Anda di halaman 1dari 35

METAFIZIK

Daripada perkataan meta (beyond) dan physics (being as being); di sebalik wujud yang nyata. Memikirkan sesuatu bagaimana ia berkait dengan perkara yang ada di sebalik alam nyata (transcends physics), kuasa ghaib (supernatural), tidak kelihatan (occult) dan penuh dengan misteri. (R.P.Wolff) The theory of the nature of the universe as a whole, and of those general principles which are true of everything that exist. (Teori tentang hakikat alam semesta secara menyeluruh dan tentang prinsip-prinsip umumnya yang menyatakan kebenaran tiap-tiap sesuatu itu wujud) (C.H.Whiteley).

Metafizik adalah suatu cabang pengajian falsafah yang berhubung dengan cubaan untuk memahami dan menerangkan hakikat kebenaran. Ia memerlukan penyelidikan kritis berkenaan dengan hakikat kebenaran segala perkara yang berada di luar alam nyata. Cabang Metafizik: Ontologi (hakikat kewujudan) Kosmologi (hakikat alam) Psikologi rasional (hakikat manusia) Theologi rasional (hakikat ketuhanan)

Keduanya menggunakan method pemikiran reflektif (akal). Keduanya menunjukkan sikap kritik dan terbuka. Keduanya mendokong memperoleh pengetahuan dan kebenaran secara sistematik. Sains membekalkan falsafah bahan-bahan yang bersifat pernyataan (diskriptif) dan sains melakukan pemeriksaan terhadap falsafah selaras dengan pengetahuan ilmiah. Falsafah mengambil sains dan mengaturnya dengan lebih sempurna sama ada dari segi andaian, dalil dan istilah. Keduanya berada dalam tahap relatif (tidak mutlak).

Dari sudut method dan kaedah pendekatan: Falsafah: - berusaha mengkaji seluruh pengalaman manusia. - pendekatan bersifat sintetik (bahagian-bahagian berasingan) atau sinoptik (ringkasan sifat alam dan kehidupan). - berusaha menggabungkan sistesis dan mengertikan satu persatu. - pentingkan personaliti, nilai dan pengalaman. - menjadikan sains sebagai sebahagian bidang kajian. - Falsafah Sains bertujuan menjelaskan ilmu sains. - hasilnya adalah sifat dan corak ilmu sains.

Sains: - hanya berdasarkan pengalaman dan penelitian (empirikal). - pendekatan bersifat pernyataan dan analitik (terperinci) - berusaha menganalisis keseluruhan unsur yang dikaji. - tidak mementingkan soal nilai. - menumpukan hanya kepada alam tabi`i. - mencari kebenaran alam tabi`i. - hasilnya berbentuk teori.

Pada abad ke 16 dikenal abad perkembangan teknik. Pada abad ke 17 dikenal abad revolusi falsafah. Pada abad ke 20 dikenal sebagai Falsafah Sains Moden.

Sesuatu pengalaman itu menjadi warisan kepada genarasi berikutnya. Ia saling mempengaruhi antara satu sama lain. Contohnya ilmu pengetahuan Yunani, Mesopotamia, Babylon dan India adalah hasil daripada tamadun sebelumnya. Yunani banyak mengambil ilmu pengetahuan daripada Mesir dan India.

Menurut kebanyakan sejarawan Barat, sejarah sains terbahagi kepada dua peringkat. Peringkat pertama Yunani dan kedua peringkat Renaisence. Menurut Jurji Zaidan (Tarikh al-Tamadun al-Islami), orang-orang Yunani mengambil tamadun daripada orang-orang Mesir dan orang-orang Rom mengambil dari orang-orang Yunani. Orang-orang Parsi pula mengambil tamadun berasaskan tamadun Asyuri, Babylon, khaldan dan Yunani.

Ia muncul melalui beberapa tahap iaitu: Cara belajar melalui mencuba (trail and error) Menganalisis akal Pengamatan Percubaan Pengalaman Faktor agama dengan menggunakan method kombinasi antara wahyu dan akal.

