Anda di halaman 1dari 28

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF

Definisi
Teori dan Model Komponen-Komponen Pengembangan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif

1. Tanpa mengangkat pensil cuba anda sambungkan titik-titik dengan satu garis.

. . . . . . . . .

Kreativiti
Kebolehan mencipta, menghasilkan, dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli (Kamus Dewan, 2000) Kebolehan berfikir dalam bentuk baru dan asli. Tiga aspek utama: - Fasih (Fluency) - Fleksibel (Flexibility) - Asli (Originality) (Buzan, 2005)

sambung:
Pengkaji/ penulis spt Taylor (1976), Starko (1995), Davis (1992) berpendapat pemikiran kreatif boleh dilihat melalui 3 aspek utama: - individu - produk - proses

Individu Kreatif
Davis ,1992)

(Khatena,1992;

Cekap Bekerja Berimaginasi Terbuka Objektif Sensitif Suka Mencuba Kemahiran Mensistesis Suka Meneroka Fleksibel Humor Berkeyakinan Intelektual Suka Main-Main

Produk Kreatif
Mengikut Taylor (1964) daripada Produk Kreatif bolehlah diukur peringkat Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Berfikiran Kreatif Ekspresif Berfikiran Kreatif Produktif Berfikiran Kreatif Inventif Berfikiran Kreatif Inovatif

Razik (1996) berpendapat Proses Kreatif adalah jantung kepada Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Menurut Razik berfikiran kreatif melibatkan kebolehan untuk - menghasilkan idea asli (original) - melihat hubungkaitan secara baru dan tidak diduga - mewujudkan satu orde yang unik dan lebih baik berlandaskan fakta-fakta yang nampak tiada kaitan

Proses Kreatif

TEORI & MODEL BERFIKIR SECARA KREATIF

- Berfikiran kreatif satu kebolehan yang luar biasa; - Kreativiti diwarisi dan tidak diperoleh menerusi latihan; (ahli falsafah Yunani Plato: sumber inspirasi datang dpd kuasa maha suci & menjadi manusia kreatif)

Perspektif Tradisional

Perspektif Rationalisme
- Berpandangan semua fenomena
boleh dijelaskan mengguna prinsipprinsip universal; semua aktiviti kehidupan saling lengkap melengkapi; - Kemahiran Berfikir Secara Kreatif boleh diperjelaskan secara genetik, biologikal, dan secara psikologi; (ahli psikologi Freud menekankan pengaruh fantasi & pemikiran bawah sedar kepada fikiran kreatif)

Perkembangan (Developmental)

Berpandangan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif berkembang secara berperingkat/bertahap iaitu: - mengikut pertumbuhan mental - mengikut tahap kematangan (Piaget: perkembangan intelektualpraoperasional, konkrit, formal) (Torrance: fikiran kreatif adalah puncak pekembangan tahap pertumbuhan setiap individu. Kanakkanak misalnya puncak kreativiti pd umur 4-5 tahun)

TEORI OTAK MANUSIA


OTAK KIRI
Segmental Berturutan Ekspresi logik Persepsi fokal Analitikal Bahasa Linguistik/simbol Kecerdasan verbal Intelek Pengetahuan yang boleh dikira Pengiraan matematik Pemikiran sedar Analisis logik Kaedah dan peraturan

OTAK KANAN
Holistik Serentak Ekspresi gestalt Orientasi sedar Kreatif Metaforikal Rupa bentuk Kecerdasan praktikal Penggunaan deria Pengetahuan melalui pengalaman Mengenal pasti pola Pemikiran bawah sedar Reaksi emosional intuitif

Selesa dengan perkara yang


berturutan Belajar daripada bahagian kepada keseluruhan Selesa dengan sistem bacaan fonetik Suka perkataan, simbol, ayat Membaca dahulu tentang subjek Mahu mencari maklumat / fakta perkara yang berkaitan Selesa dengan arahan terperinci Pengalaman lebih fokus dalaman Mahu struktur dan ramalan /jangkaan

Lebih selesa dengan perkara berbentuk rawak Belajar daripada keseluruhan kepada bahagian Selesa dengan sistem bacaan menyeluruh (whole language) Suka gambar, graf, carta Mahu melihat atau mengalami dahulu subjek Mahu mencari maklumat tentang perkaitan antara subjek Selesa dengan cara spontan, mengikut arah suasana pembelajaran Pengalaman lebih fokus luaran (external focus) Mahu pendekatan terbuka, novelty dan kejutan

TEORI KECERDASAN PELBAGAI (MULTIPLE INTELLEGENCES)


