Anda di halaman 1dari 57

RBT3119 : PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

Tajuk: 3.3 - Analisis Penyata Kewangan


Disediakan oleh : Mohd Iqbal Bin Jaulis Mohammad Hidafi Bin Jeffrey PISMP Bahasa Melayu Kump. 2 Sem. 5

Pensyarah pembimbing : En. Sufian Saheran


1/57

Analisis Penyata Kewangan?


Pengamatan dan penilitian yang sistematik terhadap maklumat - mengetahui kekuatan atau kelemahan sesebuah organisasi berdasarkan prestasi masa lalu.

2/57

Nisbah Kewangan
Instrumen kawalan kewangan :

Digunakan untuk menilai dan mengawal prestasi sesebuah syarikat.

3/57

Jenis Nisbah Kewangan

Nisbah Kecairan

Nisbah Semasa Nisbah Cepat

Nisbah Pengurusan Aset

Pusing Ganti aset tetap Pusing ganti jumlah aset Pusing ganti inventori Tempoh pungutan purata

Nisbah laveraj

Nisbah hutang Nisbah hutang/ekuiti Nisbah perlindungan faedah

4/57

Jenis Nisbah Kewangan (samb)

Nisbah keberuntungan

Nisbah margin untung bersih Nisbah pulangan atas aset (ROA) Nisbah pulangan ekuiti

Nisbah nilai pasaran

Nisbah harga perolehan Nisbah pasaran kepada buku


Analisis

arah aliran Analisis keratan rentas Analisis DuPont

5/57

NISBAH KECAIRAN
Nisbah kecairan adalah nisbah yang mengukur keupayaan syarikat menjelaskan liabiliti semasa apabila dituntut.

6/57

Nisbah Semasa
Nisbah ini menunjukkan sejauh mana syarikat mampu membayar hutang-hutang jangka pendek sekiranya aset-aset semasa ditunaikan. Ia juga mengukur tahap aset semasa yang mampu untuk membayar balik liabiliti semasa.
Formula kiraan: Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa
7/57

Nisbah Semasa
Nisbah Semasa = Aset Semasa =816762 = 2.40 kali Liabiliti Semasa

340416

Berdasarkan kepada pengiraan di atas didapati bahawa syarikat tersebutmempunyai aset semasa 2.40 kali ganda daripada libiliti semasa. Ini bermaknasyarikat menyediakan RM 2.40 aset semasa bagi tujuan pembayaran semula. Bakibagi pembayaran semula adalah RM 1.40 apabila RM 1 liabiliti semasa dituntut.
8/57

Nisbah Semasa
(Semakin tinggi nisbah semasa, semakin kukuh keupayaan firma membayar balik hutang jangka pendek. Firma mampu membayar balik hutang jangka pendek seandainya nisbah semasa firma melebihi 1.Nisbah yang kurang daripada 1 menunjukkan firma tidak berupaya untukmenjelaskan tuntutan semasanya.)

9/57

Nisbah Cepat
Nisbah ini menguji kemampuan syarikat membayar hutang dengan lebih cepat
Formula kiraan: Nisbah Cepat = Aset Semasa Inventori Liabiliti Semasa

10/57

Nisbah Cepat
Nisbah Cepat = Aset Semasa Inventori Liabiliti Semasa = (816762 583908) 340416 = 0.68 kali Bedasarkan kepada pengiraan diatas didapati nisbah cair kurang daripada 1 yangmembawa maksud jumlah asset yang boleh ditunaikan adalah kurang daripadaliability semasa. Syarikat mempunyai baki RM 0.68 bagi setiap RM 1 lbiliti yangdituntut. Nisbah ini adalah berada pada tahap kecairan yang kurang baik.

