Anda di halaman 1dari 71

PENGURUSAN DAN PERKEMBANGAN KURIKULUM

Konsep Kurikulum
Kurikulum

= bidang pelajaran di sekolah. Kurikulum=berasal drpd perkataan Latin curriculum yg bermaksud ruang tempat di mana pembelajaran berlaku. Mengikut www.iteawww.org/TAA/Glossary.htm, kurikulum didefinisikan sebagai bahan pengajaran yg guru & murid-murid perlu meliputi dlm proses pembelajaran. Kerr (1968)=kurikulum sebagai semua jenis pembelajaran yg dirancang & dipandu oleh sekolah sama ada dlm kumpulan @ secara individu, di dlm @ di luar sekolah.

2.1.1 DEFINISI KURIKULUM

Urutan pengalaman yang ditetapkan oleh sekolah untuk mendisiplinkan cara berfikir dan bertindak (Valiga, T. & Magel, C., 2001)

Kurikulum sekolah adalah satu siri peristiwa yang terancang yang bertujuan untuk memberi kesan pendidikan kepada murid di sekolah. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, dalam konteks Malaysia, kurikulum boleh didefinisikan sebagai : Semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikan adalah untuk mencapai matlamat pendidikan. Kurikulum mengandungi dua aspek iaitu sukatan dan kandungan mata pelajaran dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan kokurikulum seperti sukan, persatuan dan unit beruniform.

Sambung

Hirst(1975)-mendefinisikan kurikulum sebagai satu program yg mengandungi aktiviti2 pembelajaran & disusun oleh guru utk membolehkan murid2 mencapai objektif yg telah ditentukan. Tafsiran umum utk kurikulum=aktiviti-aktiviti yg dialami oleh seseorang individu dr peringkat kematangan kanakkanak ke peringkat kematangan orang dewasa. Tafsiran spesifik pula=pelbagai aktiviti pembelajaran yg dijalankan di dlm & luar bilik darjah. Pengertian kurikulum juga merujuk kpd bidang-bidang mata pelajaran yg diajar di sekolah.

Empat cara memahami kurikulum


Kurikulum

sebagai satu badan ilmu Kurikulum sebagai satu proses mencapai matlamat Kurikulum sebagai satu praksis Kurikulum sebagai satu konteks

Empat cara memahami kurikulum


Kurikulum

sebagai satu badan ilmu

Disiplin teori penetapan teori yang sesuai Disiplin proses pelaksanaan teori-teori Disiplin hasil penetapan objektif eksplisit

Empat cara memahami kurikulum


Kurikulum

matlamat

sebagai satu proses mencapai

Tindakan ke arah mencapai matlamat/objektif yang melibatkan interaksi dan aktiviti di dalam kelas.

Empat cara memahami kurikulum


Kurikulum

sebagai satu praksis

Merujuk pada aspek penilaian, amalan dan perbuatan yang bermakna (eksplisit). Mengambil kira pengalaman guru-murid dalam menyelesaikan masalah.

Empat cara memahami kurikulum


Kurikulum

sebagai satu konteks

Pelaksanaan kurikulum harus mengikut konteks di dalam kelas. Merupakan satu sosial (interaksi) yang berterusan.

Kurikulum tersembunyi Kurikulum masa depan Kurikulum yang dialami/dipelajari

Kurikulum sokongan

JENIS-JENIS KURIKULUM

Kurikulum yang diuji

Kurikulum bertulis/yang dihasratkan Cadangan kurikulum

Kurikulum yang diajarkan

2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM

Kurikulum tersembunyi - Terletak di luar konteks pengajaran rasmi, belajar secara implisit - Mengandungi peraturan tidak bertulis, konvensi, adat resam, nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah, seperti sopan santun, menjaga kebersihan dan jujur - Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid

Cadangan kurikulum - Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik, pertubuhan profesional, suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasar

2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM

Kurikulum bertulis/yang dihasratkan - Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum negeri dan daerah seperti kurikulm kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan Prasekolah

Kurikulum sokongan - Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh sumber yang disediakan untuk menyokong atau menyampaikannya

JENIS-JENIS KURIKULUM

Kurikulum yang diajarkan - Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran guru

Kurikulum yang diuji - Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh guru, ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaian

Kurikulum yang dialami/dipelajari - Semua perubahan pada nilai, persepsi, dan tingkah laku yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman persekolahan

JENIS-JENIS KURIKULUM

Kurikulum masa depan


Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisis Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan. 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini: 1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian dengan menggunkana pelbagai strategi. 2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaian jaringan. 3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripada pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum.

