Anda di halaman 1dari 92

Cabaran

Profesion
Perguruan
CABARAN PROFESION
KEGURUAN
 Sekolah Berkualiti

 Pengurusan perubahan

 Perubahan dalam pendidikan


- Pembestarian pendidikan
- Globalisasi pendidikan
PENGENALAN

• Perkembangan bidang sains dan Teknologi pada


masa kini menjadikan kegiatan Pendidikan
semakin mencabar dan lebih canggih
• Cabaran didefinisikan sebagai sesuatu yang
menguji kekuatan, kemahiran dan kemampuan
seseorang dalam sesuatu aktiviti
• Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
dalam era globalisasi pada masa kini menjadikan
dunia pendidikan memberi penekanan terhadap
penggunaan teknologi yang selaras dengan
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Cabaran Profesion
Keguruan
• Perkembangan bidang sains dan Teknologi pada
masa kini menjadikan kegiatan Pendidikan
semakin mencabar dan lebih canggih.
• Keadaan ini seterusnya menyebabkan
pengurusan di sekolah menjadi semakin
kompleks. Tambahan pula, masalah sekolah juga
semakin bertambah apabila bilangan murid
bertambah di dalam bilik darjah.
• Situasi ini seterusnya memperlihatkan persediaan
seseorang guru berhadapan dengan pelbagai
cabaran dalam sistem pendidikan yang sering
berubah.
Sekolah Berkualiti
Reformasi pendidikan merupakan langkah yang konkrit untuk mencapai
matlamat dan wawasan 2020. Ia adalah untuk melahirkan insan yang boleh
memberi sumbangan untuk mencapai matlamat 2020.
Di antara intisari Wawasan Pendidikan ini ialah:

• Perpaduan di antara pelajar, guru, kakitangan dan ibu bapa

• Pengurusan dan kepimpinan yang berkualiti dan mengandungi sifat untuk


mencuba dan memikul risiko.

• Perkhidmatan penyayang yang mengutamakan penghargaan nilai-nilai


kemurnian.

• Empowerment, iaitu berkongsi kuasa dengan anggota-anggota sekolah untuk


melaksanakan program sekolah melalui kaedah reflektif, inovatif, kreatif dan
asertif.

• Budaya ilmu yang boleh melahirkan pelajar supaya mencintakan ilmu melalui
budaya membaca, budaya belajar, budaya berfikir, budaya berwacana, budaya
menulis dan budaya berkarya.

• Sekolah penyayang yang mengiktiraf harga diri manusia supaya pelajar


mencintai guru, sekolah dan pembelajaran mereka sehingga displin dikurangkan
ke tahap zero defect dan sekolah pun menjadi tempat sebagai ”sekolahku,
rumahku”.

• Budaya cemerlang dalam budaya kerja, budaya ilmu, akhlak dan sahsiah
Misi Kementerian Pendidikan
Malaysia
1. Memperkembangkan potensi pelajar secara
menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, jasmani,
rohani dan emosi, melalui pendekatan strategik
berikut:
• Penyediaan kurikulum yang relevan supaya pelajar
dapat memperolehi ilmu pengetahuan yang terkinidan
memperkembang sosial serta menguasai kemahiran
yang bernilai dari segi k-ekonomi.
• Penyediaan sistem penyampaian yang berkesan
supaya pelajar memperolehi Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (ICT).
• Penyediaan kurikulum yang menekankan kepada sains
dan Teknologi, Pendidikan Agama, Moral supaya
melahirkan lebih ramai tenaga kerja untuk pencapaian
taraf negara maju, disamping memastikan nilai-nilai
baik dapat diamalkan dikalangan pelajar dalam semua
aspek kehidupan.
• Pemupukan patriotisme melalui penerapan dalam
semua mata pelajaran serta aktiviti kokurikulum dan
khidmat masyarakat, supaya melahirkan pelajar yang
mempunyai semangat bangga sebagai rakyat
1. Pembangunan sumber pendidikan seperti guru dan
prasarana untuk sekolah melalui pendekatan strategik
berikut:

– Penyediaan input pendidikan yang


mencukupi, lengkap dan terkini untuk
semua peringkat sekolah.
– Pelaksanaan program pendidikan mengikut
perancangan dengan memastikan
matlamat pendidikan dan Rancangan
Malaysia akan tercapai.
– Peningkatan keberkesanan proses
pengajaran dengan penyediaan tenaga
pengajar yang berkualiti serta iklim
persekolahan yang kondusif supaya bahan
pelajaran bukan sahaja diperolehi daripada
buku teks, tetapi juga daripada Internet
dan Multimedia.
Samb.
• Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan
dalam bidang pendidikan, khasnya dalam
bidang kurikulum, pengajaran-pembelajaran
dan penguasaan adalah supaya mencapai
matlamat untuk merealisasikan Misi
Kementerian Pendidikan.
• Khasnya meningkatkan kualiti sekolah, guru
haruslah sentiasa berusaha meningkatkan taraf
profesional melalui latihan dalam
perkhidmatan, pelaksanaan penyelidikan
tindakan kobolarasi, membuat refleksi kendiri,
memupuk budaya ilmu, menambah ilmu dan
kemahiran melalui e- pembelajaran dan
mengaplikasikan pengetahuan kemahiran yang
terkini untuk merancang serta melaksanakan
aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan
Pengajaran yang efektif dalam sekolah

