Anda di halaman 1dari 30

SMK.

HUTAN MELINTANG 36400 HUTAN MELIINTANG KAJIAN TINDAKAN

SMK. HUTAN MELINTANG, 36400 HUTAN MELINTANG PERAK

Meningkatkan penguasaan objektif P &P Pelajar Kelas


4P1 Mata Pelajaran Sains Pertanian melalui kaedah :
” Aku menulis bukan kerana nama”
SMK. HUTAN MELINTANG 36400 HUTAN MELINTANG
KAJIAN TINDAKAN

“Aku menulis bukan kerana


nama”

Refleksi Pengajaran dan


Pembelajaran Lalu
Fokus Kajian
Objektif Kajian
Laporan bertulis tentang prestasi SPM dari LPM

Terdapat calon yang tidak dapat menulis jawapan dengan baik,


malahan ada yang langsung tidak menjawab sebarang soalan.

Terdapat calon yang tidak menulis jalan kerja yang lengkap,


jalan penghitungan tidak ditunjukkan dengan jelas.

Refleksi Pengajaran Lalu


Terdapat calon yang tidak memahami kehendak soalan.

Tulisan calon yang sukar dibaca di samping ejaan dan ayat yang yang salah.

Calon tidak dapat menggunakan rangsangan soalan semasa menulis jawapan.

Penyampaian jawapan
Penyampaian jawapan bertulis
bertulis amat
amat lemah,
lemah tiada susunan
atau struktur persembahan yang sesuai.
Refleksi Pengajaran Lalu

mencukupi
Penguasaan Bahasa Melayu yang lemah kerana latihan bertulis yang tidak mencukupi.

Soalan yang terdapat dipasaran tidak menepati konstruk Lembaga Peperiksaan

Penilaian lisan tidak mencakupi keseluruhan Huraian Sukatan Pelajaran

Soalan lisan guru yang sukar difahami oleh pelajar

Refleksi secara
Refleksi secara lisan
lisan oleh
oleh guru
guru tidak
tidak melibatkan
melibatkan keseluruhan
keseluruhan pelajar
pelajar

pelajar hiperaktif
Nasihat pentadbir agar pelajar hiperaktif dijinakkan
dijinakkan dengan
dengan tugasan
tugasan bertulis
bertulis

Arahan dari
Arahan dari pentadbir
pentadbir agar
agar memperbanyakkan
memperbanyakkan bahan
bahan edaran
edaran kepada kepada pelajar
sebagai kerja bertulis, tetapi tidak ekonomik untuk difotostat dan riso kerana
bilangan pelajar yang sedikit

Kepelbagaiaan kaedah P & P


Manual Latihan Sains Pertanian
yang mempunyai kelebihan

Disediakan secara komprehensif


merangkumi SEMUA objektif
pembelajaran

Kata tugas soalan dibina mengikut item


“Aku menulis konstruk
bukan keranaLembaga Peperiksaan
Malaysia.
nama”
Disediakan oleh guru-guru
berpengalaman sebagai panel pembina
item SPM, pemeriksa kertas SPM dan
pembina Huraian Sukatan Pelajaran.
Boleh digunakan sebagai refleksi
semasa P & P

Format soalan berbentuk kontruk LPM


SMK. HUTAN MELINTANG 36400 HUTAN MELINTANG KAJIAN TINDAKAN

“menulis”

OBJEKTIF AM
Selepas kajian ini selesai dijalankan, pelajar-pelajar
diharapkan dapat meningkatkan penguasaan objektif P & P
dalam mata pelajaran Sains Pertanian dengan Manual Latihan

Proses P & P juga berjalan lancar dengan kawalan kelas yang


lebih baik..
SMK. HUTAN MELINTANG 36400 HUTAN MELINTANG
KAJIAN TINDAKAN

FOKUS KAJIAN DAN


OBJEKTIF KHUSUS
KAJIAN “Aku menulis bukan kerana
OBJEKTIF KHUSUS nama”
FOKUS
Meningkatkan kemahiran
pelajar dalam menentukan Masalah pelajar untuk
isi-isi penting mengusai objektif P & P.