Kurikulum Ideal(Ideal Curriculum)


Satu

kurikulum yg digubal & dibentuk berlandaskan teori-teori ilmu pendidikan. Mengandungi komponen-komponen seperti: a)Matlamat & tujuan kurikulum b)Sukatan pelajaran & huraiannya c)Bahan-bahan pelajaran(termasuk buku panduan guru, sistem pelaksanaan & penilaian kurikulum) Biasanya digunakan utk membentuk kurikulum rasmi.

Kurikulum Rasmi/Kurikulum Nyata (Manifest Curriculum)


Dibuat

oleh pakar-pakar kurikulum di Kementerian Pendidikan Malaysia. 2 contoh kurikulum rasmi di Malaysia=KBSR & KBSM. Kedua-dua ini mengandungi aspek-aspek yg berikut: a)ilmu pengetahuan & kemahiran b)nilai-nilai norma c)unsur-unsur kebudayaan & kepercayaan masyarakat Malaysia. Ia terdiri drpd kurikulum formal & tak formal.

Kurikulum Formal
Merangkumi

kurikulum akademik yg dilaksanakan melalui kurikulum pengajaran & kurikulum operasi. Kurikulum pengajaran=kurikulum formal mengikut pentafsiran guru sendiri. Kurikulum operasi=kurikulum yg benar-benar dilaksanakan melalui proses P&P di bilik darjah mengikut jadual waktu yg ditetapkan. Ia terdiri drpd: a)isi P&P b)penilaian di dlm bilik darjah c)aktiviti-aktiviti ko-kurikulum

Kurikulum Tak Formal(Sembunyi)


Meliputi

segala pengalaman yg dipelajari secara tidak formal. Ia meliputi pembelajaran yg diperolehi drpd penerapan nilai-nilai murni melalui peniruan tingkah laku guru, pelbagai mata pelajaran, peraturan sekolah, aktiviti bahasa & budaya sekolah.

Kokurikulum
Merujuk

kpd aktiviti-aktiviti tambahan yg dijalankan selepas waktu pelajaran sekolah. Aktiviti kokurikulum merupakan sebahagian drpd kurikulum formal yang merangkumi aktiviti-aktiviti persatuan, kelab, permainan & sukan serta unit beruniform yang dijalankan di luar bilik darjah. Tidak termasuk dalam jadual waktu pengajaran mata pelajaran sekolah. Ia adalah dipilih oleh murid mengikut masa lapang mereka.

Model-model Kurikulum
Model-model Kurikulum

Tyler (Model Objektif)

Taba (Model Proses)

Stenhouse (Model Proses)

Trend Terkini (Model Emergesi )

Model Kurikulum Tyler


Menurut Tyler- kurikulum ialah segala pembelajaran yg diarah, dirancang, dikelola & dilaksanakan oleh pihak sekolah utk mencapai matlamat pendidikan yg ditentukan. Kurikulum merangkumi objektif pendidikan, segala pengalaman yang dirancang dan penilaian pelajar Menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan kurikulum dan pendidikan di anggap alat untuk mencapai suatu tujuan Mengikut Tyler(1949), tujuan sebenar pendidikan ialah utk membawa perubahan dlm tingkah laku murid-murid. 4 soalan asas kurikulum Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? Bagaimanakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif? Bagaimana pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran berkesan? Bagaimana keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai?

