Anda di halaman 1dari 37

IPGM KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS

PEMBELAJARAN AWAL
MATEMATIK DI
PRASEKOLAH
PRINSIP PEMBELAJARAN NCTM :

PEMBELAJARAN(LEARNING)
PENAKSIRAN (ASSESSMENT)
TEKNOLOGI (TECHNOLOGY)
• Disediakan oleh:

Nur Diyanah bt Dellah


Norhidayah bt Noh
Raja Nadia bt Raja Ismail

PISMP PRASEKOLAH (II) SEM 3 AMBILAN JANUARI 2008


PEMBELAJARAN
• Pengajaran dan pembelajaran dalam
matematik berbeza dengan mata
pelajaran lain.

• Di samping kemahiran mengira yang


melibatkan daya pemikiran dan kreativiti
yang tinggi, ianya juga memerlukan
kefahaman sesuatu konsep dengan tepat
dan menyeluruh (NCTM, 1980; Cockroft,
1986; Nik Azis, 1992; Tg. Zawawi, 1997a).
• Setiap pendidik matematik mestilah
bertanggungjawab untuk memiliki dan
mengekalkan keterampilan (competence)
dalam melaksanakan proses pengajaran
dan pembelajaran dengan mengambil
kira keperluan dan tahap pencapaian
para pelajar (NCTM, 1980).
• Pengajaran matematik yang berkesan akan
melibatkan beberapa kemahiran, antaranya:
Perancangan mengajar
Pelaksanaan pengajaran
Penyediaan latihan yang berterusan dan
pelbagai
Pengayaan dan pemulihan
Menilai kefahaman konsep dan penguasaan
kemahiran
Pengurusan bilik darjah
Penilaian terhadap bahan dan kurikulum
matematik
1) Perancangan pengajaran

Penelitian terhadap konsep-konsep asas yang terlibat dalam


sesuatu topik

Mengenalpasti serta menyenaraikan objektif pengajaran dan


pembelajaran secara eksplisit(jelas)

Memilih kaedah dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk


mengembangkan sesuatu konsep

Mempertimbang dan menyediakan aktiviti latihan untuk


menguasai sesuatu kemahiran khususnya dalam
penyelesaian masalah.

Menerapkan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan


pembelajaran serta aktiviti luar kelas.
2) Pelaksanaan pengajaran
• Kaedah umum yang perlu difahami dan dikuasai oleh
pendidik matematik:

3. Penglibatan aktif
4. Perbincangan dan penemuan (dalam kumpulan)
5. Analogi (perumpamaan)
6. Analisis
7. Kaedah eksperimen/kerja praktik
8. Eksposisi (guru menerangkan isi penting secara lisan atau
audio visual n murid dengar n rekod maklumat penting)
9. Persembahan kreatif dan inovatif pelajar
10. Persembahan dengan audio atau visual
11. Permainan dan Simulasi
3) Latihan berterusan dan pelbagai

• Apabila bercakap tentang latihan dalam


matematik, ramai yang beranggapan ia hanyalah
latihan bertulis sahaja. Sedangkan latihan untuk
tujuan penguasaan kemahiran boleh dalam
berbagai bentuk, sama ada secara tulisan, lisan ,
permainan dan simulasi atau dalam bentuk
projek.
• Walau bagaimanapun latihan tersebut seharusnya:

Jelas dan jitu


Merangkumi semua kemahiran atau isi pelajaran
dalam sesuatu topik.
Menguji kefahaman konsep dan penguasaan
kemahiran
Pelbagai bentuk atau variasi
Berkesinambungan dan saling lengkap melengkapi
Pelbagai aras kesukaran
Termasuk aktiviti pengukuhan dan pengayaan
Pengabungjalinan dengan topik dan subjek lain
• Terdapat sekurang-kurangnya tiga faktor utama
yang mempengaruhi penguasaan matematik
seseorang pelajar (Flansburg, 1994) :

Strategi am dalam operasi tambah, tolak, darab


dan bahagi.