berkualiti
• Beberapa definisi pengajaran efektif yang berbeza telah
dikemukakan oleh tokoh pendidikan dari berbagai sudut
yang berlainan.
• Mengikut J.M.Cooper dalam bukunya Classroom
Teaching Skill, pengajaran yang efektif ialah hasil
pembelajaran terakhir yang berjaya dicapai mengikut
objektifnya.
• Pengajaran efektif sering dikaitkan dengan guru yang
berkesan. Ini kerana keberkesanan pengajaran
bergantung semata-mata kepada kecekapan guru dalam
merancang dan melaksanakan sesuatu pelajaran.
• David Ryans berpendapat guru yang berkesan ialah
guru yang mempunyai sifat adil, demokratik, responsif,
bertimbang rasa, baik hati, jujur, cergas, menarik,
bertanggungjawab, stabil, tenang dan berkeyakinan.
Samb.
• J.M.Cooper pula berpendapat guru yang
berkesan ialah guru yang dapat:
• Menguasai ilmu pengetahuan dalam teori
pembelajaran dan psikologi manusia
• Menunjukkan sikap jujur yang dapat
menggalakkan pembelajaran serta mewujudkan
interaksi yang positif dalam pelbagai hala.
• Memperolehi ilmu pengetahuan yang lengkap
dalam matapelajaran yang diajar.
• Menggunakan kaedah dan teknik mengajar
yang memudahkan murid-murid menjalankan
aktiviti pembelajaran mereka.
Samb.
Perlakuan
mengajar

Mempunyai
sifat –sifat
mengajar
yang positif

perancangan

GURU YANG Pengajaran


BERKESAN efektif
Berilmu
pengetahuan

pelaksanaan

Terlatih dalam
pelbagai bidang
pendidikan

penilaian
Ciri-ciri Pengajaran Efektif Dari Segi
Pelaksanaan

• Aktiviti pengajaran dapat dilaksanakan secara sistematik,


langkah demi langkah, iaitu daripada peringkat permulaan
diikuti dengan peringkat perkembangan konsep,
penggunaan ilmu pengetahuan serta kemahiran,dan
diakhiri dengan aktiviti peneguhan dan pengukuhan.
• Di dalam peringkat permulaan, guru berjaya
memotivasikan murid-murid dan menarik perhatian mereka
supaya bersedia mengikut pengajaran guru dengan penuh
minat.
• Konsep dan kemahiran baru dapat diperkembangkan
daripada yang mudah kepada yang susah daripada yang
konkrit kepada abstrak.
• Isi pelajaran dapat disampaikan langkah demi langkah
dengan lancar dan sistematik serta mengikut masa yang
ditentukan.
• Suasana pembelajaran adalah positif dan
menggalakkansupaya murid-murid menyertai aktiviti
pembelajaran mereka secara aktif dan diberi peluang
berinteraksi di dalam kumpulan mereka untuk
mengemukakan idea dan pendapat dalam aktiviti
perbincangan.
Samb.
• Displin arahan diri dan displin arahan kerja di kalangan
murid dapat diperlihatkan dalam segala proses
pengajaran dan pembelajaran. Mereka dapat
mendisplinkan diri dan bekerja bersama-sama dengan
rakan sedarjah tanpa kawalan daripada guru.
• Guru menggunakan ABM dengan cekap untuk
menyampaikan sesuatu konsep. Murid-murid boleh
menggunakan ABM untuk menjalankan aktivti
pembelajaran yang berkesan.
• Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan adalah
sesuai dan yang cerdas diberikan aktiviti pengayaan,
manakala murid yang lambat dibimbing dengan aktiviti
pemulihan.
• Aktiviti pengukuhan dapat membantu murid membuat
rumusan dan menggunakannya untuk menyelesaikan
masalah dalam situasi yang baru.
• Aktiviti peneguhan dalam peringkat penutup adalah
sesuai dan membawa perasaan kejayaan kepada murid-
murid.
Ciri-ciri Pengajaran Efektif Dari Segi

Penilaian

• Aktiviti soal jawab sering digunakan


untuk membuat penilaian.
• Guru boleh menggunakan hasil
penilaian untuk membantu murid
membetulkan kesalahan yang berlaku
dengan serta-merta.
• Hasil penilaian pula dapat membantu
guru mengesan pencapaian objektif
pelajaran serta membaiki pengajaran
guru pada masa hadapan.
Ciri-ciri Pengajaran Efektif dari Segi

Perancangan
• Pengajaran efektif mempunyai objektif pelajaran
eksplisit yang ditentukan berdasarkan sukatan
pelajaran serta kebolehan murid-murid.
• Isi pelajaran dalam rancangan mengajar telah disusun
daripada mudah kepada kompleks, bermakna, relevan
serta menarik.
• Rancangan mengajar meliputi penggunaan pelbagai
alat bantu mengajar.
• Pendekatan pengajaran berpusat kepada murid adalah
diutamakan. Ini bermakna rancangan mengajar
menekankan aktiviti pembelajaran murid.
• Rancangan mengajar mempunyai langkah-langkah
mengajar yang lengkap permulaan, perkembangan dan
penutup yang lengkap.
• Strategi dan kaedah mengajar yang dipilih boleh
meningkatkan keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran.
Hubungan Konsep Budaya dengan Sekolah
Berkualiti

