Anda di halaman 1dari 39

ASAS FALSAFAH PENDIDKAN

KEBANGSAAN DAN FALSAFAH


PENDIDIKAN GURU
Pendahuluan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
– Matlamat FPG
– Model Konseptual Pendidikan Guru
– Nilai-Nilai Keguruan

Analisis FPK dan FPG


Implikasi FPK dan FPG kepada peranan
guru sebagai pendidik
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepaduuntuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari dari segi intelek,rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan kepada
Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang


berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sokongan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara.
MATLAMAT PENDIDIKAN NEGARA

Melahirkan warga negara yang mempunyai sahsiah


yang baik,seimbang dan bersepadu dari segi
intelek,rohani,emosi dan jasmani.
Percaya dan patuh kepada Tuhan
Berilmu pengetahuan dan berfikiran kreatif dan
rasional, Berakhlak mulia, Berketrampilan
Berkeupayaan memberi sumbangan kearah
menambahkan kemakmuran masyarakat dan negara
Setia kepada negara dan bertanggungjawab untuk
menjaga hubungan baik dan mesra di antara insan
dan memupuk perpaduan masyarakat Malaysia
TUJUAN PENDIDIKAN NEGARA

Membentuk peribadi warganegara yang


seimbang
Memberi fahaman individu tentang alam
sekeliling dan tingkahlaku manusia
Membentuk pekerja yang positif,cekap dan
bertanggungjawab
Membentuk individu yang boleh menerima dasar
demokrasi
Membentuk individu yang berdaya usaha
Membentuk bangsa Malaysia yang menjadikan
Rukun Negara sebagai panduan hidup
Pendidikan satu usaha
yang berterusan

proses pemerolehan dan pemindahan


ilmu, kemahiran dan nilai.

sejak kecil -------------akhir hayat


Peringkat rendah -peringkat selepas
sekolah
Memperkembangkan Potensi Individu

EMOSI

POTENSI
INTELEK ROHANI
INDIVIDU

JASMANI

DOMAIN POTENSI INDIVIDU


Insan Yang Seimbang Dan Harmonis

menghayati ilmu pengetahuan


berakhlak mulia
teguh dalam agama
fikiran dan jiwa tenteram
ketahanan diri
anggota masyarakat yg berguna
Perkembangan Potensi Secara
Menyeluruh Dan Bersepadu

Memenuhi keperluan
potensi perlu dikembangkan
memupuk sahsiah secara lengkap
Unsur IREJ
Unsur intelek Kemahiran asas 3M
Dapat, tingkat, sebar ilmu
Tumpuan kepada daya berfikir KBKK, Ilmu untu semua

Unsur Rohani Sedari & menginsafi adanya pencipta


Berkaitan dengan sifat kejiwaan Menghargai & Mensyukuri pemberian
dan kebatinan iaitu: Sedari tanggungjawab
Disiplin kendiri, Membentuk akhlak mulia
Unsur emosi Tenang dan kawal t/laku
Memiliki dan memupuk kasih sayang
Perasaan jiwa yang kuat Memiliki semanagt kekitaan dan perpaduan
meliputi ciri-ciri: Hargai dan menilai keindahan & kesenian

Unsur Jasmani Keihatan tubuh, riadah, kembangkan bakat


dan kemahiran teknikal & manipulatif,
memanafaatkan tenaga fizikal, daya
pengeluaran
Kepercayaan dan Kepatuhan
kepada Tuhan
AKUI MANUSIA & ALAM
: PENCIPTA

MENGAKUI WUJUDNYA FENOMENA ALAM


PENCIPTA DITETAPKAN PENCIPTA

MELAKUKAN KEBAIKAN & KEPERCAYAAN & MANUSIA DIJADIKAN:


MENGHINDARI KEJAHATAN KEPATUHAN MEMAKMURKAN ALAM

MENGIKUTI & AMAL BERTANGGUNGJAWAB


AJARAN AGAMA KEATAS PERBUATANNYA

TINGKAT & KUKUH


KEPERCAYAAN AGAMA
HURAIAN FPK
Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

