Anda di halaman 1dari 47

Pensyarah : MUHAMMAD SAIFUL ISLAMI B.

MOHD TAHER UiTM KEDAH

1. PENILAIAN SEMESTER : 40 % 2. PEPERIKSAAN AKHIR : 60% - Mengandungi LIMA (5) soalan esei jawab 3 soalan. - Peruntukan markah setiap soalan ialah 20 markah.

1.

Ujian

15%

2.

Esei

15%

3.

Pembentangan

10%

JUMLAH

40%

1.

Pengenalan Ekonomi Islam (Iqtisad)


Konsep Ekonomi Islam Metodologi Pengkajian Ekonomi Islam Sejarah Kecemerlangan Ekonomi Islam Aktiviti-Aktiviti Ekonomi Islam

2.

3.

4.

5.


)(al-Maidah : 3

Maksud

: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuredhai Islam itu jadi agama bagimu (al-Maidah : 3)

Kedudukan

ekonomi dalam konteks Islam yang syumul


Islam (Islamic worldview)

Gambarajah

ISLAM

AQIDAH

SYARIAH

AKHLAK

IBADAT

MUAMALAT

IBADAT KHUSUS

IBADAT AM

AKTIVITI SOSIAL

AKTIVITI EKONOMI

AKTIVITI POLITIK

SEKTOR KERAJAAN

SEKTOR SWASTA

SEKTOR KEBAJIKAN

Maksud

Iqtisad Iqtisad dan Maqasid Syariah Peranan manusia dalam ekonomi Ekonomi dan ibadah Ekonomi dan jihad

Ekonomi

Islam bergerak dalam asas falsafahnya yang tersendiri berasaskan panduan : al-Quran al- Hadis, dan qaedah fiqh dalam sains muamalat yang fleksibel dan dinamis yang memberi ruang untuk berkembang mengikut perkembangan ekonomi semasa.

Dasar ilmu yang tertinggi dalam rangka membahaskan sesuatu sistem yang berasaskan pegangan dan keyakinan tertentu

Tauhid Istikhlaf / Khilafah Ukhuwwah Tazkiyyah

Maksud 2 2

bentuk : Uluhiyyah & Rububiyyah

hubungan : i) hubungan manusia dengan Allah ii)hubungan manusia dengan manusia

Falsafah

ekonomi Islam, terungkap kukuh kepada dasar-dasar tauhid yang dipegang oleh individu Islam itu sendiri. S.W.T. telah menentukan undangundang untuk semua kejadian dan semuanya sudah sedia patuh kecuali manusia dikurniakan Allah S.W.T. dengan kebebasan sama ada untuk mengikut undang-undang tabii atau mengingkarinya.

Allah

Manusia

Kedudukan falsafah Tauhid dalam bidang ekonomi adalah seperti berikut :

a)Keyakinan bahawa seluruh alam ini dan harta adalah kepunyaan Allah S.W.T. b)Manusia adalah pemegang amanah terhadap apa yang dimilikinya yang dikurniakan oleh Allah S.W.T. c) Pemilikan persendirian yang diizinkan oleh Islam adalah tertakluk kepada perolehan dan perbelanjaannya dengan cara yang betul serta harta itu hendaklah digunakan bagi memenuhi tanggungjawabnya yang tertentu. d)Sistem ekonomi Islam membawa kepada perpaduan dan keseimbangan sosial.

Tujuan hidup seseorang manusia seperti yang diwahyukan dalam al-Quran :


Bagi melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah, semua individu mesti menjaga segala kurniaan Allah S.W.T. dalam keadaan yang baik. aktiviti-aktiviti yang boleh mendatangkan kerosakan kepada diri, orang lain, alam sekitar, pembaziran, pengabaian terhadap sumber manusia, sumber asli dan lain-lain aktiviti yang seumpamanya adalah dilarang. Status manusia adalah diciptakan untuk menjaga milik Allah S.W.T. dan bukan untuk mendatangkan kerosakan kepadanya. (Surah al-Anam, 6:165)

i.

ii) Bagi beribadat kepada Allah S.W.T. - ia merujuk kepada ketaatan dan mengikut petunjuk-Nya dalam segala tindakan dalam perlakuan muamalat.
iii)

Bagi memakmurkan bumi umat Islam mesti berusaha untuk melakukan kebaikan, menambah pengeluaran, mempertingkatkan khidmat bakti kepada masyarakat, membangun dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

Dua (2) tugas utama :

i) kepimpinan manusia

ii)

pembangunan ekonomi atau


alam dunia

Asas : amanah dan tanggungjawab

Nilai-nilai

agung dan istimewa yang menjadi asas nilai Ilahiah dalam ekonomi Islam adalah nilai yang menetapkan bahawa manusia menjadi wakil dalam harta Allah S.W.T.
ekonomi Islam meyakini bahawa harta dan segala sumber yang ada di muka bumi adalah milik Allah S.W.T.

