Anda di halaman 1dari 43

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu 5990 Lembah Pantai Kuala Lumpur

EDU 3108 : Asas Kepimpinan & Perkembangan Profesional

Tajuk 6 :

Kepimpinan Guru

Dibentangkan oleh :

SITI NOOR FATIAH BT MOHAMED YUSOFF


WONG CHIEW PENG NUR HIDAYAH BT MOHAMED NORAFNIE ADIRA BT MAKHTAR Kelas : PISMP 8D Ambilan Januari 2010 Pensyarah : Encik Zulkifly Bin

6.1 Asas Kepimpinan Definisi Kepimpinan


Proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan tugas supaya rela bergiat dan berusaha kearah pencapaian matlamat organisasi. Pemimpin adalah individu yang memberikan pengaruh kepada

individu yang lain.


Amar Hassan Dawi ( 2006 ), kepimpinan merupakan satu aktiviti yang kompleks.

Kepimpinan juga merupakan proses di mana pemimpin cuba


mempengaruhi perlakuan pekerja bagi melaksanakan tugasan untuk mencapai objektif.

Asas Penting dalam Kepimpinan

A) Kepimpinan melibatkan pihak lain Semua pemimpin melibatkan orang lain sama ada perkerja bawahan yang dipertangungjawab.

B) Para pemimpin mempunyai autoriti untuk memberi arahan Pemimpin mempunyai autoriti manakala anggota pula tidak berhak membantah aktiviti pemimpin mereka.

Rensis Likert dan rakan2 dari Universiti Michigan telah membentuk

satu model yang menggabungkan asas tentang gaya kepimpinan


yang berorientasikan tugas dan pekerja. Model ini terdiri daripada tiga peringkat iaitu pengurusan bercorak sistem, pengurusan gaya sistem, & pengurusan sistem. A) PENGURUSAN BERCORAK SISTEM . Berkuasa melalui eksploitasi, pemimpin membuat keputusan sendiri dan mengarahkan pekerja untuk mengikut arahan. Ugutan & hukuman diberikan jika pekerja gagal memenuhi matlamat dan standard yang dibentuk. Pemimpin kurang menaruh kepercayaan terhadap pekerja.

B) PENGURUSAN GAYA SISTEM Pegurus masih mengeluarkan arahan, tetapi pekerja diberikan kebebasan untuk memberikan komen tentang perintah terbabit. Pekerja diberikan fleksibaliti untuk mengambil tindakan yang tertentu, mengikut kawalan polisi yang ketat & prosedur yang digariskan. C) PENGURUSAN SISTEM. Pegurus menetapkan objektif & arahan am setelah berunding bersama pekerja. Pekerja boleh mengambil keputusan sendiri tentang cara mengendalikan tugasan. Ganjaran digunakan untuk mendorong staf dan kebebasan untuk

membincangkan hal2 kerja.

Pengurus menaruh kepercayaan tentang kebolehan pekerja melakukan


tugas masing2.

Pengurusan sistem melibatkan semua ahli dalam kumpulan pekerja dalam pembentukan & penilaian matlamat. Penglibatan dalam mengambil keputusan semua peringkat,

pengendalian operasi dalam kumpulan masing2. Pengurus2 menanam kepercayaan & keyakinan kepada staf serta mengemukakan idea terbabit. Pengurus menggunakan pendekatan sistem dalam kendalian operasi

menentukkan kejayaan.
Organisasi mengamalkan pengurusan sistem berkesan dalam mencapai objektif.

Gaya kepimpinan yang dipilih perlu mengambil kira kuasa2 yang wujud
dalam situasi.

6.2 Jenis-Jenis Kepimpinan

Reddin ( 1970 ), membahagikan gaya kepimpinan mengikut model


dimensi terdiri tiga gaya asas, empat gaya pengurusan berkesan, & empat gaya pengurusan kurang berkesan. R Tannebaum & W.H Schmidt merakamkan bahawa kepimpinan melibatkan pelbagai jenis gaya yang tertumpu kepada ketua hinggalah pekerja. Gaya kepimpinan tidak semestinya bercorak autokratik, demokratik, & laissez-faire sahaja. Tannebaum & Schmidt menegaskan pengurud2 perlu menimbangkan beberapa perkara praktik sebelum menentukan bagaimana mereka akan melaksanakan tugasan.

