Anda di halaman 1dari 37

Takwa

Wasiat Takwa
Arti Takwa
Fungsi Takwa

Wasiat Takwa
Wasiat Allah kepada Orang-orang Terdahulu dan
Kemudian

Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di


bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada
orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga)
kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika
kamu kafir maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di
langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah
dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. (Q.s. An Nisaa:
131)

Wasiat Rasul saw kepada Ummatnya


Dari Abi Umamah Shudiy bin Ajlan Al Bahiliy,
ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw
berkhutbah pada Haji Wada, Beliau
bersabda, Bertakwalah kepada Tuhanmu,
shalatlah kelima (shalat wajib)-mu,
berpuasalah pada bulan (Ramadhan)-mu,
tunaikanlah zakat hartamu, patuhilah para
pemimpinmu, (pasti) kamu akan memasuki
surga Tuhanmu.
Rasulullah saw bila mengutus seorang amir
pada sebuah sariyah, Beliau menasihatinya
dan kaum muslimin yang bersamanya agar
bertaqwa kepada Allah sebaik-baiknya.

Wasiat Salafush Shaalih


Umar bin Khaththab menulis untuk anaknya, Abdullah:
Selanjutnya ... Sesungguhnya aku berwasiat kepadamu;
bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah
yang pasti akan engkau temui dan tidak ada kesudahan
bagimu selain Dia, Dialah yang memiliki dunia dan akhirat.
Seorang shalih menulis kepada saudara seagama Allah,
Selanjutnya ... Saya wasiatkan kepadamu untuk bertakwa
kepada Allah. Dialah yang membisikkan kepada jiwamu
dan yang mengawasimu dalam keramaian. Maka
hadirkanlah selalu Allah dalam benakmu pada setiap
keadaan, di waktu malam dan siang. Takutlah kepada
Allah karena kedekatan-Nya padamu dan kekuasaan-Nya
atasmu. Ketahuilah sesungguhnya engkau, dengan mataNya, tak akan lepas dari kekuasaan-Nya beralih kepada
kekuasaan selain-Nya. Dan tidak ada ada seorang pun
yang dimiliki-Nya jatuh kepada kekuasaan selain-Nya. Maka
besarkanlah kewaspadaanmu dari-Nya dan hendaklah
engkau memperbanyak takut kepada-Nya.

Arti Takwa
Seseorang membuat wiqaayah
(perlindungan) antara dirinya dan
sesuatu yang dia takuti.

Takwa seorang hamba kepada


Tuhannya adalah ia membuat
perlindungan antara dirinya dan
yang ia takuti dari kemarahan dan
kemurkaan Tuhannya dengan
mengerjakan perintah-Nya dan
menjauhi larangan-Nya.

Beberapa Ungkapan Shalafush


Shalih dalam Menjelaskan
Makna Takwa
Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, Takwa adalah takut
kepada Al Jalil (Allah), beramal dengan At Tanzil (Al
Quran), qanaah (rela) terhadap sesuatu yang kecil,
dan bersiap-siap menyambut Yawmir Rahiil
(kematian).
Ibnu Abbas r.a. berkata, Muttaquun (Orang yang
Bertakwa) adalah orang yang meperhatikan Allah
dan balasan-balasan-Nya.
Thalaq bin Habib, Takwa adalah anda mematuhi
Allah atas dasar cahaya (firman) Allah karena
mengharapkan pahala Allah dan meninggalkan
mashiyat kepada-Nya atas dasar cahaya (firman)
Allah karena takut hukuman Allah.

Ibnu Masud r.a. berkata dalam


menjelaskan Firman Allah:

... bertakwalah kepada Allah


sebenar-benar takwa kepadaNya, ... (Q.s. Aali Imraan: 102)
Beliau berkata, (Takwa adalah
mentaati tanpa bermaksiat,
mengingat tanpa melalaikan,
bersyukur tanpa mengingkari.

