Anda di halaman 1dari 21

PPPY1272 FIQH SIRAH

(Bab 1)

Pengantar
Fiqh Sirah
Objektif Bab 1
 Mengenal pasti maksud dan
perbezaan di antara Sejarah dan
Fiqh al-Sirah.
 Memahami tujuan mempelajari
Fiqh al-Sirah dan sumber-sumber
yang berkaitan dengannya.
 Mengenal pasti karya-karya
mengenai Fiqh al-Sirah yang
dihasilkan oleh para sarjana
Islam.
K1 / B1 • 2
PENGERTIAN SEJARAH
 Apa itu Sejarah?
 Asal-usul (keturunan), silsilah.
 Peristiwa yang benar berlaku pada waktu
lampau.
 Kajian atau pengetahuan mengenai
peristiwa lalu.
 Laporan atau cerita.

 Apa yang berlaku dalam kehidupan atau


perkembangan manusia, negara dan
institusi.
 Antara bidang keilmuan yang
membicarakan peristiwa silam secara
sistematik.
K1 / B1 • 3
PENGERTIAN SEJARAH
(Sambungan)
Pentakrifan Sarjana Sejarah/Sejarawan:
 Herodotus (m.424SM)
 Fakta dan perkara yang berkaitan dengan
sesuatu peristiwa agar tidak diluput
zaman.
 Thucydides (m.400SM)
 Pemaparan sesuatu peristiwa secara
kronologi dengan menjelaskan human
causes.
 St. Augustine (m.430SM)
 Suatu proses yang mempunyai tahap
permulaan dan tahap pengakhiran.
K1 / B1 • 4
PENGERTIAN SEJARAH
(Sambungan)
 Al-Mas’udi (m.956M)
 Catatan terhimpun tntg keseluruhan ilmu
pengetahuan manusia, sains termulia.
 Ibn Khaldun (m.1406M)
 Aktiviti menggarap dan menghidupkan
pengetahuan mengenai umat zaman Islam
 Berita peperangan serta jatuh bangun
sesebuah kerajaan; keterangan nyata
sekitar kehidupan manusia.
 Al-Sakhawi (m.1497M)
 Kesenian yang memerihalkan peristiwa
dari sudut masa dan isu perbahasan.
K1 / B1 • 5
PENGERTIAN SEJARAH
(Sambungan)
 Sementara itu, pada abad-abad
seterusnya, muncul beberapa tokoh
yang membicarakan tentang disiplin
sejarah seperti:
 Rousseau (1712-1778M)
 Von Herder (1744-1803M)
 Hegel (1770-1831M)
 Von Ranke (1795-1886M)
 Croce (1866-1925M)
 Bury (1861-1927M)
 Collingwood (abad ke-20M)
 Carr (abad ke-20M)
K1 / B1 • 6
PENGERTIAN SEJARAH
(Sambungan)
 Definisi sejarah:
 Pengertian secara umum:
 masa lalu atau peristiwa yang telah
berlaku.
 Pengertian secara khusus:
 catatan atau rekod sesuatu
peristiwa yang telah berlaku pada
suatu masa yang lalu.
 kajian atau penyelidikan tentang
peristiwa yang telah berlaku.
K1 / B1 • 7
PENGERTIAN SEJARAH
(Sambungan)
 Persoalan sejarah menurut sekular:
berkaitan dengan alam dan manusia
sahaja.
 Persoalan sejarah menurut Islam:
berkaitan dengan Allah, alam dan
manusia, TETAPI Tuhan bukan sebagai
pelakon sejarah sbgmana praGreek.
 Subdisiplin sejarah bersifat
 Thematic
 Paradigmatic