A) Kuasa-Kuasa yang Menentukan Personaliti Pengurus Sistem nilai & latar belakang serta pengalaman. Contohnya, pengurus yang mempercayai keperluan organisasi diutamakan lebih gemar memberi arahan & kurang melibatkan pekerja. B) Sifat Pekerja Dipertanggungjawabkan kepada Pengurus Sikap pekerja mempengaruhi kelakuan pengurus. Pengurus

menggalakkan komen daripada pekerja.

C) Pengurus Membiarkan Kumpulan Membuat Keputusan Sendiri.


Pegurus memberikan kebebasan kepada pekerja membuat

keputusan sendiri.

Memberikan kebebasan & penglibatan kepada pekerja.

Rujukan lengkap pada m/s 234

1. Gaya Kepimpinan Instruksional Muncul sekitar 1980-an di US, hasil daripada kajian di sekolah. Pemimpin sekolah yang mengambil tahu terhadap pengajaran dan

pembelajaran serta perkembangan pembelajaran.


Blase (1989), kepimpinan instruksional merupakan penyeliaan

pembangunan staf untuk perkembangan kurikulum.

Fokus kepada kualiti kepimpinan yang menggerakkan guru ke arah


pemikiran kreatif & kritis. Pemimpin perlu menetapkan standard yang tinggi dalam pencapaian aspek intelektual, jasmani, & rohani.

2. Gaya Kepimpinan Autokratik

Kuasa membuat keputusan mesti dipegang oleh pemimpin.


Pemimpin memberikan arahan & pengikut patuh kepada arahan yang diberikan.

Berkuasa autonomi & memberikan tunjuk ajar bagaimana tugas


dilaksanakan, dilaksanakan. Bersesuaian dengan organisasi yang mempunyai krisis, pekerja baharu, & pekerja tidak bermotivasi. Guru akan membentuk corak pengurusan kelas dengan kuasa membuat keputusan sendiri, & bagaimana tugas

sepenuhnya. Keadaan akan menjadi pasif, kurang menarik, & dipenuhi perasaan cemas serta takut.

3. Gaya Kepimpinan Demokratik Vroom & Vetton, menyatakan beberapa perbezaan dalam ciri kepimpinan demokratik. Gaya kepimpinan bergantung kepada keadaan tertentu. a) Pemimpin sendiri yang membuat keputusan dengan menggunakan maklumat sedia ada b) Pemimpin mendapatkan maklumat yang diperlukan staf di bawah arahanya dan membuat keputusan sendiri. Pemimpin demokratik bertindak sebagai pembimbing yang baik. Kuasa2 diagihkan menyebabkan semua orang yakin & senang hati menunaikan tugas masing2. Ibrahim Mamat (2001), pemimpin demokratik berfungsi sebagai pemankin yang mempercepatkan matlamat tercapai.

Gaya kepimpinan ini dapat memajukan bakat & memperkembangkan

kemahiran pekerja.
Ciri-ciri kepimpinan demokratik dilihat pada a) Guru berkongsi kuasa dengan murid dalam pengurusan aktiviti di dalam

kelas.
b) Murid digalakkan mengeluarkan pendapat & pandangan serta

mengemukakan soalan. c) Murid cergas bertindak balas terhadap segala aktiviti p&p dan melibatkan diri secara aktif. d) Suasana sosio emosi dapat dipertingkatkan di bawah kepimpinan guru yang bersifat demokratik dimana guru bertindak sebagai pemantau.

