Anda di halaman 1dari 20

Penyelidikkan Kuasi Eksperimental

Definisi
Satu bentuk penyelidikkan yang menunjukkan punca dan kesan atau untuk menilai keberkesanan suatu program. kuasi Eksperimen adalah eksperimen yang memiliki perlakuan (treatments), pengukuran-pengukuran dampak (outcome measures), dan unit-unit eksperimen (experimental units) namun tidak menggunakan penempatan secara acak.

Tujuan
1. Tujuan penyelidikan kuasi eksperimen adalah untuk memperkirakan kondisi eksperimen yang sebenar dalam keadaan tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi semua pembolehubah yang relevan. ~Kuasi eksperimental tidak memberi kawalan yang penuh terhadap pembolehubahnya maka faktor- faktor yang memberi ancaman kepada kesahan perlu diambil kira ketika membuat interpretasi dapatan kajian (Noraini Idris, 2010)~

Tujuan
2. Tujuan penyelidikan kuasi eksperimen adalah untuk membentuk kemahiran atau kaedah yang baru bagi menyelesaikan masalah mengugunakan aplikasi terus dalam kelas atau setting lain yang berkenaan. ~contoh~ Untuk membentuk kaedah baru bagi menarik lebih ramai pelajar bumiputera meminati bidang sains dan teknologi.

Persamaan Penyelidikan Kuasi dan Eksperimental


Sebab-akibat

pembolehubah tidak bersandar memberi kesan terhadap pembolehubah bersandar.


Menggunakan hipotesis

Dalam populasi secara individu atau berkumpulan


Statistik

Hipotesis diterima atau ditolak


Kaedah- pengujian, analisis, kesimpulan

Perbezaan Kuasi dan penyelidikkan Eksperimental


Kuasi Eksperimental peserta yang terlibat tidak dipilih secara rawak tidak seimbang

tidak mempunyai ciri-ciri yang sama

Keraguan sejauh mana hubungan sebabakibat dapat digeneralisasikan. Bias yang tinggi. terdedah dengan ralat-ralat dari luar (perbezaan jantina, umur, latar belakang, pengalaman lepas, pengetahuan sedia ada, pengaruh persekitaran etc.)
kurang yakin sama ada perubahan pada responden kumpulan rawatan pada akhir eksperimen adalah disebabkan oleh rawatan yang diberikan kepadanya atau faktor-faktor luaran

Kekurangan

Kelebihan
Sesuai digunakan apabila responden kajian yang dikehendaki tidak dapat diagihkan / dipilih secara rawak.

Sampel
persampelan secara kebetulan/ pensampelan kesediaan (accidental atau convenience sampling)
Penyelidik memilih mana-mana responden kajian yang ditemuinya atau yang paling dekat dengannya. Pemilihan responden kajian ini akan menimbulkan ralat yang tidak boleh dijangka kerana prosedur persampelan secara kebetulan bukan melalui persampelan rawak (Chua, 2006)

persampelan bertujuan (purposive sampling).


Persampelan bertujuan dalam kajian ini digunakan untuk mendapatkan kumpulan responden yang mempunyai ciriciri tertentu mengikut kehendak penyelidik.

Reka bentuk kuasi eksperimen : 1. 2. reka bentuk siri masa (the time-series design) reka bentuk sampel masa serupa (the equivalent time-samples design)

3.
4. 5.

reka bentuk bahan-bahan serupa (the equivalent materials design)


reka bentuk kumpulan kawalan tidak serupa (the non equivalent control group design) reka bentuk timbal seimbang (the counter balanced design)

6.
7. 8. 9.

reka bentuk pra ujian-pasca ujian sampel terpisah (the separate samples pre test-post test design)
Reka bentuk kawalan pra ujian-pasaca ujian sampel terpisah ( the separate-samples pre test-post test control group design) reka bentuk siri masa pelbagai (the multiple time-series design) reka bentuk pusingan semasa institusi (the current institutional cycle design)

10. reka bentuk analisis regresi tak berterusan (regression- dicontinuity analisys).

4 reka bentuk kuasi eksperimen dalam pendidikan


reka bentuk kumpulan kawalan tidak setara(the reka bentuk siri masa (the time-series design)

non equivalent control


group design)

reka bentuk timbal seimbang (the counter balanced design)

reka bentuk siri masa pelbagai (the multiple time-series design

Makna simbol dalam kuasi eksperimental


Simbol O C E Penerangan Pembolehubah tak bersandar Cerapan terhadap pembolehubah bersandar (C1, C2, C3, C4.. Cn) Kumpulan eksperimen

K
-

Kumpulan kawalan
Tiada olahan kepada subjek

Reka bentuk siri masa (the timeseries design)


Tujuan: mengenalpasti kesan pembolehubah yang diperkenalkan slepas beberapa pemerhatian dibuat. Melibatkan penilaian (pemerhatian atau pengukuran) dan rawatan diikuti dengan penilaian seterusnya. Hanya satu kumpulan terlibat Praujian dan pascaujian dilakukan berulangkali sehingga stabil untuk meningkatkan kebolehpercayaan. Perbandingan dibuat antara praujian dan pascaujian selepas rawatan diberi

Reka bentuk siri masa (the time-series design)


Praujian Pembolehubah tak bersandar O Pasca ujian

C1, C2, C3, C4

C5, C6, C7, C8

Reka bentuk kumpulan kawalan tidak setara (the non equivalent control group design)
Responden tidak dipilih secara rawak

Dua kumpulan terlibat (kumpulan rawatan, kumpulan kawalan)


Subjek dari kedua- dua kumpulan dipasangkan berdasarkan beberapa ciri- ciri persaaman mengikut pembolehubah Perbandingan dibuat antara praujian dan pascaujian selepas rawatan diberi

Reka bentuk kumpulan kawalan tidak setara (the non equivalent control group design)
Kumpulan E K Praujian C1 C1 Pemboleh ubah tak bersandar O Pasca ujian C2 C2

Reka bentuk timbal seimbang (the counter balanced design)


Reka bentuk yang membolehkan semua subjek daripada semua kumpulan menrima olahan pembolehubah tidak bersandar. Simbol D, E, F, G digunakan untuk mewakili kumpulan- kumpulan eksperimen. Replikasi digunakan bagi setiap olahan pembolehubah memberi peluang kepada setiap kumpulan meneribm kesan setiap olahan.

Reka bentuk timbal seimbang (the counter balanced design)


Olahan pembolehubah tak bersandar O1 Replikasi 1 D 2 E 3 F 4 G 5 H

O2
O3 O4 O5

E
F G H

F
G H D

G
H D E

H
D E F

D
E F G

Reka bentuk siri masa pelbagai (the multiple time-series design)


Digunakan untuk mengkaji perubahan.

Melibatkan perbandingan antara kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan


Mencegah kesan pembolehubah ektranus terutamanya kesan sejarah

Reka bentuk siri masa pelbagai (the multiple time-series design)


Kumpulan E K Praujian Pembolehubah Pasca ujian tak bersandar C1, C2, C3 O C4, C5, C6 C1, C2, C3 C4, C5, C6