Anda di halaman 1dari 18

Kata Ganda

Mengalami proses penggandaan untuk melahirkan

makna-makna tertentu. Kesemua bentuk kata nama, iaitu kata nama tunggal, kata nama terbitan, dan kata nama majmuk boleh digandakan.

Kata Ganda

Penggandaan penuh

Penggandaan separa

Penggandaan berentak

Penggandaan penuh
Melibatkan seluruh kata dasar jenis kata nama

digandakan tanpa sebarang perubahan bentuk. Kata dasar yang digandakan boleh terdiri daripada kesemua jenis bentuk, iaitu kata nama tunggal, kata nama terbitan dan kata nama majmuk.

Penggandaan penuh kata nama tunggal


Buku
Lembu Murid

Kawan
Novel Meja Ayam Kereta Alat

- buku-buku - lembu-lembu - murid-murid - kawan-kawan - novel-novel - meja-meja - ayam-ayam - kereta-kereta - alat-alat

Penggandaan penuh kata nama berimbuhan (awalan)


Pelukis

- pelukis-pelukis Pekerja - pekerja-pekerja Pemandu - pemandu-pemandu Kekasih - kekasih-kekasih Ketua - ketua-ketua Pekebun - pekebun-pekebun Pelatih - pelatih-pelatih Pengajar - pengajar-pengajar

Penggandaan penuh kata nama berimbuhan (akhiran)


Makanan - makanan-makanan
Minuman - minuman-minuman Bangunan - bangunan-bangunan

Cadangan - cadangan-cadangan
Pakaian

- pakaian-pakaian Budiman - budiman-budiman Seniman - seniman-seniman Ilmuwan - ilmuwan-ilmuwan

Penggandaan penuh kata nama berimbuhan (apitan)


Persatuan
Kedutaan Kesopanan

Kecantikan
Kegemaran Pencapaian

- persatuan-persatuan - kedutaan-kedutaan - kesopanan-kesopanan - kecantikan-kecantikan - kegemaran-kegemaran - pencapaian-pencapaian

Penggandaan separa
Penggandaan yang melibatkan sebahagian sahaja kata

dasar. Kata dasar boleh terdiri daripada kata nama tunggal atau kata nama berimbuhan.

Penggandaan separa kata nama tunggal


Melibatkan suku kata pertama dalam kata dasar
Bunyi-bunyi vokal dalam suku kata pertama perkataan

yang digandakan itu mengalami perubahan menjadi vokal tengah, iaitu e pepet.

Contohnya
Langit

- lelangit Rambut - rerambut Jari - jejari Rama - rerama Patung - pepatung Daun - dedaun Cair - cecair Gendang - gegendang

Penggandaan separa kata nama berimbuhan


Melibatkan pengulangan kata dasar tanpa

imbuhannya. Terdapat hanya perkataan yang menerima akhiran an yang mengalami penggandaan jenis ini.

Contohnya
Sayuran

- sayur-sayuran Rindu - rindu-rinduan Tumbuh - tumbuh-tumbuhan Bunga - bunga-bungaan Orang - orang-orangan Kenangan - kenang-kenangan

Penggandaan berentak
Proses yang menggandakan kata dasar jenis kata nama

mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Dalam penggandaan jenis ini, seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu: -penggandaan berentak kata nama pengulangan vokal - penggandaan berentak kata nama pengulangan konsonan - penggandaan berentak kata nama bebas

penggandaan berentak kata nama pengulangan vokal


Comot
Kuih Sayur

Lauk
Pindah Kacau Cerai

- comot-momot - kuih-muih - sayur-mayur - lauk-pauk - pindah-randah - kacau-bilau - cerai-berai

penggandaan berentak kata nama pengulangan konsonan


Batu
Gunung Warna

Susap
Kayu Beli Huru Mandi

- batu-batan - gunung-ganang - warna-warni - susap-sasap - kayu-kayan - beli-belah - huru-hara - mandi-manda

penggandaan berentak kata nama bebas


Lintang-pukang
Gotong-royong Kusut-masai

Saudara-mara
Ruih-rendah Bukit-bukau Bengkang-bengkok