Anda di halaman 1dari 34

KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP Tugasan 2

Ahli Kumpulan :
NAMA NO MATRIK

Siti Fatimah binti Abu Bakar

D20111047842

MODEL DACUM

PENDEKATAN KURIKULUM DACUM

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN DACUM


DACUM- Developing A Curriculum Sesuatu perkara yang inovatif mengenai pendekatan kepada analisis pekerjaan DACUM biasanya dikembangkan di sistem sekolah dan kolej yang menempatkan pelajar vokasional

DEVELOPING A CURICULLUM (DACUM)


SUATU PENDEKATAN INOVATIF TERHADAP ANALISIS SESUATU PEKERJAAN DAN JUGA KAEDAH YANG BERKESAN DALAM MENENTUKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG PERLU DILAKSANAKAN OLEH SESEORANG INDIVIDU (PEKERJA) (Finch and Crunkilton , 1989)

DACUM terdiri daripada sehelai profil berkenaan pekerjaan yang dapat menggambarkan secara grafik tanggung jawab dan tugas yang terlibat dan perlu dilaksanakan dalam sesuatu bidang pekerjaan (Jones 1989)

PEMBANGUNAN KURIKULUM DACUM


Adakah kita membangunkan kurikulum berdasarkan; Apa yang ada dalam buku teks?

Apa yang kita suka ajar?


Apa yang pelajar perlu untuk menghadapi dunia pekerjaan?

Punca kewujudan DACUM


Teknik kumpulan Nominal Group Technique psychology literature Seni Pameran Idea Display Thinking (storyboarding) literature

Seni mendiamkan diri (mendengar) Use of silence (listening) literature


Penyelidikan ke atas analisis pekerjaan oleh tentera (model ADDIE) dan pakar pekerjaan yangberkaitan.

Falsafah DACUM
Pekerja berpengalaman ialah sumber terbaik untuk menganalisa tugas dalam bidang mereka. Sebarang pekerjaan boleh digambarkan dalam;

Tanggungjawab
Tugas Pengetahuan Kemahiran Karektor bersesuaian

Falsafah DACUM
Proses bermula dengan mengenalpasti 6 atau 8 orang pekerja veteran yang boleh berkhidmat sebagai panel DACUM. Pekerja yang berpengalaman dua tahun atau lebih dalam bidang tersebut dianggap sebagai kakitangan berkualiti merujuk pada high performing incumbent workers. (HPIW)

TEKNIK DACUM YANG POPULAR


Analisis Kajian Analisis Pemerhatian Temubual Tinjauan Pemetaan Kurikulum Kumpulan Grope

Mirror Textbook
Analisis Pekerjaan(ADDIE MODEL)

TEKNIK DACUM
Elemen kurikulum bermula dari bawahscratch Tiada apa-apa dalam senarai Pemilihan ahli panel yang benar-benar arif dibentuk dengan terperinci(pengesahan)

AGENDA TIPIKAL DACUM


Orientasi Sumbangsaran Topik Pilih Susunan Elemen

Mengesahkan Elemen Kurikulum


Arahkan Susunan Keputusan Rumusan Aktiviti

Analisis DACUM biasanya digunakan sebagai asas untuk:


Merancang dan merekabentuk kurikulum

Kandungan akademik
Kandungan teknikal Kandungan bersepadu Populasi khusus Apprenticeship / mencari pelapis baru

Pembangunan program(seni bahasa)


Pembangunan kursus(ceramah)

Seminar (Penulisan akademik merentasi kurikulum) Latihan khusus(business english) Kaunseling dan pengambilan pelajar Keperluan terhadap keperluan pelajar

Penilaian terhadap prestasi pekerjaan


Mereka bentuk ujian ketrampilan Penerangan sesuatu pekerjaan

Siapa Berada Dalam DACUM?


