Anda di halaman 1dari 48

KEMAHIRAN BERFIKIR

SECARA KRITIS
Kuliah 4
◆ Pengenalan tentang
pemikiran kritis
◆ Definisi pemikiran kritis
◆ Memperkembangkan
pemikiran kritis
◆ Pemikiran kritis dalam
bilik darjah
◆ Komponen-komponen
kemahiran berfikir kritis
PENGENALAN

Kajian-kajian neuro-fisiologikal
selaras dengan pandangan ahli-
ahli psikologi kognitif yang
menekankan bahawa minda
mempunyai dua fasa:
◆ Fasa Pengeluaran
◆ Fasa penghakiman
PENGENALAN
Kedua-dua fasa tersebut saling
berkaitan, kita mengeluarkan idea dan
menilainya beberapa kali apabila kita
cuba menyelesaikan satu-satu masalah
◆ Pemikiran kreatif berkaitan dengan
fasa yang pertama iaitu pengeluaran
idea
◆ Pemikiran kritis berkaitan dengan
fasa kedua iaitu menghakimi idea
PENGENALAN
◆ Pemikiran kreatif menggunakan otak
kanan manakala pemikiran kritis
menggunakan otak kiri
◆ Roger Sperry (yang memperkenalkan
teori otak kanan dan otak kiri)
mendakwa:
… “in the normal state the two
hemispheres appear to work closely
together as a unit, rather than one
being turned on while the other idle.”
PENGENALAN

… Walaupun semua orang


mengeluarkan dan menghakimi
ideanya, kualiti usaha tersebut
berbeza dari seorang ke seorang.
◆ Ada yang mengeluarkan idea yang
shallow dan tidak kritikal kepada
ideanya
◆ Ada yang keluarkan banyak idea dan
menelitinya dengan kritikal,
memperbaikinya dan menjadikannya
lebih baik
Imbas kembali....
Apakah yang dimaksudkan
dengan pemikiran kreatif....
RUMUSAN DEFINISI
PEMIKIRAN KREATIF

◆ Sering dikaitkan dengan usaha-usaha


memperkembangkan daya imaginasi,
inovasi dan kreativiti untuk
mendapatkan idea yang banyak,
pelbagai dan baru.
◆ Pemikiran kreatif dikatakan menghargai
mobiliti, penjelajahan, fleksibiliti dan
diversiti
PERBEZAAN ANTARA
PEMIKIRAN KRITIS DAN
PEMIKIRAN KRITISKREATIF
PEMIKIRAN KREATIF
◆ Bersifat Konvergen ◆ Bersifat Divergen
◆ Mentaksir nilai (worth) ◆ Menjana sesuatu yang
dan kesahan sesuatu baru
yang wujud
◆ Melanggar prinsip-
◆ Diaplikasikan menurut prinsip yang telah
prinsip-prinsip yang diterima
telah diterima
Definisi pemikiran kritis...
Kemahiran berfikir kritis
◆ Pada amnya kemahiran pemikiran
kritis merujuk kepada kebolehan
menilai kemunasabahan sesuatu idea.
◆ Beyer (1988) mendefinisikan pemikiran
kritis sebagai proses menilai ketulinan,
ketepatan dan nilai (worth) sesuatu
pengetahuan, dakwaan (claim),
kepercayaan atau perbahasan
(argument).
Kemahiran berfikir kritis
◆ Paul & Elder (2005)
mendefinisikannya sebagai proses
menganalisa dan mentaksir
pemikiran dangan tujuan untuk
memperbaikinya
◆ kebolehan untuk mencapai
kesimpulan yang baik berdasarkan
maklumat dan pemerhatian.
Kemahiran berfikir kritis
Kemahiran berfikir
kritis
◆ Rumusan: Aktiviti mental yang
meneliti semula (review), menilai
atau mentaksir sesuatu (gambar,
maklumat, bukti, pendapat/idea)
dalam usaha untuk membuat
penghakiman, inferens atau
makna bahawa sesuatu itu
adalah rasional dan munasabah
Kemahiran berfikir kritis
◆ melibatkan proses:
◆ menilaisatu-satu pengetahuan,
dakwaan, kepercayaan atau
perbahasan
◆ berdasarkan maklumat atau
pemerhatian dan
◆ menimbangkannya secara
menyeluruh
◆ bagi menyokong kesimpulan yang
hendak dibuat.
Kenapa pemikiran kritis??
Renungan…
◆ Fikirkan apakah peranan pemikiran
kritis dalam kehidupan sehari-hari
anda?
◆ Apakah ciri-ciri individu yang ingin
dihasilkan daripada sistem pendidikan
kebangsaan kita…. FPK
Kenapa Kemahiran berfikir kritis
?
◆ Berfikir secara kritis dapat:
◆ meningkatkan kefahaman, kejelasan
dan keupayaan menggunakan
maklumat secara berkesan
◆ dalam proses membuat keputusan
dan menyelesaikan masalah dalam
kehidupan
Halangan kepada pemikiran
kritis
◆ EGOCENTRISM
◆ kecenderungan seseorang untuk
melihat sesuatu menurut perspektif
dirinya sendiri.
◆ Boleh menyebabkan amalan pemikiran
yang berkecenderungan kendiri dan
bias kendiri
Halangan kepada pemikiran
kritis
◆ Pemikiran yang berkecenderungan
kendiri
◆ kecenderungan untuk menerima
dan mempertahankan
penghujahan yang harmoni dengan
kepentingan diri sendiri
Halangan kepada pemikiran
kritis
◆ Bias kendiri
◆ kecenderungan yang melampau
dalam menanggapi diri sendiri lebih
daripada yang sebenarnya
◆ kecenderungan memang
kecenderungan yang menjadi
amalan, elakkan daripada
melakukannya secara melampau
Halangan kepada pemikiran
kritis
◆ SOCIOCENTRISM
◆ Ia merupakan pemikiran yang
berpusatkan kumpulan. Ia boleh
menghalang pemikiran yang rasional dan
membina kecenderungan yang melampau
kepada kumpulan
◆ Dua jenis yang utama ialah: bias
kumpulan (group bias) dan herd
instinct
Halangan kepada pemikiran
kritis
◆ Bias Kumpulan - kecenderungan untuk melihat
kumpulan sendiri (bangsa, kumpulan rakan
sebaya) lebih daripada orang lain
◆ Herd instinct - merujuk kepada
kecenderungan untuk mengikut keputusan
orang ramai
Halangan kepada pemikiran
kritis
◆ ANDAIAN YANG TIDAK BERASAS DAN
“STEREOTYPES”
◆ melakukan generalisas ke atas
sesuatu tanpa alasan atau bukti yang
munasabah

