Anda di halaman 1dari 18

TEORI DAN KRITIKAN SASTERA

DEFINISI TEORI KESUSASTERAAN


Kerlinger, teori ialah suatu himpunan konsep, de

finisi dan saranan yang berkaitan antara satu sama lain. Sohaimi Abdul Aziz - satu set dakwaan atau prinsip tentang sesuatu fenomena kesusasteraan. Teori kesusasteraan bermaksud prinsip asas yang mendasari pengetahuan dan perkembangan sesuatu fenomena (ciptaan seni) melalui penggunaan bahasa untuk mengutarakan sesuatu yang berguna kepada khalayak

Teori Klasik Kesusasteraan

Teori Peniruan
Proses peniruan terhadap benda yang benar Plato di dalam Republicnya - karya sastera sebagai

suatu peniruan.

Teori Mimesis
Tanggapan Plato disanggah oleh anak muridnya

Aristotle Bagi Aristotle, mimesis yang membawa maksud penyalinan yang lebih positif. Pengkarya bertindak mengubah atau mencipta semula kehidupan. Pemikiran Aristotle berhubung mimesis ini termuat dalam karyanya yang berjudul Poetic.

Teori Moral
Karya sastera ditanggap sebagai alat yang

meninggalkan kesan pengajaran dan pendidikan. Moral dalam karya-karya kesusasteraan ada kaitan dengan ideologi, keagamaan. Umpamanya ideologi Marx tentang kelas. Unsur humanisme, ideologi dan agama menjadi premis penting kritikan moral.

TEORI MODEN KESUSASTERAAN


Teori yang muncul di dalam era pembaharuan atau

selepasnya sehingga tahun akhir abad ke-20. Rene Descartes (1596-1650), dianggap sebagai pelopor pemikiran moden dengan dua ciri asas yang mendominasi modenisme iaitu rasionalisme dan empirisisme. Wujud pengaruh mempengaruhi antara sebuah karya dengan karya yang lain Menghasilkan teori kepengaruhan.

A. Teori Kepengaruhan
Pendekatan Intertektualiti Bakhtin diteruskan olehTodorov Diteruskan oleh Julia Kristeva di dalam kajian doktor falsafahnya pada tahun 1974 Di dalam sesebuah teks terdapat beberapa buah teks lain. Setiap teks terbina hasil daripada kutipan, peresapan dan transformasi teks lain Melibatkan unsur dalaman dan luaran teks

B. Teori Resepsi
Pelopor teori - Leo Lowenthal meneliti karya-karya Rostoyerski

tahun 1880 hingga 1920. Bertujuan untuk mengetahui tahap penerimaan masyarakat terhadap karya. Difokuskan kepada dua horizon,iaitu sastera dan sosiobudaya. Prinsip teori resepsi:- Melihat fungsi dan hubungan antara karya dengan pembaca - Penemuan makna teks - Teks dan pembaca mempunyai skema Faktor-faktor Penerimaan:- Faktor intelektual - Faktor emosi - Faktor jantina - Faktor kolektif

C. Teori Kebahasaan Pendekatan Semiotik


Ferdinand de Saussure (bapa ilmu bahasa moden dari

Eropah) Charles Sanders Peirce (ahli falsafah dari Amerika Syarikat). Bahasa merupakan sebuah sistem tanda yang mewakili sesuatu yang lain (disebut makna). Bahasa yang(tersurat) dan (tersirat). Ikon Topologis Deskripsi -Contohnya: pisau cukur untuk pengikis harta Ikon Diagramatik,Relasional, atau struktural- Contohnya: gotong-royong melambangkan perpaduan sebagai world view bangsa Melayu. Ikon Metaforis Penggunaan metafora - Contohnya: ungkapan kehidupan itu lautan yang bererti pancaroba.

