Anda di halaman 1dari 48

OLEH SAZALI SAMPAM NORDIN JALI FAZLYSHAH MOHD KAMAL RBT 3 PPG JUN 2011

Jenayah

yang biasanya berlaku adalah seperti penipuan mesin ATM, memalsukan mesin ATM, dan sistem perbankan kewangan. Berbeza dengan jenayah siber iaitu skim cepat kaya, pornografi, judi siber dan sebagainya.

Seksyen 3 , Akta Jenayah Komputer 1997,


a) b)

c)

Mengubah atau memadamkan atur cara atau data. Menyalin atau mengalihkannya ke mana-mana bahan antara storan selain tempat ia disimpan atau ke tempat lain dalam bahantara storan di mana ia disimpan. Menggunakannya atau menyebabkan ia dioutput daripada komputer di mana ia disimpan sama da dengan mengakibatkan ia dipaparkan atau mengikut apa-apa cara ain.

Bagi kesalahan yang disabitkan di bawah pertuduhan seksyen ini, hukumannya adala boleh didenda tidak melebihi RM50000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.

Menurut SEKSYEN 4, AKTA JENAYAH KOMPUTER 1997:


(a)

Seseorang adalah melakukan satu kesalahan di bawah seksyen ini jika dia melakukan satu kesalahan yang disebut dalam seksyen 3 Akta Jenayah Komputer 1997 dengan niat:

melakukan suatu kesalahan yang melibatkan fraud atau kecurangan atau yang menyebabkan kecederaan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Kanun Keseksaan; atau untuk memudahkan berlakunya suatu kesalahan itu sama ada olehnya sendiri atau orang lain.

Dalam mensabitkan kesalahan di bawah seksyen 4 ini, seksyen 3 hendaklah dibuktikan terlebih dahulu. kesalahan yang dinyatakan ini termasuklah kesalahan fraud dan kecurangan atau yang menyebabkan kecederaan seperti yang ditakrifkan dalam Kanun Keseksaan.
Bagi kesalahan di bawah seksyen ini, dendanya tidak melebihi Rm 150000 atau penjara tidak lebih daripada 10 tahun atau kedua-duanya sekali.

SEKSYEN 5 akan terpakai.


(a)

Seseorang adalah melakukan suatu kesalahan jika dia melakukan apa-apa perbuatan yang dia tahu akan menyebabkan pengubahsuaian tanpa kuasa atau kandungan mana-mana komputer. Bagi maksud sekyen ini, adalah tidak material bahawa perbuatan berkenaan tidak ditujukan kepada:

(b)

(i) (ii) (iii) (c)

Mana-mana atur cara atau data yang tertentu. Apa-apa bentuk atur cara atau data. Suatu atur cara atau data yang disimpan dalam mana-mana komputer yang tertentu. Bagi maksud seksyen ini, adalah tidak material sama ada suatu pengubahsuaian tanpa kuasa berlaku, atau yang dikehendaki berlaku, kekal atau hanya sementara.

Bagi kesalahan ini, penalti yang dIkenakan ialah denda tidak melebihi RM 10000 atau penjara tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan dengan niat untuk menyebabkan kecederaan sebagaimana takrifan Kanun Keseksaan, denda tidak melebihi RM 150000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali.

Akta ini bukan bertujuan membayar pampasan kepada mana-mana pihak yang terkilan dengan tindakan manamana syarikat yang menggunakan data peribadi mereka tanpa kebenaran. Pihak-pihak yang terkilan boleh ambil tindakan sivil terhadap mereka yang salah menggunakan data peribadi jika ia dikategori sebagai transaksi komersil

HUKUMAN
Menurut rang undang-undang itu seseorang pengguna data yang melanggar peruntukan Seksyen 5(1) telah melakukan satu kesalahan dan berdepan hukuman maksimum penjara dua tahun, denda RM200,000 atau kedua-dua sekali.

EGAA adalah suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pengiktirafan undang-undang mesej elektronik dalam urusan antara Kerajaan dengan orang awam, penggunaan mesej elektronik untuk memenuhi kehendak undangundang dan untuk membolehkan dan memudahkan urusan melalui penggunaan cara elektronik dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya.

EGAA telah berkuatkuasa pada 1 Januari 2008

EGAA diwujudkan bagi membolehkan Kementerian/Agensi Kerajaan melaksanakan sesuatu aktiviti di dalam sesuatu Akta secara elektronik.

Pemakaian EGAA
EGAA hanya terpakai bagi Undang-undang Persekutuan yang ditetapkan mengikut seksyen 6 di dalam EGAA tersebut.

Jabatan melaksanakan EGAA perlu mengenal pasti aktiviti-akitiviti yang hendak dilaksanakan secara elektronik dan mendapat nasihat daripada Penasihat Udang-Undang Kementerian/Agensi dan MAMPU. Jabatan hendaklah menyediakan aplikasi secara elektronik dan memastikan keberkesanan aplikasi tersebut seperti yang ditetapkan di dalam Arahan

Jabatan/Agensi boleh mendapat nasihat daripada MAMPU (Jabatan Perdana Menteri), Jabatan Peguam Negara dan Penasihat Undang-Undang Kementerian.