• Ahli fungsionalisme melihat fungsi sekolah


sebagai proses sosialisasi untuk mendidik
kanak-kanak mengikut kehendak masyarakat
mereka.
• Sehubungan ini, sekolah adalah dipandang
sebagai sesuatu institusi yang memainkan
peranan dalam pengekalan budaya
masyarakat.
• Fungsi utama sekolah ialah untuk memberi
pendidikan dan latihan.
• Pendidikan dianggap sebagai proses
membentuk manusia yang berfikir kritis dan
mempunyai daya kreatif. Latihan pula
bertujuan memberi kemahiran teknikal dan
kegiatan psikomotor.
Budaya dan Iklim Sekolah Berkualiti
• Ia dikenali sebagai iklim sekolah, mengandungi empat aspek
utama, iaitu aspek fizikal, aspek sosial, aspek perkembangan
intelek dan aspek penggunaan bahasa.
• Aspek fizikal merangkumi perkara-perkara seperti:
• Kebersihan bilik darjah, tandas, kantin dan kawasan sekolah
serta anggota sekolah;
• Keselamatan anggota sekolah dilindungi dengan peraturan
sekolah, alatan dan kemudahan, keselamatan yang lengkap
termasuk mengadakan perkhidmatan keselamatan seperti
pertolongan cemas dan kawalan keselamatan lalu lintas;
• Kemudahan sekolah cukup dan lengkap serta digunakan
dengan baik dan cermat;
• Keselesaan seperti ruang untuk bergerak yang mencukupi,
peredaran udara segar yang membawa suasana tenang dan
kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran: dan
• Keindahan sekolah dengan tumbuh-tumbuhan, bunga, pokok
serta perhiasan yang memberansangkan suasana
keselesaan.
Samb.
• Aspek sosial merangkumi perkara-perkara seperti:
• Hormat-menghormati diantara anggota sekolah serta
mematuhi peraturan sekolah;
• Rasa tanggungjawab terhadap diri, anggota sekolah lain
serta sekolahnya;
• Berkerjasama diantara anggota sekolah, bersedia untuk
membantu dan rela menjalankan tugas masing-masing
tanpa rungutan.
• Perpaduan dimenifestasikan daripada integrasi pelbagai
kaum dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum;
• Kemesraan dimenifestasikan daripada pergaulan dan
keriangan dalam aktiviti sosial di sekolah; dan
• Keadilan dimenifestasikan dalam hukuman dan ganjaran
yang mengikut peraturan, layanan sama serta pengagihan
kerja dan tugas yang adil.
Samb.
• Aspek perkembangan intelek merangkumi
aspek budaya ilmu seperti semangat ingin
belajar, sama ada dalam bilik darjah atau di
perpustakaan sekolah.

• Aspek penggunaan bahasa meliputi


penggunaannya secara betul dan jitu didalam
dan di luar bilik darjah.
Program Meningkatkan
Prestasi Budaya Sekolah
• Ia biasanya dirancang dan dilaksanakan oleh
Jawatankuasa Budaya Sekolah. Di antara
aktiviti yang meliputi semua aspek budaya
sekolah adalah dibincangkan seperti berikut:
• Meningkatkan prestasi dalam aspek fizikal
seperti:
– Menanam pokok bunga di kawasan sekolah
– Melukis mural sebagai perhiasan sekolah
– Mengadakan latihan kecermasan untuk keselamatan
– Membaiki perabot yang rosak seperti meja dan kerusi
murid
– Mengadakan pertandingan kebersihan kelas dan
perhiasan bilik darjah
Samb.
Meningkatkan prestasi dalam aspek sosial seperti:
– Menganjurkan aktiviti sosial yang melibatkan penyertaan
pelbagai kaum
– Menggubal dan melaksanaaan peraturan sekolah dengan adil
– Mengagihkan kuasa dengan memberi tugas kepada pemimpin
kelab, persatuan, badan unit beruniform semasa menganjur
aktiviti

Meningkatkan prestasi dalam aspek budaya ilmu seperti:


– Menyebarkan matlamat KBSR atau KBSM sama ada di dalam
perhimpunan atau dipamerkan dalam papan kenyataan
– Menganjurkan aktiviti yang boleh meningkatkan penguasaan
ilmu
– Melengkapkan dengan memperbanyakkan buku ilmiah dalam
perpustakaan sekolah
– Melengkapkan alat bantu mengajar dan mengalakkan guru
menggunakannya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran
– Menjalankan pencerapan dan penyeliaan untuk meninkatkan
prestasi guru dalam aktiviti pengajaran
– Mengadakan latihan dalaman untuk meningkatkan kemahiran
guru dalam aktiviti pengajaran mereka
Samb.
Meningkatkan prestasi dalam aspek penggunaan
bahasa seperti:
– Menganjurkan aktiviti pertandingan, perbahasan,
syarahan, dan pidato sebagai galakan penggunaan
bahasa
– Mengadakan peraturan yang boleh menghalang murid
menggunakan bahasa dialek di kawasan sekolah
Jenis Aktiviti Budaya Sekolah

• Aktiviti budaya sekolah merangkumi aktiviti


seperti:
• Menyanyi lagu kebangsaan, lagu sekolah dan
lagu patriotik seperti ”Malaysia Berjaya” dalam
perhimpunan sekolah
• Membaca ikrar dalam upacara rasmi seperti
Hari Sukan, perhimpunan Pengakap dan
sebagainya
• Mengibarkan bendera kebangsaan pada setiap
hari persekolahan dan perhimpunan sekolah
• Menjalankan kempen kebersihan sekolah
• Melaksanakan program Minggu Bahasa Melayu
Ciri-Ciri Sekolah
Berkualiti:
Ciri-Ciri Iklim Persekolahan
Iklim sekolah yang baik dan buruk bergantung kepada gaya
pentadbiran seseorang Guru Besar / Pengetua. Sesungguhnya, iklim
persekolahan adalah berhubung rapat dengan displin dan peraturan
sekolah yang sedia ada serta perasaan kekitaan murid-murid dan
kakitangan dalam sekolah mereka.

