Anda di halaman 1dari 47

KANDUNGAN

1. PENDAHULUAN
2. DEFINISI
3. LATAR BELAKANG
4. ASAS PERTIMBANGAN
5. LANGKAH PENYEDIAAN PERANCANGAN
STRATEGIK
 VISI
 MISI
 ISU-ISU UTAMA
 KEKUATAN
 KELEMAHAN
 PELUANG
 ANCAMAN
 MATLAMAT STRATEGIK
 NILAI-NILAI UTAMA
6. PELAN TINDAKAN
7. PERANAN GPI
SEKILAS TINJAUAN
SENARIO PENDIDIKAN KITA
HARI INI

 PENDIDIKAN SELARAS
DENGAN ARUS PERDANA
NEGARA

 EKSPEKTASI
MASYARAKAT TINGGI
TERHADAP PENDIDIKAN
PENDAHULUAN

STRATEGI ADALAH PERKATAAN


YANG BERASAL DARI PERKATAAN
GREEK IAITU “STRATEGOS” YANG
DIGUNAKAN PADA ABAD 400 BC.
PERKATAAN INI DIGUNAKAN DALAM
TENTERA.

STRATEGI DALAM ORGANISASI


MERUJUK KEPADA CARA BAGAIMANA
ORGANISASI INGIN MENCAPAI
MATLAMATNYA, MENGENALPASTI
ANCAMAN SERTA PELUANG DALAM
PERSEKITARAN, KEKUATAN DAN
KELEMAHAN DALAM ORGRANISASI.
SEORANG YANG MEMAHAMI
TENTANG PERANCANGAN
STRATEGIK SERTA MEMILIKI
KEMAHIRAN MENGURUS AKAN
BERUPAYA MEMASTIKAN
ORGANISASI YANG
DIPIMPINNYA DAPAT
DISESUAIKAN DENGAN
PERSEKITARAN YANG
SENTIASA BERUBAH.
DEFINISI

• PERANCANGAN STRATEGIK MERUPAKAN


TAHAP PERANCANGAN YANG TERTINGGI
DALAM TAHAP PERANCANGAN YANG
MELIHAT ARAH HALUAN ORGANISASI
PADA JANGKA MASA PANJANG SEKURANG-
KURANGNYA 3 - 5 TAHUN KEHADAPAN
DALAM SKOP YANG LEBIH LUAS DAN
UMUM DENGAN MENYOAL DAN MENCARI
JAWAPAN TENTANG APAKAH (WHAT)
YANG AKAN DILAKUKAN PADA MASA
HADAPAN BAGAIMANA (HOW) , SIAPA
(WHO) YANG AKAN MENERIMA FUNGSI
TERSEBUT DAN BILA (WHEN) IANYA AKAN
TERCAPAI
MENURUT RON GIBSEN (1993) -
PERANCANGAN STRATEGIK IALAH SUATU
PROSES MEMBINA WAWASAN (A VISION)
UNTUK MASA HADAPAN.
Ia merupakan jawapan kepada soalan-
soalan berikut :-
• APAKAH URUSAN YANG ANDA
TERLIBAT?
• DI MANA ANDA SEKARANG?
• KE MANA ANDA HENDAK TUJUI?
(WAWASAN)
• BAGAIMANA ANDA MERANCANG
UNTUK SAMPAI KE TAHAP ITU?
• APAKAH ISU-ISU KRITIKAL YANG
ORGANISASI ANDA HADAPI
SEKARANG?
 JIKA IA BERJALAN LANCAR, BAGAIMANA
URUSAN ANDA BERKEMBANG?
 JIKA IA TIDAK BERJALAN DENGAN LANCAR,
BAGAIMANA URUSAN ANDA
BERKEMBANG?
 APAKAH BUDAYA ANDA SEKARANG DAN
BAGAIMANA NANTI IA PERLU BERUBAH?
 APAKAH YANG ANDA TELAH PELAJARI
DARI KEJAYAAN DAN KEGAGALAN MASA
LAMPAU?
 APAKAH KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
PENTING YANG PERLU DIBUAT DALAM
TEMPOH 3 HINGGA 5 TAHUN AKAN
DATANG?
 JIKA ANDA BOLEH MENENTUKAN MASA
DEPAN URUSAN ANDA, APAKAH YANG
BERLAKU KEPADANYA?
BERFIKIR SECARA
STRATEGIK

 DI MANA KITA SEKARANG?