Model Kurikulum Tyler


Langkah-langkah

pelaksanaan

Diagnosis keperluan murid-murid Menetapkan objektif PdP Pilihan skop pelajaran/topik Merancang, menyusun dan struktur bahan pengajaran Pemilihan pengalaman pembelajaran-cara penyampaian dan penggunaan medium Mereka bentuk aktiviti penilaian Melaksanakan penilaian formatif

Model Kurikulum Taba 1962


Penekanan

di sekolah.

objektif sebagai platform untuk aktiviti

Objektif

memandu keputusan kurikulum seperti apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu ditekankan, apa jenis isi kandungan yang perlu dipilih dan apa jenis pengalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkan.
dikenali sebagai model pembangunan konsep & mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dlm proses P&P.

Juga

Model Kurikulum Taba 1962


Merupakan

kaedah yang berkesan untuk mengajar kandungan kurikulum dalam bentuk generalisasi & diskriminasi. Model ini mengesyorkan empat strategi pengajaran utk menggalakkan pemikiran kritis dalam kalangan murid. Model objektif merupakan satu terjemahan kajian pendidikan kepada amalan pendidikan Digunakan dalam perkembangan kurikulum dan kajian akademik pendidikan

Model Kurikulum Taba 1962


Empat

strategi menggalakkan pemikiran kritis murid-murid


Pembentukan konsep m2 menyusun fakta dengan memerhati ciri-ciri persamaan/perbezaan Pengintepretasian data menggolong/mengelas data mengikut kategori Applikasi prinsip-prinsip membuat generlisasi dan hubungan antara kategori Intepretasi sikap-sikap dan nilai-nilai membuat generalisasi baru yang diperoleh.

Langkah-langkah dalam Model Taba:

(1)Mendiagnosis Keperluan pembelajaran (2)Membentuk objektif Tingkah laku (3)Memilih bahan pembelajaran yg sesuai

(4)Penyusunan bahan pembelajaran


(5)Pemilihan pengalaman pembelajaran

(6)Penyusunan pengalaman pembelajaran


(7)Menentukan bahan pembelajaran yg akan dinilai & cara-cara utk menilai

Sambung
Pembentukan konsep Menyenaraikan data-data sesuatu topik Mengumpul & mengkategorikan data mengikut persamaan Menyusun kategori-kategori data mengikut kepentingan Interpretasi perasaan, sikap & nilai(domain afektif) Penyelesaian masalah interpersonal Membincang & membuat pertimbangan nilai Mengintepretasi data Membuat diskriminasi antara data dlm kategori yg berlainan Strategi pengajaran Membuat pengasingan antara hubungkait kesan & akibat Membuat rumusan @ inferens drpd pemerhatian

Pengaplikasi prinsip-prinsip Menganalisis sesuatu masalah Meramalkan penyelesaian masalah

Model Kurikulum Stenhouse (1975)


Membentuk

spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan bukan bermula dengan hasil berbentuk objektif Menekankan kemungkinan pembentukkan prinsip prosedur untuk pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasinya (dari kriterianya bukan objektif) Bermula dari titik tolak pendidikan membawa implikasi ia proses penyebaran apa yang bernilai untuk dipelajari Pendidikan melibatkan aktiviti dan aktiviti mempunyai nilai standard dan nilai tara kecemerlangan tersendiri.

Model Kurikulum Stenhouse (1975)


Mengikut

Stenhouse, kurikulum=satu perantaraan untuk murid mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh. Penekanan proses perkembangan pendidikan sebagai pengalaman berkembang dan hasil dilihat dari segi perkembangan intelek/kognitif Mementingkan bijaksanaan dan intervensi guru untuk kemajuan pelajar Stenhouse telah membahagikan pembentukan kurikulum pada tiga bahagian.

(a)Dlm perancangan kurikulum:


Guru mesti menentukan bahan pengajaran yg akan diajar prinsip-prinsip yg akan dipraktikkan dlm kaedah & teknik P&P. prinsip-prinsip dlm membuat urutan bahan pembelajaran. kriteria-kriteria mengenai kekuatan & kelemahan murid-murid.

(b)Dlm pembelajaran empirikal:


Guru mesti menentukan apa yg harus dipelajari oleh murid &cara-cara menilai pencapaian murid Melihat feasibilitykesesuaian implementasikan kurikulum dlm konteks sekolah & persekitaran yg berlainan.