 Geographical

K1 / B1 • 8
PENGERTIAN SEJARAH
(Sambungan)
 Sejarah dan al-tarikh ada kaitan.
 Dengan demikian, sirah amat berkait
rapat dengan sejarah.
 Hasil penulisan awal: sirah ialah
biografi Nabi Muhammad (s.a.w.) dan
sering dikaitkan dengan maghazi.
 Namun sirah juga tidak semestinya
hanya untuk Baginda, bukti: Kitab
Sirah Mu‘awiyah wa Bani Umayyah.
 Maghazi: Peperangan yang disertai
Nabi Muhammad (s.a.w.).
K1 / B1 • 9
PENGERTIAN FIQH SIRAH
 Fiqh Sirah merupakan gabungan dua
kalimah Arab (faqiha dan sara).
 Fiqh: memahami secara baik dan
mendalam.
 al-Sirah: sunnah; keadaan atau
perjalanan Nabi Muhammad (s.a.w.),
sebelum dan sesudah Bi‘thah.
 Fiqh al-Sirah: memahami secara
terperinci dan teliti mengenai sejarah
hidup Baginda dari pelbagai
perspektif, sama ada yang tersurat
mahu pun yang tersirat.
K1 / B1 • 10
FAEDAH MEMPELAJARI
FIQH SIRAH
 Mendapat tasawwur sebenar tentang
hakikat Islam berdasarkan kehidupan
Nabi Muhammad (s.a.w.).
 Memahami sahsiah Baginda.
 Menjadikan Baginda sebagai contoh
ikutan dalam kehidupan seharian.
 Memahami ajaran al-Qur’an secara
lebih mendalam.
 Menambah pengetahuan dan
kebudayaan Islam yang sebenar.
K1 / B1 • 11
FAEDAH (Sambungan)
 Mengetahui bentuk pelaksaaan sistem
perundangan Islam.
 Mendalami perihal mukjizat dan bukti
kenabian yang dapat meningkatkan
keimanan.
 Memahami perjuangan Baginda dalam
menegakkan kalimah Tauhid.
 Mengenal pasti bentuk hubungan yang
terjalin antara pihak pemerintah
dengan rakyat jelata.
 Mengetahui tahap perkembangan
dakwah yang diusahakan Baginda.
K1 / B1 • 12
SUMBER-SUMBER
PENGAJIAN FIQH SIRAH
 Al-Qur’an
 Sumber terpenting dan berautoriti.
 Mengandungi maklumat tepat, sahih
dan tidak diragui.
 Tiada unsur khayalan.

 Merangkumi kehidupan Baginda,


sebelum dan selepas Bi‘thah.
 Untuk memahami lebih jelas, rujuk
juga kitab-kitab tafsir seperti tafsir
al-Tabari, Ibn Kathir, Ibn al-Jawzi
dan al-Suyuti.
K1 / B1 • 13
SUMBER FIQH SIRAH (Samb)
 Al-Sunnah
 Bermakna perjalanan hidup, sama ada
terpuji atau tercela.
 Takrif: apa jua yang disandarkan
kepada Baginda, sama ada perkataan
atau perbuatan atau taqrir atau
kejadian atau sifat akhlak atau
riwayat hidup Baginda, sebelum dan
selepas Bi‘thah.
 Sebahagian besar maklumat mengenai
Fiqh Sirah terdapat dalam kitab
hadith, merangkumi aspek agama,
sosial, ekonomi dan politik.
K1 / B1 • 14
SUMBER FIQH SIRAH (Samb)
 Kitab-kitab al-Shama’il dan
Dala’il al-Nubuwwah
 Iamembicarakan adab, sifat, akhlak,
sahsiah, kelakuan dan keperibadian
terpuji Baginda.
 Antara kitab tersebut ialah:
 Kitab al-Shama’il oleh al-Turmudhi.
 Kitab Akhlaq al-Nabi oleh al-Asfahani.

 Kitab al-Huda al-Nabi oleh al-Mutaghafari

 Kitab al-Anwar fi Shama’il al-Nabi al-


Mukhtar oleh al-Bughawi.
 Sifat al-Nabi oleh Isma’il al-Qadi.

