Anda di halaman 1dari 30

OLEH: NOR AZELIN AZEMAN NORHAYATI SULAIMAN NORMAH SULAIMAN

Tingkahlaku & aktiviti mental, di mana pengetahuan diperolehi dan diproses secara aktif sebagai pengalaman baru. Aktiviti mental (fikir,menaakul, bentuk konsep & selesai masalah. Fahaman kanak-kanak berubah mengikut umur & pengalaman. (Feldman, 1994) Peningkatan intelek dari segi kualiti & kuantiti semasa perkembangan. (Asmawati Desa, 2004) Bahasa-Pemerolehan ilmu pengetahuan & pengalaman melalui proses berfikir dan kesedaran mental.

ASPEK FIZIKAL
Kanak-kanak membuat asimilasi dan akomodasi serta keseimbangan untuk menguasai kemahiran fizikal.

ASPEK SOSIAL
Persekitaran sosial yang positif akan memberi pengalaman yang positif kepada kanak-kanak.

ASPEK BAHASA
Bayi akan mengingat apa sahaja yang diperdengarkan daripada ibu bapa sejak daripada kandungan lagi. Proses ini berterusan akan menjadikan bayi memperoleh kemahiran berbahasa.

ingatan mengkategori mencipta

merancang

berimaginasi

menaakul

menyelesaikan masalah

Proses permikiran manusia berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga mencapai kematangan.

Setiap individu akan cuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan yang berlaku di persekitaran mereka. Kematangan Biologi - faktor baka/genetik
Interaksi individu dengan persekitaran - memahami perkara yang berlaku. Pengalaman sosial - pergaulan individu dengan persekitaran. Keseimbangan - cara pengadaptasian

Skemata Asimilasi

Maklumat diterima Maklumat diproses

Akomodasi

Penyatuan maklumat diubah

Keseimbangan Maklumat disusun semula

Pengalaman/ Pembelajaran

SKEMA PENGALAMAN BARU

ORGANISASI ASIMILASI & ADAPTASI

berjaya

gagal

Individu dapat ADAPTASI pengalaman baru SKEMA BARU terbentuk

KESEIMBANGAN BERLAKU

TAHAP MENGIKUT PERINGKAT UMUR


Tahap Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun)

Tahap Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun)

Tahap Operasi Konkrit (7 hingga 12 tahun)

Tahap Operasi Formal (12 tahun hingga dewasa)

Tahap Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun)

Fizikal
Daripada aksi refleks kepada aktiviti bermatlamat.

Kognitif
Mengkoordinasi maklumat deria dengan pergerakan motor.

Saiz dan kompleksiti otak bertambah. Kepuasan mengenakan tindakan terhadap objek. Gigi susu pada gusi bawah mula kelihatan. Permulaan pemikiran logik dengan aktiviti-aktiviti mudah.

Menunjukkan autonomi dan kekuatan Mula menggunakan imitasi, memori pergerakan. dan pemikiran. Mula perkembangan otot halus : menggenggam dan menkoordinasi antara mata dan tangan. Konsep pengekalan objek.

TAHAP PRA-OPERASI
Proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu :

Perkembangan kebolehan mental kanakkanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. Melalui latihan yang diulang-ulang, rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku.

Operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitu Pengamatan, Ingatan dan Bayangan. PENGAMATAN merupakan suatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat.
INGATAN pula ialah satu proses pembinaan, pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu.

BAYANGAN merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik, selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental

Implikasi terhadap proses P&P (mengajar kanak-kanak peringkat pra operasi)


Menggunakan ABM yang konkrit. Arahan yang diberikan haruslah pendek dan disertai dengan contoh. Kanak-kanak pada peringkat ini susah memahami sesuatu perkara daripada sudut pandangan orang lain. Berhati-hati dengan penggunaan perkataan pada peringkat ini. Beri peluang kepada kanak-kanak melakukan handsup terhadap sesuatu kemahiran. Sediakan pengalaman pembelajaran yang pelbagai.

Peringkat operasi konkrit (7-12 tahun)


Berkebolehan berfikir secara logik walaupun pemikiran kanak-kanak masih terikat dengan situasi konkrit. Sudah boleh menguasai konsep pengekalan (conservation) yang mempunyai 3 prinsip : Identiti Ganti rugi (compensation) Keterbalikan Kanak-kanak dalam peringkat ini juga menguasai proses pengelasan. Proses menyusun secara bersiri mengikut susunan menaik dan menurun juga merupakan 1 pencapaian dalam peringkat ini. Mereka boleh mula bersosial dan menerima pandangan rakan-rakan semasa bermain atau membuat aktiviti bersama.

Implikasi terhadap proses P&P (mengajar kanak-kanak peringkat operasi konkrit)


Teruskan penggunaan bahan konkrit terutama untuk mempelajari kemahiran yang baru. Beri peluang kepada pelajar untuk memanipulasi dan menguji objek-objek yang diajar. Pastikan pembentangan dan pembacaan adalah ringkas dan tersusun. Gunakan contoh-contoh yang sesuai dan berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk mengajar perkaraperkara yang lebih kompleks. Perkenalkan soalan-soalan berbentuk penyelesaian masalah yang memerlukan pemikiran logik dan analitik.

Peringkat operasi formal ( 12 tahun keatas)


Boleh melakukan proses mental ke atas idea-idea dan membuat jangkaan atau andaian berdasarkan fakta. Berfikir secara abstrak. Boleh berfikir secara sistematik untuk memberi beberapa kemungkinan penyelesaian. Boleh membuat hipotesis dan mencari alternatif penyelesaian masalah. Egosentrik remaja muncul dalam peringkat ini.