(c)Dlm pembelajaran proses: Guru mesti memilih isi kandungan dr segi kriteria & tak perlu bergantung kpd objektifnya. Merancang aktiviti yg membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dlm proses P&P. Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru & menggalakkan peranan tambahan guru sebagai penyelidik dgn tujuan meningkatkan kemahirannya.

Kurikulum Trend Terkini (Emergent Curiculum)

Kurikulum emergent yg terpaksa diwujudkan mengikut kehendak ,kuasa & trend semasa dlm sistem pendidikan sebuah negara. Contoh Zaman ICT Sekolah Bestari BI Sains dan Matematik Menerokai apa yg diperlukan secara sosial & ia amat bermakna kpd kanak-kanak. Ia adalah pembelajaran yg terdiri drpd interaksi kanakkanak dgn orang dewasa. Kanak-kanak diberikan peluang & inisiatif utk membuat keputusan dlm kurikulum emergent. 4 komponen penting Objektif kurikulum, pengetahuan, pengalaman pembelajaran dan penilaian kurikulum

Aktiviti kumpulan
Bina

rancangan pengajaran harian untuk satu sesi pengajaran di dalam kelas. Tunjukkan sejauh mana anda berjaya memasukkan elemen-elemen Model Kurikulum Objektif dan Model Kurikulum Proses dalam RPH yang anda bina.

Sambung
Kurikulum

ini dipanggil emergent kerana ia sentiasa berubah & sentiasa terbuka utk kemungkinan-kemungkinan baru. Idea-idea dlm kurikulum emergent berasal drpd minat, persoalan-persoalan & isu-isu semasa dlm satu persekitaran & drpd satu kumpulan manusia. Dlm kurikulum ini, peranan guru =sebagai seorang pemerhati. Guru mesti menilai kebolehan murid & merancang aktiviti-aktiviti utk meningkatkan pemikiran kritis mereka.

1. Faktor-faktor luaran: (a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahanperubahan yang berlaku dalam sistem sejagat seperti ledakan teknologi maklumat & globalisasi. (b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan kuasa yang lebih dalam menentukan pendekatan-pendekatan dlm proses pengajaran, pembelajaran & penilaian. 2. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti keperluan asas(makan,bernafas,membesar), keselamatan, kasih sayang & kesempurnaan kendiri.

Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pembentukan & Perubahan Kurikulum

Sambung
3. Sistem jadual sekolah, sumber-sumber bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg akan digunakan dgn murid-murid. 4. Hasrat kerajaan yg bermatlamat memperkembangkan potensi murid dgn sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk menghasilkan pekerja berilmu. 5. Matlamat seperti meningkatkan penglibatan murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P. 6. Latar belakang budaya & sosial yg hendak distrukturkan utk murid-muridnya.

KEPERLUAN UNIVERSAL

KANDUNGAN KURIKULUM

KERAJAAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN & PERUBAHAN KURIKULUM


KEPERLUAN INDIVIDU

MATLAMAT & PRIORITI PROGRAM


KEPERLUAN NEGARA & MASYARAKAT

KERAJAAN Memilih polisi untuk melaksanakan kurikulum MATLAMAT & PRIORITI PROGRAM Tujuan, matlamat dan objektif untuk program pendidikan KANDUNGAN KURIKULUM Pemilihan kandungan KEPERLUAN NEGARA & MASYARAKAT Memperoleh kemahiran asas, konsep & teknik dalam Untuk memenuhi aspirasi masyarakat, cita-cita & ideologi negara KEPERLUAN INDIVIDU minat, kemahiran asas (3M) Untuk membolehkan murid memperoleh kemahiran sosial, berupaya memahami diri sendiri, mengembangkan minat & potensi, pembentukan perwatakan KEPERLUAN UNIVERSAL - Untuk menyebarkan ilmu & latihan kepada murid untuk membolehkan murid menerapkan pemahaman dan kerjasama secara universal - Penambahbaikan cara hidup masyarakat - Menekankan nilai, sentimen, ilmu & kemahiran untuk memastikan kestabilan masyarakat motivasi individu & kawalan tingkah laku

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR)

Tujuan utama=utk meningkatkan tahap literasi muridmurid & kemahiran kognitif mereka.
Komunikasi Kemahiran Asas(membaca, menulis, mengira) Cth mata pelajaran:BM,BI,BC&MT.