11/57

Nisbah Cepat
(Nisbah cepat akan memberi anda petunjuk yang baik bagi kesediaan tunai yang ada untuk menyelesaikan hutang sekiranya nisbah yang diperolehi lebih tinggi)

12/57

Nisbah Pengurusan Aset


Nisbah ini mengukur kecekapan syarikat mengurus aset. a) Pusing ganti aset tetap b) Pusing ganti jumlah aset c) Pusing ganti inventori d) Tempoh pungutan purata

13/57

Pusing Ganti Aset Tetap (PGAT)


PGAT menilai kecekapan syarikat dalam menggunakan aset tetap syarikat untuk menjana jualan.
PGAT = Jualan Aset Tetap Bersih

(Lebih tinggi lebih baik, menunjukkan cekap dalam menguruskan aset tetap)

14/57

Pusing Ganti Aset Tetap (PGAT)


PGAT = Jualan Aset Tetap Bersih = 270900 360510 = 7.51 kali Pengiraan diatas menunjukkan syarikat ini mempunyai pusingan ganti asset tetap sebanyak 7.51 kali yang memberi maksud setiap RM 1 aset tetap memberi sebanyak RM 7.51 jualan dapat dijanakan.
15/57

Pusing Ganti Jumlah Aset (PGJA)


PGJA menilai kecekapan syarikat dalam menggunakan aset tetap syarikat untuk menjana jualan.
PGJA = Jualan Jumlah Aset

(Lebih tinggi lebih baik, menunjukkan cekap dalam menguruskan jumlah aset)

16/57

Pusing Ganti Jumlah Aset (PGJA)


PGJA = Jualan Jumlah Aset = 2709000 1182000 = 2.29 kali Berdasarkan kepada pengiraan di atas menunjukkan syarikat ini memperolehi jualansebanyak 2.84 kali lebih besar daripada asetnya. Setiap RM 1 yang dilaburkandalam asetnya menghasilkan RM 2.84
17/57

Pusing Ganti Inventori(PGI)


PGI digunakan untuk mengukur kecairan inventori sesebuah syarikat. Ia membayangkan kadar pergerakan inventori syarikat itu. PGI = Kos Barang Dijual Inventori (Lebih tinggi lebih baik, menunjukkan inventori yang diganti semula dengan cepat dan menunjukkan jualan yang baik)
18/57

Pusing Ganti Inventori(PGI)


PGI = Kos Barang Dijual Inventori = 1625400 583908 = 2.78 kali
Berdasarkan kepada pengiraan diatas, syarikat tersebut mempunyai nisbah pusingganti inventori yang tinggi. Nisbah yang tinggi disebabkan penjualan produk syarikatyang laris atau syarikat tidak menyimpan banyak inventori yang daripada segimenyimpan. Kadar ganti stok dalam tahun berkenaan ialah 2.78 kali.Dengan katalain, stok dipegang selama 2.78 hari sebelum dijual.

19/57

Tempoh Pungutan Purata (TPP)


TPP adalah masa yang diambil untuk mengutip bayaran daripada pelanggan yang membeli secara kredit. Ia digunakan untuk menilai kecekapan syarikat dalam pengurusan kredit. TPP = Akaun Penghutang Jualan Kredit Sehari

(TPP yang panjang membayangkan kelemahan pengurusan syarikat dalam kutipan balik bayaran, ataupun dasar kredit syarikat yang terlalu longgar) 20/57

Tempoh Pungutan Purata (TPP)


TPP = Akaun Penghutang Jualan Kredit Sehari = 111108 7421.918 = 14.97 hari Berdasarkan kepada pengiraan di atas, syarikat tersebut mngambil masa selama14.97 hari bagi memungut akaun-akaun belum terima.Syarikat ini perlu menjelaskan liability syarikat dari semasa ke semasa secara tunai.
21/57

NISBAH LAVERAJ
Memberi gambaran keupayaan sesebuah syarikat dalam memenuhi obligasinya kepada mereka yang memberi pinjaman. Selain itu, nisbah ini juga mengukur keberkesanan pihak pengurusan menguruskan modal pinjaman syarikat. Ia wujud apabila sesebuah syarikat menggunakan hutang atau pinjaman sebagai salah satu sumber pembiayaannya. Tetapi, semakin banyak hutang, semakin tinggi risiko syarikat tidak dapat menjelaskan faedah pinjaman terutamanya sewaktu kegawatan ekonomi
22/57

Nisbah Hutang
Nisbah ini mengukur sejauh mana aset firma dibiayai melalui hutang. Komponenhutang terdiri daripada segala liabiliti semasa dan hutang jangka panjang. Nisbah ini juga dikenali sebagai hutang kepada jumlah asset yang memberitahuberapa peratus modal hutang yang digunakan bagi membiayai jumlah aset syarikat.Jumlah aset merangkumi jumlah asset semasa dan jumlah aset tetap