Individu

i.

Melaksanakan tanggungjawab Mustakhlafin fi al-Ard Kedudukan ini meletakkan peranan individu sebagai penerima tanggungjawab kepada pemilikan dan penggunaan harta seamanah yang mungkin . Walau pun harta yang diperolehi melalui titik peluh yang diusahakan oleh manusia, tetapi modal asal adalah kepunyaan Allah. Allah S.W.T menghendaki manusia menggunakan sewajarnya di samping membelanjakan sebahagiannya pada jalan Allah.

ii.

Memakmurkan bumi
Manusia yang asal kejadiannya daripada unsur bumi diarahkan oleh Allah untuk menjadi perancang, pengatur dan pelabur yang memajukan dunia dengan potensi modal insan yang ada bagi mempertingkatkan pengeluaran, pengagihan serta menggalakkan pertumbuhan.

Persaudaraan

manusia tanpa batasan goegrafi, bangsa, warna kulit dan lain-lain untuk melahirkan manusia bertanggungjawab, bekerjasama, hormat menghormati dan tidak menindas orang lain

bentuk : i) hubungan kemanusiaan ii) hubungan persaudaraan

Konsep ini mencetuskan ikatan persaudaraan di atas paksi tauhid. Sabda Nabi S.A.W yang bermaksud Tidak sempurna iman seseorang sehingga kamu kasih saudara kamu sebagaimana kamu kasih diri kamu sendiri. Tuntutan hadis ini adalah jelas hubungan sesama Muslim secara khusus, menuntut sentiasa saling berkasih sayang, bekerjasama dan menggerakkan apa sahaja kegiatan termasuk bidang ekonomi. Ia bukan sahaja memberi kesan yang positif kepada aspek sosial malah turut memberi kesan yang sama dalam kehidupan ekonomi dan politik ummah.

maksud : i) penyucian jiwa dan tinggi akhlak ii) pembinaan manusia yang berjiwa dan bermatlamat Islam
Matlamat

Syariah : penyucian seluruh masyarakat Islam (roh, hati & tindakan) dari sebarang kecenderungan kepada maksiat dan kemungkaran

Manusia

diciptakan dengan tujuan yang mulia iaitu untuk beribadat kepada Allah S.W.T.
merujuk kepada ketaatan perintah Allah S.W.T. dan mengikuti petunjuknya dalam segala tindakan dan perlakuan muamalat

Ibadat

Manusia

perlu mewujudkan hubungan yang bersih dalam apa jua peringkat hubungan dengan Allah S.W.T., sesama manusia dan alam.
konsep ini beserta dengan konsepkonsep lain yang berupa perincian kepada tuntutan konsep tauhid akan membawa aktiviti ekonomi menuju kepada matlamat yang murni.

Penghayatan

Oleh

itu tazkiyyah yang membawa maksud pembersihan dan pertumbuhan akan memantapkan lagi pencapaian ekonomi.
lagi jika dilihat kepada pembersihan serta pembangunan jiwa dan harta secara serentak.

Lebih-lebih

Ekonomi

: suatu ilmu yang mempelajari tentang perlakuan individu dan masyarakat dalam menggunakan faktor-faktor pengeluaran yang terbatas untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang mereka perlukan.

- David Hyman:

Ilmu yang membahaskan bagaimana menguruskan sumber-sumber yang terhad bagi pelbagai alternatif penggunaan.

Perkataan

Ekonomi berasal daripada perkataan latin Oeconomicus dan perkataan Greek Oikonomikos. A. Schumpeter: Oeconomicus merujuk kepada kebijaksanaan dalam pengurusan rumahtangga.
Collin : cermat dan berhati-hati, tanpa membazirkan wang dan kebendaan.

Joseph
-

P.H -

Philip Cockgove : - kajian ekonomi dalam konteks aktiviti individu ekonomi.

Perkataan

Arab Qasadu / Qasdu : lurus, jimat cermat iaitu di antara bakhil dan israf

Istilah

: mengamalkan jalan pertengahan iaitu bersederhana antara bakhil dan israf

Dan juga mereka (yang diredhai Allah SWT itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut; dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul dan sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu

Mengikut kupasan para ulama fiqh, kepentingan manusia dan masyarakat yang dijamin oleh Syariah Islam didorong oleh EMPAT intipati yang utama:

Jalb al-Masalih: mencapai kepentingan di dalam kehidupan. Daru al-Mafasid: menolak kerosakan yang bakal timbul dalam masyarakat. Sadd al-Dharar: menyekat kepentingan buruk. Taghayyur al-Zaman : mementingkan faktor peredaran zaman.