Komponen-komponen utama yg menjadi fokus dlm KBSR

Manusia & Persekitarannya Nilai kerohanian & sikap Nilai humanistik & sikap Persekitaran Cth mata pelajaran: Pendidikan rohani, Pendidikan Agama Islam,Pendidikan moral, Pendidikan Alam & manusia.

Perkembangan Individu Kesenian Rekreasi Cth mata pelajaran:Muzik, Pendidikan Seni & pendidikan jasmani

KOMPONEN UTAMA KBSR


Kemahiran Asas(membaca, menulis, dan mengira)

PENDIDIKAN ROHANI NILAI HUMANISTIK DAN SIKAP PERSEKITARAN PENDIDIKAN AGAMA DAN MORAL
MANUSIA DAN PERSEKITAR ANNYA

KOMUNIKASI

SENI REKREASI MUZIK

MURID
PERKEMBAN GAN INDIVIDU

LUKISAN PENDIDIKAN JASMANI

Matlamat
1.pendidikan yang seimbang dan berlandaskan prinsip-prinsip dalam FPK. 2. Mengembangkan potensi individu secara Menyeluruh yang akan membenarkannya untuk beroperasi dengan efisien dalam struktur sistem sosial negara.

Objektif
1.Supaya murid boleh membaca,menullis dan mengira(3M). 2. Memperoleh ilmu pengetahuan yang sesuai dengan peringkat umur dan perkembangan diri mereka.

3. Agar menguasai Bahasa Melayu dengan memuaskan sesuai dengan taraf BM FPK-falsafah sebagai bahasa Pendidikan Kebangsaan kebangsaan dan bahasa

CIRI-CIRI UTAMA KBSR


i. Terbahagi kepada dua fasa

Fasa I Untuk tahun 1-3 kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. murid diajar mendengar dan mengenal pasti simbol-simbol nombor serta abjad dan menggunakannya dalam tulisan mereka. Belajar pengiraan asas dan kemahiran matematik; +, -, x, dan

Fasa II Kemahiran 3M diperkukuhkan Penekanan penguasaan kemahiran untuk pemikiran komunikasi khasnya logik dan memahami isu-isu sosial semasa.

CIRI-CIRI UTAMA KBSR


Guna

bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar untuk semua mata pelajaran kecuali Bahasa Inggeris. Matapelajaran KBSR; Matematik, Sains, Pendidikan Moral, Lukisan, Kemahiran Hidup,Muzik;Pendidikan Jasmani, Kajian Tempatan, Kokurikulum Murid-murid diberi peluang mempelajari kemahiran bahasa dan berkomunikasi dalam bahasa Malaysia.

CIRI-CIRI UTAMA KBSR


Murid-murid

diberikan perhatian secara individu dan kemahiran bahasa mereka dipantau dengan teliti oleh guru. Guru juga mementingkan pengajaran matapelajaran Bahasa Inggeris dan sekolah juga menyediakan program pengayaan Inggeris yang khas. Aktviti tambahan kokurikulum seperti kelab komputer, matematik dan sains wajib untuk muridmurid tahun 4-6. UPSR untuk murid-murid tahun 6 wajib diduduki.

Struktur KBSR
Murid

mesti mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu;


komunikasi

Perkembangan individu sesuai


dengan; keperluan;bakat;minat ;bakat;kemampuan mental & kesediaan murid-murid.