Untaian Fungsi Takwa di Dunia


1. Penyebab kemudahan urusan
manusia
{ ))4:
} :
()6
} : ( )5
{ )(7- 5:
2. Penyebab perlindungan manusia dari
bahaya setan

} :

{ (( 201:

3. Penyebab terbukanya berkah-berkah


dari langit dan bumi
} :

{ )( 96:

4. Penyebab pemberian bimbingan
dalam membedakan antara benar
dan salah, serta mengenali keduanya
{...
}

))29:

} :{ ((28:

5. Penyebab keluar dari kesulitan,


mendapat rizki, dan keleluasaan
dari cara yang tidak terkira

} :
( )2
{ )( 32:
6. Penyebab pemerolehan
sebutan Wali Allah
{ ))34:
} :
} :{ (( 19:

7. Penyebab hilangnya rasa takut dari


ancaman dan tipu daya orang kafir
} : { )
( 120:
8. Penyebab diturunkannya bala tentara
langit saat genting dan berhadapan
dengan musuh


} :


( )123( )124( )125

{ ) -123:


( 126

9. Penyebab hilangnya permusuhan


sesama hamba Allah
} :
{ ))2:


} :

( )17


{ )( 1817:
10.Penyebab diagungkannya Syariat
Allah
{

} :
)( 32:

11.Penyebab benar dan diterimanya


amal, serta diampuni dosa-dosa


} :
( )70 {
)( 7170:
12.Penyebab merendahnya suara di
hadapan Rasulullah saw baik
selama hidupnya maupun sesudah
wafatnya
} :


{ )( 2:

13. Penyebab pemerolehan cinta Allah Azza wa Jalla


di dunia dan di Akhirat
Seperti Firman Allah dalam hadits qudsi, Tiada
usaha pendekatan diri hamba-Ku kepada-Ku yang
lebih utama dari apa yang telah Aku wajibkan
kepadanya. Tiada pula seorang hamba yang
mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan nawaafil,
melainkan Aku akan mencintainya. Jika Aku telah
mencintainya, jadilah Aku pendengarannya saat ia
mendengar, penglihatannya saat ia melihat,
tangannya saat ia menjulurkannya, dan kakinya
saat ia berjalan. Jika ia meminta pasti akan Aku beri.
Jika ia memohon perlindungan pasti akan Aku
lindungi.

} :

( 76: { )

14.Penyebab mendapatkan ilmu


dan hasilnya

(182: { )
} :
15.Penyebab tercegahnya dari
ketergelinciran dan kesesatan
setelah Allah memberikan
hidayah kepadanya


} :

( 153: { )

16. Sebab mendapatkan rahmat Allah di dunia


dan di akhirat

} :
{ )( 156:


17. Penyebab mendapatkan kebersamaan
khusus dengan Allah (Maiyatullaah Al
)Khaashshah

Kebersamaan dengan Allah ada dua bentuk


Kebersamaan Umum (Maiyah Aammah): yaitu
pendengaran dan penglihatan Allah mencakup
semua hamba
} : { )( 4:
} :

{ )( 7:

Kebersamaan Khusus (Maiyah


Khaashshah): yaitu dalam bentuk
pertolongan, penguatan, dan
bantuan.
)40: { )
} :
)46: } { ):
Tak perlu diragukan, Kebersamaan
Khusus dengan Allah hanyalah untuk
orang yang bertakwa.
{} :
)6:)
( 194: { )

} :

18.Penyebab diberikan semua


balasan yang baik untuk
mereka
} : { )(132:

[]49:
} :
{ )( 49:
} :

19. Penyebab mendapatkan kabar gembira di


dunia, baik melalui mimpi yang baik maupun
melalui pujian manusia kepadanya
) 63(

} :
( 6463: { )

Imam Ahmad berkata, Dari Abi Darda dari
Nabi saw dalam menjelaskan firman-Nya,
(lahumul busyraa fil hayaatid dun-ya wa fil
aakhirah), Beliau bersabda, pada mimpi
yang benar seorang muslim melihatnya atau
diperlihatkan kepadanya.
Dari Abi Dzar, ia berkata, Ya Rasulullah,
seseorang melakukan sebuah amal, lalu
manusia memuji dan berterimakasih
kepadanya. Bolehkah? Rasulullah saw
menjawab, Itu adalah kabar gembira yang
dipercepat kepada seorang mukmin.

