang tidak mematuhi norma sosial

sesuatu kumpulan sosial atau masyarakat


Satu perlanggaran terhadap aturan norma Adalah sesuatu yang jahat dan tidak diingini Dari sudut pandangan sosialogi, ia didefinisikan sebagai kelakuan yang difikirkan memerlukan

perhatian agen-agen kawalan sosial.


Devians boleh melemahkan kestabilan masyarakat

Dalam keadaan tertentu, tingkah laku devians memeliharakan


Malah, sebenarnya merupakan sebahagian
daripada keseluruhan, kestabilan sosial

Secara langsung atau tidak langsung, ia bantu mengekalkan kepatuhan dan kestabilan
Telah disyorkan hampir serentak oleh Durkheim dan Marx

Teori Interaksionism e
Melihat devians sebagai sesuatu yang subjektif dan merupakan suatu proses sosial

Teori Punca Devians

Teori Fungsionalism e
Menganggap devians sebagai disfungsi pada struktur sosial

Teori Subbudaya & Deprivasi Status


Devians berpunca daripada budaya kumpulan yang berbeza dengan budaya masyarakat besar

Teori Konflik

Devians merupakan tindakan golongan tertindas terhadap pihak minority yang menindas

Pengaruh Rakan Sebaya

Pengaruh Media Massa

Suka meniru Ikut jejak langkah kawan Kurang berpendirian Naluri ingin tahu

Punca Devians

Maklumat yang tidak terbatas

Tanpa kawalan ketat


Ingin mencuba perkara baru Meniru aksi-aksi ganas

Individu

Kegoyahan Institusi Kekeluargaan

Disiplin Sekolah yang Longgar

Mudah dipengaruhi

Rapuh hati
Emosi tidak stabil Lemah dalam mental

Kesibukan ibu bapa mengejar kebendaan Abaikan kehendak anak Keluarga yang porakperanda Emosi anak yang tidak stabil

Peraturan yang tidak ketat

Budaya songsang sekolah


Disiplin yang tidak dititikberatkan

FUNGSI DEVIAN
Mengidentifikasi sempadan moral Mengakui nilai dan norma masyarakat Menggalakkan perpaduan Menggalakkan perubahan sosial

Mengidentifikasikan Sempadan Moral

Bermaksud bahawa dengan melabelkan orang tertentu sebagai devian, masyarakat telah menentukan batas sempadan antara betul dan salah.

Mengakui Nilai dan Norma Masyarakat


Pada amnya, kita akan belajar daripada kesilapan orang lain apabila kita telah menyaksikan kesan buruk yang wujud akibat tindakan mereka. Sesebuah masyarakat memerlukan peraturan yang berkaitan dengan perilaku menyimpang. Perkara yang tidak dianggap melanggar peraturan akan diterima sebagai nilai dan norma masyarakat.

Menggalakkan Perpaduan
Sesetengah pihak akan bergabung dan bersatu untuk menentang tindakan menyimpang. Mereka akan bersama-sama mempertahankan moraliti masyarakat.

Menggalakkan Perubahan Sosial


Bermaksud segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai dan pola-pola peri lakuan di antara kelompok-kelompok masyarakat. (Suharto, 1991) Tingkah laku devian mencabar batas masyarakat dam akhirnya akan merebak dalam masyarakat. Keadaan ini seterusnya akan mengubah batas sempadan tersebut.

SEBAB-SEBAB PERUBAHAN
Kontak dengan kebudayaan lain Sistem masyarakat yang terbuka Globalisasi Keinginan untuk maju Penduduk yang heterogen

Empat jenis tingkahlaku Devians (Amir Hasan Dawi 2002) a. Inovasi cth kecurangan akademik b. Ritual - ulang tingkahlaku yang sama c. Undur - ponteng sekolah kecewa dalam pelajaran d. Menentang tidak suka peraturan