Tiga Bidang Asas

Manusia dalam alam sekitarnya

Komponen KBSR
Komunikasi Iaiitu kemahiran asas -3M Manusia dengan persekitaran Pendidikan rohani, nilai-nilai kemanusiaan serta sikap; agama dan moral

Perkembangan individu -Seni, rekreasi. Lukisan dan muzik, Pendidikan jasmani

Komponen utama KBSR

Peranan Guru dalam Pelaksanaan KBSR


Fasilitator dalam proses P&P Mengajar murid-murid menyelesaikan masalah yang akan membantu mereka menghadapi dunia sebenar. Juga membenarkan murid memahami persekitaran mereka
-memastikan dapat

Peranan Guru KBSR

berkesan untuk murid-murid serta membentuk persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran

Mengajar murid-murid mencari maklumat sendiri

Mensimulasikan aktivitiAktiviti yang membolehkan Pelajar memperoleh kemahiran berfikir

Peranan guru KBSR


Oleh

demikian peranan guru KBSR sangat mencabar di mana beliau terpaksa;


Mempunyai kerja-kerja pentadbiran dan ko-kurikulum selain tugasan mengajar

Mengajar kanak-kanak ramai 1 guru : 45-50 murid

Tertekan-sentiasa berada dibawah tekanan untuk menyediakan bukti tentang cara-cara P&P yang betul

Isu-isu berkaitan
Satu

dilema yang dihadapi oleh guru KBSR ialah tidak berpeluang berkursus untuk membina bahan pengajaran yang sesuai dengan program KBSR. Oleh itu latihan yang komprehensif perlu disediakan untuk guru KBSR dapat menghasilkan aktiviti P&P yang sesuai.

Pengubahsuai Sukatan pelajaran KBSR


Dilakukan

pada tahun 1982 di 305 buah sekolah secara terhad di Malaysia. Selepas 1988- KBSR dikaji semula dengan satu objektif iaitu pengaplikasian kemahirankemahiran asas dengan jujur dalam kehidupan seharian. Alam dan Manusia dibahagikan kepada Sains dan Kajian Tempatan. Amalan Perdagangan diterapkan dalam tajuk wang,ukuran dan sukatan

Aktiviti

Adakah perkembangan kurikulum (KBSR) berdasarkan model-model kurikulum yang dibincang? Kemukakan contoh-contoh kurikulum formal dan kurikulum tersirat di sekolah rendah Jelaskan bagaimana individu, masyarakat, negara dan faktor sarwajagat mempengaruhi pembentukan kurikulum KBSR Analisis ciri-ciri utama KBSR dalam kontek FPK Huraikan peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum KBSR sesuai dengan era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)


o

o o

Pengubahsuaian dalam sukatan KBSR Program KBSR memulakan percubaannya pada tahun 1982 sementara KBSM dilaksanakan berperingkat-peringkat mulai tahun 1988. Selepas tahun 1988, program KBSR disemak semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. Akibatnya, KBSR yang dikenal sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah telah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020, globalisasi dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Draf baru sukatan Tahun 1 disediakan pada November 1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994.

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)


i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

viii.

Pengubahsuaian dalam sukatan KBSR Antara perubahan besar dalam KBSR ialah: Penerapan nilai dalam P&P Penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian Menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling asas kepada yang paling kompleks mengikut topik Mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran Mengintegrasi penyelesaian masalah dan arithmatik perniagaan ke dalam topik berkaitan seperti wang, ukuran panjang dan berat M/P Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua M/P, iaitu M/P Sains dan Kajian Tempatan Penggunaan BI dalam pengajaran Matematik, Sains dan semua M/P teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003 Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam P&P Sains dan Matematik

Matlamat KBSR
Dibentuk

berlandaskan konsep pendidikan umum, iaitu pendidikan yg seimbang & berlandaskan prinsip-prinsip dlm Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Utk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh yg akan membenarkannya utk beroperasi dgn efisien dlm struktur sistem sosial negara.

Objektif KBSR
Supaya

murid dapat menguasai kemahiran asas,iaitu membaca, menulis & mengira serta memperoleh ilmu pengetahuan yg cukup sesuai dgn peringkat umur & perkembangan diri mereka. Utk murid menguasai Bahasa Melayu dgn memuas sesuaikan dgn kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan & bahasa rasmi negara.