 KE MANA HENDAK KITA TUJU?
 BAGAIMANA KITA HENDAK
SAMPAI KE TUJUAN?
MENGAPAKAH
PERANCANGAN
STRATEGIK PENTING?
 MENENTUKAN KEBERKESANAN
PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

 MEMASTIKAN SEGALA PROGRAM YANG


DILAKSANAKAN QADALAH
BERDASARKAN KEPERLUAN

 MEMUPUK BUDAYA KERJA


BERPASUKAN YANG MANTAP DAN
BERKUALITI

 MENINGKATKAN PENCAPAIAN
SESUATU PROGRAM KE TAHAP YANG
PALING OPTIMUM
kepada GPI

• MEMASTIKAN GPI BERUPAYA


MELAKSANAKAN SESUATU
PROGRAM ATAU PROJEK
PENDIDIKAN ISLAM YANG
TERANCANG BAGI MENDAPATKAN
HASIL YANG LEBIH BERKESAN.

• MEMBERI KEMAHIRAN KEPADA


SEMUA GPI TENTANG BUDAYA
KERJA BERENCANA.

• MENGGALAKKAN
PERMUAFAKATAN DAN BUDAYA
KERJA BERKUMPULAN ANTARA
GPI
3 LATAR BELAKANG

MERUJUK KEPADA MATLAMAT


SEMAKAN SEMULA KURIKULUM
PENDIDIKAN ISLAM KBSR DAN
KBSM YANG MENGHENDAKI
SEMUA GPI MENYAMPAIKAN
PENGAJARAN PENDIDIKAN
ISLAM SECARA YANG MUDAH
DAN SENANG DIIKUTI SUPAYA
PENDIDIKAN ISLAM AKAN LEBIH
BERKESAN.
PERANCANGAN
STRATEGIK
SATU PERANCANGAN
JANGKA PENDEK ATAU
PANJANG SECARA CEKAP,
TELITI, BERFOKUS
DENGAN
MENGAMBILKIRA
BUDAYA SESEBUAH
LANGKAH-LANGKAH PENYEDIAAN
PERANCANGAN STRATEGIK

(1) (2) (3)


Penetapan Penggubalan Kajian
VISI MISI Keperluan/ Isu
Utama

(10)
(4)
Penilaian
Analisis Persekitaran
(SWOT)
(9)
Pelan Pelaksanaan (5)
strategik(Pendek/Panjang) Senarai Strategi Alternatif

(8) (7)
Penerapan Pembentukan (6)
Nilai-nilai Matlamat Pilih Strategi
Utama
(1) PENETAPAN VISI
Apa dia VISI
 MENGANDUNGI KENYATAAN
TERTINGGI YANG HENDAK DICAPAI
OLEH SESEBUAH ORGANISASI.

 LAZIMNYA MENGANDUNGI
MAKLUMAT TENTANG
ORGANISASI, CITA-CITA, MASA,
CABARAN DAN LANGKAH-
LANGKAH PENCAPAIAN.
PROSES PEMBINAAN VISI
 BERFIKIR SECARA STRATEGIK
MENGENAI IDEOLOGI TERAS DAN MASA
HADAPAN YANG INGIN DICAPAI DALAM
MASA 5-10 TAHUN
 MEMBENTUK HALA TUJU YANG JELAS
KEPADA AKTIVITI ORGANISASI
 MEMBERI INSPIRASI KEPADA AHLI
ORGANISASI
 MEMUTUSKAN : SIAPA KITA, APA KITA
BUAT, KE MANA HENDAK KITA TUJU
WAWASAN 2020

MALAYSIA YANG
MEMPUNYAI CABARAN-
CABARAN TERSENDIRI
AKAN MENJADI SEBUAH
NEGARA MAJU PADA
TAHUN 2020 MENGIKUT
ACUAN SENDIRI
CONTOH VISI

(a) JAPIM DENGAN SEGALA BEBAN


YANG DIPIKULKAN KE ATASNYA
BERCITA-CITA MELAHIRKAN
SEMUA PELAJAR ISLAM YANG
LITERASI AGAMA DAN AL
QURAN MENJELANG TAHUN 2010
MENGIKUT KAEDAH
KEMALAYSIAAN
Memaksimumkan potensi
Melahirkan peljar dalam menghadpi
individu yang sistem pendidikan masa
bestari dalam kini dn akan datang dlam
bidang kurikulum era teknologi maklumat
dan kokurikulum menuju ke arah Wawasan
2020

(b) MENJADIKAN SEKOLAH (?) SEBAGAI


Menyemai, SEKOLAH PERDANA YANG
memupuk dan TERUNGGUL DAN MENDIDIK
menjana rasa
kecintaan
GENERASI MUDA TERHADAP
terhadap sekolah TEKNOLOGI MAKLUMAT
di kalangan BERTERASKAN FALSAFAH
warga sekolah PENDIDIKAN NEGARA (FPN) KE
ARAH PEMBENTUKAN INDIVIDU
BERKUALITI DAN BERSAHSIAH
Melahirkan para pelajar MENJELANG
yang DEKAD YANG AKAN
mempunyai disiplin kendiri,
berketrampilan, berdikari, DATANG Mewujudkan
berpesonaliti, efisien dn efektif permuafakatan dan
serta peka akan kerjasama dengan
tanggungjawab kepada agama, masyarakat
bangsa dan negara setempat
(2) PENGGUBALAN
MISI
SATU OBEJKTIF YANG INGIN DICAPAI
DALAM PENGERTIAN YANG LEBIH
LUAS ATAU YANG MENJELASKAN
TUJUAN-TUJUAN ASAS ORGANISASI.