Ingatan (memory)

Latihan dan amalan yang berterusan


4) PENGAYAAN DAN PEMULIHAN

• Aktiviti pengayaan mestilah dapat:

Melatih pelajar meningkatkan kebolehan dalam


penyelesaian masalah

Menggalakkan pelajar memahami sifat dan skop


matematik yang luas lagi menyeluruh

Mengembangkan daya kreativiti pelajar

Menggalakkan pelajar menggunakan pengetahuan dan


kemahiran matematik dalam kehidupan seharian.
• Aktiviti pemulihan pula adalah perlu
dilakukan apabila pelajar :

Tidak menghadiri kelas beberapa waktu /


hari

Tidak dapat memberi tumpuan kepada isi


pelajaran yang sedang diajar atau yang
sebelumnya

Sering melakukan kesilapan ( khususnya


dalam proses mengira )
Kurang menguasai konsep dan kemahiran
asas yang diperlukan bagi sesuatu topik /
konsep

Mempunyai masalah tidak tahu membaca


atau kemahiran bahasa yang lain.

Menghadapi masalah lain yang agak serius


seperti masalah peribadi, masalah mental
(IQ yang rendah), masalah fizikal dan
masalah gangguan emosi (psikologi).
PENAKSIRAN
(ASSESSMENT)
• Taksiran sangat penting bagi
dilaksanakan oleh guru.

• Guru-guru perlu menyediakan taksiran


yang terbaik kepada pelajar-pelajar.

• NCTM memberi penekanan terhadap


taksiran kerana ia penting bagi membantu
guru menilai tahap pencapaian murid.
Oleh itu, guru perlu menyediakan ujian
yang berkualiti tinggi.
• Standard penilaian yang ditetapkan NCTM
ialah:

penilaian pelajar sejajar dengan apa yang


dipelajari
Pelbagai sumber digunakan digunapakai
untuk taksiran
Cara penaksiran sesuai dengan tahap
mereka
Sukatan kurikulum digunakan semasa
menentukan kualiti taksiran
4 fasa dalam membuat penaksiran
1) Merangka Penilaian

• Apakah kriteria yang perlu ada dalam


penilaian?
• Apakah elemen yang diberi fokus untuk
dinilai?
• Apakah kaedah yang digunakan untuk
kumpul maklumat dan penaksiran?
• Apakah format yang digunakan untuk
keputusan laporan?
1) Gathering evidence (Kumpul maklumat)

• Bagaimana aktiviti dan tugasan


dilaksanakan atau dipilih?

• Bagaimanakan prosedur yang digunakan


untuk menarik minat pelajar untuk
melaksanakan aktiviti?
1) Interpreting the evidence (pentafsiran)

• Bagaimanakah kualiti bukti dianalisis?


• Bagaimanakah untuk memahami prestasi
sejajar dengan bukti yang diperolehi?
• Apakah kriteria yang digunakan untuk
menilai tahap prestasi?
• Bagaimana hasil penilaian akan
diaplikasi?
• Adakah hasil penilaian akan menjadi
keputusan dalam penilaian?
1) Using the results (Penggunaan keputusan)

• Adakah keputusan penilaian itu digunakan?

• Bagaimanakah untuk mengaplikasikan di dalan


kelas berdasarkan keputusan yang telah
diperolehi ?

• Adakah keputusan penilaian sejajar dengan


penilaian dan arahan guru semasa penilaian
dilaksanakan?
TEKNOLOGI
• Perkembangan bidang teknologi terutama
komputer telah berjaya memudahkan lagi
pelbagai perkara yang agak mustahil dilakukan
suatu waktu dahulu.

• Suatu pekerjaan yang melibatkan kuantiti yang


besar dapat diselesaikan dalam masa yang
singkat.

• Penggunaan multimedia yang berasaskan teks,


grafik, animasi, audio, video dan interaktiviti
membolehkan pelajar mempelajari dan
memahami matematik dengan lebih mudah.
• Principal and Standards for School Mathematics
(NCTM, 2000) menganjurkan tiga aspek
kepentingan teknologi dalam pengajaran dan
pembelajaran Matematik, seperti berikut:

• Teknologi meningkatkan keupayaan


pembelajaran matematik

(ii) Teknologi menyokong pengajaran matematik


berkesan.

(iii) Teknologi mempengaruhi matematik yang diajar


• Penggunaan komputer dalam pengajaran
matematik dapat memperkembang dan
memperkayakan lagi tajuk yang diajar.

• Lebih seabad yang lalu, NCTM (National Council of


Teachers' of Mathematics, 1980) mencadangkan
supaya pengajaran matematik menggunakan
komputer.

