Anda di halaman 1dari 37

TEORI BEHAVIOUR

PEMEROLEHAN BAHASA

• bayi dilahirkan bersama alat fizikal yang


sesuai untuknya memperoleh bahasa.
• memulakan hidup tanpa bahasa tetapi
pemerolehan bahasa berlaku sedikit demi
sedikit dan berperingkat-peringkat
mengikut perkembangan otaknya.
• Proses pemerolehan bahasa itu seperti
satu keadaan yang sudah terjadual
sifatnya.
PEMEROLEHAN BAHASA

• Mengikut teori biologis, sejak lahir, kanak-


kanak sudah ada satu kebolehan
menggunakan bahasa.
• Kebolehan ini dinamakan jentera
pemerolehan bahasa.
PEMEROLEHAN BAHASA
• kanak-kanak yang normal, akan dapat
bertutur dalam jangka masa yg agak
sama.
• mereka akan mengambil perkataan
penting, mempelajari dan seterusnya
menggunakannya.
• Oleh kerana manusia mempunyai otak
yang kecil waktu lahir maka kematangan
berbahasa itu adalah sejajar dengan
perkembangan otak mereka dan
semestinya mengambil masa yang lama.
PEMEROLEHAN BAHASA
• Kanak-kanak menguasai bahasa
pertamanya bukan melalui proses
pemelajaran tetapi adalah dengan cara
'memperoleh'. Ini berlaku secara tidak
formal.
• Menurut Awang Mohammad Amin ( 1979),
kebanyakan penyelidik bahasa kanak-
kanak berpendapat jangka masa
penguasaan bahasa yang paling kritikal
ialah antara 1 -5 tahun
• pada jangka masa ini kanak-kanak sangat
mudah menerima pengaruh bahasa
PEMEROLEHAN BAHASA
• mutu bahasa yang akan dilahirkan oleh
kanak-kanak itu bergantung kepada
bahasa mula-mula didedahkan kepada
mereka.
• Jika bahasa yang didengarkan itu baik
maka bahasa kanak-kanak itu akan
menjadi baik juga dan jika di sebaliknya,
kesan kepada bahasa kanak-kanak itu
amat buruk.
PEMEROLEHAN BAHASA

Perkembangan bahasa kanak-


kanak itu biasanya dikaji
daripada tiga sudut, iaitu:

(a) Fonologi

(b) Semantik
 
(c) Sintaksis
PEMEROLEHAN BAHASA
(a)Fonologi
Dalam perkembangan fonologi,
kanak-kanak menghasilkan bunyi
secara rambang. Ini berlaku di
peringkat agahan. Mula-mula ia
memperoleh fonem-fonem yang
kasar kemudian maju kepada
fonem-fonem yang halus.
PEMEROLEHAN BAHASA
(b) Semantik
• Mula-mula sepatah perkataan mungkin merujuk
beberapa benda atau makna. Ketika inilah kanak-
kanak sering membuat kesalahan, terutama
semasa memberikan makna perkataan itu.
• Sebagai hasil interaksi dengan persekitarannya
dalam pelbagai konteks komunikasi, kanak-kanak
itu akan mempelajari konsep-konsep daripada
yang konkrit kepada yang lebih abstrak dan mula
dapat menyusun perkataan mengikut kelas-kelas
tatabahasa.
PEMEROLEHAN BAHASA
(c) Sintaksis
• kanak-kanak menguasai ujaran yang terdiri
daripada satu perkataan ketika berumur 1 tahun
dan maju kepada ujaran dua perkataan ketika
menjangkau umur 2 tahun.
• Setiap ujaran dapat merujuk beberapa makna
mengikut susunan kata atau konteks untuk
menggambarkan penafian, pertanyaan dan
sebagainya.
• Ayat-ayat padat dan ringkas, banyak
menggunakan kata inti dan kurang atau tiada
langsung menggunakan kata tugas.
PEMEROLEHAN BAHASA