Objektif KBSR
Menguasai Bahasa Melayu Menguasai kemahiran asas bahasa Mengmbang dan meningkatkan kemampuan intelek termasuk pemikiran rasional, kritis dan kreatif Menguasai kemahiran belajar dan berfikir Menguasai Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Mengembangkan sifat kepimpinan dan keyakinan diri Menjadi peka terhadap manusia dan persekitaran Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal Memahami dan menghargai budaya serta menyertai aktiviti riadah Menjaga kesihatan dan kecergasan fizikal Menguasai asas keusahawanan dan produktiviti Memperoleh kemahiran membaca, melafaz dan memahami makna ayat-ayat dalam Al-Quran Mengukuhkan asas akidah (kepercayaan pada Tuhan) dan amalan nilai murni Menyemai semangat kenegaraan Mengembangkan bakat dan kreativiti Mengembangkan sikap positif

2.3 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)

Matlamat KBSR Matlamat pendidikan sekolah rendah adlah untuk memastikan perkembangan keseluruhan potensi individu secara seimbang dan bersepadu yang termasuk aspek intelek, rohani, emosi dan fizikal untuk menghasilkan individu yang seimbang dan berharmoni dengan piawai moral yang tinggi.(Pusat Perkembangan Kurikulum, 1997) Prinsip-prinsip KBSR Murid di peringkat sekolah rendah lazimnya lebih mudah memperoleh ilmu dan kemahiran melalui aktiviti pembelajaran di bilik darjah berbanding dengan pengalaman hidup mereka. Justeru itu, semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mereka mengikut peringkat-peringkat perkembangan aspek intelek, rohani dan fizikal. Suasana kondusif di sekolah adalah untuk menyediakan peluang dan menggalakkan iteraksi sosial, bertukar pendapat dan kerjasama dalam kalangan murid. Aktiviti bilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas yang diperlukan. Aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel. Penekanan pada nilai (nilai merentas kurikulum). Penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira). Penilaian perlu diintergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah.

i.

ii. iii.

iv. v. vi. vii.

Ciri-ciri Utama KBSR


Dibahagikan

kpd 2 fasa. Fasa 1=Tahun1 hingga 3 Fasa 2=Tahun 4 hingga 6 Dlm fasa 1, kemahiran-kemahiran asas seperti membaca, menulis & mengira diajar kpd murid-murid. Murid-murid diajar utk mendengar, menyebut & mengenal pasti simbol-simbol nombor serta abjad & menggunakan semua nombor & abjad ini dlm tulisan mereka.

Mereka

juga diajar pengiraan yg asas & kemahiran matematik seperti campur, tolak, darab & bahagi. Dlm fasa 2, kemahiran-kemahiran ini akan diperkukuhkan. Penekanan dlm fasa 2=penggunaan kemahiran utk pemikiran & komunikasi khasnya dlm penaakulan logik & memahami isu-isu sosial semasa. Program KBSR juga menggunakan BM sebagai bahasa pengantar kecuali utk mata pelajaran BI. Mata pelajaran lain yg diajar dlm program KBSR =MT, SC, PM, PS, KH, Muzik, PJ, KT & Kokurikulum.

Sambung

Sambung
Murid-murid

diberikan peluang utk mempelajari kemahiran bahasa & utk berkomunikasi dlm BM. Mereka diberikan perhatian individu & kemahiran bahasa mereka dipantau dgn teliti oleh guru. Guru mementingkan pengajaran mata pelajaran BI & sekolah juga menyediakan program pengayaan Inggeris yg khas. Aktiviti tambahan ko-kurikulum =kelab komputer, MT & SC juga adalah wajib utk murid-murid tahun ke-4 & atas. Murid-murid perlu duduk utk Ujian Penilaian Sekolah Rendah(UPSR)dlm tahun 6.