MENCINTAI ILMU
GEMAR MEMBACA
PENGETAHUAN

MEMANAFAATKAN ILMU RAKYAT


UNTUK KEBAJIKAN MALAYSIA YANG SENTIASA MENAMBAH
DIRI DAN ORANG LAIN LMU PENGETAHUAN
BERILMU
PENGETAHUAN

BERFIKIRAN LUAS MENINGKAT DAN


DAN TERBUKA MENYEBARKAN
ILMU PENGETAHUAN
Rakyat Malaysia Yang Berketrampilan

Memiliki Pengetahuan Dan


Kelayakan Yang Sesuai
Dengan Tugas

Rakyat Malaysia
Mempunyai Kemahiran
yang Dalam Menjalankan Tugas
Berketrampilan

Melaksanakan Tugas Dengan


Cekap Dan Sempurna
Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia

A N
I E S
U I K TAN
TAH I A R A
KE NILA & ED BU K &
IK K S ER AI UK
A P B R
B RU BU
BU
RAKYAT
MALAYSIA
TI YANG
Y A I A N, BERAKHLAK K IN AP I
A
HA IL NI AN YA HAD URN
N A IA MULIA
H S
O
R NU A- E R IM
E
K M A & R G
AN
T LA
K E A
W R
A NI
KE EGA AN
N K
L &
A
AM AIK ARI
B D K
N
HI URU
B
Menyedari tugas dan tanggungjawab
adalah amanah

Menyedari tugas dan tanggungjawab


Mesti dilaksanakan dengan sempurna
Rakyat Menjalankan tugas dengan bersih, cekap
Malaysia dan amanah
Yang
Bertanggung Sentiasa Mempertingkatkan daya
jawab pengeluaran
Mematuhi peraturan dan undang-undang

Berusaha untuk memjukan diri, keluarga,


masyarakat, agama, bangsa dan negara
Rakyat Malaysia Yang Berkeupayaan
Mencapai Kesejahteraan Diri
Daya
Fikiran Yang Ketahanan Kuat
Waras. Jiwa Untuk
Tenang Dan Menghadapi
Badan Sihat Cabaran

Rakyat
Malaysia Yang
Berkeupayaan
Mencapai Mewujudkan
Kesejahteraan Perhubungan
Diri yang baik
Memupuk Keharmonian Memupuk Perpaduan Melalui
Keluarga Semangat Kerjasama, berbakti,
toleransi, kekitaan & hormat
menghormati

Bersemangat Patriotik
Dan Cintakan Negara
Rakyat Malaysia
yang Dapat Memberi
Memajukan ekonomi
Sumbangan Terhadap
ke arah Perkembangan
Keharmonian Dan
bangsa negara dengan
Menghayati dan Kemakmuran, Keluarga,
menggunakan sains
Mengamalkan Prinsip2 Masyarakat
dan teknologi
Rukunegara Dan Negara

Mengekalkan Kestabilan
Mematuhi, Mengekal
Negara
dan Mempertahankan
Perlembagaan
STRATEGI MEREALISASIKAN FPK,
KEBANGSAAN, MALAMAT AN MISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PERANAN GURU
PENDEKATAN STRATEGIK KPM
•PELAKSANAAN KURIKULUM
•KOKURIKULUM
PEMBANGUNAN INSAN •PENTAD & PENGURUSAN
PEMBANGUNAN SUMBER PENDIDIKAN INFRASTRUKTUR
PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN •PENJALINAN HUBUNGAN
RAPAT DGN MASYARAKAT
PEMBANGUNAN INSAN
Kurikulum yang relevan
Penyediaan sistem penyampaian berkesan
Penekanan Pendidikan & Moral
Penekanan Sains dan Teknologi
Peningkatan Peluang Pendidikan Pelbagai
Bidang
Pemupukan Patriotisme
PEMBANGUNAN SUMBER
PENDIDIKAN