• Setelah meningkat kepada umur 5 tahun,


barulah bahasa kanak-kanak itu hampir
menyamai bahasa orang dewasa.
• kanak-kanak berupaya menghasilkan
ayat-ayat pasif atau ayat-ayat yang lebih
kompleks
• dapat mengenal struktur dalaman dan
hubungannya dengan struktur luar.
PEMEROLEHAN BAHASA

• Atan Long (1978), pada peringkat awal,


pertuturan kanak-kanak merupakan
pertuturan yang dihalakan kepada diri
sendiri dan bukannya untuk perhubungan
bermasyarakat.
• Keadaan ini berterusan sehinggalah
kanak-kanak mencapai umur 4 tahun.
Pada tahap umur kira-kira 7 tahun,
pertuturannya bersifat kemasyarakatan
dari segi bentuk dan fungsinya.
MASALAH PEMEROLEHAN BAHASA
• Masalah pemerolehan bahasa kanak-
kanak tidak habis-habis diperkatakan oleh
ahli-ahli psikolinguistik.
• Pendapat yang bertentangan itu berkisar
kepada bagaimana sesuatu bahasa itu
dapat dikuasai oleh kanak-kanak melalui
proses pemerolehan.
• Pandangan-pandangan itu menunjangi
dua aliran yang penting iaitu aliran
behaviorisme dan aliran kognitif.
TEORI BEHAVIORISME
• Aliran ini dipengaruhi oleh teori-teori dan
ilmu psikologi.
• cenderung membuat kajian bahasa secara
dekat.
• cuba menghuraikan pertalian psikologi
dan bahasa dengan menggunakan
pendekatan yang dapat diamati secara
langsung atau secara fizikal.
• otak manusia merupakan satu kotak hitam
yang gelap dan apa-apa yang terjadi di
dalamnya tidak dapat diamati.
TEORI BEHAVIORISME
• bahasa adalah proses perilaku iaitu hasil
operasi stimulus rangsangan dan respon
atau tindak balas yang bergantung
semata-mata kepada ciri-ciri naluriah
yang ada pada manusia.
• Oleh kerana manusia mempunyai alat
biologis yang berfungsi untuk
menghasilkan bahasa maka dapatlah
manusia menggunakan bahasa sebagai
alat untuk berkomunikasi.
TEORI BEHAVIORISME

• Aliran ini menganggap pembelajaran


bahasa merupakan satu kebiasaan yang
diperoleh dengan mengulang-ulang aktiviti
yang hendak dikuasai.
• menolak pendapat yang menghubungkan
proses penghasilan bahasa dengan
operasi kognitif.
TEORI BEHAVIORISME
• Dari segi pemerolehan bahasa pula
golongan ini menekankan bahawa bahasa
dapat dikuasai melalui pembelajaran
secara tidak formal dan formal.
• tidak formal - berlaku pada peringkat
awal iaitu sejak kanak-kanak itu dilahirkan
sehingga sebelum mereka masuk sekolah.
• Formal - berlaku di sekolah melalui proses
pembelajaran yang intensif. Bagi golongan
ini, pengukuhan, pemerhatian, sifat-sifat
ingin tahu dan aktiviti meniru adalah yang
menjadi faktor utama dalam pembelajaran
bahasa.
TEORI KOGNITIF
• Aliran ini bersifat mentalis kerana ia cuba
menghubungkan realiti mental dengan
laku bahasa yang sebenarnya.
• Mengikut pandangan aliran ini,
pengetahuan bukanlah satu latihan
pancaindera tetapi adalah daripada
pemikiran manusia. Rasionalnya ialah idea
yang semula jadi adalah sebagai asas
sesuatu kebenaran di dalam pengetahuan
kita.
TEORI KOGNITIF
• Aliran ini menganggap bahasa adalah
pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu
proses dalam otak dan saraf setelah
menerima bahan buku dalam bentuk
perangsang daripada pancaindera.
• Apa yang perlu dikaji adalah proses yang
terjadi dalam otak dan saraf yang dapat
merumus dan menghasilkan bahasa itu
sehingga bersifat agak abstrak.
• kreativiti yang wujud di dalam otak atau
pemikiran penutur bahasa itu adalah
keperluan dalam diri manusia yang dibawa
sejak lahir dan bukannya hanya alat luar
TEORI KOGNITIF
• Aliran ini menerangkan adanya ciri-ciri
kesejagatan pada setiap tatabahasa bagi
bahasa-bahasa di dunia.
• Ciri-ciri kesejagatan ini ada hubungannya
dengan kognitif. Peranan kognisi yang ada
pada otak manusia inilah yang menjadikan
penghasilan sesuatu bahasa itu bersifat
kreatif iaitu tidak terbatas kepada objek
dan peristiwa-peristiwa atau pengalaman-
pengalaman yang hanya dapat digarap
oleh perilaku semata-mata.
TEORI KOGNITIF
• Mengikut pandangan aliran ini lagi, bahasa
yg diperoleh pada peringkat awal tidak
bergantung kepada operasi rangsangan
dan tindak balas sahaja seperti yang
dituntut oleh golongan behaviur, tetapi
peranan kognitif turut sama.
• tanpa peranan kognitif perkembangan
bahasa seperti sintaksis, morfologi dan
fonologi hanya terbatas kepada apa yang
dapat dialami sahaja.
PERBEZAAN PENDAPAT AHLI-AHLI PSIKOLINGUISTIK TERHADAP
PEMEROLEHAN BAHASA