Iklim persekolahan yang dikatakan baik mengandungi beberapa siri utama


seperti:
• Perhubungan yng saling hormat-menghormati di antara kakitangan
akademik dengan muridnya
• Kesukarelaan murid menerima aspirasi dan peraturan sekolah yang
diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah
• Kewujudan satu keadaan yang setiap murid melibatkan diri dalam
kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan, termasuk usaha
menggunakan bahasa sengan betul dan sesuai
• Kewujudan iklim persekitaran yang bersih, teratur dan tenteram
• Kewujudan displin yang baik, dengan zero defect dalam semua
sktiviti pendidikan, iaitu tiada masalah pengajaran-pembelajaran,
tiada konflik, tiada perlanggaran displin, tiada masalah keceriaan
sekolah dan sebagainya.
Samb.
• Iklim persekolahan yang dikatakan negatif atau
tertutup mengandungi beberapa ciri utama seperti
berikut:
• Anggota sekolah sering menghadapi ancaman
tekanan dan konflik keperibadian, serta masalah
displin sekolah
• Perasaan kekitaan dan semangat kerjasma diantara
anggota sekolah tidak dapat diperlihatkan
• Keceriaan sekolah adalah kurang memuaskan
• Keterlibatan dalam dalam aktiviti kurikulum dan
kokurikulum adalah sekadar minimum sahaja
• Interaksi sosial di antara anggota sekolah
diperlihatkan pasif
• Kepimpinan Guru Besar / pengetua bercorak
autokratik, manakala guru bersikap acuh tak acuh
dan kurang semangat mengajar
Organisasi Sekolah
Berkualiti dan Iklim
Persekolahan
Indeks organisasi sekolah yang sihat boleh dikenalpasti
seperti ciri-ciri berikut:
• Mempunyai pusat sasaran untuk pencapaian matlamat
sekolah
• Kesesuaian menyebar kebudayaan dan ilmu pengetahuan
• Berkongsi kuasa autoriti dalam pengurusan sekolah
• Keberkesanan dalam penggunaan sumber
• Mempunyai semangat perpaduan dikalangan anggota
sekolah
• Anggota sekolah mempunyai kesedaran terhadap keperluan
reformasi pendidikan untuk kemajuan sekolah
• Mempunyai suatu sistem kawalan automatik yang dapat
menangani gangguan dari luar
• Mempunyai daya penyesuaian yang berupaya mengubahsuai
dan menangani konflik di antara aspirasi sekolahdengan
organisasi luar
• Mempunyai organisasi yang baik serta sistem pengurusan
yang rapi untuk menangani konflik dalaman
PENGURUSAN PERUBAHAN

• Dalam pengurusan perubahan, pihak sekolah


perlulah menghasilkan murid yang cemerlang
dalam aspek akhlak dan akademik. Tambahnya
lagi, murid-murid juga mesti mempunyai nilai
yang tinggi dalam pasaran kerja tempatan dan
antarabangsa.
• Kementerian Pendidikan telah melancarkan satu
reformasi pendidikan dengan mmperkenalkan
KBSR pada tahun 1982/1983 diikuti dengan
pelaksanaan KBSM pada tahun 1988/1989 dan
pelaksanaan konsep sekolah bestari pada tahun
2000 berlandaskan matlamat dan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020.
Wawasan 2020
• Diperkenalkan oleh YAB Dato Seri Dr Mahathir Mohamad bekas Perdana
Menteri Malaysia pada 28 Febuari 1991. Sembilan cabaran utama ialah:
a) Cabaran 1 - membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu
padu serta menyanjung masa depan yang dikongsi bersama
b) Cabaran 2 - melahirkan masyarakat yang bebas, teguh dan
terbentuk jiwanya
c) Cabaran 3 - membentuk dan memperkembangkan sebuah
masyarakat demokrasi yang matang
d) Cabaran 4 - membentuk masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral
dan etikanya
e) Cabaran 5 - membentuk sebuah masyarakat matang yang bersifat
liberal dan toleransi
f) Cabaran 6 - membentuk sebuah masyarakat yang bersifat sains
dan progresif serta berdaya cipta
g) Cabaran 7 - membentuk masyarakat yang berbudi bahasa dan
berbudaya penyayang
h) Cabaran 8 - menjamin terbentuknya sebuah masyarakat yand adil
ekonomi
i) Cabaran 9 - membentuk masyarakat yang makmur
Perubahan KBSR dan
KBSM
• Membaiki segala kelemahan tahun
1980an
• Reformasi pendidikan telah
dilaksanakan:
a) memperkenalkan komputer
b) sistem peperiksaan juga diubah
c) sekolah bestari
Ciri-ciri Kurikulum Masa
Depan
• Pendidikan Pra Sekolah
- guru akan ditambah
- sistem monitor juga dibuat
- kanak-kanak berumur 6-11 tahun untuk
mendapatkan pendidikan
• Pendidikan Sekolah Menengah
- tahun 2008, tempoh pendidikan sekolah
menengah dikurangkan dari 7 tahun menjadi 6
tahun
- Perubahan yang paling penting ialah membaiki
kelemahan dalam penguasaan bahasa Inggeris
Inovasi Kurikulum dan
Reformasi Pendidikan
• Inovasi Kurikulum atau reformasi kurikulum ialah
pembaruan, perbaikan, pengubahsuaian atau
pemulihan terhadap kurikulum yang sedia ada
• 3 faktor utama:
a) perkembangan sains dan teknologi
b) keperluan masyarakat
c) perkembangan falsafah dan teori pendidikan
• Penerapan nilai-nilai moral
• Kemahiran asas dikuasai guru
• Amalan perdagangan diserap dalam pengajaran
dan pembelajaran
• Penubuhan Sekolah Bestari - guru perlulah
bersedia dengan cabaran globalisasi pendidikan
Ciri-ciri Guru Dalam Alaf
Baru
• Dahulu, pelajaran sekolah adalah bersifatkan
kepada guru dan buku
• Sekarang, pelajaran adalah menjurus kepada
pelajar dan komputer
• Guru - memiliki pengetahuan meluas tentang mata
pelajaran yang diajar
- tahu teknik pengajarannya
- memiliki sifat yang penyayang serta bersabar
- memiliki sifat yang penyayang serta bersabar
- kecerdasan emosi dan kekuatan fizikal serta rohani
- role model kepada masyarakat, bangsa dan negara
• Sifat-sifat - membina tahap keyakinan diri
• Beriltizam, berwawasan, berpandangan global
dan senantiasa berorientasikan maklumat.
Samb.
• Guru - sedar perubahan yang berlaku
• Berfikiran positif, bersikap fleksibel, ada sifat
kepimpinan dan memahirkan diri menggunakan
komputer
• Guru bestari - melahirkan pakar IT dan teknokrat-
teknokrat
• Aplikasikan pengetahuan yang ada di dalam bilik
darjah
PERUBAHAN DALAM
PENDIDIKAN
Pembestarian Pendidikan
• Bestari - maksud cerdas, berpengetahuan, berpendidikan serta
mempunyai budi pekerti yang mulia
• Sekolah bestari - sekolah yang bakal melahirkan pelajar cerdas
dan pintar
• Objektif - melatih pelajar guna teknologi dalam
pembelajaran
• Dr Ragbir Kaur a/p Joginder Singh (2005), pula “berpendapat
bahawa pembestarian pendidikan ialah untuk mewujudkan
suasana pembelajaran dan persekolahan yang lebih bermakna
dan berkesan di mana guru bukan lagi sebagai pendeta di atas
pentas tetapi sebagai pendidik dan pembimbing kepada kepada
murid-murid”
• Komputer dan buku teks – alat bantu mengajar
• Penubuhan Sekolah Bestari - projek daripada Tujuh Flagship
Applications dalam Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super
Koridor, MSC)
• 4 MP utama - Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan
Matematik