Pandangan Sesetengah Ahli Sosiologi


(i) Albert Cohen Kelakuan yang melanggar jangkaan yang diinstitusikan, iaitu jangkaan yang dikongsi dan diiktiraf sebagai sah dalam sesuatu sistem sosial (ii) M.B. Clinard Kelakuan mengikut arah yang tidak dipersetujui, yang bertentangan dengan norma-norma dan darjatnya melebihi had toleransi sesuatu masyarakat

(iii) Robert Merton


Kelakuan yang menyimpang secara significant dari norma-norma yang ditentukan untuk

individu dalam status sosial mereka . Ia tidak


dapat diperihalkan secara abstrak tetapi perlu dikaitkan dengan norma-norma yang dianggap oleh masyarakat sebagai menasabah dan morally binding bagi orang-orang yang

menduduki status yang berlainan

Punca dari Sudut Konflik Peranan


Konflik Peranan : menggambarkan suatu keadaan apabila individu yang memainkan berbagai-bagai peranan perlu berdepan dengan jangkaan yang tidak bersesuaian atau berkonflik. Konflik yang paling ketara ialah konflik yang melibatkan peranan kekeluargaan, pekerjaan dan waktu senggang. Secara langsung berkemungkinan berlaku apabila dalam sesuatu pertemuan, individu terpaksa berdepan dengan orang lain dalam

KAWALAN SOSIAL

Norma dan peraturan terhadap tingkah laku ahli-ahli masyarakat

Bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku lencong.

Terdapat tiga kaedah kawalan sosial oleh Tacott (1951),iaitu pengasingan, insulasi, pemulihan

Boleh dibahagikan kepada kawalan sosial formal dan tidak formal

KAEDAH KAWALAN SOSIAL

PENGASINGAN
MENGASINGKAN MEREKA DENGAN MASYARAKAT & TIDAK MEMBERI PEMULIHAN CTH : PENJARA
INSULASI MENGHADKAN HUBUNGAN MEREKA DENGAN MASYARAKAT & BERPELUANG BALIK KE PANGKUAN MASYARAKAT

PEMULIHAN DIBERI PROGRAM PEMULIHAN, KEMAHIRAN VOKASIONAL SERTA AGAMA

CTH: PUSAT PEMULIHAN

Oleh, Talcott Parsons, 1951

CTH : HOSPITAL TAMPOI

Kawalan Tidak Formal


Berlaku dalam kelompok kecil Cth : ejekan, kritikan, sindiran, bersikap dingi dan pemulauan. Digunakan agi menguatkuasakanpelbagai jenis tingkah laku

4 Jenis Kawalan Tidak Formal


Dicadangkan oleh Crosbie (1975) - Penggunaan Ganjaran beri hadiah, naik pangkat - Kawalan negatif hukuman - Pujukan bentuk menasihati

Kawalan Formal
Kawalan sosial yang formal terdiri drp organisasi dan peraturan yang ditubuhkan. Badan-badan kawalan formal diberi mandat untuk menguatkuasakan undang-undang dan peraturan.

Fungsi badan kawalan Formal


Memberi balasan ke atas orang yang bersalah - polis dan undang-undang - diberi kuasa menangkap orang melanggar undang-undang. - melakukan rondaan untuk mengurangkan jenayah

Fungsi badan kawalan Formal


Mengenakan hukuman ke atas penjenayah - institusi kehakiman - menghukum individu yang didapati bersalah - hukuman diberi setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.

Fungsi badan kawalan Formal


Memulih individu yang lencong dalam bentuk rawatan dan pemulihan - institusi seperti penjara, pusat pemulihan akhlak, pusat pemulihan dadah - memulih supaya kembali ke pengkuan masyarakat.

Tidak Formal
Tidak tertulis dan tiada organisasi tertentu yang melaksanakan Ganjaran, hukuman, pujukan Pengawasan ibu bapa terhapap anak

Vs Formal
Tertulis di undang dan terdapat organisasi yang melaksanakan Balasan setimpal, hukuman pengasingan, pemulihan Mahkamah, penjara, hospital sakit jiwa, pusat pemulihan akhlak

Definisi

Bentuk

Contoh

Anda mungkin juga menyukai