Bloomfield (1887-1949)
• ahli bahasa yang telah mengembangkan
prinsip dan kaedah penyelidikan bahasa
yang diberi nama American Structturalism
(Ginlio, D.L., 1970).
• menunjangi teori psikologi behaviurisme
yang berkait rapat dengan fahaman ahli-
ahli psikologi seperti John B. Watson dan
A.P. Weiss dalam hal kaedah
menghuraikan bahasa.
 
PERBEZAAN PENDAPAT AHLI-AHLI PSIKOLINGUISTIK
TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA

Bloomfield (1887-1949)
• beranggapan bahawa bahasa adalah satu
tingkah laku manusia yang sama dengan
tingkah laku yang lain. Sekiranya tingkah
laku manusia yang lain itu berpunca
daripada adanya rangsangan, maka
bahasa pun dapat dilahirkan sebagai
gerak balas terhadap rangsangan itu.
• apa yang perlu dikaji ialah tingkah laku
yang terjadi ketika ucapan dilahirkan
daripada mulut seseorang hingga ucapan
itu diterima serta difaham oleh pendengar
PERBEZAAN PENDAPAT AHLI PSIKOLINGUISTIK TERHADAP
PEMEROLEHAN BAHASA

Skinner, B.F.
• seorang lagi ahli psikologi yang terkenal.
• pernah mengajar di Universiti Harvard.
• menyatakan bahawa pembelajaran
berlaku apabila adanya rangsangan dan
tindak balas yang berulangan.
• menguji seekor merpati yang disimpan di
dalam kotak, ada suis pada pintu dan
apabila pintu diketuk ada makanan datang
sebagai hadiah. Ini dibuat secara
berulangan dan merpati itu mendapat satu
tabiat dan dia belajar melaluinya.
PERBEZAAN PENDAPAT AHLI PSIKOLINGUISTIK TERHADAP
PEMEROLEHAN BAHASA

Skinner, B.F.
• Berdasarkan eksperimen tersebut, Skinner
telah memberi pandangan bahawa bahasa
adalah hasil proses perilaku iaitu hasil
operasi rangsangan dan tindak balas yang
berlaku, dan ini adalah bergantung kepada
ciri-ciri naluriah yang ada pada manusia.
• Beliau menolak sebarang pendapat yang
menghubungkan proses penghasilan
bahasa dengan operasi mental.
PERBEZAAN PENDAPAT AHLI PSIKOLINGUISTIK TERHADAP
PEMEROLEHAN BAHASA
• Seekor tikus dimasukkan ke dalam sebuah
kotak yang terdapat makanan yang
diperbuat daripada tin dan di luar kotak
terdapat satu alat untuk menjatuhkan
makanan ke dalam tin itu. Makanan yang
jatuh ke dalam tin itu akan mengeluarkan
bunyi. Tikus yang dimasukkan ke dalam
tin terpaksa memijak sebatang besi untuk
membolehkan makanan itu jatuh. Pada
mulanya, tikus yang lapar itu memijak
batang besi secara kebetulan sahaja,
tetapi setelah beberapa lama, tikus itu
mempelajari bahawa apabila batang besi
PERBEZAAN PENDAPAT AHLI PSIKOLINGUISTIK TERHADAP
PEMEROLEHAN BAHASA

