Anda di halaman 1dari 9

SME6014 TEACHING OF MATHEMATICS

TAJUK : TUGASAN 4 MISKONSEPSI DALAM MATEMATIK

SEENI ABBAS ALI B ILHAN MOHAIDEEN

M20122002009

PENDAHULUAN
Dapatan kajian lepas menunjukkan amalan

pengajaran masih berpusatkan kepada guru dan terikat dengan kaedah tradisional (Abd. Razak; Abd. Rashid; Abdullah & Puteh 1996; Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan 1996; Voo 1996; Wan Mohd Rani 1999).
Dari sudut pedagogi, amalan guru masih sama

dengan dasar kurikulum lama yang menekankan kaedah hafalan (Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan 1996).

Di Malaysia, kajian tentang PPIK dalam

kalangan guru sekolah, sama ada rendah atau menengah, masih terlalu sedikit, khususnya dalam pendidikan Matematik (Tengku Zawawi et al, 2009).

DEFINISI MISKONSEPSI
Miskonsepsi adalah satu daripada masalah

yang sering dihadapi oleh murid dalam pembelajaran matematik dan sering menjadi penghalang kepada mereka untuk memahami konsep-konsep matematik yang berkaitan dengan konsep yang disalah tafsirkan oleh mereka.

MASALAH PENGAJARAN & PEMBELAJARAN ALGEBRA


Masalah pembelajaran algebra ini terjadi

disebabkan oleh penekanan kepada prosedur pengiraan dan membuat algebra menerusi manipulasi simbol.
Kesalahan dan miskonsepsi pelajar terhadap

konsep pembolehubah, ungkapan algebra, persamaan algebra dan masalah berayat.


Kelemahan pelajar dalam penguasaan konsep

dan kemahiran algebra.

Disebabkan kelemahan pelajar dalam

menguasai konsep dan pembelajaran algebra, kebanyakan pelajar lebih rela menggunakan pendekatan aritmetik untuk menyelesaikan masalah matematik kerana lebih senang, menjimatkan masa serta tidak memerlukan aras pemikiran yang tinggi.

Contoh Miskonsepsi dalam Algebra

Selesaikan (x 1)(x + 2) = 2

(x 1)(x + 2) = 2 x 1 = 2 atau x + 2 = 2 x = 3 atau x = 0


Berdasarkan contoh sepatutnya pelajar mengembangkan

kesilapan pelajar

ungkapan tersebut terlebih dahulu, (x 1)(x + 2) = 2 x2 + 2x x 2 = 2 x2 + x 2 2 = 0 x2 + x 4 = 0


semasa guru menerangkan petua (x a) (x b) = 0 maka x a = 0 atau x b = 0, guru tidak menegaskan penggunaan prinsip bahawa apabila

Faktorkan

x2 + 3x + 2 x2 + 3x + 2 (x + 2) (x + 1) x = -2, -1.
Kesilapan pelajar.

Pelajar akan membuat kesilapan seperti berikut sekiranya konsep persamaan dan ungkapan kurang jelas dalam pemikiran mereka.

Kesilapan yang biasa dilakukan oleh pelajar.


1. 5(2x-3) = 10x 3

(lupa untuk darab)

2. 7x (3x-2) = 7x 3x -2 (lupa untuk

tukar tanda)