Matlamat Sekolah Bestari

• Budaya berfikir
• Pengurusan yang efektif
• Kaedah dan teknik pengajaran dpt ditonjolkan
• Belajar secara pasukan terarah kendiri
Prasarana IT (Teknologi
Maklumat) dalam Sekolah
Bestari
• Makmal komputer
• Pusat media
• Bilik khidmat
• Studio
• Pejabat pentadbiran
• Prasarana bilik darjah
Ciri-ciri Sekolah Bestari
• Pelajar - belajar mengikut keperluan,
kebolehan dan gaya pembelajaran itu
sendiri
• Guru - mengadaptasikan kurikulum
kebangsaan berdasarkan keperluan,
kebolehan dan gaya pembelajaran
individu
• Penilaian pembelajaran – on line
Tanggungjawab dan Peranan Guru Bestari

• Fasilitator
• Mengurus rutin harian bilik darjah
• Merancang dan melaksana
pembelajaran melalui prasarana IT
• Kemahiran dan penggunaan alat
teknologi
Keperibadian Guru
• Mempunyai nilai moral dan akhlak yang terpuji
Sewajarnya perlu ada kesesuaian di antara kata-
kata guru dengan perilakunya yang sebenar.
• Memahami proses perkembangan remaja masa
kini yang mudah terikut-ikut kepada unsur dan
budaya negatif tetapi sukar untuk menerima
teguran dan nasihat yang membina.
• Akhlak seorang pendidik sesuai dengan ajaran
dan pengetahuan yang diajar kepada pelajarnya.
Cabaran Profesion Perguruan

AKHLAK

ILMU

TEKNIK & STRATEGI MENGAJAR

STAFF DAN KAKITANGAN SEKOLAH

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM)

PERLAKSANAAN

PENCAPAIAN PENGAJARAN
AKHLAK

• GURU berakhlak mulia.


• GURU menjaga akhlak dan maruah diri.
• GURU mementingkan maruah pendidikan negara.
• GURU berhadapan & menangani akhlak tidak sihat (negatif) murid.
• GURU pembentuk akhlak murid.

ILMU
• Guru sebagai penyalur budaya dan ilmu.
(Berdasarkan pembentukan Model Tret )
• Guru berperanan sebagai agen penyalur budaya dan ilmu selain
peranan institusi keluarga. Dalam konteks ini, guru cuba memainkan
peranan sebagai agen pewarisan budaya yang penting bagi sesuatu
masyarakat
• Proses pembelajaran ini mungkin berlaku secara spontan dan
personaliti berubah secara tidak disedari.
Teknik & Strategi Mengajar
• Guru sebagai penyalur
kemahiran dan
ketrampilan.(Berdasarkan
pembentukan Model Humanistik)
• GURU mesti mencari alternatif
terbaik dalam teknik pengajaran .
• GURU mempraktikkan teknik &
strategi pengajaran yang berkesan
dan merangsang murid.
Staf & Kakitangan sekolah
• GURU mesti bersedia dengan karenah staf & kakitangan
sekolah.