• Skinner mengambil keputusan bahawa


pengukuhan menambahkan kemungkinan
berulangnya sesuatu laku. Pengukuhan itu
harus cepat terjadi sebelum diganggu oleh
tingkah laku yang lain. Tingkah laku yang
direncanakan bersifat operan dan
mempunyai pengaruh terhadap
lingkungannya.
• Lingkungan yang dipengaruhi ini adalah
pemberian hadiah atau pengukuhan
kepada organisma yang mengeluarkan
tingkah laku tersebut.
PERBEZAAN PENDAPAT AHLI PSIKOLINGUISTIK TERHADAP
PEMEROLEHAN BAHASA

• Teori Skinner ini sama dengan teori


behaviourisme lain yang menekankan
mustahaknya stimulus dan respons dalam
pembelajaran.
• Peranan dan fungsi otak tidak diambil kira
langsung kerana hubungan-hubungan
mental tidak dapat diamati.
• Skinner menganggap pembelajaran
bahasa merupakan penguasaan atau
kebiasaan yang diperoleh dengan
mengulang-ulang melakukan aktiviti yang
hendak dikuasai itu.
PERBEZAAN PENDAPAT AHLI PSIKOLINGUISTIK TERHADAP
PEMEROLEHAN BAHASA

• dua jenis rangsangan tindak balas yang


berlaku ketika seseorang itu memperoleh /
mempelajari bahasa. (Skinner)
– rangsangan 'automatik‘
• apabila lutut diketuk oleh doktor.
– rangsangan 'operan'.
• lakuan daripada rangsangan dan tindak
balas yang wujud dalam keadaan tertentu
dan memerlukan hasil yang tertentu juga.
• ada kaitannya dengan pengaruh biologikal,
sosial dan Iain-lain lagi.
PERBEZAAN PENDAPAT AHLI PSIKOLINGUISTIK TERHADAP
PEMEROLEHAN BAHASA

• Dalam buku Verbal Behaviur 1957, Skinner


banyak membincangkan aktiviti
pengukuhan dan kegiatan menghasilkan
proses pembelajaran yang maksimum,
iaitu dengan adanya lakuan yang
berulang, pengukuhan dan keadaan yang
sesuai.
• Skinner juga berpendapat bahawa otak itu
merupakan sebuah kotak yang gelap dan
apa yang terjadi di dalamnya tidak dapat
diamati.
PERBEZAAN PENDAPAT AHLI PSIKOLINGUISTIK TERHADAP
PEMEROLEHAN BAHASA

Noam Chomsky
• Beliau telah membidas pendapat Skinner
kerana pada pandangan beliau teori
perilaku itu tidak munasabah. Dia tidak
menyetujui Skinner kerana beliau telah
menolak otak dan pemikiran manusia
dalam mempelajari bahasa.
• Chomsky menegaskan, kematangan
saraf, kematangan berfikir dan bertindak
adalah penting dalam proses mempelajari
bahasa.
PERBEZAAN PENDAPAT AHLI PSIKOLINGUISTIK TERHADAP
PEMEROLEHAN BAHASA

• Teori linguistik Chomsky menekankan


bahagian dalam bahasa yang berupa
proses mental yang dapat menghasilkan
bahasa tanpa perangsang dari luar
• Teori ini memakai skim S-O-R (stimulus-
organism-response) yang menganggap
bahasa sebagai pengetahuan yang
dihasilkan oleh sesuatu dalam otak dan
saraf setelah menerima unsur-unsur
dalam bentuk perangsang daripada
pancaindera.
PERBEZAAN PENDAPAT AHLI PSIKOLINGUISTIK TERHADAP
PEMEROLEHAN BAHASA

