Anda di halaman 1dari 17

ARAHAN PERUBAHAN KERJA

ARAHAN PERBENDAHARAAN
AP202 Arahan Perubahan Kerja Definasi Dan Kriteria Arahan Perubahan Kerja 202.1 (a) Sesuatu perubahan daripada kontrak kerja bermaksud sebarang penyimpangan daripada Perjanjian Kontrak berkaitan dengan pelan, spesifikasi dan/atau Senarai Kuantiti sama ada dipinda, ditambah atau dikurangkan.

ARAHAN PERBENDAHARAAN (b) Setiap perubahan daripada kontrak kerja hendaklah memenuhi kriteria berikut :
(i) Tempoh Kontrak masih berjalan semasa

Arahan Perubahan Kerja dikeluarkan, kecuali dibenarkan di bawah syarat-syarat kontrak;

ARAHAN PERBENDAHARAAN (b) Setiap perubahan daripada kontrak kerja hendaklah memenuhi kriteria berikut :
(ii) Perubahan tidak menukar sebahagian

besar skop kerja asal; (iii) Bagi kerja tambahan, pelaksanaannya hendaklah ditapak bina kontrak; dan

ARAHAN PERBENDAHARAAN (b) Setiap perubahan daripada kontrak kerja hendaklah memenuhi kriteria berikut :
(iv) Bagi kerja gantian, perubahan adalah di

dalam skop kontrak asal dan kerja asal yang ditentukan dalam skop kerja asal hendaklah dapat dikenal pasti dalam kerja-kerja gantian tersebut.

ARAHAN PERBENDAHARAAN (c) Kerja tambahan hendaklah seboleh-bolehnya dilaksanakan secara tender atau sebutharga berasingan mengikut kehendak-kehendak peraturan yang berkenaan dengannya. Perubahan kerja hanyalah dibenarkan sekiranya pelaksanaannya secara tender atau sebutharga berasingan akan mengganggu atau menjejaskan kontrak yang sedang berjalan.

ARAHAN PERBENDAHARAAN (d) Amalan mengeluarkan kerja yang terkandung dalam sesuatu kontrak untuk dilaksanakan oleh pihak lain atau pihak Kementerian/ Jabatan sendiri tidak dibenarkan.

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN

a) Surat Pekeliling Perbendaharaan yang masih berkuatkuasa ialah : SPP Bil 7/2007 - Peraturan Arahan Perubahan Kerja (Variation Order) SPP Bil 5/2009 - Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga b) Peraturan Mengenai Arahan Perubahan Kerja Dan Pelarasan Harga Kontrak

CARTA ALIRAN

a)

Carta Aliran Pelaksanaan Arahan Perubahan Kerja Dan Pelarasan Harga Carta Alir Proses Arahan Perubahan Kerja

b)

TATACATA MENGELUARKAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA (APK) Tidak Buatkan pembetulan

KPK Lulus? Ya Sediakan APK Borang JKR-APK/UTM (Pindaan 1/2008)

Semak APK

Sediakan PHK Untuk edaran Selaraskan Harga Kontrak

Dapatkan Tandatangan Kontraktor

Dapatkan Tandatangan PP/ Wakil PP Utama

Bayar Perubahan Kerja Ikut kemajuannya

TATACATA MENGELUARKAN PELARASAN HARGA KONTRAK (PHK)


Sediakan KPK & dapatkan kelulusan JKPK yang lebih berkenaan Luluskan Oleh PP/Wakil TIDAK, tanpa justifikasi YA Setuju? Semak Nilai Hantarkan PHK Kepada Kontraktor Untuk tandatangan Edarkan kepada pihak terlibat

Nilai Tambahan Kumulatif sebenar > JKPK yg meluluskan

MULA

Tentukan Nilai Muktamad APK

Input Dokumen Kontrak/ APK

TIDAK, Dgn justifikasi Semak & sediakan semula PHK

TIDAK, Melebihi kelulusan

Sediakan PHK

Hantarkan PHK Untuk Kelulusan PP

PERUBAHAN KERJA TAMBAHAN


PROJEK DIBAWAH PENGAWASAN PERUNDING TANGGUNGJAWAB PERUNDING UTM PENYELARAS PROJEK JURUTERA ELEKTRIK/ JURUTERA MEKANIKAL (BAGI PK NSC) JURUUKUR BAHAN PROJEK IN-HOUSE TANGGUNGJAWAB