Ia bermula daripada ahli-ahli falsafah tabi`i. Said al-Andalusi, seorang penulis sejarah sains Yunani menyatakan, ahli falsafah tabi`i dan sains Yunani pada peringkat awal mendapat ajaran dan petunjuk daripada para Nabi. Contoh kenyataan, Empedocle salah seorang ahli falsafah Yunani pra-sokratik hidup di zaman Nabi Daud a.s dan beliau mempelajari sains daripada Lukman al-Hakim di Syria. Pythagoras hidup selepas Empedocle, beliau mempelajari falsafah tabi`i daripada para sahabat Nabi Sulaiman. Mereka menganut fahaman tauhid dan menolak unsur syirik dalam kosmologi dan sains metafizik.

Sejarah terawal kelahiran sains adalah berunsurkan wahyu dan akal. Sains dipercayai pada mulanya dibawa oleh seorang yang bernama HERMES (Corpus Hermeticum), Taurat Yahudi (Akhnukh); Bible Genesis 4: 17, alQuran (Nabi Idris), Yunani (Arames atau Atrames; bintang Atorid). Beliau juga digelar Hermes alHaramisah (Nabi Idris, selepas Adam dan Syith) dengan membawa ajaran tauhid dari Tuhan.

Abu Ma`syar al-Balkhi (Al-Uluf); Hermes al-Haramisah terdiri dari 3 orang: i) Hidup sebelum taufan Nabi Noh ii) Di Babylon selepas taufan iii) Di Mesir selepas taufan; Mereka adalah ahli falsafah astronomi, teknologi binaan dan ahli perubatan. Ibnu Nadim (Al-Fihrist); Hermes pernah mengendalikan Bait Atorid iaitu salah satu dari 7 gedung menggunakan nama bintang di Babylon. Beliau seorang yang bijaksana, berpengetahuan tinggi, ahli astronomi, falak, matematik, teknologi dan perubatan.

Ibnu Abi Usaibiah (Tabaqat al-Atibba);Ilmu perubatan sekarang daripada Hermes dan beliau mengambil daripada Nabi Adam dan Syith. Beliau adalah orang pertama membawa ilmu pengetahuan sains berasaskan wahyu. Beliau menetap di Babylon dan berpindah ke Mesir, ilmunya berkembang ke Parsi, India dan Cina. Tempat berhampiran juga menerima pengaruh seperti Sumeria, Akkad, Asyuri dan Khaldan. Bangsa Babylon adalah bangsa pertama dalam mencetuskan ilmu sains kerana tarikh penemuannya yang awal daripada bangsa-bangsa lain.

Babylon terletak di antara Sungai Eupharates dan Tigris; sebuah daerah pertanian, pengangkutan dan pengairan. Penduduknya mahir dalam kejuruteraan, perdagangan dan pentadbiran. Mereka membawa sains Hermes dalam bidang matematik, astronomi, perubatan dan teknologi. Perkembangan sains Hermes dalam 3 generasi: Zaman Nabi Idris hingga tamadun Sumeria (40002100 SM) Zaman Hammurabi (1600 SM) Zaman failasuf Yunani terutama Thales (600300 SM)

Abd. Latif Samian (Sejarah matematik); Kandungan matematik Babylon; sistem pernomboran, punca kuasa dua, al-Jabar, geometri, penghampiran penggunaan, penyelesaian persamaan linear dan pernomboran negatif (dipopularkan semula oleh Newton). Sains astronomi; dibuktikan dengan pembinaan tujuh buah gedung (Buyut al-Sab`ah) sebagai tempat penyelidikan bintang di angkasa.

Bermula dari perpindahan Hermes dari Babylon ke Mesir. Dibuktikan dengan persamaan sains matematik dan kemudian dikembangkan lagi ilmu tersebut. Tamadun Mesir adalah tamadun tertua di dunia iaitu selepas perpindahan Hermes dan sebelum raja-raja Firaun (3000 SM) dengan pembangunan berasas sains dan teknologi. Hermes beragama tauhid dan apabila pemerintahannya diambil alih oleh raja-raja Firaun, mereka juga beragama tauhid, hanya sebahagian sahaja yang tidak beriman.

Sebuah negara pertanian; berjaya mencipta syaduk untuk sistem pengairan air dengan mengukur ketinggian air sungai Nil. Tamadun lebih awal dalam tulisan. Mahir dalam ilmu astronomi dan pembuat kalender yang pertama di dunia. Ia diikuti oleh Yunani, Rom dan Eropah. Sains Hermes di Mesir kemudian dikembangkan oleh raja-raja Mesir seperti Raja Finiqiyyin, Raja Mesopotamia, bangsa khaldan dan Asyuri sebelum bangsa Sematik (2500 SM) ke selatan Tanah Arab.