Maslahah Asas
Maslahah Daruriyyat yang melibatkan pemeliharan 5 perkara asas iaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Kesemua kepentingan ini dapat dianggap sebagai keperluan asasi yang amat diperlukan oleh setiap manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Seandainya satu daripada keperluan ini tidak dipenuhi, kehidupan manusia sudah tiada ertinya lagi. Sebarang perkara dan tindakan yang mencabul kelima-lima perkara ini akan dianggap sebagai mafsadah.

Maslahah Diperlukan
Maslahah Hajiyyat melibatkan semua yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan kemudahan dan kelapangan dalam menjalankan tugas dalam kehidupan. Walaupun ianya tidak sampai kepada tahap keperluan asasi yang boleh menyebabkan kebinasaan hidup manusia, tetapi ia diperlukan bagi mengelakkan kesusahan kepada masyarakat.

Maslahah Tahsiniyyah yang melibatkan kemuliaan akhlak dan adat yang baik. Semuanya diperlukan bagi menjamin kelancaran hidup manusia dalam masyarakat.

Ekonomi merupakan satu disiplin ilmu yang berkait rapat dengan kemasyarakatan.

Ekonomi dikategorikan juga sebagai Sains Kemasyarakatan kerana skop kajiannya menjurus kepada pelbagai kegiatan manusia di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bidang ekonomi adalah merupakan satu aspek gelagat manusia yang berkaitan dengan pengeluaran, pengagihan dan penggunaan.

Selari dengan penakrifan ekonomi oleh Paul A. Samuelson yang menyatakan: bahawa ekonomi adalah kajian gelagat manusia dalam hubungannya dengan penggunaan sumber-sumber pengeluaran yang terhad untuk mengeluarkan barangbarang dan perkhidmatan dan mengagihkan untuk penggunaan.

Konsep

manusia ekonomi dan statusnya di dalam ekonomi pasaran adalah dinilai sebagai manusia sosial dan hasil keluaran alam itu, tidak ada sebab individu ekonomi Barat perlu kepada mana-mana kuasa yang agung, melainkan tunduk kepada mekanisme pasaran

Oleh

Prinsip manusia Islam berbeza sama sekali dengan konsep manusia ekonomi antaranya ialah dari sudut :
Manusia Manusia Manusia

Manusia
Manusia

makhluk ciptaan Allah S.W.T. yang berakhlak sebaik-baik kejadian sbg. pengabdi kepada Allah sbg. makhluk sosial

Kekurangan (scarcity) ialah sifat semulajadi manusia yang mempunyai kehendak yang tidak terbatas berhadapan dengan sumber-sumber yang terhad.
Dari segi bahasa : masalah & ketidakseimbangan

David N. Hyman berkata kekurangan ialah ketidakseimbangan di antara citarasa-citarasa terhadap barangan dan perkhidmatan.

Masalah

kekurangan relatif ada hubungannya dengan masalah-masalah asas yang sering diajukan dalam ekonomi iaitu :

a) Apakah jenis barangan dan perkhidmatan yang harus dikeluarkan dan berapa banyak? b) Bagaimana hendak dikeluarkan? c) Untuk siapa?

Sistem

ekonomi moden anggap kekurangan sumber sebagai punca masalah ekonomi. Islam : - sumber cukup tapi manusia. - kekurangan secara zahir shj. Hakikatnya pengganti dan cukup.

Ekonomi

ada

MANUSIA

(ISLAM)

Kehendak (tidak terbatas)

Sumber (terhad)

MASALAH EKONOMI

SUMBER WAHYU CIPTAAN ILAHI

Ekonomi

merupakan kegiatan penting untuk survival ummah. Ia berhajatkan satu bentuk jihad untuk menguasainya terutama dalam dunia moden yang semakin hari semakin mencabar. Umat Islam perlu memiliki pengetahuan ekonomi yang mendalam di samping ilmu agama secara syumul.

Aqidah
Niat

mesti betul

mesti betul

Kerja Cara

yang dilakukan sesuai dgn. tuntutan Islam

melakukan kerja yang sesuai dengan Islam

Natijahnya Tidak

atau hasilnya akan membawa faedah kepada masyarakat meninggalkan ibadat wajib

1-

Tuntutan mencari kehidupan 2- Bumi sebagai ladang penghidupan 3- Kemuliaan bekerja 4- Motivasi kerja 5- Pengeluaran barang halal 6- Menegakkan kebenaran sistem Allah 7- Membuktikan keadilan sistem ekonomi Islam