KPK

PERUNDING UTAMA PERUNDING (M&E) (BAGI PK NSC) PERUNDING UKUR BAHAN

PENYELARAS PROJEK JURUTERA ELEKTRIK/ JURUTERA MEKANIKAL (BAGI PK NSC) JURUUKUR BAHAN

APK

PHK

PERUNDING UKUR BAHAN

JURUUKUR BAHAN

JURUUKUR BAHAN

PERUBAHAN KERJA KURANGAN


PROJEK DIBAWAH PENGAWASAN PERUNDING TANGGUNGJAWAB PERUNDING UTM PENYELARAS PROJEK JURUTERA ELEKTRIK/ JURUTERA MEKANIKAL (BAGI PK NSC) JURUUKUR BAHAN PROJEK IN-HOUSE TANGGUNGJAWAB

APK

PERUNDING UTAMA PERUNDING (M&E) (BAGI PK NSC) PERUNDING UKUR BAHAN

PENYELARAS PROJEK JURUTERA ELEKTRIK/ JURUTERA MEKANIKAL (BAGI PK NSC) JURUUKUR BAHAN

PHK

PERUNDING UKUR BAHAN

JURUUKUR BAHAN

JURUUKUR BAHAN

PERUBAHAN KERJA KUANTITI SEMENTARA


PROJEK DIBAWAH PENGAWASAN PERUNDING TANGGUNGJAWAB PERUNDING UTM PENYELARAS PROJEK JURUTERA ELEKTRIK/ JURUTERA MEKANIKAL (BAGI PK NSC) JURUUKUR BAHAN PROJEK IN-HOUSE TANGGUNGJAWAB

KKS

PERUNDING UTAMA PERUNDING (M&E) (BAGI PK NSC) PERUNDING UKUR BAHAN

PENYELARAS PROJEK JURUTERA ELEKTRIK/ JURUTERA MEKANIKAL (BAGI PK NSC) JURUUKUR BAHAN

PHK

PERUNDING UKUR BAHAN

JURUUKUR BAHAN

JURUUKUR BAHAN

PERUBAHAN KERJA WANG PERUNTUKAN SEMENTARA


PROJEK DIBAWAH PENGAWASAN PERUNDING TANGGUNGJAWAB PERUNDING UTM PROJEK IN-HOUSE TANGGUNGJAWAB

WPS

PERUNDING UTAMA PERUNDING UKUR BAHAN

PENYELARAS PROJEK JURUUKUR BAHAN

PENYELARAS PROJEK JURUUKUR BAHAN

PHK

PERUNDING UKUR BAHAN

JURUUKUR BAHAN

JURUUKUR BAHAN

PERUBAHAN KERJA WANG KOS PRIMA


PROJEK DIBAWAH PENGAWASAN PERUNDING TANGGUNGJAWAB PERUNDING UTM JURUUKUR BAHAN PROJEK IN-HOUSE TANGGUNGJAWAB

PHK

PERUNDING UKUR BAHAN

JURUUKUR BAHAN

BORANG- BORANG

Borang-borang berikut boleh diperolehi di dalam Folder dokumen E-SPP.UTM


1. Borang Permohonan Perubahan Kerja (JKR-KPK/UTM Pindaan 1/2008)

2. Borang Permohonan Kuantiti Sementara (JKR-KKS/UTM Pindaan 1/2008)


3. Borang Permohonan Wang Peruntukan Sementara (JKR-WPS/UTM) 4. Borang Arahan Perubahan Kerja (JKR-APK/UTM Pindaan 1/2008) 5. Borang Pelarasan Harga Kontrak (JKR-PHK/UTM Pindaan 1/2008)