Anda di halaman 1dari 24

1+4-

aHLAN 5x9+34x5
WASAHLAN 6-
90+16x8-
mY NAME IS 10x0=0
QISTINA

Sekolah=scho
ol
Cikgu=teache
r
Mama=mothe
r
AHLI
KUMPULAN:
• WAN NUR RABIATUN WAN
IBRAHIM

• SITI RAHMAH MAZLAN

• NORASFAIZAH TOKIMAN

• UMI NADIA AZIZ


KESI MPU LA N DEFI NIS I

PELAJAR PINTAR CERDAS

PRO GRAM PEN DIDIKAN

FA KTO R YANG ME

IDENTI FI KASI
CIRI-C IRI
DEFINISI PINTAR
CERDAS
Stanford Binet (1916)

-orang pertama menjalankan ujian


pintar cerdas yang dikenali
sebagai “The Stanford Binet Test”

-memberikan definisi pintar cerdas


sebagai merujuk kepada
keupayaan individu memahami,
membuat pertimbangan dan
penaakulan dengan baik.
• Lewis Terman (1916)

- Memberi definisi pintar cerdas


sebagai seseorang yang
berkebolehan untuk berfikir secara
abstrak.

• Piaget (1950)

- Pintar cerdas merujuk kepada kebolehan individu


membuat adaptasi terhadap persekitaran fizikal
dan sosial.
Secara umumnya, pintar cerdas
boleh kita takrifkan sebagai satu
kepandaian luar biasa yang
dimiliki oleh seseorang .

• Mereka memiliki kebolehan yang


luar biasa untuk memahami dan
mengadaptasi segala cabaran
persekitaran terhadap hidup dan
mindanya.
FAKTOR PELAJAR PINTAR CERDAS

GENE TIK PER SEK ITARAN


• Ramai pakar genetik dan psikologi
telah berusaha mencari dan
menentukan sejauh manakah
kebenaran bahawa tahap kepintaran
juga diwarisi.
• Kebanyakan pakar bersetuju bahawa
asas potensi mental seseorang
sedikit sebanyak diwarisi daripada
ibu bapanya.
• Usaha untuk membuktikan faktor
perwarisan genetik adalah agak sulit
dan terdapat lebih daripada satu gen
• Asuhan dan pengayaan pengalaman
memainkan peranan penting untuk
membantu memperkembang dan
mempertingkatkan kepintaran
seseorang.

• Kanak-kanak amat memerlukan


kesempatan dan peluang untuk
mengembang dan memperkayakan
pengalamannya. Oleh itu, kanak-
kanak yang mewarisi kepintaran
daripada ibu bapanya memerlukan
Aspek
pembelajara
n akademik

CIRI-CIRI PELAJAR Aspek


PINTAR CERDAS kreativi
ti

Aspek
kepimpina
n
• Menunjukkan minat membaca
yang lebih awal dan tinggi
berbanding dengan rakan-
rakan sebaya yang lain.
• Memiliki daya ingatan yang
tajam dan baik.
• Cenderung dan suka
berinteraksi dengan orang
yang lebih dewasa.
• Suka membuat sesuatu secara
bersendirian mengikut caranya
sendiri, walaupun kadang-kadang
tidak dapat diterima oleh orang lain.
• Berkeupayaan mengemukakan
idea-idea yang unik atau luar biasa.
• Mudah bosan dengan kerja-kerja
rutin yang membataskan mereka
bereksperimen, mencipta atau
mencuba sesuatu.
• Secara semula jadi mereka muncul
sebagai ketua sesuatu kumpulan
atau dijadikan ketua oleh rakan-
rakannya.
• Idea atau penglibatannya sentiasa
ditunggu atau diharapkan oleh
rakan-rakan yang lain.
• Menunjukkan kebolehan membuat
keputusan yang baik dan suka
memulakan sesuatu usaha atau
gerak kerja.
PEMERINGKATAN GURU PEMERINGKATAN IBU BAPA

IDENTIFIKASI PELAJAR PINTAR CERDAS

UJIAN KECERDASAN INDIVIDU


UJIAN PENCAPAIAN INDIVIDU
PEMERINGKATAN GURU

• Membuat senarai semak tingkah


laku atau soal selidik pelajar
yang mempunyai ciri-ciri pintar
cerdas.

• Guru perlu mempunyai latihan


khusus tentang tatacara
identifikasi pelajar pintar cerdas.
PEMERINGKATAN IBU
BAPA

•Membuat senarai semak


tingkah laku dan soal
selidik tentang
perkembangan minat,
pengetahuan dan bakat
serta kebolehan.
UJIAN KECERDASAN INDIVIDU

• Bertumpu kepada kepada penilaian


kebolehan diskriminasi, generalisasi,
tingkah laku motor, maklumat umum
dan perbendaharaan kata.

• Dua ujian kecerdasan individu yang


popular ialah Skala Kecerdasan
Stanford-Binet dan Skala Wechler.
UJIAN PENCAPAIAN INDIVIDU
• Bertumpu kepada penilaian
perkembangan kemahiran kanak-
kanak dalam bidang akademik.
• Dua ujian pencapaian individu yang
popular ialah Ujian Pencapaian
Individu Peabody (PIAT) dan Ujian
Beza Antara Luas (WRAT).
• PIAT menilai pencapaian dalam
bidang matematik, pengenalan
bacaan, kefahaman bacaan, ejaan
dan maklumat umum.
• WRAT menilai pencapaian dalam
bidang bacaan, aritmatik dan ejaan.
KAEDAH PENGELOMPOKAN

PRO GRAM PEN DIDIKAN

KAEDAH PECUTAN KAEDAH PENGKAYAAN


KAEDAH PENGKAYAAN
• Merujuk kepada penyediaan
pengalaman belajar yang
berbeza oleh guru dalam kelas.

• Boleh meningkatkan kecekapan


kefahaman pelajar pintar
cerdas.

• Penekanan bukan sahaja diberi


kepada penguasaan konsep dan
pemahaman tetapi juga kepada
KAEDAH
PENGELOMPOKAN
• Istilah pengkelompokan merujuk
kepada penempatan pelajar-pelajar
yang mempunyai kebolehan yang
hampir sama dalam suatu kelas yang
khusus.
• Namun, program ini tidak dapat
mempertingkatkan mutu pencapaian
murid secara automatik.
• Pengkelompokan mesti disusuli
dengan pelajaran yang berkualiti
KAEDAH PECUTAN
• Kaedah pecutan juga boleh dikenali
sebagai ‘Acceleration’ atau
memendekkan masa belajar.
• perubahan dalam sukatan pelajaran
membolehkan pelajar pintar cerdas
ini menyiapkan program pendidikan
biasa dalam masa yang singkat.
• Namun, kaedah ini memerlukan
pendidikan lanjutan yang baik agar
kanak-kanak pintar ini dapat mengisi
masa dengan produktif.
KESIMPULAN
• Kanak-kanak pintar cerdas ini adalah
kanak-kanak biasa yang dikurniakan
sedikit kelebihan oleh Allah s.w.t
berbanding kanak-kanak yang lain.
• Jika kita telusuri hikmah disebalik
kejadian ini, dapatlah kita
merumuskan bahawa sesetengah
perkara yang tidak dapat
diselesaikan oleh kita mungkin dapat
diselesaikan golongan cendekiawan
ini.