Implikasi terhadap proses P&P (mengajar peringkat usia formal) Gunakan bahan yang konkrit untuk mengilustrasikan konsep yang lebih kompleks. Beri peluang kepada pelajar untuk meneroka alternatif penyelesaian dan membuat hipotesis. Beri peluang kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah serta memberi sebab kepada penyelesaian yang dikemukakan. Kemukakan konsep yang luas dan tidak hanya terikat dengan fakta-fakta.

Lev Vygotsky (1896-1934) memberi alternatif kepada idea Piaget tentang perkembangan kognitif kanak-kanak di mana dia menekankan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan minda kanak-kanak. Beliau menekankan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan minda kanakkanak. Kanak-kanak tidak dapat membina pengetahuannya sendiri tentang persekitaran. Perkembangan berlaku dalam 2 peringkat : Peringkat sosial Peringkat individu

Peringkat kemahiran kanak-kanak yang boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih mahir.

HAD ATAS

ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL HAD BAWAH

Kemahiran yang boleh/telah dicapai sendiri oleh kanak-kanak. Pengetahuan sedia ada kanakkanak.

HAD ATAS Boleh membuat penambahan angka 11000 sendiri. ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL Membuat penambahan angka 1-1000 dengan bantuan. HAD BAWAH Kanak-kanak sudah mahir menambah angka 1-100.

Dengan bimbingan orang yang lebih mahir,kanak2 dpt menguasai kemahiran.

Pengetahuan dikuasai dengan bimbingan guru/rakan sebaya yang lebih mahir.

Pengetahuan yang sudah dikuasai/mahir. Pengetahuan sedia ada.

SCAFFOLDING
Vygotsky menggambarkan scaffolding sebagai bantuan, bimbingan atau petunjuk daripada orang yang lebih berpengetahuan Bantuan dalam proses dalam menguasai ilmu kemahiran. pembelajaran kanak-kanak patut dikurangkan apabila kanak-kanak sudah mahir atau sudah boleh melakukan kerjanya sendiri dan akhirnya mereka boleh berdikari tanpa mengharapkan bantuan daripada individu yang lebih berpengalaman. Perkara yang paling penting semasa proses scaffolding ialah perbualan dan interaksi. Perbualan akan membantu kanak-kanak menyusun konsep-konsep baru secara lebih sistematik dan bermakna dengan bantuan individu yang lebih mahir, contohnya ibu bapa dan guru.

Penilaian difokuskan untuk Zon Perkembangan Proksimal setiap kanakkanak. Gunakan Zon Perkembangan Proksimal di dalam pengajaran. Menggalakkan bantuan daripada rakan sebaya yang sudah mahir. Kawal dan galakkan kanak-kanak bercakap sendiri semasa menyelesaikan sesuatu masalah. Beri arahan yang bermakna.

BANDING BEZA TEORI KOGNITIF JEAN PIAGET & LEV VYGOTSKY


JEAN PIAGET LEV VYGOTSKY

Proses pemikiran individu berubah dari lahir hingga mencapai kematangan

Pengalaman berinteraksi bersama individu bpengalaman & dipratikkan

Menyokong teori konstruktivisme


Implikasi dalam p&p Elakkan penghafalan dalam pembelajaran Aplikasi pengalaman sedia ada Bermain sambil belajar

Guru sebagai fasilitator

BANDING BEZA TEORI KOGNITIF


Jenis
KONSEP

JEAN PIAGET
-Penekanan aspek perkembangan kendiri - 4 Konsep asas: Skemata, asimilasi, akomodasi & keseimbangan 4 Faktor: Kematangan biologi, interaksi individu dgn persekitaran, pengalaman sosial & keseimbangan (padaptasian)
4 Peringkat utama: Sensorimotor, pra-operasi, operasi konkrit & operasi formal

LEV VYGOTSKY
Penekanan peranan sosial & budaya dalam perkembangan kanak2

FAKTOR PERKEMBANGAN

2 Faktor: Interaksi sosial & kemahiran berbahasa

PERINGKAT / TAHAP

1. Zon Perkembangan Proksimal (ZPD) Had atas, ZPD & Had Bawah 2. Scaffolding Mengubah suai tahap sokongan yg diberi

Kognitif kanak-kanak berkembang ikut umur & pengalaman. Perkembangan kognitif boleh berkembang sendiri dan dengan bantuan orang lain.
Kanak-kanak yang mempunyai kognitif yang tinggi boleh mengaplikasikan kognitif mereka tanpa bantuan.

Ain (2007). Pertumbuhan Dan Perkembangan Kognitif Manusia Daripada Perspektif Teori Piaget. Diperoleh pada Mac 13, 2011 daripada http://teoripiaget.blogspot.com/ Asmawati Desa (2004). Psikologi Untuk Golongan Professional. Kuala Lumpur: McGraw-Hill Azizi Yahya, Asmah Suboh, Zurihanmi Zakariya dan Fawziah Yahya (2005). Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. Bentong, Pahang : PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. http://www.scribd.com/syazayasminismail/d/4853456-PBKperkembangan-bahasa-kk http://impreschoolteacha.blogspot.com/2008/12/perkembanganbahasa-kanak-kanak.html http://syufaal.blogspot.com/2010/08/teori-kognitif-jean-piaget.html Rohani Abdullah, Nani Menon, Mohd. Sharani Ahmad (2003). Panduan Kurikulum Prasekolah. Bentong : PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.