Pendapat / penerimaan
Emosi
Kebolehanpercayaan & pentafsiran.
Pentadbiran
Kerjasama.
Alat Bantu Mengajar (ABM)
TIADA peruntukan
Keperluan ABM yang TINGGI
Pemilihan ABM yang TEPAT dan
BERSESUAIAN.
Perlaksanaan

• Wujud organisasi
Pelaksana.
• Perlaksanaan mengikut
TERTIB.
• Hadapi kekangan dengan
baik.
Pencapaian Pengajaran
• Berjaya – Guru perlu mengekalkan Prestasi

– dihargai oleh penduduk sekitar.

• Tidak berjaya – Guru WAJIB meningkatkan


prestasi.
– Penduduk sekitar hilang
kepercayaan
terhadap profesion Perguruan.
Usaha
Memartabatkan
Profesion
Keguruan
• Yazid Abdul Manap (2001) menggariskan beberapa strategi
yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam
usaha mereka memartabatkan profesion di samping menjadikan
profesion ini sebagai pilihan utama bagi bekas lulusan graduan.
Antara usaha yang telah dilakukan oleh KPM ialah:
A). Meningkatkan Tahap Profesionalime
1. Program Diploma Perguruan Khas
Diperkenal pada tahun 1996 bertujuan untuk menjamin kualiti di
peringkat menengah dengan menyediakan guru siswazah bagi

semua sekolah menengah menjelang tahun 2005.


2. Program Diploma Perguruan Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggantikan Sijil
Perguruan Asas (SPA) kepada Diploma Perguruan Malaysia
(DPM) demi untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara kita
selaras dengan cabaran dalam dunia pendidikan hari ini.
3. Program Pensiswazahan Guru
Kursus-kursus seperti Program Khas Pensisiwazahan Guru
(PKPG) yang dimulakan pada Jun 1999 telah menambahkan
bilangan guru siswazah di samping kursus-kursus yang
diadakan secara usaha sama dengan Universiti Terbuka
Malaysia (Open University) untuk guru-guru bukan siswazah
serta Institut Aminuddin Baki untuk guru besar.
4. Program Berkembar IAB Dengan Pihak Universiti
• Bidang pendidikan kini sentiasa berkembang mengikut
peredaran zaman. Banyak dasar yang dibuat dahulu ada
yang tidak sesuai lagi pada alaf ini. Oleh yang demikian
dasar pendidikan juga berubah walaupun matlamat utama
tidak berubah iaitu berdasarkan kepada Falsafah
Pendidikan Kebangsaan. Dengan perubahan tersebut,
Kementerian Pendiidikan Malaysia sentiasa berusaha
memastikan mutu pendidikan akan terus dikawal dan
sentiasa berada pada paras yang maksimum telah
menjalankan beberapa program khas untuk memastikan
ianya terus berkembang.
• Latihan pendidikan yang dijalankan dengan usaha sama
Institut Aminuddin baki dalam bidang pengurusan dan
kempimpinan pendidikan harus dipuji. Antara latihan dan
progam yang disediakan ialah program kembar sarjana
B) Ganjaran & Kenaikan Pangkat

Selain dari meningkatkan diri dengan penambahbaikkan


dalam bidang ilmu, para pendidik juga ditawarkan dengan
ganjaran-ganjaran dan kenaikan pangkat bagi mereka yang
benar-benar layak seperti:

•Pengetua Cemerlang
•Guru Cemerlang
•Jawatan Naik Pangkat
•Skim Gred Diploma
Mary Wong Siew Lian
Maktab Perguruan Batu Lintang
 Tumpuan Asas Sekolah Bestari
 Apakah Pembelajaran Bestari?
 Jenis-Jenis Pembelajaran &
Strategi P-P Bestari
 Penerapan Unsur-Unsur Bestari
Dalam P-P Sains
Sekolah Bestari

Pekerja Berilmu

SEKOLAH BESTARI
MENYEDIAKAN TENAGA Perkembangan
PEKERJA BERILMU UTK Industri/R&D
INDUSTRI TEKNOLOGI
TINGGI
KUASA MINDA menjadi modal,
BUKAN wang/tanah/pekerja

MSC – PUSAT UNTUK PERKEMBANGAN


TEKNOLOGI TEMPATAN BERCORAK
TEKNOLOGI TINGGI

SEKOLAH BESTARI PERLU MENGHASILKAN


PELAJAR YG BERFIKIRAN KRITIS, CEKAP,
MEMPUNYAI KREATIVITI UNTUK MENCIPTA
PRODUK BARU UNTUK PASARAN DUNIA
Pemb elajaran di S ekolah Be stari ha ru s
dapat me ncungk il bak at d an mi nat
pe lajar supa ya mere ka boleh men ci pt a
pro du k-pro duk baru atau m empe lopo ri
pro ses- pro ses kerja atau pe rk hi dmatan
baru

… se per ti Wri ght br othe rs, He nry Ford ,


Oppe nhe imer, Ak io Mo ri ta, Bill G ate s,
Stev en S pi elberg, dan lain-lai n …
 Inkuiri penemuan, penyelesaian masalah
 Kolaborasi dgn. rakan, bukan berseorangan
 Mengguna pelbagai sumber IT / bukan IT
 Merentasi pelbagai bidang ilmu
 Dapat memberi gambaran menyeluruh
 Menjana pengetahuan/pemahaman baru
Projek, kajian, perbincangan,
Tanpa IT kerja lapangan, temu bual,
eksperimen, dll

Aktiviti kolaborasi melalui emel


/’chat’
Akses maklumat dari internet/TV
Dengan IT CD-ROM/video/rakaman audio
Aplikasi sofwer utk laporan,
Pembentangan, dll
David Perkins & colleagues, Harvard University
Two guiding beliefs in their Smart School
Research (Harvard Project Zero):
• Learning is a consequence of thinking, and
good thinking is learnable by all students
• Learning should include deep understanding,
which involves the flexible, active use of
knowledge
SMART SCHOOL CLASSROOM
CHARACTERISTICS

AN ATMOSPHERE OF RESPECT
& RAPPORT . . . .
POSITIVE TEACHER-STUDENT
STUDENT-STUDENT SEKOLAH
BESTARI . . .