KECERDASAN KECERDASAN KECERDASAN KECERDASAN KECERDASAN KECERDASAN KECERDASAN KECERDASAN KECERDASAN VERBAL- LINGUISTIK MATEMATIK- LOGIK VISUAL- SPATIAL KINESTATIK MUZIK- RITMA INTRAPERSONAL INTERPERSONAL NATURALIS EKSISTENTIAL (?) (Howard Gardner)

TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME


Menganggap pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar. Seseorang membina pengetahuan dirinya sendiri secara aktif dengan mengaitkan maklumat baru dengan pemahamannya yang sedia ada. Proses pembinaan pengetahuan berlaku dalam konteks sosial dalam kumpulan kecil/besar melalui perbincangan, sumbang saran dll. Pembinaan pengetahuan melalui proses meta-kognisi di mana pelajar perlu merancang, menilai dan merefleksi.

D O M A

I
N P

MENGANALISIS SECARA KRITIS Matlamat: Pemahaman yang jelas Kemahiran 1.Menganalisis idea 2.Menganalisis hujah Kaedah : Menggunakan dan menjelaskan maklumat yang relevan

MENILAI SECARA KRITIS Matlamat: Kata putus yang kreatif Kemahiran: 1.Menilai maklumat 2.Menilai inferens Kaedah: Menilai dan menerima kata putus berdasarkan sebab yang munasabah

E
M I K I R A

BERFIKIR SECARA KREATIF Matlamat: Idea dan hasil yang baru Kemahiran: 1.Menjana idea alternatif 2. Mencantum idea-idea Kaedah:Mengembangkan dan mencipta idea yang pelbagai dan asli

MEMBUAT KEPUTUSAN Matlamat: Keputusan yang terbaik Kemahiran: Menjana, menganalisis dan menilai kemunasabahan ideaidea Strategi: Mempertimbangkan pilihan-pilihan, meramal akibat dan memilih yang terbaik

MENYELESAIKAN MASALAH Matlamat: Penyelesaian yang terbaik Kemahiran : Menjana, menganalisis dan menilai kemunasabahan ideaidea Strategi: Mempertimbangkan penyelesaian yang mungkin, meramal akibat dan memilih yang terbaik.

KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF


KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF

MENJANA IDEA-IDEA ALTERNATIF


menjana kemungkinan-kemungkinan

MENCANTUM IDEA-IDEA
Mencipta metafora

KEMAHIRAN-KEMAHIRAN BERFIKIR:
1.MENJANAKAN IDEA - menjanakan idea-idea secara
spontan berkaitan sesuatu perkara/masalah - digunakan apabila: a) mencari idea baru b) mencari alternatif

2. MEMBUAT INFERENS
Membuat kesimpulan awal yang mungkin benar berdasarkan maklumat daripada pemerhatian Digunakan apabila: a) mencadangkan langkah-langkah tindakan atau membuat pilihan b) menganalisis sebab atau akibat keputusan atau kesan

3. MENGHUBUNG KAITKAN

Membuat perkaitan untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Digunakan untuk membuat inferens, meramal, membuat kesimpulan, membuat hipotesis, membuat kesimpulan dan mengitlak.

4. MERAMAL

Membuat jangkaan tentang sesuatu perkara/masalah berdasarkan pemerhatian dan pengalaman lalu/data yang boleh dipercayai. Digunakan untuk menjurus pilihan,merancang dan mempertimbang pilihan.

5. MEMBUAT HIPOTESIS
Membuat pernyataan umum yang menghubung kaitkan pembolehubah2 bagi menerangkan sesuatu perkara. Pernyataan diuji untuk membukti kesahihan Digunakan pada peringkat awal kajian, eksperimen, penyelidikan.

6. MENSINTESIS
Menggabungkan idea, unsur, item yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh. Digunakan untuk: a) membuat kesimpulan, mengitlak. b) mengemukakan bentuk hasilan

7. MENGITLAK

Membuat pernyataan umum terhadap keseluruhan kumpulan maklumat/data berdasarkan pemerhatian. Digunalan untuk: a) mencari pola b) menyusun maklumat c) meramal

8. MENGANALOGI
Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep secara mengaitkan dengan perkara yang mudah/lain dan mempunyai ciri-ciri yang serupa. Digunakan untuk memahami konsep atau perkara yang mujarat dengan cara mengaitkan dengan sesuatu yang maujud.

9. MEMBUAT GAMBARAN MENTAL


Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea, konsep, keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Digunakan untuk: a) memahami konsep yang mujarad b) mengingat konsep yang kompleks

10. MEREKA CIPTA

Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan modifikasi kepada yang sedia ada atau membuat inovasi.