Jean Piaget
• bahasalah yang membentuk fikiran
manusia.
• bahasa juga menentukan cara manusia
berfikir. Piaget kemudian memperbaiki
semula teori itu dengan mengatakan 'yang
sebenarnya fikiranlah yang membentuk
bahasa; tanpa fikiran bahasa tidak akan
wujud'.
PERBEZAAN PENDAPAT AHLI PSIKOLINGUISTIK TERHADAP
PEMEROLEHAN BAHASA

• fikiran menentukan aspek-aspek sintaksis,


iaitu bagaimana kalimat disusun dan
fikiran juga menentukan leksikon bahasa
dan bukan di sebaliknya.
• bahasa adalah sistem kod yang sudah jadi
(siap untuk dipakai). la diperluas dan
diperlengkap oleh masyarakat
pemakainya. Bahasa mengandungi
sejumlah alat kognitif yang selalu siap
sedia untuk digunakan oleh fikiran.
TAHAP PENGUASAAN BAHASA
UMUR CIRI-CIRI PENGUASAAN BAHASA
3 bulan Bermula dengan pelbagai bunyi bahasa dan
semakin lama melupuskan penggunaan
bunyi-bunyi tersebut yang tidak digunakan
12 bulan (1 dalam persekitarannya.
Menggunakan kata tunggal seperti ‘mama’
tahun) dan ‘baba’. Perkataan ini melambangkan
keseluruhan ayat yang hendak dikatakan.
18 bulan Menggunakan dua atau tiga patah perkataan
(11/2 tahun) seperti tengok ayam. Kanak-kanak
mewujudkan peraturan-peraturan berbahasa
yang tersendiri. Kosa kata yang dikuasai lebih
24 bulan – 36 kurang 300 patah
Kanak-kanak perkataan)perkataan dari
menggunakan
bulan pelbagai jenis kata. Kanak-kanak boleh
menggunakan ayat mudah dan ayat majmuk.
Mula memasukkan konsep ‘banyak dan
sedikit’ dalam ayat.
TAHAP PENGUASAAN BAHASA

36 bulan – 48 Penggunaan kata-kata yang berunsur negative


bulan mula digunakan. Konsep nombor seperti satu,
dua dan tiga dapat difahami. Pertuturan
semakin kompleks dengan penggunaan lebih
banyak kata adjektif, kata kerja, kata ganti diri
dan kata hubung. Anggaran penguasaan kosa
kata ialah 1500 perkataan.
48 bulan – 60 Bahasa semakin abstrak dan dapat menguasai
bulan peraturan-peraturan asas berbahasa. Kanak-
kanak menggunakan ayat-ayat yang betul dari
segi struktur tatabahasa. Perhebdaharaan kata
5 tahun-6 lebih kurang kanak-kanak
Kebanyakan 2500 perkataan.
menggunakan ayat-
tahun ayat kompleks. Betul penggunaan kata ganti
diri dan struktur tatabahasa. Purata jumlah
perkataan ialah 6.8. kanak-kanak menguasai
lebih kurang 6000 perkataan.
TAHAP PENGUASAAN BAHASA
6 tahun – 7 Kanak-kanak bertutur menggunakan ayat
tahun kompleks dan perkataan seperti kalau, jika dsb.
Bahasa semakin simbolik. Kanak-kanak mula
membaca dan menulis serta memahami konsep
masa dan musim. Purata panjang ayat ialah 7.5
perkataan.
8 tahun- 10 Kanak-kanak mula menghubungkan konsep
tahun kepada idea-idea umum dengan menggunakan
kata hubung seperti walaupun, sementara dan
manakala. Purata perkataan dalam ayat ialah 9
perkataan.
10 tahun-12 Kanak-kanak menggunakan ayat-ayat majmuk
tahun dalam kehidupan. Perkataan seperti mungkin
dan pasti semakin kerap digunakan. Purata
perkataan dalam ayat ialah 9.5 perkataan

Ubahsuai daripada D.C.Norton (1985). The Effective Teaching of Language Arts.

Anda mungkin juga menyukai