Anda di halaman 1dari 14

Ang Masining na

Pagbasa- ay yaong
umalinsunod sa mga
alintuntunin ng maayos
,tama,at mabisang
pagbabasa na
nagigigng kapaki-
pakinabang sa bumasa
• Tindig- Ang tamang tindig kung nagbabasa ay
makakatulong nang malaki sa maginhawang
paghinga at pagbigkas ng mga salitang binabasa.
• Lakas ng tinig- Iangkop ang lakas ng tinig sa dami
ng Pakikinig. Isaalang-alang din ang layo o ang lapit
sa mga tagapakinig.
• Paraan ng Pagbigkas-Sikapin bumigkas ng malinaw
at tama. Ang pagbigkas nang tama ay hindi lamang
tumutukoy ng iba’t sa pagbigkas ng mga salita.
• Paghawak sa aklat o anumang babasahin-Kung
babasa sa harap ng klase ang aklat ay dapat
hawakan g kaliwang kamay.huwag isiping mahina
ang kaliwang kamay.ang kanang kamay ay
ginagamit sa iyong pagbuklat sa mga pahina ng
binabasa.
• Tahimik na pagbabasa-sa pagbabasa nang
tahimik,dalawang papel ang mahalagang
ginagampanan ng mambabasa,bilang mambabasa
Isaalang-alang ang tamang Posisyon.

Bumasa lamang sa pamamagitan ng


mata.

Iwasan ang paggamit ng daliri bilang


pangtulong sa pagbabasa nang
tahimik.
Ang pagsunod ng iyong ulo sa
pagbasa.

Sikaping bumasa nang matulin ngunit


Kasanayan sa pagkuha ng pangunahin at mga
kaugnay na detalye.

Kasanayan sa pagbuo ng hinuha o palagay.


Ang implikasyon- ay nagpapakita ng mga
palatandaan o pahiwatug.hindi ito tiyakang
ipinahahayag o sinasabi.

Kasanayan sa pagkuha o pagdama sa istilo o


tonong ginamit ng mayakda o manunulat sa
pagsulat.

Kasanayan sa pagbasa para makilala ang


pamaksang pangungusap.

Kasanayan sa pagbasa para makapgbigay ng


ang
masining
na
pakikinig
Ang masining na
pakikinig-Ang
Mahusay na
pakikinigay
nawawalang
kabuluhan kung ang
mga nakikinig sa
•Ang matamang pakikinig sa guro ay lubhang
nakatutulong sa mag-aaral upang siya’y
makakuha ng mataas na marka.
•Sa tanggapan, ang mga impormasyon ay
kadalasang ibinibigay nang pasalita,halimbawa
sa pag-uutos, sa panayam at
talakayan,nangangailangan ito ng buong
atensyon,pagtanda at paggunita sa mga
naririnig o napakinggan.
•Lalong kailangan ng wastong pakikinig sa
buong mag-anakl. Nagkakaisa at
nagkakaunwaan ang mga ito dahil sa wasto at
•Makikinig upang
maaliw.
•Makikinig upang
lumikom ng mga
impormasyon o
kaalaman.
•Maging handa sa pakikinig.
•Magkaroon ng layunin sa gagawing
pakikinig.
•Bigyan-pansin ang agwat o pagkakaiba
ng pagsasalita o pakikinig.
•Kilalanin ang mahahalagang kaalaman o
impormasyon.
•Unawaing mabuti ang sinasabi ng
nagsasalita.
•Iwasan ang pagbibigay ng puna
•Mga katangian at
kakayahan ng
tagapagsalita.
•Kakayahan sa
pakikinig.
•Ang pook at kalagayan