Struktur KBSR
Murid

asas: (a)bidang komunikasi; (b)bidang manusia dlm alam sekelilingnya; (c)bidang perkembangan individu sesuai dgn keperluan, minat, bakat & kemampuan mental serta kesediaan murid-murid. Oleh itu, dlm kurikulum yg baru ini, pengalaman murid dikaitkan dgn unsur-unsur Tuhan, persekitaran & ugama utk membentuk individuindividu yg mempunyai perkembangan yg seimbang.

mesti mencapai kemahiran dlm 3 bidang

Sambung

Kemahiran berfikir

Sains & teknologi merentasi kurikulum

Nilai merentasi kurikulum

Prinsip mudah ubah

Dlm pelaksanaan KBSR, penekanan diberikan kpd aspek-aspek

Bahasa merentasi kurikulum

Pemulihan & pengayaan Penilaian berterusan Strategi P&P yg berpusatkan murid

Patriotisme merentasi kurikulum

Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran KBSR


Perubahan baru dlm KBSR telah dilaksanakan secara terhad pada tahun 1982 di 305 buah sekolah rendah di Malaysia. Selepas 1988, program KBSR dikaji semula & ditukar kpd kurikulum bersepadu sekolah rendah (KBSR) dgn satu objektif yg baru iaitu pengaplikasian kemahiran-kemahiran asas dgn jujur & betul dlm kehidupan seharian. Amalan Perdagangan diterapkan melalui tajuk wang, ukuran & sukatan sementara Alam & Manusia dibahagikan kpd sains & Kajian Tempatan.

Peranan Guru Dlm Pelaksanaan KBSR


Peranan guru yg paling penting dlm KBSR ialah sebagai seorang fasilitator dlm proses P&P. Guru KBSR mesti memastikan yg dia dapat membuat bimbingan pendidikan yg berkesan utk murid-muridnya serta membentuk satu persekitaran fizikal & mental yg kondusif utk pembelajaran. Guru KBSR juga perlu mensimulasikan aktiviti-aktiviti yg akan menyebabkan murid-murid memperolehi kemahiran berfikir. Guru juga mesti mengajar murid-muridnya utk mencari maklumat sendiri.

Guru

juga mesti mengajar murid-muridnya caracara utk menyelesaikan masalah-masalah yg akan membantu mereka utk menghadapi dunia sebenarnya. Guru juga mesti membenarkan murid-murid utk memahami persekitaran mereka. Oleh yg demikian, peranan guru KBSR sangat mencabar, di mana beliau terpaksa: a) mengajar kanak-kanak yg ramai pada nisbah 1 guru kpd 45 hingga 50 murid. b) mempunyai kerja-kerja pentadbiran & kokurikulum selain drpd tugasan mengajar. c) sentiasa berada d bawah tekanan ibu bapa utk menyediakan bukti tentang cara-cara pengajaran & penilaian yg betul.

o o

PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR/KBSM Mengubah suai Berdasarkan keperluan (murid, persekitaran) Sumber yang ada Penggunaan ICT Melaksanakan Melaksanakan dalam bilik darjah Penilaian Untuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasi Analisis keputusan Mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian

o o

o o

PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR/KBSM Mentafsir Memahami dan menghargai FPK dan matlamat pendidikan Mentafsir sukatan Memindahkan matlamat, objektif dan domain yang terpilih sesuai dengan keperluan Merancang Rancangan semester/tahunan, RPH Mengatur aktiviti-aktiviti pengajaran untuk murid dengan cara yang sesuai bagi memudahkan pembelajaran Pemilihan strategi pengajaran, bahan, isi kandungan dan pengalaman pembelajaran untuk mencapai hasil yang diinginkan

o o o

o o

PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR/KBSM Mengubah suai Berdasarkan keperluan (murid, persekitaran) Sumber yang ada Penggunaan ICT Melaksanakan Melaksanakan dalam bilik darjah Penilaian Untuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasi Analisis keputusan Mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian

o o

RUMUSAN

Kurikulum ialah rancangan untuk pembelajaran. Semua rancangan mengandungi visi yang mentakrifkan nilai sosial dan struktur yang diterjemah ke dalam pengalaman. Perkembangan kurikulum ialah proses yang nilainya diterjemah dan disusun ke dalam pengalaman pembelajaran. Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum. Peranan mereka termasuk menginterpretasi, merancang, memodifikasi dan melaksanakan kurikulum.

KSSR

Soalan perbincangan
Banding

bezakan antara KBSR dengan KSSR dari aspek;


Reka bentuk kurikulum Bahan kurikulum Organisasi kurikulum Elemen Fokus

SEKIAN TERIMA KASIH