◆ WISHFUL THINKING
◆ mempercayai sesuatu bukan
berasaskan bukti, tetapi atas harapan
anda bahawa ianya adalah benar
Kriteria penilaian
◆ Bagaimana kita menilai sesuatu hasil
pemikiran sama ada Pemikiran sendiri
atau pemikiran orang lain
STANDARD PEMIKIRAN

Kejelasan (clarity) – boleh difahami


Kepresisan (precision) – pada tahap
keterperincian yang dieprlukan
ü Ketepatan (accuracy) – tepat,
bebas dari ralat
ü Kerelevanan (relevance) – berkaitan
dengan isu yang ditangani
ü Kedalaman (Depth) – cukup
mendalam
ü Meluas (Breadth) – meliputi
STANDARD PEMIKIRAN

ü Berasaskan logik (logic) – munasabah


dan tiada kontradiksi
ü Signifikan (Significance) – fokus kepada
kepentingan
Adil dan tidak bias (fairness and
unbiased)

Rujuk: Standard pemikiran atau Universal


Intelectual Standard (Paul & Elder)
Do it yourself….

◆ These pictures
are not in order
◆ One of them is
not real, it is a
digital
recreation…..
Use your logic
to try and work
out which one it
is
Apakah proses kognitif yang
terlibat dalam aktiviti ini?
◆ Membanding beza
◆ Membuat urutan
◆ Menganalisa
◆ Mensintesis
◆ Membuat hipotesis
◆ …….
MEMBUAT URUTAN
◆ Definisi :aktiviti minda menganalisis
untuk menyusun objek atau maklumat ,
mengikut tertib berdasarkan kriteria
tertentu
◆ Sinonim: membuat sekuens, pensirian
◆ Bila kemahiran membuat urutan boleh
digunakan ?
◆ Menyusun maklumat/idea atau cerita
MEMBUAT URUTAN
 Membuat urutan memerlukan
pemerhatian ke atas maklumat/idea atau
cerita secara menyeluruh dan terperinci.
 Langkah-langkah berikut boleh digunakan
ketika membuat urutan:-
 i) Tentukan jenis susunan yang hendak
digunakan sama ada mengikut saiz, nilai,
kronologi, corak, masa dsb
3 Imbas semua item secara keseluruhan
4 Ambil satu item sebagai asas
5 Bandingkan item yang dipilih dengan item
pertamadan cuba susun secara menaik atau
menurun berdasarkan jenis susunan
6 Ulang aktiviti dengan item yang lain hingga
semua item tersusun
7 Semak semula susunan
Kemahiran berfikir kritis
Kemahiran berfikir kritis
Memperkembangkan
kemahiran berfikir kritis
◆ Program-program kemahiran berfikir kritis
◆ Pendekatan pemecutan kognitif (CA) – Program let’s Think
◆ Program ACT – Activating Children’s thinking
(McGuiness,2000) – meliputi belajar menilai hasil pemikiran
sendiri
◆ Thinking together – aktiviti yang menggalakkan pelajar
mempertimbangkan kriteria penilaian yang perlu digunakan
◆ Thinking Through series – menyediakan peluang pelajar
berfikir secara kritikal
◆ deBono Thinking Hats – pentaksiran maklumat yang kritikal
dari pelbagai perspektif mengikut warna topi
◆ Memperkembangkan kemahiran berfikir kritis dalam
bilik darjah
Kemahiran berfikir kritis dalam
bilik darjah
◆ Apakah komponen/kemahiran
berfikir kritis yang perlu /patut
diajar dalam bilik darjah??
Kemahiran berfikir kritis dalam
bilik darjah
◆ kemahiran kognitif yang menyumbang
kepada proses pemikiran kritikal:
◆ Membuat inferens
◆ Menerang
◆ Menganalisa
◆ Mensintesis
◆ Membuat generalisasi
◆ Merumus
◆ Menilai
◆ ……..
Kemahiran berfikir secara
kritis