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan belum ada satu akta khusus bagi melindungi kepentingan hak-hak pengguna yang menjalankan urusan perniagaan melalui e-dagang.

Akta Perlindungan Pengguna (APP) 1999 akan dipinda untuk memberi perlindungan kepada pengguna yang menjalankan urusan secara elektronik, kata: Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.

Bidang penerbangan : Air Asia,Malaysia Airline Penerbitan akhbar atas talian: Utusan Malaysia,Berita Harian,Sinar Harian Bidang Peruncitan: pasaraya maya e-mall Pelancongan:Promosi perhotelan,inap desa Pendidikan:Score A

Pencerobohan dalam transaksi Kegagalan mempertimbangkan keadaan pesaing Kegagalan memahami kehendak pengguna Kontrak atas talian yang diragui battle of the form

Kesukaran bagi pelanggan yang tiada ilmu dalam teknologi maklumat Kelembapan internet (heavy internet traffic) Kemampuan sesebuah syarikat dari segi sumber dan usaha

Dato Seri Tony Fernandes (CEO Air Asia dan Tune Company) Christopher Chan (CEO The Media Shoppe Bhd) Irfan Khairi (Pengasas Idea Bubble)

UNDANG UNDANG PERNIAGAAN


JENIS DAN SUMBER UNDANG UNDANG UNDANG UNDANG KONTRAK UNDANG UNDANG JUALAN BARANG UNDANG UNDANG SEWA BELI UNDANG UNDANG ALAM SEKITAR UNDANG UNDANG HAK CIPTA

Maksud -Satu set peraturan sah yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa ke atas rakyat Matlamat 1 Menegakkan keadilan 2 mempertahankan hak asasi manusia 3 Mengatur sistem pemerintahan negara 4 Mengatur sistem sosial masyarakat 5 Mewujudkan keamanan dan keharmonian

UNDANG UNDANG AWAM ( PUBLIC LAW ) 1 Undang-undang perlembagaan 2 Undang undang pentadbiran 3 Undang undang jenayah UNDANG UNDANG PERSENDIRIAN 1 Undang undang kontrak 2 Tort 3 Amanah 4 Tanah 5 Syarikat 6 Keluarga 7 Perkongsian

Perlembagaan Persekutuan Perlembagaan Negeri Undang-undang Persekutuan Undang-undang Negeri Undang-undang subsuidiari Persekutuan dan Negeri Keputusan Kehakiman dari mahkamah Undang undang Islam ( orang Islam sahaja )

5 4 3 2 1

MAHKAMAH PERSEKUTUAN
MAHKAMAH RAYUAN

MAHKAMAH TINGGI MAHKAMAH SESYEN


MAHKAMAH MAJISTRET

1. Seksyen 2(h) Akta Kontrak 1950 kontrak sebagai satu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. 2. Seksyen 2(g) sesuatu perjanjian yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang adalah batal. 3. Seksyen 10 (1)-Semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak,untuk sesuatu balasan yang sah dan dengan sesuatu tujuan yang sah dan tidak ditetapkan dengan nyata dibawah peruntukan akta ini bahawa ianya batal.

PERJANJIAN (TAWARAN DAN PENERIMAAN ) BALASAN NIAT KEUPAYAAN KETENTUAN KERELAAN BEBAS TUJUAN YANG SAH

Ia bermula apabila satu pihak memberi cadangan dan satu pihak lagi menerima cadangan itu. Elemen cadangan dan penerimaan adalah penting untuk mewujudkan persetujuan yang akan membentuk satu perjanjian diantara kedua-dua pihak. satu pihak sebagai pembuat tawaran atau pembuat janji dan satu pihak lagi sebagai penerima tawaran atau penerima janji

Seksyen 2 (a) menerangkan bahawa tawaran terbentuk apabila seseorang menyatakan kepada seseorang yang lain akan kesediaanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan harapan untuk mendapat persetujuan pihak yang satu lagi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pula. Sesuatu tawaran mestilah dikomunikasikan secara lisan, bertulis, atau perlakuan

Seksyen 7 (a) Suatu peneriman mesti dibuat ketika tawaran masih dibuka. Penerimaan itu mestilah secara mutlak dan menyeluruh Seksyen 2 b memperuntukan bahawa peneriman berlaku apabila penerima tawaran menyatakan persetujuannya samada secara lisan, bertulis atau melalui perlakuan Penerimaan juga hendaklah dibuat dalam jangka waktu yang munasabah. Ini bermaksud satu tawaran tidak akan terbuka untuk selamalamanya

Balasan adalah harga, nilai atau perbuatan yang diberikan oleh satu pihak untuk membalas janji atau perbuatan pihak yang lain. Seksyen 2 (d) Akta Kontrak 1950

Niat merupakan satu yang ada pada hati berbeza dengan perlakuan atau perbuatan

Seksyen 11 Akta Kontrak menyatakan bahawa seseorang yang lawak membuat kontrak mestilah dewasa, berakal sempurna dan tidak hilang kelayakan berkontrak

KETENTUAN
Kontrak mestilah mempunyai syarat dan terma yang jelas dan tidak samar-samar atau tidak tentu maknanya. kontrak mempunyai terma dan syarat yang jelas, nyata, terang dan tertentu kepada siapa ia di tujukan.