Menjawab soalan-soalan berikut:

 APAKAH ( WHAT) yang hendak


dicapai
 UNTUK SIAPA (FOR WHOM) ianya
akan dicapai
 BAGAIMANA (HOW) untuk
mencapainya.
PROSES PERNYATAAN
MISI
 PENGHURAIAN YANG JELAS
TENTANG BAGAIMANA UNTUK
MEREALISASIKAN WAWASAN

 MENYENARAIKAN PERKARA
YANG PERLU DIBUAT

 MENETAPKAN SASARAN YANG


PERLU DICAPAI
Contoh-contoh MISI
 Menyediakan guru yang berilmu,
bersahsiah dan berketrampilan.
 Melahirkan pelajar yang cemerlang
iaitu berilmu, beragama dan
berwawasan.
 Guru menyampaikan ilmu dengan
cekap dan berkesan melalui P&P
pelajaran masing-masing
 Merekabentuk, melaksana dan
mempergiat pelbagai program
Pendidikan Islam yang terancang,
sistematik dan praktikal.
 Mempertingkat komitmen guru dalam
komuniti.
Contoh-contoh MISI
Berdasarkan kepada situasi dan masalah
semasa, JAPIM dengan segala
kemampuan yang ada berhasrat :
 Untuk merubah budaya kerja GPI ke
arah yang lebih dedikasi dan kreatif
 Mewujudkan suatu formula yang kemas
dan berkesan untuk mengatasi literasi
Agama / Al Quran kepada semua pelajar
 Para pelajar yang komited dengan
penghayatan Agama / Al Quran
menerusi sesi pendidikan dan persatuan
yang kemas dan terkini.
MISI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN

Membangunkan sistem
pendidikan yang bertaraf dunia
dari segi kualiti bagi
memperkembangkan potensi
individu sepenuhnya dan
memenuhi aspirasi negara
Malaysia
(Akta Pendidikan 1996)
(3) KAJIAN KEPERLUAN
CONTOH;
ISU UTAMA 1. Program Dakwah
Isu semasa kurang berkesan
yang kritikal/ 2. Masjid/surau di
sedang sekolah tidak
hangat diimarahkan
diperkatakan 3. Berlakunya
oleh penyelewengan
akidah
masyarakat pelajar,murtad
terhadap
organisasi dan tidak
atau aktiviti berakhlak
organisasi 4. Keputusan
Pend.Islam/ B.Arab
(4) ANALISIS PERSEKITARAN
[SWOT]

S = STRENGTHS
(Kekuatan)
W= WEAKNESESS
(Kelemahan)
0 = OPPORTUNITIES
(Peluang) S + W = Internal
O + T = External
T = THREATS (Ancaman)
(5) SENARAI STRATEGI
ALTERNATIF
 Setelah membuat analisis
SWOT, kumpulan perancang
hendaklah menjana strategi
(Brainstroming) berdasarkan
analisis dalaman dan luaran.
 Senaraikan seberapa banyak
strategi yang dikenalpasti
untuk dilaksanakan
(6) PILIH STRATEGI
 Perancang hendaklah membuat
timbangtara kepada alternatif
strategi
 Buatkan dalam bentuk Jadual dan
Checklist. Butir-butirnya seperti :
Cadangan ko masa penerimaa Kepakara
s n n
1. Khemah
Ibadat
2. Latihan GPI
3. Program
Rakan
Dakwah.
4. Dsbnya….
ANALISIS & MENJANA
STRATEGI
Kekuatan (S) Kelemahan (W)
Senaraikan Senaraikan
kekuatan kelemahan
1. 1.
2. 2.
Peluang (O) Strategi (SO) Strategi (WO)
Senaraikan Gunakan Atasi kelemahan
peluang kekuatan untuk dengan
1. merebut peluang. mengambil
peluang yang
2.
Ancaman(T) Strategi (ST) ada.
Strategi (WT)
Senaraikan Gunakan Cuba minimakan
ancaman kekuatan bagi kelemahan dan
1. menghadapi elakkan ancaman.
ancaman (jika
2.
ada)
(7) PEMBENTUKAN MATLAMAT
(Objektif-Objektif utama)
 Tujuannya untuk memindahkan misi
kepada sasaran.
 Membentuk piawai untuk mengesan
prestasi.
 Objektif yang mencabar,boleh
dicapai dan boleh diukur.