INTERACTION
MANAGING STUDENT BEHAVIOUR

 CLEAR STANDARDS OF
CONDUCT (GROUND RULES)
 UNOBSTRUSIVE MONITORING
OF STUDENT BEHAVIOUR
 SENSITIVITY TO STUDENTS’
NEEDS
ESTABLISHING A CULTURE
FOR LEARNING

 IMPORTANCE OF A BALANCE
BETWEEN PROCESS & CONTENT
 STUDENT PRIDE IN WORK
(OWNERSHIP OF LEARNING)
 SELF-REGULATION OF LEARNING
RESPECT FOR
STUDENT DIFFERENCES

PROVIDING CLASSROOM
ENVIRONMENTS WHICH CAN
CATER FOR DIFFERENT
STUDENT CHARACTERISTICS:
- STUDENT LEARNING STYLES
- MULTIPLE INTELLIGENCES
STUDENT LEARNING STYLES

Motivational interest or pattern that is


preferred when processing new information
or experience (Kenneth & Dunn, 1984)
Four Modalities:
Visual Verbal learners
Visual Nonverbal learners
Auditory learners
Kinesthetic/tactile learners
(Learning Styles Survey by Miller, 2000)
Model Gaya Pembelajaran (Dunn & Dunn, 1984)
-gaya pembelajaran seseorang pelajar
bergantung kpd. unsur-unsur yg disukainya
di bawah lima perangsang:
Perangsang Unsur
Alam Sekitar Bunyi, cahaya, suhu
Emosi Motivasi, ketabahan, tanggungjawab,
struktur
Sosiologi Sendiri, pasangan, pasukan, pelbagai cara
Fizikal Makan, minum, waktu, gerakan

Psikologi Global/analitik, otak kiri/kanan,


impulsif/reflektif
MULTIPLE INTELLIGENCES
 VERBAL-LINGUISTIC
 LOGICAL-MATHEMATICAL
 VISUAL-SPATIAL
 BODILY-KINESTHETIC
 MUSICAL-RHYTHMIC
 INTERPERSONAL
 INTRAPERSONAL
 NATURALIST
Pembelajaran Berpusatkan Pelajar
Pembelajaran Bersifat Individu
Pembelajaran Berdaya Fikir
Pembelajaran Berbantukan Teknologi
• Guru sebagai fasilitator
• Aktiviti p-p dirancang untuk melibatkan
pelajar secara aktif dalam proses p-p
• Pelajar diberi lebih banyak peluang utk:
- memilih tugasan & strategi pembelajaran
- menguruskan masa
- membuat penilaian kendiri
- mendapatkan sokongan rakan sebaya &
guru
- Berkait rapat dengan pembelajaran
berpusatkan pelajar
- Mementingkan perbezaan individu pelajar

• Pembelajaran Masteri
• Pembelajaran Kadar Kendiri
• Pembelajaran Akses Kendiri
• Pembelajaran Terarah Kendiri
- Proses p-p yg memberi penekanan kpd.
mewujudkan iklim bilik darjah yg
menggalakkan pelajar berfikir
MEMPROSES MAKLUMAT SECARA KOGNITIF
- berfikir dengan kritis & kreatif
- mengenalpasti isi-isi yg penting
- memilih maklumat
- menyusun maklumat
- membuat penilaian kendiri & rakan sebaya
- melakukan refleksi
Mengguna pelbagai jenis teknologi dalam
proses p-p:
- alat visual (OHP, kamera)
- alat audio (radio, rakaman kaset)
- alat audio visual (TV, video, slaid, filem)
- komputer (CD-Rom, internet, modul
interaktif, emel, buletin board, dll)
untuk menjadikan p-p lebih menarik dan
berkesan
STRATEGI DIREKTIF
Murid diarah mematuhi langkah-langkah
pembelajaran yg diberi oleh guru

STRATEGI PEMERHATIAN
Pelajar membuat pemerhatian
terhadap perlakuan orang lain atau
penerangan tentang sesuatu
kemahiran
STRATEGI MEDIATIF
Guru tidak terus memberitahu sesuatu
Guru berperanan sebagai ‘mediator’,
menggunakan dialog dalam membimbing
pemikiran pelajar kearah memahami konsep
atau pengetahuan

STRATEGI GENERATIF
Menggalakkan pelajar supaya kreatif melalui
aktiviti sumbangsaran, inkuiri-penemuan,
soalan yg terbuka
STRATEGI KOPERATIF
& KOLABORATIF
Satu proses pembelajaran yg membantu
pelajar berinteraksi dlm atau antara
kumpulan kecil utk mencapai satu
matlamat khusus

STRATEGI KONTEKS LUAR


Pelajar melakukan aktiviti di luar bilik
darjah, seperti menghadiri seminar, bengkel,
Melakukan temu bual, lawatan sambil belajar,
dll yg berkaitan dengan kandungan pelajaran
STRATEGI METAKOGNITIF
Mementingkan pelajar berfikir tentang apa
yg difikir/melakukan refleksi, menilai diri
sendiri, & memikirkan tindakan selanjutnya

