Anda di halaman 1dari 29

GURU SEBAGAI

SATU PROFESION
Profesion
 Pekerjaan yang khusus di mana ia
dilaksanakan
oleh orang yang berpendidikan
tinggi atau
mempunyai kelulusan dan latihan
ikhtisas yang
cukup bermutu.

 Contoh: keguruan, peguaman,


akauntan,
Ciri-ciri Profesion
Ciri-ciri Profesion
Konsep Perguruan Dan
Keguruan
Perguruan = pengajaran kepada guru
pelatih, murid dan sebagainya.

Keguruan = perkara yang berkaitan


dengan guru, iaitu yang berkaitan
dengan peranan, tugas dan
kelayakan sebagai guru.
Konsep Profesion Perguruan
Dan Keguruan

Profesion perguruan = pekerjaan


pengajaran yang memerlukan
pelajaran yang tinggi dan latihan khas.

Profesionkeguruan = satu pekerjaan


yang membawa bersama
tanggungjawab, integriti dan
akauntabiliti terhadap masyarakat.
Keguruan sebagai satu
profesion
 Pekerjaan penting

 Bersifat autonomi

 Memerlukan kelayakan akademik dan


latihan ikhtisas

 Guru digolongkan sebagai pakar dalam


pendidikan

 Mengutamakan perkhidmatan
Keguruan Bukan Satu Profesion

Kelayakan akademik dan latihan


yang berbeza

Kuasa Kesatuan

Keseragaman ahli Kesatuan

Kuasa Autonomi

Bidang ikhtisas yang lain


Konsep Profesional dan
Bukan Profesional
Konsep Profesion Perguruan dan
Keguruan.
 Perguruan, menurut Kamus Dewan
(1989), adalah diertikan sebagai
PENGAJARAN, misalnya perguruan
kepada guru-pelatih, murid dan
sebagainya.
 Manakala, perkataan keguruan boleh
diertikan sebagai PERKARA YANG
BERKAITAN DENGAN GURU, iaitu yang
berkaitan dengan peranan, tugas dan
 maka, profesion perguruan: pekerjaan
pengajaran yang memerlukan pelajaran
yang tinggi dan latihan khas.
 profesion keguruan: pekerjaan yang
berkaitan dengan peranan tugas,
tanggungjawab, sifat dan kualiti guru.

Keguruan dalam konsep profesional.


 mempunyai latihan ikhtisas dalam
Latihan Keguruan.
 mempunyai autonomi menentukan
kaedah-kaedah mengajar dalam bilik
darjah.
 menjadi ahli kesatuan yang
menentukan kod etika sebagai panduan
guru dalam segala aktiviti
profesionalnya.
 pekerjaannya merupakan perkhidmatan
yang penting kepada individu dan
negara.
 guru digolongkan sebagai pakar dalam
pendidikan.

Keguruan dalam konsep bukan


profesional.
 pekerjaan guru tidak terhad kepada
guru terlatih sahaja. Orang yang tidak
mempunyai latihan ikhtisas dalam
bidang keguruan pun boleh digelar
sebagai guru, selagi dia menjalankan
tugas mengajar. Selain itu, seseorang
tidak semestinya peroleh ilmu
pengetahuan daripada buku sahaja,
 kemasukan ahli ke dalam profesion
keguruan tidak sukar dan tidak banyak
persaingan.
 autonomi seseorang guru adalah
terhad. Kebanyakan keputusan tidak
boleh dibuat oleh guru sendiri tetapi
dibuat oleh pentadbir sekolah.
 kesatuan guru tidak mempunyai kuasa
untuk memecat guru daripada mengajar
di sekolah jika guru itu tidak mematuhi
kod etika yang ditentukan oleh
kesatuannya.
 bukan semua guru diwajibkan menjadi
ahli dalam kesatuan guru. Tambahan
pula, terdapat banyak kesatuan guru
yang mempunyai matlamat penubuhan
Kod Etika Profesion
Perguruan Malaysia
 etika ialah suatu sistem dasar tingkah
laku bagi sesuatu kumpulan manusia
atau organisasi.
 setiap badan profesional mempunyai
kod etika masing-masing.
 setiap profesion akan menetapkan nilai-
nilai asas yang perlu ditaati oleh semua
insan yang menjalankan pekerjaan
tersebut. Ini disebut sebagai KOD ETIKA.
 justeru, etika profesional ialah nilai-nilai
atau tingkah laku murni yang harus
dihayati oleh individu-individu mengikut
profesion masing-masing.
 kod etika memperjelaskan tindakan-
tindakan betul yang perlu diikuti dan
tindakan-tindakan salah yang perlu
dihindari oleh individu-individu dalam
sesuatu profesion.
 tujuan kod etika ialah untuk
mengekalkan integriti moral sesuatu
profesion.
 setiap guru harus mematuhi kod etika
yang terdapat dalam TATASUSILA
PROFESION KEGURUAN seperti yang
disarankan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia, seperti berikut:
 tanggungjawab terhadap pelajar;
 tanggungjawab terhadap ibu bapa;
 tanggungjawab terhadap masyarakat dan
negara; dan
 tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan
Etika
Suatu sistem yang berkaitan
dengan dasar akhlak dan tingkah
laku bagi sesuatu kumpulan
manusia atau organisasi. 