Keadaannya sederhana dan bersifat empirikal mengikut keperluan zaman tersebut yang bersifat sosial dan keagamaan. Dalam astronomi dan matematik, ia bersifat empirikal dan praktikal. Contohnya di Mesir pembinaan Ahram (bangunan ajaib) dan Syaduk; dan di Babylon pembinaan gedung kaji bintang (balai cerap). Bentuknya berkait dengan dunia keagamaan iaitu aplikasi suruhan agama kepada dunia pengetahuan sains. Selain menggunakan akal dan fakta empirikal, digunakan wahyu. Pengkajian dan perkembangan sains berlandaskan kepada unsur-unsur rohani dan moral.

Di zaman tamadun pra-moden telah wujud kesatuan agama, sains dan teknologi terhadap pandangan tentang alam dan manusia. Sumber-sumbernya juga adalah sama, iaitu wahyu. Ia bersifat empirikal dan saintifik, seperti sistem pengukuran banjir dan kemarau di Sunagi Nil. Sains Hermes dikembangkan oleh pengikutnya yang membentuk aliran mazhab Haramisah yang banyak menggunakan methodologi metafizik dan simbolik terhadap alam tabi`i.

Semasa Hermes menduduki Mesir beliau telah meluaskan empayarnya hingga ke Yunani. Yunani diperintah oleh pembantunya bernama Isqalibius yang menganut ajaran Hermes dan sainsnya. Beliau berbangsa Yunani, mahir dalam ilmu perubatan dan falsafah. Ini terbukti dengan terbinanya tempat-tempat ibadat yang bernama Haikal Isqalibius. Ia juga dijadikan sebagai markas ilmu perubatannya pada waktu itu.

Seterusnya perkembangan sains Isqalibius diikuti oleh generasi berikutnya hingga ke zaman Thales yang hidup kira-kira tahun 600 SM. Dari zaman Thales ke zaman Euclid (300 SM) pelopor utama sains adalah Phythagoras (540 SM) dan Hippocrates (460 SM). Walaupun Socrates, Plato dan Aristotle (340 SM) pelopor dan tokoh dalam bidang falsafah namun mereka menaruh minat dalam bidang sains terutama sains logik, tabi`i dan metafizik.

Ia dipelopori oleh Thales (625-547 SM) yang tinggal di Miletus, Anatolia (Asia Kecil). Miletus dipengaruhi oleh sains Mesir dan Babylon warisan Hermes semasa pemerintahan Isqalibius. Selain sains tabi`i, bidang yang diceburi oleh Thales ialah matematik geometri. Beliau dikatakan dapat mengukur jarak sebuah kapal di laut dari dua tempat pemerhatian dan mengukur ketinggian piramid daripada panjang bayangnya.

Dalam bidang sains tabi`i, beliau membuat hipotesis awal tentang kejadian. Menurutnya air adalah zat asal sesuatu dan bumi terletak di atas air. Menurut Aristotle bahawa Thales mengatakan magnet mempunyai roh kerana ia boleh menggerakkan besi dan semua benda adalah dikuasai oleh Tuhan. Selain Thales, Anaximander (610-547 SM) juga adalah ahli sains pada waktu itu. Beliau berpendapat semua benda datang daripada suatu zat yang utama bukan air. Ia terus kekal meliputi seluruh dunia. Daripadanya ia datang dan kepadanya ia kembali seperti yang diperintahkan.(Matson Wallece, A New History of Philosophy).

Anaximander juga dikatakan sebagai orang yang pertama membuat peta. Beliau berpendapat matahari adalah sebesar 27-28 kali ganda daripada bumi. Seorang lagi ahli falsafah bernama Anaximenes. Ia berpendapat punca kejadian adalah udara dan beliau kurang membicarakan tentang sains. Para sarjana barat menyatakan bahawa zaman Thales, Anaximander dan Anaximenes dikenal sebagai tahap kemajuan Melitus. Kebanyakan ahli falsafah melihat gejala alam sebagai suatu objek yang disimpulkan dalam hipotesis mereka tanpa menggunakan kaedah analisis saintifik yang sistematik.