23/57

Nisbah Hutang
Nisbah Hutang = Jumlah Hutang Jumlah Aset = 612276 1182000 = 51.80% Berdasarkan pengiraan di atas didapati bhawa nisbah syarikat tersebut adalah51.80 %Setiap RM1 aset yang diberi oleh syarikat, ia masih berhutang sebanyak 51.80 sen
(semakin tinggi peratus modal hutang, maka semakin besar syarikat dibebani oleh belanja kewangan. Dengan kata lain, lebih rendah nisbah ini,lebih baik kepada pemiutang syarikat kerana mereka akan menerima lebihperlindungan jika berlakunya pelaburan syarikat)

24/57

Nisbah Hutang/Ekuiti
Nisbah ini membolehkan penganalisis mengukur nisbah pembiayaan yang datangdaripada hutang dan ekuiti. Nisbah yang rendah menjamin lebih perlindungan kepada pemiutang. Nisbah ini juga menjelaskan menjelaskan kedudukan modal hutang dan ekuiti.Kebiasaannya, nisbah yang melebihi 1.00 dianggap berisiko tinggi kepada pelabur kerana syarikat berhutang terlalu besar

25/57

Nisbah Hutang/Ekuiti
Nisbah Hutang / Ekuiti = Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti = 612276 569714 = 1.07 Berdasarkan kepada pengiraan di atas didapati modal hutang syarikat tersebutadalah 1.07 kali lebih besar daripada ekuiti. Ini menunjukkan syarikat banyakberhutang jika dibandingkan dengan modal yang disalurkan olehpara pemegangsaham. (Nisbah yang rendah menunjukkan pelaburan yang besar kepada pemilik syarikat) 26/57

Nisbah Perlindungan Faedah


Nisbah Perlindungan Faedah = Perolehan sblm faedah & cukai (EBIT) Belanja Faedah = 241,101,000 32,508,000 = 7.42 kali EBIT firma mampu bayar belanja faedah sebanyak 7.42 kali

27/57

NISBAH KEBERUNTUNGAN
Nisbah-nisbah

di dalam kumpulan ini mengukur keberkesanan aktiviti-aktiviti firmadalam menjana keuntungan. Terdapat tiga jenis nisbah keberuntungan iaitu:

Nisbah margin untung bersih Nisbah pulangan atas aset Nisbah pulangan atas ekuiti

Secara ringkasnya, semakin tinggi pulangan yang diperoleh bererti semakin berupayasyarikat membuat 28/57

Nisbah Margin Untung Bersih

Dikenali juga sebagai pulangan atas jualan. Mengukur peratus untung bersihyang diperolehi bagi setiap jualan. Menunjukkan lebihan dari setiap ringgit jualansetelah ditolak dengan semua belanja firma. Nisbah ini mengukur keupayaansyarikat daripada segi mengurus dan mengawal perbelanjaan syarikat yangmempunyai kesan secara langsung ke atas keuntungan syarikat

Nisbah Margin Untung Bersih = Pendapatan Bersih Jualan


29/57

Nisbah Margin Untung Bersih


Nisbah Margin Untung Bersih = Pendapatan Bersih Jualan = 116487 2709000 = 4.30% Nisbah ini menunjukkan margin untung bersih daripada jualan selepas ditolaksemua belanja-belanja yang terlibat adalah 4.30 peratus. Dengan perkataan lain,daripada setiap ringgit jualan, perniagaan memperoleh untung bersih sebanyak 4.30sen
30/57

Nisbah Margin Untung Bersih


Secara ringkasnya terdapat beberapa factor yang menentukan kejatuhan dankenaikan margin untung ini iaitu faktor:
Harga Kos Jualan

31/57

Nisbah Pulangan Atas Aset


Dikenali juga sebagai pulangan atas pelaburan. Ia mengukur kadar keuntungandaripada setiap wang yang dilaburkan ke atas aset. Selain itu menunjukkankecekapan firma di dalam pelaburan aset