20. Penyebab seorang perempuan menghindari


bersuara lembut bila dikhawatirkan
membangkitkan syahwat orang yang
berpenyakit hati

} :{ )( 32:

21. Penyebab hilangnya perselisihan atas wasiat


kematian

} :
{

)( 180:
22. Penyebab pemberian nafkah tambahan bagi
perempuan yang telah ditalak

{

.23 } :

)( 241:

23. Penyebab tidak akan disia-siakan balasan


kebaikan kepadanya di dunia dan di akhirat
Allah berfirman setelah memberikan
kesempatan kepada Yusuf a.s. berkumpul
kembali bersama saudara-saudaranya:

}
{


( 90:)
24. Penyebab tercapainya hidayah


) 1( } :
( 21:{ (

Untaian Fungsi Takwa di Akhirat


1. Penyebab dimuliakan di sisi Allah
Azza wa Jalla
{
} :
( 11:)
2. Penyebab kemenangan dan
keberhasilan} :
( 52: { )

3. Penyebab penyelamatan dari


azab Allah pada Hari Kiamat} :( )71

{ ))7271:

}: { )( 17:
4. Penyebab diterimanya amal
} :
{ )( 27:

5.Penyebab yang kuat


untuk mewarisi surga

} :

{ )( 63:

6. Penyebab dibangunnya bangunan


yang tinggi bersusun-susun untuknya di
surga} :( 20: { )

Dalam hadits: Sesungguhnya di dalam surga
ada bangunan yang terlihat dasarnya dari
puncaknya dan puncaknya dari dasarnya.
Seseorang bertanya, Untuk siapa itu, ya
Rasulullah? Rasulullah menjawab, Untuk
yang terbaik pembicaraannya, terbanyak
memberi makan, dan shalat malam saat
orang lain tertidur.

7. Penyebab seseorang ditinggikan pada


hari kiamat di hadapan orang-orang
kafir} :
{ )( 212:
8. Penyebab dimasukkan ke surga
karena surga disiapkan untuk mereka} :


{ ) )133:


} :

{ )( 65:

9. Penyebab dihindarkan dari keburukan


{
} :
)(5:

} :
{ )( 65:
10.Penyebab mendapatkan apa saja
yang dinginkan dan kelezatan mata

} :
{ )( 31:

11.Penyebab hilangnya takut


dan sedih serta terhindar dari
keburukan Hari Kiamat
} :{ ))61:} :
{

( )62

)( 6362:

12. Penyebab terpilih menjadi utusan terhormat


dan memiliki kenderaan

} :
{

( 85:)
Ibnu Katsir berkata, dari Numan bin Said, ia
berkata, kami sedang duduk bersama Ali
r.a. Dibacakanlah ayat yawma nahsyurul
muttaqiina ilar rahmaani wafdaa ... Ali r.a.
berkata, Demi Allah, mereka tidak
dikumpulkan dengan berjalan di atas kaki
mereka. Tidak pula malaikat menggiring
mereka berjalan di atas kaki mereka. Tetapi
mereka mengendarai unta surga yang belum
pernah dilihat oleh semua makhluk. Di atas
unta itu ada pelana dari emas. Mereka
menaikinya sampai dibuka pintu surga.

13.Penyebab surga mendekati


mereka
{ ))90:
} :

{
} :

)( 21:

14.Penyebab berbedanya mereka


dengan orang jahat dan kafir


}:

)( 28:

15.Penyebab sahabat mereka tidak


menjadi musuh pada hari kiamat
} :
{


)( 67:
16.Penyebab mereka mendapat fasilitas
terbaik di surga
( )51

} :

( )53

( )52


()55

( )54{


)( 56-51:

17.Penyebab mereka
mendapatkan tempat
yang disenangi di sisi
Tuhan Yang Berkuasa

)54(
} :
{

( 5554:)

18.Penyebab mendapatkan surga yang


memiliki sungai beraneka ragam

} :( 15: { )
Dalam hadits: Bahwa Nabi saw
bersabda, Jika kalian meminta
kepada Allah, mintalah Firdaus karena
ia adalah surga paling tengah dan
paling tinggi. Darinya mengalir sungaisungai surga dan di atasnya adalah
Arsy Ar Rahman.

19.Penyebab berkesempatan
berjalan di bawah pohon surga
yang rindang
) 41(
} :


{
( 42)

)43-41:)
Dari Anas bin Malik, Rasulullah saw
bersabda, Sesungguhnya di dalam
surga ada pohon yang jika seseorang
berkendara di bawah naungannya
selama seratus tahun tidak akan
terputus naungannya. (Bukhari)

20.Penyebab mendapatkan kabar


gembira di akhirat bahwa mereka
tidak akan tersusahkan dengan
kedahsyatan hari kiamat yang
sangat besar} :
()63

( )62

{
)( 64-62:
:
} :
{ )( 103:

21.Penyebab mendapatkan
tempat terbaik
{
} :
)( 30:
22.Penyebab dilipatgandakan
pahala dan kebaikan mereka


} :


{ ) )28: :

.