◆ Model Fogarty & Bellanca


◆ Model KPM
Kemahiran berfikir kritis
◆ Model pemikiran kritis yang dikemukakan oleh
Forgarty dan Bellanca (1990) adalah seperti berikut:
◆ Mencirikan
◆ Membanding dan membeza
◆ Mengklasifikasi
◆ Membuat urutan
◆ Menyusun mengikut keutamaan
◆ Membuat kesimpulan
◆ Menentukan sebab dan akibat
◆ Menganalisa untuk menentukan bias
◆ Menganalisis untuk menentukan andaian
◆ Membuat analogi
◆ Menilai
Kemahiran berfikir kritis
◆ Model pemikiran kritis yang digunakan
oleh Kementerian Pendidikan (1994)
adalah seperti berikut:
◆ Mencirikan
◆ Membanding dan membeza
◆ Mengumpulkan dan mengelas
◆ Membuat urutan
◆ Menyusun mengikut keutamaan
◆ Manganalisis
◆ Menilai
◆ Membuat kesimpulan
Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir
Secara Kritis Secara Kreatif

Membanding dan Menjana dan


Membeza menghasilkan idea
Membuat kategori yang pelbagai
Menerangkan sebab Mencipta analogi
…….. Mencipta metafora

Membuat keputusan dan menyelesaikan


masalah
Contoh-contoh lain operasi
kemahiran berfikir kritis
MENCIRIKAN
◆ Definisi :aktiviti minda menganalisis untuk
mengenal pasti ciri, sifat atau kualiti sesuatu
konsep atau benda-benda
◆ Sinonim: kriteria, sifat, kualiti, unsur
◆ Bila kemahiran mencirikan boleh digunakan ?
◆ Mendefinisikan sesuatu konsep atau item
◆ Membandingkan antara dua konsep atau item yang hampir serupa
◆ Menjelaskan sesuatu konsep
◆ Antara contoh-contoh aktiviti mencirikan:
◆ Mencirikan graf
◆ Mencirikan kebudayaan sesuatu kaum
◆ Mencirikan lokasi kawasan geografi
MENCIRIKAN
Mencirikan sesuatu konsep atau benda-
benda memerlukan pemerhatian ke atas
konsep atau benda-benda tersebut secara
menyeluruh dan terperinci.
◆ Langkah-langkah berikut boleh digunakan
ketika mencirikan sesuatu:-
i) Tumpukan perhatian kepada item yang
hendak dicirikan
3 Fahami item dan senaraikan ciri-ciri pada
item
4 Bayangkan imej item, tambahkan ciri
5 Uji ciri dengan contoh yang khusus
v) Pilih ciri yang perlu untuk mendefinisikan
item/konsep.
MENGUMPUL/MENGKELAS

◆ Definisi : Mengumpulkan benda-benda yang


sama ciri dalam kumpulan yang sama
◆ Sinonim: mengklasifikasi, mengkategori
◆ Bila digunakan ?
◆ apabila terdapat banyak maklumat atau ada
maklumat yang tidak tersusun.
◆ Contoh aktiviti:
◆ Mengumpulkan benda-benda hidup ke dalam
kumpulan-kumpulan yang sesuai
◆ Menkelompokkan maklumat
◆ Mengkelaskan bidang/jurusan pengajian
MENGUMPUL/MENGKELAS

Aktiviti mengklasifikasikan
melibatkan penelitian ke atas
sekumpulan maklumat atau data.
◆ Langkah berikut boleh digunakan
untuk membuat klasifikasi:
1. Kumpulkan data
2. Labelkan nama kumpulan
3. Gunakan pola / bentuk
4. Nilaikan pola / bentuk
RUMUSAN KESELURUHAN
◆ Kemahiran kritis dan kreatif merupakan kemahiran
yang boleh dipelajari dan dipertingkatkan asalkan
inisiatif yang berterusan dilakukan.
◆ Kemahiran berfikir kritis sebenarnya juga
memerlukan kemahiran-kemahiran yang lebih kreatif
contohnya dalam menjana kriteria yang boleh
digunakan untuk menghalusi, memodifikasi atau
memperbaiki idea
◆ Kemahiran-kemahiran tersebut perlu ditekankan
dalam P&P sejajar dengan tuntutan KBSM. Sebagai
pendidik, kemahiran tersebut perlu diinternalisasikan
terlebih dahulu sebelum ia dapat dipindahkan
kepada pelajar
TERIMA KASIH

DR SAEMAH RAHMAN
FAKULTI PENDIDIKAN
UKM