Nisbah Pulangan Aset = Pendapatan Bersih Jumlah Aset


32/57

Nisbah Pulangan Atas Aset


Nisbah Pulangan Aset = Pendapatan Bersih Jumlah Aset = 116487 1182000 = 9.86% Pengiraan tersebut menunjukkan kadar keuntungan yang diperolehi daripadapenggunaan aset-aset perniagaan ialah 9.86% (Semakin tinggi nisbah, semakin baik kerana menunjukkan keuntungan)
33/57

Nisbah Pulangan Ekuiti

Nisbah ini membolehkan kita mengukur kecekapan syarikat ini menjanakeuntungan pemegangsaham syarikat. Antara komponen-komponen ekuiti syarikat termasuklah:
Keuntungan tertahan Saham keutamaan Saham bias

Keuntungan tertahan dianggap ekuiti kerana ia adalah sebahagian daripadakeuntungan syarikat yang tidak diagihkan balik kepada pemegang saham.Keuntungan ini ditahan oleh pihak pengurusan syarikat bagi tujuan 34/57 pelaburan dan pengembangan syarikat

Nisbah Pulangan Ekuiti


Nisbah Pulangan Atas Ekuiti = Pendapatan Bersih Jumlah Ekuiti = 116487 569724 = 20.45% Berdasarkan kepada pengiraan di atas menunjukkan nisbah yang diperolehi ialah20.45 % iaitu bagi setiap ringgit yang dilaburkan menghasilkan pulangan sebanyakRM 20.45 (Para pemegang saham syarikat ingin nisbah pulangan ekuiti yang tinggi kerana ini menunjukkan syarikat berjaya menjanakeuntungan cukup supaya diagih-agihkan di antara mereka) 35/57

NISBAH KEBERUNTUNGAN
Nisbah-nisbah di dalam kumpulan ini mengukur keberkesanan aktiviti-aktiviti firmadalam menjana keuntungan. Terdapat tiga jenis nisbah keberuntungan iaitu

Nisbah margin untung bersih Nisbah pulangan atas aset Nisbah pulangan atas ekuiti

Secara ringkasnya, semakin tinggi pulangan yang diperoleh bererti semakin berupayasyarikat membuat keuntungan

36/57

Nisbah Margin Untung Bersih


Dikenali juga sebagai pulangan atas jualan. Mengukur peratus untung bersih yang diperolehi bagi setiap jualan. Menunjukkan lebihan dari setiap ringgit jualan setelah ditolak dengan semua belanja firma. Nisbah ini mengukur keupayaan syarikat daripada segi mengurus dan mengawal perbelanjaan syarikat yang mempunyai kesan secara langsung ke atas keuntungan syarikat Formula: Nisbah Margin Untung Bersih = Pendapatan Bersih Jualan
37/57

Nisbah Margin Untung Bersih


Nisbah Margin Untung Bersih = Pendapatan Bersih Jualan = 116487 2709000 = 4.30% Nisbah ini menunjukkan margin untung bersih daripada jualan selepas ditolak semua belanja-belanja yang terlibat adalah 4.30 peratus.Dengan perkataan lain,daripada setiap ringgit jualan, perniagaan memperoleh untung bersih sebanyak 4.30sen
38/57

Nisbah Margin Untung Bersih


Secara ringkasnya terdapat beberapa factor yang menentukan kejatuhan dankenaikan margin untung ini iaitu faktor:
Harga Kos Jualan

39/57

Nisbah Pulangan Atas Aset


Dikenali juga sebagai pulangan atas pelaburan. Ia mengukur kadar keuntungandaripada setiap wang yang dilaburkan ke atas aset. Selain itu menunjukkankecekapan firma di dalam pelaburan aset.
Formula: Nisbah Pulangan Aset = Pendapatan Bersih Jumlah Aset
40/57

Nisbah Pulangan Atas Aset


Nisbah Pulangan Aset = Pendapatan Bersih Jumlah Aset = 116487 1182000 = 9.86% Pengiraan tersebut menunjukkan kadar keuntungan yang diperolehi daripadapenggunaan aset-aset perniagaan ialah 9.86% (Semakin tinggi nisbah, semakin baik kerana menunjukkan keuntungan)

