Anda di halaman 1dari 19

KEMAHIRAN MEMBACA

Proses pengajaran dan


pembelajaran

 Pelbagaikan aktiviti menarik.


- individu - berpasangan
- kumpulan
 Objektif

 Penilaian formatif

 Langkah-langkah P&P
Cadangan P&P Bersistematik
Suku kata Suku
Huruf vokal kata
dan terbuka
tertutup
konsonan
Suku kata Digraf ng,
e pepet dan tertutup ny, gh, kh,
e taling ng sy dan kh

difton Vokal Imbuhan


g bergandin awalan dan
g akhiran
Membaca
ayat pendek
Membaca ayat
dalam
perenggan
Mengenal , membunyi huruf vokal
dan konsonan

• Langkah-langkah P&P • Aktiviti


3. Menyebut huruf (kecil/ - Menyanyikan lagu
besar) mengikut turutan
dan tanpa turutan ABC…..( individu,
berpasangan dan kumpulan)
berulang kali.
- Menggunakan kad
5. Mengenal dan huruf.
membunyikan huruf vokal
awal. - Menggesan huruf-
huruf yang
ditutup
Membunyikan dan membaca suku kata
terbuka

• Langkah-langkah P&P
• Aktiviti
• Membunyikan suku
kata terbuka kv (a,i,
u, e, o ). • Menyanyikan lagu vokal

• Membaca perkataan • Menggunakan kad


berdasarkan gambar. perkataan dan kad
ayat.
• Membaca ayat udah
tanpa mengeja . • Latih tubi
membunyikan suku
kata.
Membaca perkataan yang mengandungi suku
kata tertutup ( KVK)

• Langkah-langkah P&P • Aktiviti


• Membentuk dan
menyebut suku kata kvk • Menyanyikan lagu
dengan carta kv dan kvk.
huruf konsonan.
• Menggunakan carta
• Mengeja dan menyebut
suku kata tertutup kvk. kv dan huruf
konsonan
• Membaca perkataan.
• Kad bacaan.
Membaca perkataan yang mengandungi
e pepet dan e taling
• Langkah-langkah P&P
• Aktiviti
• Membezakan bunyi e pepet
dan e taling dengan membaca • Menyanyikan lagu e pepet dan
perkataan. e taling .

• Mengeja dan membaca • Menggunakan kad perkataan


perkataan yang bermula dan kad ayat.
dengan huruf e yang
disenaraikan.
• Latih tubi membunyikan suku
kata.
• Mencantumkan suku kata
untuk membentuk perkataan
Membaca perkataan konsonan ng

• Aktiviti
• Langkah-langkah P&P
• Menyanyikan lagu
• Mengeja , menyebut konsonan ng .
dan membaca
perkataan konsonan ng
dengan betul • Menggunakan kad
perkataan dan kad
ayat.
• Menyebut perkataan
konsonan ng
berdasarkan gambar • Latih tubi
tanpa mengeja. membunyikan suku
kata.