• Cockcroft (1982) menyarankan bahawa


penggunaan komputer dalam pengajaran matematik
bukan sahaja boleh memperbaiki kualiti pengajaran
matematik malah penggunaan komputer juga boleh
merubah kepentingan sesuatu tajuk dalam silibus
matematik.
• Keadaan yang sama juga mungkin wujud dalam
pengajaran dan pembelajaran matapelajaran
lain di sekolah.

• Aktiviti penyelesaian masalah adalah bahagian


terpenting dalam pendidikan matematik.

• Pencapaian yang tinggi dalam matematik tidak


bermakna jika seseorang pelajar tidak mampu
melakukan proses penyelesaian masalah.
• Laporan Cockcroft (1982) menegaskan bahawa
masalah matematik harus diterjemahkan kepada
sebutan dan bahasa matematik sebelum ianya
diselesaikan.

• Langkah terjemahan seperti ini memerlukan


fahaman yang lengkap terhadap struktur konsep
yang terkandung dalam masalah tersebut.

• Keadaan ini telah menyebabkan kesukaran


pembelajaran di kalangan setengah-setengah
pelajar. Masalah dan kesukaran ini boleh diatasi
melalui penggunaan komputer ( Al Ghamdi,
1987; Lim, 1989 ).
• Dalam beberapa kajian yang telah dijalankan
(Funkhouser, 1993; Henderson and Landersman, 1992,
Chazan, 1988; McCoy, 1991; Al Ghamdi, 1987) didapati:

pelajar yang menggunakan komputer dalam matematik


mempunyai sikap yang lebih positif terhadap dirinya sebagai
ahli matematik dan berkeupayaan menyelesaikan masalah
yang lebih kompleks.

Perisian komputer yang digunakan dalam proses pengajaran


akan dapat membantu pelajar memahami konsep dan prinsip
matematik dengan mudah dan berkesan

Pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir menunjukkan


peningkatan yang ketara

Kumpulan yang belajar berbantukan komputer mempunyai


kemampuan mengekalkan maklumat dalam jangka masa
yang lebih lama dan dapat menggunakannya dalam bidang-
bidang lain.
• Dalam pendidikan matematik, komputer
boleh berperanan untuk melaksanakan
aktiviti-aktiviti berikut :

Penghasilan Bahan Kurikulum


Latih Tubi
Tutorial
Ulangkaji
Pemulihan dan Pengayaan
Simulasi
Pengiraan
Alat Bantu Mengajar
Tutee
Penggunaan Multimedia
• Multimedia adalah teknologi maklumat terkini
yang membenarkan integrasi dan manipulasi
video, audio, teks, grafik dan animasi.

• Multimedia berasaskan komputer boleh


menjadikan proses pendidikan suatu
pengalaman yang menyeronokkan dan menarik
di samping membantu pelajar memahami
sesuatu konsep dengan cepat dan mudah .

• Penggunaan multimedia mempunyai peranan


penting dalam pendidikan matematik.
• Antaranya ialah multimedia boleh:

3. memberi peluang kepada pelajar untuk belajar sendiri


berdasarkan kemampuan masing-masing.

2. memudah dan mempercepatkan kefahaman sesuatu


konsep matematik.

3. menjadikan aktiviti pembelajaran menarik dan


menyeronokkan

4. membekalkan lebih banyak maklumat dan pengetahuan


kepada pelajar

5. membantu pelajar mengulangi sesuatu isi pelajaran


berulang kali
Penggunaan Internet

• Internet atau ' International Network of Networks ' ialah


sebuah rangkaian komputer diperingkat antarabangsa

• Seseorang guru boleh mendapat rancangan pengajaran


dari guru lain atau pun dari komputer yang
menyimpannya.

• Atau pun sumber pengajaran seperti peta, gambar dari


angkasa lepas dan sebagainya boleh didapati dalam
Internet.
• Beberapa tajuk yang boleh diperolehi dari
WWW :

Global Network Navigator - Mathematic


Math Section
Mathematics - Singapore Min of Education
Math Launchpad
Mathematics Archives - K12 Internet Sites
K-8 dan K-12 Mathematics Education
Math and Numbers
The Math Forum
Ask Dr Math
Math Archives
Internet Math Class
Forum Guru dan Pelajar - TM School
On Line
Nota dan Soalan Latihan ( UPSR,
PMR dan SPM ) - TM School On Line
RENUNGAN BERSAMA….
SEKIAN, TERIMA KASIH