Meliputi aspek-aspek moral yang


baik dan yang buruk, serta yang
betul dan salah dengan tujuan
memberi garis panduan kepada
ahli-ahli berkenaan.
Kod Etika
Memperjelaskan tindakan-
tindakan betul yang perlu diikuti
dan tindakan-tindakan salah yang
perlu dihindari oleh individu-
individu dalam sesuatu profesion.

Bertujuan untuk mengekalkan


integriti moral sesuatu profesion.
(a) Tanggungjawab terhadap
Pelajar
Mengutamakan kebajikan dan
keselamatan pelajar

Bersikap adil terhadap setiap pelajar

Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit


tentang pelajar

Menunjukkan suatu cara pakaian,


pertuturan dan tingkah laku yang baik

Membimbing atau mengajar seseorang


pelajar
(b) Tanggungjawab terhadap
Ibu Bapa
 Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa

 Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama


yang erat
antara institusi pendidikan dengan rumah
tangga

 Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi


kepentingan anak-anak mereka

 Mengelakkan diri daripada menggunakan atau


dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi
ibu
bapa pelajar.

 Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-


kata atau
 (c) Tanggungjawab terhadap Masyarakat
dan Negara
Menghormati perbezaan kebudayaan,
keturunan dan agama

Menggalakkan kerjasama dan


persefahaman antara guru dengan ibu
bapa, institusi pendidikan dengan
masyarakat.

Menghormati masyarakat tempat kami


berkhidmat

Mengelakkan diri daripada


menyebarkan sesuatu ajaran yang
boleh merosakkan kepentingan pelajar,
masyarakat atau negara
(d) Tanggungjawab terhadap Rakan
Sejawat dan
Profesion Keguruan
Mengelakkan diri daripada membuat
sebarang kenyataan atau ulasan
yang boleh mencemarkan nama baik
seorang guru

Sentiasa bersedia membantu rakan


sejawat

Mengawal diri kami supaya tidak


mencemarkan nama baik profesion
perguruan

Tidakmelibatkan diri dalam kegiatan


yang boleh menjejaskan kecekapan
Akauntabiliti Guru
‘akauntabiliti’
= bertangungjawab kepada
seseorang atau bertangugjawab terhadap
sesuatu.

Konsep akauntabiliti
satu obligasi untuk memberikan jawapan
dan penjelasan mengenai sesuatu tindakan
dan prestasi kepada mereka yang berhak
untuk mendapat jawapan dan penjelasan
tersebut.

Akauntabiliti keguruan
 tanggungjawab yang harus difahami dan
dilaksanakan oleh seseorang guru. 
akauntabiliti keguruan bermaksud
tanggungjawab terhadap profesionalisme
Kebaikan Akauntabiliti
 Memastikan semua pelajar belajar
mengikut kemampuan mereka
sendiri dan berfaedah bagi
sekumpulan kecil pelajar yang lemah
 Pelajar akan mempunyai motivasi
yang kuat untuk belajar
 Penekanan pada pencapaian
memotivasikan guru untuk mencuba
pendekatan-pendekatan pengajaran
yang baru.
 Akauntabiliti dapat memberitahu
orang ramai segala yang berlaku di
Akauntabiliti Guru terhadap
Sekolah
Kaedah mengajar sejajar dengan
perkembangan kognitif murid-murid.

• Bersifat optimistik dan menunjukkan


minat yang tinggi di dalam
pekerjaannya

Kaedah mengajar yang terkini dan


canggih

Perhubungan sosial yang baik .

Kawalan disiplin yang berkesan


Akauntabiliti Guru terhadap
Sekolah
• Membina satu program
perkembangan ko- kurikulum
yang dinamik

 Pembimbing kepada murid­murid


untuk memotivasikan murid-
murid bagi meningkatkan
kemahiran pencapaian akademik

 Menjalankan tugas yang


diamanahkan oleh pentadbiran
Akauntabiliti Guru terhadap
Tingkah Laku
 Melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu
pengetahuan

 Menjadi seorang 'role model' yang baik dalam


masyarakat setempat

 Mengurus kewangan sendiri dengan bijaksana

 Mengamalkan nilai-nilai murni seperti


ketatasusilaan, belas kasihan, kejujuran dan
keikhlasan, kecekapan, pertimbangan

 memelihara penampilan diri

 Melibatkan diri dalam hobi aktiviti berfaedah pada


masa lapang


Akauntabiliti Guru terhadap
Murid
Mengutamakan kebajikan dan
keselamatan murid-murid

Bersediamenyelesaikan masalah
murid-murid dengan bersikap adil

Ikhlas
dalam menyampaikan ilmu
pengetahuan

Bekerjasama dengan pihak sekolah


dan ibu bapa.

Tidak mengharapkan sebarang


balasan dan ganjaran
Akauntabiliti Guru terhadap
Profesion
 Menjadi ahli kesatuan guru

 elak
membuat sebarang kenyataan
negatif tentang profesionnya dalam
media tempatan

 elakkan daripada menganggotai


parti haluan kiri/ kegiatan
pengganas, dan politik

 Selalu
bersedia membantu rakan
sejawat

 elakkan daripada terlibat dalam


Akauntabiliti Guru terhadap
Komuniti
Tidak menyebarkan ajaran negatif yang
boleh merosakkkan kepentingan pelajar,
masyarakat atau negara

Bersopan-santun dan bertingkah laku


baik dalam segala aktiviti sosial

Mengambil bahagian secara cergas


dalam kegiatan-kegiatan masyarakat

Sentiasa
menghormati ahli-ahli
masyarakat setempat

Tidak mencemarkan nama baik rakan