STRATEGI KAJIAN MASA DEPAN


Mendidik pelajar supaya bersedia menghadapi
cabaran & perubahan (konsep KMD)
Melibatkan pengumpulan maklumat, analisis
trenda, ramalan, imaginasi, strategi mengatasi
cabaran, proses inovasi sosial, membina senario,
dsbgnya
APPROACH
TEACHER MENTOR FACILITA STUDENT
STRATEGY -CENTRED -TOR -CENTRED

DIRECTIVE

OBSERVATIONAL

MEDIATIVE PE ME
AK N G NA
TI LI MB
F D BA A
GENERATIVE LM TA HK
. A N S AN
KT EC
COOPERATIVE/ IV AR
COLLABORATIVE IT A
IP
-P
OUTSIDE-
CONTEXT

METACOGNITIVE

KAJIAN MASA
DEPAN
PENERAPAN UNSUR BESTARI
DALAM P-P SAINS

SEKUEN PENGAJARAN
PENDEKATAN
KONSTRUKTIVIST
(Scott, 1987)
FASA 1 - ORIENTASI

TUJUAN AKTIVITI P-P

Menimbulkan demonstrasi,
minat pelajar ilustrasi, soal-jawab,
terhadap perbualan, petikan
tajuk surat khabar, kuiz,
pelajaran teka-teki, dll
FASA 2 - PENCETUSAN
IDEA
TUJUAN AKTIVITI P-P

Mengenal soal-jawab,
pasti perbincangan,
pengetahuan pembentangan
sedia ada
pelajar
FASA 3 - PENSTRUKTURAN
SEMULA IDEA

TUJUAN AKTIVITI P-P

Menimbulkan perbincangan,
kesedaran eksperimen, input
tentang idea guru, pemerhatian,
baru / konflik pembelajaran
kognitif kendiri, mengesan
maklumat dari CD,
TUJUAN AKTIVITI P-P

Menguji, buku rujukan,


mengkaji idea internet, majalah,
baru dan sumber lain

Perubahan
konseptual -
penerimaan
idea baru
AKTIVITI & SUMBER P-P
PELBAGAI AKTIVITI P-P:
• STESEN DINAMIK / STATIK
• PERBINCANGAN KUMPULAN
• PROJEK
• EKSPERIMEN
• KAJIAN LAPANGAN
• KUIZ SAINS
• LAWATAN
• MEMBINA LAMAN WEB
• PORTFOLIO
PELBAGAI SUMBER P-
P:
• AUDIO/VISUAL - TV, RADIO, KASET, VIDEO,
SLAID, PITA RAKAMAN, OHP
• OBJEK 3D - MODEL, SPESIMEN
• BAHAN BERCETAK - MAJALAH,
BUKU, ENSAIKLOPEDIA, SURAT
KHABAR, CARTA, DLL
• MEDIA KOMPUTER – CD-ROM, MODUL
PEMBELAJARAN, INTERNET, EMEL
AKTIVITI YG MELIBATKAN
PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS
KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF
METAKOGNISI (refleksi, catatan jurnal,
penilaian kendiri)
JANGAN DILUPAKAN . . .
KEMAHIRAN PROSES SAINS
KEMAHIRAN MANIPULATIF
‘HANDS-ON & MINDS-
ON’
PELAJAR BUKAN SAHAJA TERLIBAT
SECARA AKTIF DARI SEGI FIZIKAL
TETAPI
DARI SEGI MENTAL / KOGNITIF JUGA

PEMBELAJARAN YG BERMAKNA
FASA 4 - APLIKASI IDEA

TUJUAN AKTIVITI P-P

Mengukuhkan kuiz, lembaran


idea baru kerja, soal-jawab,
melalui penyelesaian
aplikasi dlm masalah
situasi baru /
seharian
FASA 5 - REFLEKSI

TUJUAN AKTIVITI P-P

Merenung menulis jurnal /


tentang idea membuat catatan
baru yg telah refleksi, berkongsi
dipelajari dengan kawan,
jawab lembaran
kerja
Globalisasi Pendidikan
• Bermaksud merentasi sempadan atau media -
memdapatkan maklumat melalui internet

Kepentingan Globalisasi Dalam Pendidikan


• Pelajar - mendapat maklumat dan dikumpul dan
disebar dengan pantas dan meluas
• Interaksi antara murid dan guru serta orang
ramai
Guru dan Cabaran Dalam
Globalisasi Pendidikan
• Peka kepada persekitaran sekolah
• Kenalpasti setiap perubahan yang berlaku
• Menghadiri kursus
• Memupuk nilai budaya ilmu pelajar
• Meningkatkan hubungan interpersonal
• Merebut peluang Pendidikan
a) Pendidikan Terbuka
b) Pendidikan Jarak Jauh
Pekerja Ilmu
• Tugas guru adalah amat mecabar menjelang
tahun 2010
• Mengintergrasikan teknologi maklumat
• Meningkatkan penggunaan Teknologi Maklumat
dan Komunikasi di kalangan murid-murid
• Melahirkan pekerja ilmu untuk pembangunan
negara
KESIMPULAN
• Perkembangan yang begitu pesat dalam ilmu
pengetahuan hampir sampai ke tahap meledak
• Guru mestilah sentiasa bersedia menyesuaikan
diri dengan bidang yang semakin kompleks dan
canggih ini tidak kira di mana mereka berada
• Mengejar ilmu pengetahuan melalui Kursus
Peningkatan Keilmuan Profesionalisme
Keguruan
• Menguasai kemahiran inovasi
• Jayakan program pendidikan dalam era
teknologi maklumat dan komunikasi yang kian
mencabar
• Sesungguhnya, proses pendidikan seseorang
tidak berhenti dari semasa ke semasa tetapi
terus beroperasi seumur hidup
SEKIAN TERIMA KASIH