Ahli jawatankuasa
Penyelaras Pengajar

Fasilitator
Pencatat

Pemantau dari luar atau auditor luar

PERANAN PENYELARAS
Bertindak menyusun mesyuarat jawatankuasa Merancang, menyusun & melaksanakan mesyuarat

Menghebahkan kepada orang awam


Menilai mesyuarat

PERANAN PENGAJAR
Bantu kenalpasti jawatankuasa Mengkaji dan menyemak semula kurikulum semasasebelum mesyuarat Memerhatikan penglibatan jawatankuasa Menggunakan maklumat dari hasil perbincanganuntuk penambahbaikan rekabentuk pengajaran,kandungan & penyampaian

PERANAN FASILITATOR
Pakar proses Penjaga masa Penjelasan/soalan

Memadatkan perbincangan
Mendapatkan undi Mencapai prestasi terminologi

4 komponen asas yang digunakan dalam model Dacum ialah:


Suatu profil yang mengenalpasti sesuatu tugas ketrampilan bagi keseluruhan pekerjaan Kemahiran dan tingkahlaku yang terlibat untuk sesuatu tugas dan ketrampilan dikenalpasti Kemahiran dan tingkahlaku menjadi

matlamat pelatih/pelajar
Skala pengklasan dikaitkan dengan profil

untuk tujuan penilaian pelbagai


peringkat ketrampilan

Dacum beroperasi berdasarkan 3 dasar iaitu:


Pekerja mahir adalah paling sesuai menjelaskan tentang pekerjaan mereka sendiri

Kesemua tugas mempunyai implikasi terhadap pengetahuan dan sikap yang perlu ada pada pekerja untuk melaksanakan tugas dengan baik dan sempurna

Sebarang pekerjaan boleh dijelaskan dengan berkesan dan mencukupi dalam bentuk tanggungjawab oleh pekerja yang berjaya melaksanakan tugas tersebut dengan baik

Prosedur menghasilkan kurikulum melalui pendekatan Dacum

1.ANALISIS KEPERLUAN
i Kenalpasti masalah

ii

Kenalpasti kumpulan sasaran

Menentukan objektif/analisis kepada keperluan

iii

latihan (tugas pekerjaan/ kemahiran yang perlu ada

2. PEMILIHAN AHLI PANEL


i

Pengerusi

ii

Penyelaras kurikulum (pakar kurikulum)

Memilih 2 orang ahli panel dalam bidang


iii

kursus yang akan dijalankan

3. SESI SUMBANGSARAN
Panel menyenaraikan tingkahlaku, sikap, pengetahuan dan kemahiran dan juga kelengkapan yang diperlukan

Pengerusi/Pemudahcara membimbing ahli-

ii

ahli panel terutamannya tentang pendekatan dacum

4. Menghasilkan profil kerja


Hasilkan profil pekerjaan

Bincangkan setiap item (tajuk dan skop pekerjaan,tanggungjawab secara ii umum/kemahiran sesuatu tugas Laksanakan setiap langkah kerja dalam carta

5.PENILAIAN SEMULA PROFIL


Perbincangan semula untuk memperbaiki dan memperbetulkan yang perlu

6. PROFIL PEKERJAAN YANG LENGKAP BAGI SESUATU KURSUS

Kegunaan biasa oleh Kolej & Universiti: Laraskan kriteria pemilihan fakulti

Membangunkan atau perhalusi kurikulum


Menilai buku teks dan bahan pengajaran Kenal pasti latihan fakulti dan peluang pembangunan profesional

NILAI UNTUK KOLEJ & UNIVERSITI Membina Hubungan Kerjasama Industri Mewujudkan Graduan sebagai Pemimpin dalam Bidang Meningkatkan Pendaftaran Pelajar dan Pengekalan Mencergaskan semula Program, Fakulti, dan Pelajar Mengesahkan Kurikulum Semasa

KELEBIHAN DACUM
Asas untuk membangunkan satu program ataupenyemakan semula program

Time efficient-penyediaan jawatankuasa kerjadalam 1-2 hari dan bukannya berminggu Penglibatan bersungguh-sungguh setiap orang
Kandungan berkualiti

Kos efektif
Perhubungan awam meluas

KESIMPULAN
Proses DACUM sebagai Peralatan kualiti membantu organisasi

Pekerja menimba banyak maklumat yang boleh digunakan untuk memperbaiki pekerja itu sendiri dari segi cara bekerja Mengembangkan pengurusan maklumat berkaitan kerja itu sendiri.
Pencarian kualiti ini sebagai proses berterusan. Proses DACUM merupakan peralatan bernilai membantu membuka jalan yang lebih luas.

THE ROAD TO SUCCESS IS ALWAYS UNDER CONSTRUCTI ON.

LILY TOMLIN