K1 / B1 • 15
SUMBER FIQH SIRAH (Samb)
 Kitab-kitab Sirah dan Maghazi
 Ahli-ahlihadith yang menyampaikan
riwayat-riwayat berkaitan Sirah.
 Antara mereka ialah seperti:
 Abu Rafi’ Mawla Rasulillah (s.a.w.)
 Sahl b. Abi Hathmah

 ‘Abd Allah b. ‘Amr b. al-‘As

 ‘Abd Allah b. ‘Abbas

 Penulisan sirah diteruskan oleh Ibn al-


Zubayr, al-Zuhri, Ibn Ishaq, al-Waqidi,
Ibn Hisham, Ibn Sa’d, al-Tabari.
 Ia diteruskan pula oleh Ibn Hazm, al-
Qadi ‘Iyad, al-Dhahabi dan Ibn Hajar.
K1 / B1 • 16
PERBANDINGAN
PENULISAN SIRAH
 Sejarawan awal: panjang lebar dan
huraian; kurang memberi ulasan.
 Penulis moden: sering memberi ulasan
dan penjelasan untuk menerangkan
faedah daripada sirah.
 Sejarawan awal: mengutamakan
penyebutan isnad.
 Penulis moden: tidak lagi gunakan.
 Penulisan sirah zaman moden disertai
pelbagai aliran sarjana Islam: mereka
menghasilkan pelbagai pendekatan.
K1 / B1 • 17
TULISAN-TULISAN MODEN
FIQH SIRAH (Muslim)
 Fiqh al-Sirah oleh Shaykh Muhammad
al-Ghazali.
 Fiqh al-Sirah oleh Dr. Muhammad Sa‘id
Ramadan al-Buti.
 al-Asas fi al-Sunnah wa Fiqhuha (al-
Sirah al-Nabawiyyah) oleh Sa‘id Hawa.
 al-Sirah al-Nabawiyyah: Durus wa
‘Ibar oleh Dr. Mustafa al-Siba‘i.
 al-Sirah al-Nabawiyyah oleh ‘Ali al-
Hasani al-Nadwi.
 al-Rahiq al-Makhtum, al-Mubarakfuri
K1 / B1 • 18
TULISAN-TULISAN MODEN
FIQH SIRAH (Orientalis)
 Antara golongan orientalis ini ialah
seperti Becker, Sachau dan Jones.
 Ada motif positif dan juga negatif.
 Terdapat beberapa fakta yang
sengaja diselewengkan:
 Mengada-adakan cerita palsu.
 Menokok-tambah dan mengurangkan
fakta.
 Mentafsir sejarah tidak menggunkan
pentafsiran Islam.
 Menonjolkan aspek lemah dan silap.

K1 / B1 • 19
TULISAN-TULISAN MODEN
FIQH SIRAH (Orientalis)
 Antara orientalis yang begitu ketara
menyelewengkan sirah ialah Muir dan
Dermengham.
 AKAN TETAPI, ada pandangan mereka
yang boleh diterima sebagaimana
yang dinyatakan Prof. Dr. ‘Abd al-
Rahman al-Hajji.
 Antara tokoh orientalis lain ialah
Watt, Gibb, Margoliouth, Glubb,
Armstrong, Pirenne, Lane Poole,
Andrae dan Sarjent serta ramai lagi.
K1 / B1 • 20
RUMUSAN
 Perbezaan pengertian Sejarah
dan Fiqh Sirah.
 Terdapat beberapa faedah
mempelajari Fiqh Sirah.
 Sumber-sumber Fiqh Sirah ialah
al-Qur’an, al-Sunnah, Kitab al-
Shama’il dan Kitab Sirah.
 Terdapat beberapa karya yang
telah dihasilkan oleh para
sarjana Islam, sama ada karya
klasik mahu pun moden.
K1 / B1 • 21

Anda mungkin juga menyukai