4. Kepimpinan Laissez Faire Memberikan sepenuh kebebesan untuk bertindak keputusan. Pekerja bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan, & tidak mencampuri keputusan yang telah dibuat. Memperlihatkan sesebuah kumpulan yang seolah2 tidak mempunyai pemimpin. Keith & Girling ( 1991 ), bersandarkan kepada falsafah membiarkan setiap individu dalam organisasi melaksanakan kerja sendiri. Pemimpin tidak mempunyai matlamat & objektif kerja yang jelas. Menyebabkan guru2 & kakitangan tiada pedoman kerja, disiplin sekolah merosot serta keadaan sekolah tidak sistematik. & membuat

Ciri-ciri kepimpinan Laissez-Faire a) Memberi kebebasan sepenuhnya kepada murid melakukan selepas aktiviti yang difikirkan. b) Kurang mengambil inisiatif untuk melibatkan diri dalam p&p. c) Peranan guru hanya sebagai pemudahcara d) Interaksi antara murid & murid meningkat.

5. Gaya Kepimpinan Islamik Berasaskan Al-Quran & As-Sunnah. Pengurusan islam raja perlu mentadbir & bertindak sebagai pengurus dan ketua. Rakyat @ pekerja wajib taat kepada pemimpin dan mematuhi arahan pemimpin. Amanah yang diterima perlu ditadbir, diputuskan & dibincangkan melalui konsep syura. Pengurusan islamik juga menenkankan konsep tawakkal setelah

semua idea & perancangan diatur dengan teliti.

Fify Padini punya part !!!!

6.4 Kepimpinan Sekolah


Membina hubungan kolaboratif dengan guru-guru lain dan melihat masalah sebagai peluang membuat

perubahan. Tempoh guru menjadi pemimpin berkesan (20-30 tahun) berbanding dengan Guru Besar (3-5 tahun) Perkembangan kecemerlangan dan kelestarian bermula

dengan gaya kepimpinan Guru Besar.

Guru Besar sebagai tonggak kepimpinan pendidikan di sekolah bertanggungjawab menjaga murid-murid

memperoleh ilmu pengetahuan, berkemahiran tinggi, kepintaran pelbagai( Multiple Intelligence), dan

sebagainya dari pelbagai aspek. Kepimpinan sekolah tertumpu kepada kepimpinan Guru Besar.

Perancangan

Pengawalan

Aspekaspek Kepimpinan Guru Besar

Pengelolaan

Pengarahan

Aspek-aspek Kepimpinan Guru Besar


i. Perancangan Guru Besar menentukan matlamat jangka panjang dan pendek serta kaedah untuk mencapainya.

ii. Pengelolaan Sebagai pemimpin, Guru Besar perlu memilih gaya kepimpinan yang sesuai untuk mengelola, dan

menyelaraskan

sumber-sumber

manusia

bahan.
Pengelolaan yang berkesan akan meningkatkan penyempurnaan perancangan dan membantu

mencapai matlamat organisasi sekolah.

iii. Pengarahan Pengarahan bermaksud bagaimana seseorang

pentadbiran dan pengurusan sekolah itu memberikan tugas dan mempengaruhi kakitangan bahwahnya dan mendapatkan kerjasama mereka bagi melaksanakan tugas mereka.

iv. Pengawalan
Proses menentu dan menjamin agar kegiatan pekerja terarah ke matlamat. Guru Besar mengawal prestasi guru-guru dan kakitangan supaya tidak terkeluar daripada garis-garais perancangan. Guru Besar menentukan perancangan selaras dengan persekitaran dan keadaan yang sentiasa berubah-ubah.

Peranan Guru Besar


Pengurusan Kurikulum dan Kokurikulum Mengagihkan tugas-tugas akademik dan bukan

akademik kepada stuf. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum atau Panitia Mata Pelajaran. Merancang jadual waktu

Menyediakan takwim akademik sekolah


Menyelia pengajaran dan pembelajaran (P&P)

Menyemak buku rancangan pelajaran


Menyediakan panduan dna perician tugas pada staf Merancang program sokongan akademik Merancang pelbagai kegiatan berkaitan dengan kurikulum Menyenaraikan kegiatan mengikut keutamaan.

Menetapkan sasaran akademik untuk tahun semasa

Ciri-ciri Pemimpin
Memiliki sense of mission dan sense of purpose, berwawasan, jelas hala tuju dan matlamat yang hendak dicapai.

Jelas akan misi dan visi yang harus dicapai.


Bertindak sebagai perancangan strategi yang berkesan. Berupaya mengemblengkan segala sumber yang ada di

sekolah secara maksimum dan bertindak pantas.