D. Feminisme
Aristotle -mendakwa bahawa lelaki mempunyai darjat

semula jadi yang tinggi, sementara wanita mempunyai darjat yang rendah. Satu pihak (lelaki) memerintah, sementara satu pihak lagi (wanita) diperintah Thomas Aquinas dan St. Augustine mengisytiharkan bahawa wanita sememangnya sebagai manusia yang tidak sempurna. Mary Wollstonecraft -buku Vindication of the rights of women pada tahun 1792, menjelaskan tentang perlunya suara wanita di dalam khalayak. Wollstonecraft menolak tanggapan bahawa wanita lebih rendah darjatnya daripada lelaki. Tokoh feminisme klasik yang lain ialah Mary Ellman, Dorathy Richardson, Virginia Woolf

Teori Struktur
Teori struktur melahirkan pendekatan formalistik. Pendekatan ini meneliti sesebuah karya sastera

berdasarkan unsur intrinsiknya atau elemen dalamannya Mengkaji tema, persoalan, watak, latar dll

F. Teori Sosiologi Sastera


Sosiologi sastera menghubungkan sastera dengan

sosiobudaya Umar Junus - sastera ialah reaksi masyarakat dan dipengaruhi oleh unsur sejarah Senja di Jakarta oleh Mochtar Lubis Teori Marxisme dapat dirumuskan seperti yang berikut: (i) Sastera ialah reaksi sosial. (ii) Keadaan sesuatu masyarakat ditanda dengan pertentangan kelas. Oleh demikian, seseorang penulis akan berusaha mengemukakan suara kelasnya. (iii) Kesan pertentangan kelas. Tahun-tahun 1960-an dan 1970-an - tumbuhnya kesedaran dua kelas lain, iaitu wanita dan remaja, yang menimbulkan gerakan pembebasan wanita dan hippies.

PENDEKATAN KRITIKAN SASTERA


Pendekatan Formalistik Pendekatan Struktural

Prinsip dan Kaedah Pendekatan Moral /Agama


Pendekatan Sosiologi

Pendekatan Formalistikas
Bermula pada tahun 1915 dan berkembang pesat

pada tahun 1930-an. Pelopornya ialah Jacobson, Suklovsky, Eichenbaum, dan Tynjanor. Karya sastera dikaji berdasarkan aspek yang membinanya. Sastera tiada kaitan dengan hal-hal lain.

Pendekatan Struktural
Karya sastera dibina daripada unsur yang tidak boleh

berdiri sendiri tetapi saling berkaitan antara satu sama lain di dalam satu kesatuan yang kukuh. Teeuw berpendapat bahawa teks merupakan kesatuan yang bulat yang mempunyai koherensi batiniah. Stanton berpendapat bahawa unsur yang membentuk cerita ialah tema dan fakta cerita. Fakta cerita meliputi plot, setting, watak serta alat penceritaan sudut pandangan, simbol, ironi, gaya dan nada

Prinsip dan Kaedah Pendekatan Moral /Agama


Prinsip:-

- Karya kesusasteraan harus disanjung dan dimuliakan. - Pendekatan moral lebih mementingkan isi daripada bentuk. - Menganalisis karya kreatif dari sudut didaktik. -Pendekatan moral ada empat dasar:Sebagai sumbangan bagi meninggikan tamadun manusia. Karya kreatif menjadi alat untuk membangunkan aspek-aspek kemasyarakatan. Karya kreatif mencemerlangkan pensejarahan sesuatu bangsa, Karya kreatif memajukan moral atau akhlak secara universal.

Pendekatan Sosiologi
De Bonald menyatakan bahawa kesusasteraan adalah ekspresi

masyarakat. Wellek beranggapan bahawa kesusasteraan memperlihatkan world view dan realiti sosial sesuatu masyarakat. W.S. Hudson menjelaskan bahawa sastera tidak dapat dipisahkan daripada masyarakat kerana sastera tidak akan menjadi agung sekiranya tidak menjelajah alam masyarakat serta alam kehidupan manusia sedalam-dalamnya. Meninjau diri seseorang pengarang memang merupakan kaedah yang amat membantu pendekatan ini kerana terhasilnya sesebuah karya kesusasteraan adalah kerana penulisnya. Personaliti dan kehidupan penulis menjadi kaedah tertua di dalam pengkajian kesusasteraan.

Anda mungkin juga menyukai