GUNAKAN PENDEKATAN

SMART
SILA HURAIKAN ‘SMART’ – pandu kepada fail
Objectives
(8) PENERAPAN NILAI/
ATAU APAKAH NILAI
Contoh UTAMA?
ORGANISASI AWAM/KORPORAT
1. Kepimpinan melalui teladan.
2. Ikhlas kerana Allah.
3. Amanah.
4. Itqaan dsb.
DI SEKOLAH, Kalau untuk
pelajar
2. Nilai-nilai murni yang 16.
3. Penghayatan nilai-nilai
(9) PELAN PELAKSANAAN
STRATEGIK
(Jangka panjang/ Pendek)

 Strategi diperinci kepada


aktiviti utama.
 Menentukan urutan aktiviti.
 Carta organisasi Jawatan
kuasa.
 Carta Gantt.
PELAN PELAKSANAAN STRATEGIK
( JANGKA PANJANG )

Program 2001 2002 2003 2004 2005


1. Program
pemantapan
aqidah
2. Program
Dakwah
Di Sekolah
3. Pengimarahan
Surau Sekolah.
4. Program
PERISAI
Pelajar Islam
5. Program
Kecemerlangan
Pend. Islam
PELAN PELAKSANAAN STRATEGIK

( JANGKA PENDEK )
PROGRAM DAKWAH DI SEKOLAH, 2003
BI PROGRA JAN FEB MA AP MEI JUN JUL OG SEP OK NO DIS
M C R S T V
1 MTQ
SEK
2 MTQ
DEARAH
3 MAAL
HIJRAH
4 KHEMAH
IBADAH
5

8
FORMAT PENYEDIAAN
KERTAS CADANGAN

1. Nama 1. Sumber
Program kewangan
2. Rasional 2. Strategi
3. Objektif pelaksanaan
4. Tarikh 3. Jawatan kuasa
5. Jangka Masa pelaksana
6. Tempat 4. Penilaian dan
kawalan mutu
7. Sasaran
5. Penutup
8. Kos
HURAIAN PELAKSANAAN
PERANCANGAN STRATEGIK
Matlamat
Jangkamas
Bil Program Kos Tindakan
a
Sasaran
1

4
PERANCANGAN STRATEGIK
(TAHUN 2002 - 2006)
KEKANGA
OPSYEN UKURA
ISU- SASARAN OBJEKTIF PETUNJUK N&
PELAKSA- N
BIL ISU STRATEGI STRATEGI KEJAYAA LANGKAH
NAAN PENCA-
UTAMA K K N MENGATA
STRATEGIK PAIAN
SI
(10)
PENILAIAN
 PEMANTAUAN DAN
PEMERHATIAN.
 MAKLUM BALAS
MELALUI TEMU BUAL.
 MAKLUM BALAS
MELALUI SOAL
SELIDIK.
‫‪SEKIAN‬‬
‫والسلم عليكم ورحمة الله‬
‫وبركاته‬
ISI-ISU PENDIDIKAN
 Ibu bapa mengharapkan sekolah dapat
menjadikan anak-anak mereka manusia
 Masyarakat mengharapkan sekolah dapat
melengkapkan generasi muda dengan nilai-
nilai dan budaya bangsanya.
 Majikan mengharapkan sekolah dapat
melahirkan sumber manusia yang sesuai
dan berkualiti.
 Negara mengharapkan sekolah dapat
menjayakan pembentukan negara yang
baik.
 Kerajaan mahu pelaksanaan Sains + Math
guna B.I
KENAPA PERANCANGAN
STRATEGIK?
 ORGANISASI MENGHADAPI
KETIDAKPASTIAN DALAM
PERSEKITARAN
 MEMBANTU PENGURUSAN
YANG LEBIH TERENCANA DAN
SISTEMATIK
 MENINGKATKAN PRESTASI
KUALITI OGRANISASI.
PERANAN PENDIDIKAN
 Merupakan tempat membina
manusia.
 Merupakan tempat
membangunkan sumber
manusia.
 Menjana warga negara yang
berkualiti.
 Penyelamat anak didik, generasi
muda dan pewaris bangsa yang
utama sekali.
Bicara mengenai

STRATEGIK !
 FIRMAN ALLAH
‫الخ‬....‫واعدوا ما استطعتم من قوة ورباط الخيل‬
 FALSAFAH HIJRAH RASULULLAH
Ada Nilai Pemikiran Strategik.
 KATA CONFUCIUS
If You Know where you are going,
You stand a chance of getting
there……
PENGURUSAN DI ALAF
BARU
 Lebih kepada Networking
 Team building
 Team Work
 Strategik
 Pakar dan Berilmu
 Berkongsi Maklumat