Pihak yang memasuki kontrek mestilah tidak dipaksa untuk melakukannya.

TUJUAN YANG SAH


Kontrak yang sah juga perlu ada tujuan atau objek yang sah serta tidak menyalahi undang-undang untuk boleh dikuatkuasakan

Sesuatu kewajipan di bawah kontrak dianggap dilepaskan apabila pihak-pihak berkenaan dianggap tidak lagi dikehendaki melaksanakan kewajipan tersebut Persetujuan semua pihak yang berkontrak Pelaksanaan syarat-syarat kontrak Kemungkiran kontrak Dengan kekecewaan kontrak

GANTI RUGI
i. Ganti Rugi Substantial- Ia akan meletakan pihak yang menanggung kerugian pada tempat yang sepatutnya ia berada sekiranya tidak berlaku kemungkiran tersebut. ii. Ganti rugi norminal- Diberikan sebagai sagu hati apabila plantif telah membuktikan berlakunya kemungkirqan kontrak tetapi tidak berlaku sebarang kerugian iii. Ganti rugi dendaan Apabila jumlah pampasan yang diberikan adalah jauh lebih besar daripadda nilai yang ditanggung oleh plantif. Ganti rugi ini seperti kes kemungkiran janji untuk mengahwini seseorang.

PELAKSANAAN SPESIFIK Pelaksanaan spesifik meripakan dekri mahkamah mengarahkan supaya pihak dalam kontrak melaksanakan secara spesifik termaterma kontrak INJUNKSI Remedi dalam bentuk arahan mahkamah yang ditujukan kepada orang tertentu untuk menghalangnya daripada melakukan sesuatu atau menyuruh melakukan sesuatu. Injunksi dalam bentuk menyuruh dinamakan injunksi mandatori dan injunksi menghalang sesuatu dinamakan injunksi prohibitori.

QUANTUM MERIT

Merupakan tuntutan ganti rugi untuk satu jumlah yang munasabah bagi bayaran atas perkhidmatan atau pekerjaan yang dilakukan tetapi nilainya tidak ditentukan seperti pampasan berbentuk bayaran yang boleh dituntut oleh pihak yang dimungkiri di dalam kontrak terhadap apa yang telah dilakukannya sebelum kontrak itu dimungkiri. Dalam kebanyakan kes pihak yang memungkiri selalunya telah mendapat faedah daripada pihak yang memungkirinya itu.

AKTA JUALAN BARANG 1957 Takrif barang:

Barang ertinya setiap jenis harta alih termasuk stok dan saham.

JENIS-JENIS BARANG

Menurut seksyen 6 Akta Jualan Barang, sesuatu barang yang menjadi hal perkara kontrak boleh merupakan barang sedia ada atau barang masa hadapan.

1. Syarat tersirat mengenai hak milik 2. Syarat tersirat mengenai jualan mengikut diskripsi 3. Syarat tersirat mengenai mutu atau sesuai bagi maksud 4. Syarat tersirat jualan melalui sampel (Seksyen 17)

Sewa beli bermaksud memberi sewaan kepada pengguna serta memberi opsyen kepadanya untuk membeli barang yang disewa itu pada akhir tempoh sewaan setelah semua bayaran ansuran dijelaskan.

Dalam Akta Sewa Beli 1967 barang yang dikategorikan dibawah Jadual Satu iaitu semua jenis barang pengguna dan kenderaan-kenderaan bermotor sahaja yang akan dikuatkuasakan

penyewa berhak mendapat dan menikmati milikan barang dengan aman barang adalah bebas daripada apa-apa gadaian atau bebanan bagi pihak ke tiga pada masa harta itu patut dilepaskan pemilik mempunyai hak untuk menjual barang kepada penyewa pada masa harta itu patut dilepaskan

Mendapat maklumat lanjut dan dokumen mengenai jumlah pembayaran yang telah dibuat, jumlah bayaran tertangguh, dan jumlah yang diperoleh daripada faedah atau hutang yang tertangguh Hak untuk menyerah hak dan kepentingan penyewa kepada pihak lain dengan kebnaran pemilik Hak untuk memindahkan barang ke tempat lain dengan izin mahkamah

Berlaku dua ingkar berterusan atau Satu ingkar bayaran akhir dan Tempoh notis di dalam Jadual 4 berakhir

Selepas 21 hari maklumkan kepada peminjam atas penarikan barang Tidak boleh jual tanpa kebenaran penyewa

Boleh dapatkan barang dalam tempoh 21 hari dengam menjelaskan bayaran hutang tertunggak Minta pemilik jual barang kepada pembeli lain dengan harga tunai. Boleh dapatkan lebihan bayaran jika masih ada selepas tolak harga jualan dengan baki hutang