Kemudian muncul Pythagoras (570-500 SM). Beliau seorang ahli falsafah, perintis sains matematik dan mahir dalam bidang astronomi. Beliau ke Mesir untuk mempelajari ilmu kejuruteraan, sains tabi`i dan ilmu agama berasaskan tauhid. Beliau menjadikan angka bilangan sebagai prinsip umum falsafahnya. Selain Pythagoras, ada beberapa orang lagi dari kalangan penduduk Yunani yang kurang aktif dalam sains tetapi mahir dalam falsafah. Antaranya Heraclitus, Xenophanes, Parmenidas dan Anaxagoras (500-432 SM). Anaxagoras berpendapat semua benda boleh dibahagi dengan tidak kehabisan. Beliau seorang yang menolak metafizik dan agama.

Di zamannya juga lahir seorang ahli falsafah bernama Democritus (420 SM). Beliau berpendapat semua perkara berlaku selaras dengan hukum alam dan semua benda terdiri daripada atom yang boleh dipecahkan secara fizikal tetapi tidak secara geometrikal. Pada keseluruhannya, tahap zaman pra-socratik ini para sainstisnya mengaitkan agama sebagai pendorong utama dalam pembentukan sains mereka. Tiada perbezaan yang ketara antara ajaran agama dan sains dari pelbagai perspektif. Bahkan apa yang diajar agama itulah pula untuk pengkajian sains.

Ia dipelopori oleh failasuf terkenal bernama Socrates (469-399 SM), lahir di Athen. Beliau tidak meninggalkan walau satu tulisanpun berkenaan pemikiran dan falsafah. Kesemua falsafahnya ditulis oleh ahli-ahli sejarah terkemudian dengan mengambil pendapat orang yang sezamannya terutama Plato dan Xenophon. Disebabkan beliau adalah murid kepada Pythagoras, maka beliau adalah penganut ajaran tauhid dan sains Pythagoras. Beliau seorang yang kuat berpegang kepada ajaran agama. Seruan kepada Tuhan yang satu menyebabkan punca kepada hukuman mati ke atas dirinya.

Ibnu Abi Usaibiah menyatakan bahawa saat-saat terakhir sebelum beliau dihukum mati meminum racun, beliau mandi dan bersembahyang menghadap Tuhan. Pemikiran beliau tentang methodologi mencari ilmu sains adalah secara dialektif. Plato menyatakan pemikiran beliau tentang sains adalah di peringkat asas dan penyokong kepada apa yang dikaji oleh para saintis.

Socrates berpendapat kebenaran adalah asas kepada kesatuan masyarakat dan asas kepada jalan yang betul yang mengambil kira soal manusia dan moralnya. Pembangunan keupayaan seseorang terhenti di atas kekuatan akal yang dikurniakan oleh Tuhan. Oleh itu manusia harus mengenali diri untuk mewujudkan kebenaran. Ketahuilah dirimu dengan dirimu. Beliau sering meletakkan alam metafizik untuk penentuan sesuatu setelah dikajinya alam fizikal.(Muhd. Munir Marsi, Sejarah Pendidikan Timur dan Barat).

Selain socrates, ahli failasuf yang terkenal ialah Plato (428 SM), lahir di Athen berketurunan Isqalibius dan murid kepada Socrates. Beliau berpengetahuan luas dalam ilmu perubatan, kejuruteraan, matematik, sosial dan falsafah. Di Athen beliau mendirikan pusat ilmu pengetahuan bernama Akademi dan murid-muridnya yang terkenal ialah Kasanus, Qarathis dan Baluqin (Aristotle).

Beliau telah menulis 60 buah buku ilmiah, seorang yang kuat beragama dan tidak sukakan kejahatan. Methodologinya seperti Socrates dan mengatakan sains adalah tidak bebas nilai dan berkait rapat dengan unsur-unsur agama dan moral. Beliau percaya kepada perpindahan roh (reincarnation) dari alam idea ke alam nyata dan ke alam akhirat, keabadian, hari kebangkitan, dosa dan pahala.

Tamadun sains adalah warisan para nabi yang berasas kepada prinsip tauhid. Ia melahirkan elemen yang menekankan methodologi spiritual dan material. Dengan menggunakan kedua-dua methodologi ini, maka hasil daripada manifestasi sains melahirkan kegunaan atau teknologi yang serasi dengan kehidupan dan alam seluruhnya.

TAUHID KHILAFAH IBADAH ILMU HALAL & HARAM ADIL & ZALIM ISTISLAH & DIYA