Anda di halaman 1dari 29

ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

Ainaa, Hanis, Sabariah, Shahirah

SOALAN TUTORIAL
Kemungkinan

aspek-aspek keperihatinan anda sebagai guru dalam tiga tahun pertama pengajaran. Faktor penting yang menyokong perkembangan guru pada setiap peringkat. Guru sebagai pelajar.

Soalan 1 : Kemungkinan aspek-aspek keperihatinan anda sebagai guru dalam tiga tahun pertama pengajaran.

Teori Keperihatinan ( Fuller, 1969 )


1)

Prihatin Diri :

Apakah pelajar suka saya? Bolehkah saya mengajar apabila diselia? Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya. Apakah BBM saya sesuai dengan murid?

2)Prihatin Terhadap Tugas: Fokus kepada cara-cara memperbaiki strategi pengajaran serta penguasaan isi kandungan pelajaran Adakah bahan-bahan yang digunakan sesuai ? Adakah masa mencukupi untuk menyampaikan isi kandungan ? Apakah cara yang paling baik untuk saya mengajar topik ini ?

3) Peringkat Impak : Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi?

Soalan 2 ; Faktor penting yang menyokong perkembangan guru pada setiap peringkat.

Peringkat Perkembangan Guru


Peringkat guru permulaan @ novis Peringkat guru cekap Peringkat guru berkesan Peringkat guru mahir Peringkat guru pakar

Guru Permulaan
Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau universiti. Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.

Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi ;

Fokus isu Guru baru sering menghadapi masalah Guru besar dan guru Mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas
Mengajar Masalah pembelajaran dan disiplin murid

Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan:


Kurang

mahir urus Kokurikulum Kurang mahir urus aktiviti sukan Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah Kurang teori dan amalan latihan Tidak cukup kemahiran guna pusat sumbe Kurang kemahiran sosial

Cabaran Guru Permulaan (Novis)


-Dikatakan pasif, tak kreatif dan imaginative -Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah -Masalah penyesuaian diri dengan realiti sekolah dan bilik darjah. -Mula mengaplikasikan kaedah mengajar -Memahami fakta, konsep dan perkara asas pengajaran -Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru -Kurang berupaya menangani tugas harian guru

Guru Cekap (Competant)


Menjadi

guru cekap

Kecekapan profesionalisme Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip Keutuhan peribadi Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Kestabilan emosi Kebijaksanaan

Ciri-ciri guru cekap:


1) Ciri peribadi bermatlamat, fikiran positif, yakin dan sabar

2) Ciri mengajar gaya tersendiri, kepakaran, bermotivasi 3)Ciri intelektual suka membaca, mempunyai mental-life yang segar, mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.

Prinsip Guru Cekap: Do

It Right First Time :

Setiap kerja mesti cekap dan kurang silap-

Guru

mengajar murid belajar : mengajar, membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh Berkongsi visi yang sama Bakti disemai bukti dituai Penambahbaikan berterusan Mencegah masalah lebih utama daripada menyelesaikan masalah

Ciri-ciri guru berkesan


Bersikap

profesional Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori Kaya ilmu Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja Bermoral teguh Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. Prihatin dengan kehendak murid dengan ibu bapa. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid.

Guru Mahir (Expert)


Terbaik

dalam bidang

Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima .

Menjadi

teladan profesionalisme

Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.

Guru

berintelek

Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu, yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (uptodate)

Terlibat

sepenuhnya dalam kokurikulum

Guru mahir perlulah:


Mahir berkomunikasi Guru yang mahir berkomunikasi dengan anak muridnya akan menghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik. Dapat memberikan motivasi yang berkesan

-Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. - Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT, mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam p&p dan tahu kemahiran aplikasi komputer.

Kemahiran guru yang perlu ada: -Kemahiran penyampaian -Kemahiran penilaian -Kemahiran merangsang -Kemahiran pengurusan bilik darjah Kemahiran pengawalan disiplin

Guru Pakar ( Master )

Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran, pengetahuan, dan kepakaran tinggi dalam matapelajaran khususnya dalam p&p. Menyerlahkan diri secara profesionalisme Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. Dianggap sebagai bidang yang berautoriti.

Peribadi guru pakar : Sahsiah

terpuji Berketrampilan Berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar Role model kepada warga pendidikan

Pengetahuan dan kemahiran guru pakar: Menguasai

dan menghayati kandungan matapelajaran Menjadi pakar rujuk p&p Bijak mengurus masa, bahan dan sumber Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar. Berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang ICT

Hasil kerja :Berupaya meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.

Potensi: Berwawasan,

proaktif, responsif, inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara

Tindakan KPM untuk menghasilkan guru pakar.


Mengadakan

latihan dan pengukuhan kepakaran guru dalam menggubal, menyemak serta menambah baik kurikulum aliran vokasional di sekolah. Mengadakan program berkembar. Program pensiswazahan guru. Melatih guru sekolah agama rakyat. Mengadakan kursus dalam perkhidmatan.

Sekian, terima kasih .

SESI SOALJAWAB

SOALAN 1
Nyatakan

guru. Peringkat 1: Peringkat 2: Peringkat 3: Peringkat 4: Peringkat 5:

5 peringkat perkembangan

Bincangkan secara ringkas tentang tajuk-tajuk tersebut di dalam kumpulan anda. Bentangkan.
Kumpulan

1: Guru permulaan Kumpulan 2: Guru cekap Kumpulan 3: Guru berkesan Kumpulan 4: Guru mahir Kumpulan 5: Guru pakar