Penyediaan input pendidikan mencukupi

Program pendidikan ikut perancangan

Peningkatan keberkesanan proses P&P


R&D
Menyediakan tenaga pakar untuk
penyelidikan

Sumber kewngan

Dasar pendidikan untuk menggalakkan


penyelidikan
NILAI-NILAI MURNI

Baik hati Kebersihan fizikal dan


Berdikari mental
Hemat tinggi
Kejujuran
Hormat menghormati
Kasih sayang Kerajinan
Keadilan Kerjasama
Kebebasan Kesedaran
Keberanian Kesyukuran
Rasional
Semangat bermasyarakat
“Guru yang berpekerti mulia,
berpandangan progresif dan saintifik,
bersedia menjunjung aspirasi negara
serta menyanjung warisan kebudayaan
negara, menjamin perkembangan
individu dan memelihara suatu
masyarakat yang bersatu padu,
demokratik, progresif dan berdisiplin.”
Matlamat FPG
membina insan guru yang berakhlak
mulia, berilmu, kreatif dan berdaya tahan
yang boleh mendidik murid-murid dengan
cekap dan berkesan.
Mengembangkan maktab perguruan
sebagai pusat rujukan dalam bidang
keguruan.
Model Konseptual Pendidikan Guru
3 Aspek Penting Model Konseptual
Pendidikan Guru
Model konseptual guru mementingkan
akauntabiliti guru kepada diri sendiri,
masyarakat dan ketuhunan.
Daripada aspek kendiri, guru perlu
memupuk budaya ilmu, pembentukan
sahsiah serta daya ketahanan dalam diri
murid.
3 Aspek Penting Model Konseptual
Pendidikan Guru (bersambung..)
Daripada aspek kemasyarakatan, guru
perlu menyedari bahawa sebagai seorang
agen perubahan dia boleh mendidik dan
memimpin anak muridnya.
Daripada aspek ketuhanan pula, guru
mesti dapat meningkatan ilmu murid serta
membentuk murid yang patuh dan taat
kepada agama masing-masing.
Pengenalan Nilai-Nilai
Keguruan
Semua guru adalah pengajar nilai-nilai
tertentu.
Sama ada guru-guru sedar atau tidak,
mereka selalu mempengaruhi murid-murid
mereka melalui kaedah-kaedah dan
strategi-strategi pengajaran yang
digunakan.
Nilai-Nilai Keguruan

Sebagai contoh, Cik Tan seorang guru


bahasa, pada masa yang sama beliau
juga merupakan pengajar nilai-nilai
Guru pada peringkat rendah harus
melambangkan ciri-ciri kesempurnaan dari
segi jasmaniah dan rohaniah.
Nilai-Nilai Keguruan

Guru perlu mengamalkan dan menghayati


nilai-nilai yang dia mengajar.
Nilai-nilai yang dihayati oleh guru akan
tercermin dalam amalan-amalan
sehariannya.
Contohnya, guru datang awal ke sekolah
setiap hari.
Nilai-Nilai Keguruan

Penghayatan nilai dibuat secara


berperingkat-peringkat, mulai dari
peringkat paling rendah sampai kepada
peringkat yang sangat tinggi.
– Kelima : Peringkat Perwatakan
– Keempat : Peringkat Organisasi
– Ketiga : Peringkat Penilaian
– Kedua : Peringkat Gerak balas
– Pertama : Peringkat Penerimaan
Nilai-Nilai Keguruan
Bila sesuatu nilai itu dihayati sampai ke
peringkat perwatakan, ia akan sebati
dengan sahsiah guru dan sukar untuk
diubah oleh mana-mana pihak.
Analisis FPK dan FPG
Mengeluarkan guru permulaan yang
mencukupi untuk sekolah rendah dan
menengah
Pendidikan kewarganegaraan
Perkembangan pendidikan vokasional
Teknologi dalam pendidikan
Analisis FPK dan FPG
(bersambung...)
Mata pelajaran kemahiran
hidup/manipulatif
Penerapan nilai-nilai murni
Pelaksanaan kurikulum baru sekolah
rendah dan menengah
Pendidikan moral kepada setiap murid
Analisis FPK dan FPG

Bahasa Melayu merentasi kurikulum


Pendididkan pra-sekolah
Menjalankan ko-kurikulum di semua
peringkat
Perkembangan pendidikan vokasional
Penerapan nilai-nilai Islam
Implikasi FPK dan FPG
kepada peranan guru
mesti Cemerlang dalam aspek akhlak dan
akademik,
peka kepada aspirasi bangsa, masyarakat
dan negara
menjadi seorang guru yang serba boleh.
Implikasi FPK dan FPG
kepada peranan guru
mesti mempunyai paras tenaga yang
tinggi dan mempunyai stamina untuk
bekerja keras serta tidak mudah putus asa
dan juga mempunyai unsur kecindan dan
kemesraan serta mempunyai penampilan
diri yang menarik.
Kesimpulan:
Ciri-ciri Guru yang Baik
mesti mempunyai unsur kecindan dan
kemesraan serta mempunyai penampilan
diri yang menarik.
mesti mempunyai integriti yang tinggi di
mana dia boleh dipercayai serta
mempunyai tabiat baik yang kukuh.
mesti mempunyai imej kendiri yang baik
dan berasa yakin pada diri sendiri
Kesimpulan:
Ciri-ciri Guru yang Baik
mesti bertanggungjawab dan sentiasa
menyempurnakan tugas.
mesti mempunyai tenaga mental yang
tinggi serta berkeupayaan untuk terus
belajar seiring dengan pertambahan
tugas.
mesti mempunyai daya kepimpinan
supaya ia boleh berpengaruh ke atas
orang lain.

Anda mungkin juga menyukai