Mempunyai gaya kepimpinan yang dapat menarik sokongan dan kerja sepasukan, berpesonaliti ada ketokohan dan world view pendidikan yang luas.

6.5. Cabaran kepimpinan

Kekurangan guru
Kursus KPLI dan pemberian elaun RM 1,200 sebulan. Tidak berdasarkan opsyen. Tidak terlatih.

Menyediakan susasana pembelajaran yang kondusif


systemic change perubahan dalam organisasi (Banathy, 1991) Perbezaan pencapaian murid. Murid mempunyai kepelbagaian kecerdasan Rancang aktiviti yang sesuai

Menghabiskan sukatan pelajaran


Menyediakan murid ke arah peperiksaan. Masyarakat mengukur kejayaan kepada bilangan A. Ibu bapa kurang prihatin terhadap falsafah mendidikan kebangsaan,

Perubahan pendidikan yang berterusan.


Aspek pendidikan sering kali berubah-ubah. Program pendidikan bertambah kompleks. Peningkatan profesionalisme guru Pengenalan teknologi pendidikan. Harapan komuniti ibu bapa dan kurikulum sering berubah.

Perbezaan visi
Guru yang mempunyai kepimpinan berkesan adalah untuk memastikan visi yang baharu dibina tidak

bertentangan dengan visi sekolah. (shippen, 2004) Dalam konteks sebenar, visi murid dan visi sekolah adalah berbeza. Menyediakan murid merancang dan mencapai visi

sekolah

Cabaran membangunkan rapport bersama murid


-masalah ketara bgai guru permulaan Mendorong guru mengamalkan tingkah laku efektif dan berkualiti Memerlukan komitmen, kemahiran dankeupayaan yang tinggi.

Buat pertimbangan yang seimbang


Guru perlu jujur dan merendah diri. Elak perasaan tidak puas hati dalam kalangan murid Bina hubungan positif antara murid dengan guru

Pengajaran mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa inggeris(2000)


Strutur kurikulum diubah Membetulkan persepsi murid&ibu bapa. Bahan rujukan. Kemahiran penggunaan komputer dan bahan

multimedia dalam pengajaran.

Sistem peperiksaan sebagai alat mengukur keupayaan dan kebolehan individu.


Exam oriented Kemahiran mengingat fakta, menganalisis,

menyelesaikan masalah. Tekanan murid dan masyarakat

Sistem meritokrasi (2002)


Murid berusaha keras mencapai keputusan cemerlang Cabaran murid tingkatan enam mendapat peringkat prinsipal A/B, Murid kelas matrikulasi Ibu bapa mengharapkan guru berkualiti.

Kursus dalam perkhidmatan


Mengingkatkan kemahiran dan penguasaan ilmu guru. Kursus setahun. Murid ketinggalan jangka pendek sekurang-kurangnya sekali

Guru besar berprestasi rendah


Guru besar kurang positif memajukan diri dan kurang keilmuan profesioanal. Buru besar kurang peka Mutu kepimpinan yang lemah Hanya sebagai pentadbir dan pengurus sekolah. Kurang pengetahuan dalam bidang pengurusan

strategik.
Tidak amalkan budaya r&d.

Kekurangan resios bahan, kewangan& manusia yang membantut kemajuan sekolah. Memotivasikan guru dalam meningkatkan kecekapan sebagai pemimpin bilik darjah. Masalah kesihatan, stress dan pelbagai tugas. (50 tahun ke atas.)

Cabaran guru besar

Rujukan
Syed Ismail Syed Mustapha & Ahmad Subki Miskon ( 2013 ). Asas Kepimpinan & Perkembangan Profesional. Edisi Pertama. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Selangor Daruh Ehsan.

Noriati A Rashid, Boon Pong Ying & Wong Kiet Wah. ( 2010 ).
Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru. Oxford Fajar Sdn Bhd. Selangor Darul Ehsan.

McYa

2013

).

Tajuk

Kepimpinan

Guru.

http://www.scribd.com/doc/160970228/Tajuk-6-KepemimpinanGuru . dibaca pada 19. Ogos. 2013

Anda mungkin juga menyukai