Pelajar sentiasa disibukkan Masalah kawalan kelas


dengan kerja menulis. Kesukaran guru untuk
Menarik minat pelajar menyediakan bahan

Meningkatkan tumpuan Memudahkan guru ganti


Mendedahkan pelajar kepada Lembaran kerja berbentuk
format item SPM helaian sukar diuruskan
Pelajar dapat Latihan yang tidak sistematik
menyempurnakan latihan.
Kesukaran pelajar untuk
Menjadi senarai semak menyalin soalan
Guru-guru akan lebih
memahami konstruk
Kajian Tindakan

“ menulis”
Manual
Latihan
“Aku menulis bukan kerana nama”

Kesannya

Proses P & P lebih Hasil P & P lebih baik


terancang

Pengajaran lebih Proses penilaian


bermakna lebih sistematik
CONTOH
SOALAN

“Aku menulis bukan kerana


nama”
Kumin tanah Peratus
Pelajar hanya perlu membuat lakaran
Tanah liat 25
Pada Carta Segitiga Tanah Kelodak 40

Peratus kumin tanah Pasir 35

1.Jadual di atas menunjukkan hasil eksperimen menentukan


Pasir = 35 % jenis tekstur tanah cara mendakan. Kaji jadual tersebut dan
jawab soalan berikut.
Liat = 25 %
Kelodak = 40 % (a) Lakarkan garisan-garisan pada carta segi tiga tekstur tanah
di bawah untuk menentukan tekstur tanah itu.

TANAH LOAM
Rajah di bawah menunjukkan satu proses
yang berlaku pada tumbuhan

Cahaya
Karbon dioksida + Air Gula + Oksigen
Klorofil

(i) Namakan proses tersebut.


FOTOSINTESIS
………………………………………..

(ii ) Nyatakan sumber utama tenaga yang


diperlukan dalam proses itu.

……………………………………………
8. Aneka pilihan

(a)Tandakan () pada satu kotak yang betul


bagi setiap soalan berikut
(a) Berikut adalah kaedah kawalan perosak secara fizikal
kecuali

Membalut buah buahan dengan plastik

 Mengemburkan tanah di kawasan penanaman

Membina pagar di sekeliling kawasan penanaman

Mengutip dan membunuh perosak dengan tangan


Menanda betul / salah & benar / palsu
Pernyataan berikut berkaitan dengan sifat tanah.
Tanda (  ) pada pernyataan yang betul dan ( x ) pada
pernyataan yang salah.

(a) Tekstur tanah ialah sifat halus atau kasarnya sesuatu tanah

(b) Tanah loam berpasir ialah satu contoh tanah tanpa struktur
x
(i) Warna tanah menggambarkan tahap kesuburan sesuatu
tanah

(d) Tahap keasidan tanah meningkat dengan peningkatan ion
hidroksida (OH-)
[ 4 markah ]
x
18. Membuat urutan
(a) Lengkapkan Rajah di bawah untuk menunjukkan
urutan prinsip pengurusan ladang
Perancangan

(i)………………………..

Pengawalan
(ii)………………………
a. Nyatakan dua sebab pengawalan penting dalam
pengurusan ladang.
(i)……………………………………………………
(ii)……………………………………………………

[ 4 markah ]
1. Lengkapkan Jadual di bawah bagi menunjukkan peranan dan gejala
kekurangan unsur nitrogen, fosforus dan kalim pada tumbuhan

Unsur Peranan Gejala kekurangan

Nitrogen (a)…………………………… (b)………………………………………………


……………………………… …………………………………………………
……………………………… …………………………………………

Fosforus Mempercepat pengeluaran (c)………………………………………………


akar, bunga dan buah …………………………………………………
…………………………………………

Kalium (d)…………………………… Nekrosis pada daun tua,


……………………………… Tepi daun kelihatan seperti terbakar.
………………………………
1. Padanan
A, B, C dan D ialah faktor yang mempengaruhi taburan tanaman
dan ternakan di Malaysia.
B Ekonomi
A Iklim

C Perkembangan sejarah D Dasar kerajaan


Padankan faktor di atas dengan menulis A, B, C atau D ke
dalam petak yang disediakan

A Penanaman kobis di kawasan tanah tinggi

C Penghijrahan kaum india membawa masuk lembu LID

B/D Pembinaan infrastruktur seperti sistem pengairan dan


saliran

D/B Pembukaan tanah rancangan FELDA telah mewujudkan


kawasan pertanian
[ 4 markah ]
KAEDAH PERLAKSANAAN
Kaedah 1:
Pengkaji telah meminta pelajar membaca secara “speed reading”
Buku Nota Mastery Guided Learning Sains Pertanian.
Bab 1 iaitu tentang topik Pertanian di Malaysia.

Sedikit penerangan oleh guru, kemudian pelajar diminta menulis jawapan


soalan pada Manual Latihan Sains Pertanian.
Sewaktu aktiviti menulis guru bergerak disekeliling kelas
untuk membantu menyelesaikan aktiviti menulis tersebut.
Kaedah 2:

Dengan bantuan slide power point Cd Sains Pertanian


guru menerangkan tentang isi kandungan yang diajar oleh guru.
Selepas membuat kesimpulan,
pelajar diminta
menulis jawapan pada
Manual Latihan Sains Pertanian
Takrif

FOSFORUS

NITROGEN KALIUM

BAJA SEBATIAN
1:1:1

Baja yang mengandungi lebih dari satu jenis nutrien dan


bercampur secara kimia.
Takrif

TSP
UREA

BAJA MOP
CAMPURAN

Mengandungi lebih dari satu jenis nutrien dan


bercampur secara fizikal
Kaedah 3:
Semasa memberi penerangan, pelajar diminta membuat catatan ringkas
terhadap topik tersebut di dalam buku nota.
Catatan pelajar adalah hasrat yang terkandung dalam objektif P&P,
sama seperti latihan bertulis yang perlu disiapkan
oleh pelajar dalam manual latihan.
Sebelum berakhir proses P & P pengkaji memberikan
beberapa soalan latihan dari Manual Latihan Sains Pertanian
untuk dijadikan tugasan bertulis kepada pelajar
Kaedah 4:

Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan kecil.


Pelajar diminta menulis Manual Latihan Sains Pertanian
dan menyiapkan tugasan secara berkumpulan dengan
membuat rujukan buku teks dan Buku Mastery Guided Sains Pertanian.
Sambil guru bertindak sebagai faslitator bergerak dari
satu kumpulan ke kumpulan yang lain.
Kaedah 5:

Kaedah Koperatif Learning TGT. Pelajar dibahagikan


kepada beberapa kumpulan kecil.
Setiap kumpulan diminta mengahantar wakil
bagi kumpulan baru yang diberi penerangan secara mendalam
jawapan salah satu soalan dari Manual Latihan.
Setiap angota kumpulan baru diberi soalan yang berlainan
dari Manual Latihan Sains Pertanian.
Kemudian pelajar diminta balik semula kepada kumpulan masing- masing
untuk memberi penerangan dan bertukar-tukar mengenai jawapan
dari soalan yang berlainan bersama rakan mereka dan
perlu tulis pada Manual Latihan Sains Pertanian.
Kaedah 6:
Setelah membuat rujukan pelajar diminta membuat
pembentangan secara berkumpulan
bagi jawapan salah satu soalan dari Manual Latihan.
Guru membantu membuat penambahbaikan bagi jawan berkenaan.
Selepas selesai semua kumpulan membuat pembentangan,
seluruh kelas diminta menulis jawapan pada
Manual latihan Sains Pertanian.
Kaedah 7:
Kaedah kooperatif learning ”Killing Keliling”.
Pelajar secara berkumpulan diminta menulis jawapan
di atas kertas mahjung.
Setiap pelajar dibekalkan dengan pen marker
yang berlainan warna.
Kemudian dilekatkan didinding untuk
diperbetulkan oleh kumpulan lain secara bergilir-gilir.
Setiap kumpulan akan cuba
mencari kelemahan jawapan kumpulan lain
dan membuat pembetulan dengan menggunakan
pen marker yang berlainan warna.
Kumpulan yang menulis jawapan dan kumpulan yang menulis pembetulan
dapat dikenalpasti dari warna tulisan pada pen marker.
Kemudian guru membuat rumusan bagi setiap
jawapan untuk ditulis oleh pelajar dalam
Manual Latihan Sains Pertanian.
1.Setiap kumpulan dibekalkan dgn
maker pen berlaian warna.

2. Tampal di dinding.

3. Baca dan betulkan kumpulan lain


BILANGAN PERATUS
PELAJAR

0
10
20
30
40
50

D
GRED
E
GRAF 1: KEPUTUSAN UJIAN PRA

Gagal
menyiapkan
tugasan
GRAF 2: KEPUTUSAAN UJIAN POST

60
50
BILANGAN PERATUS

40
PELAJAR

30
20

10
0
A B C D E F
GRED
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya:
Pada suatu hari, ketika Rasulullah saw
berada bersama kaum
Muslimin, datang seorang
lelaki lalu duduk
betul- betul dihadapan baginda
kemudian BERTANYA
kepada baginda:
Wahai Rasulullah! Apakah yang
dimaksudkan dengan Al-Islam,
Al-Iman,dan Al-Ihsan