41/57

Nisbah Pulangan Ekuiti

Nisbah ini membolehkan kita mengukur kecekapan syarikat ini menjanakeuntungan pemegangsaham syarikat. Keuntungan tertahan dianggap ekuiti kerana ia adalah sebahagian daripadakeuntungan syarikat yang tidak diagihkan balik kepada pemegang saham.Keuntungan ini ditahan oleh pihak pengurusan syarikat bagi tujuan pelaburan danpengembangan syarikat. Formula: Nisbah Pulangan Atas Ekuiti = Pendapatan Bersih Jumlah Ekuiti
42/57

Nisbah Pulangan Ekuiti


Nisbah Pulangan Atas Ekuiti = Pendapatan Bersih Jumlah Ekuiti = 116487 569724 = 20.45% Berdasarkan kepada pengiraan di atas menunjukkan nisbah yang diperolehi ialah20.45 % iaitu bagi setiap ringgit yang dilaburkan menghasilkan pulangan sebanyakRM 20.45
43/57

Nisbah Pulangan Ekuiti


Para pemegang saham syarikat ingin nisbahpulangan ekuiti yang tinggi kerana ini menunjukkan syarikat berjaya menjanakeuntungan cukup supaya diagihagihkan di antara mereka. Antara komponen-komponen ekuiti syarikat termasuklah:

Keuntungan tertahan Saham keutamaan Saham biasa 44/57

NISBAH PASARAN
Nisbah ini menggambarkan tanggapan para pelabur dan orng awam terhadap keupayaan pengurusan syarikat semasa.

Nisbah harga perolehan Nisbah pasaran kepada buku

45/57

Nisbah Harga Perolehan


Nisbah ini menunjukkan amaun ringgit yang sanggup dibayar oleh pelabur untuk setiap ringgit keuntungan yang dijanakan oleh syarikat. Lebih tinggi nisbah ini, lebih menarik saham biasa pada pandangan pelabur. Formula: Nisbah Harga Perolehan = Harga Sesaham Perolehan Sesaham
46/57

Nisbah Pasaran Kepada Buku


Nisbah ini memberi gambaran tentang persepsi pelabur terhadap saham syarikat. Nisbah yang tinggi menunjukkan pelabur sanggup membayar lebih bagi setiap ringgit nilai buku saham tersebut. Nilai buku merupakan jumlah ekuiti pemilik yang tercatat dalam kunci kira-kira. Nilai buku sesaham dikira dengan membahagikan jumlah ekuiti pemilik dengan bilangan saham. Formula: Nisbah Pasaran Kepada Buku = Harga Saham 47/57 Nilai Buku Sesaham

Analisis Nisbah
Terdapat 2 jenis analisis nisbah: Perbandingan Tren ( Analisis Arah Aliran) Perbandingan Industri (Analisis Keratan Rentas)

48/57

Analisis Arah Aliran


Dilakukan dengan menggunakan analisis arah aliran (trend analysis). Dikenali juga sebagai analisis siri masa (time-series analisis Perbandingan nisbah tahun semasa firma dengan nisbah firma pada tahun sebelumnya. Analisis dapat menunjukkan arah aliran (trend) kewangan firma. 1. Perbezaan amalan dan kaedah perakaunan di antara organisasi yang dibanding dan antara tahun dibanding; 2. Pelarasan data kewangan berasaskan laporan audit bersyarat; 3. Kesesuaian standard nisbah mengikut jenis perniagaan dan industri; 49/57 4. Pelarasan ke atas item dalam formula standard nisbah

Analisis Keratan Rentas


Dilakukan melalui analisis perbandingan (comparative analysis). Dikenali jugasebagai analisis keratan rentas (cross sectional analysis) Dilakukan dengan 3 cara: i. Perbandingan Nisbah firma dengan nisbah firma pesaing yangberoperasi dalam industri yang sama. ii. ii. Perbandingan nisbah firma dengan nisbah firma yang menjadipemimpin dalam industri.iii. Perbandingan nisbah firma dengan nisbah sebuah firma pesaing
50/57

Analisis DuPont
Antara

aspek-aspek yang memberi kesan ke atas nisbah pulangan ekuiti mengikut analisis Du Pont ialah:
Pengawalan perbelanjaan syarikat

Bagi mengukur keberkesanan pihak pengurusan mengawal perbelanjaan syarikat,nisbah margin untung bersih akan digunakan sebagai proksi
Pengurusan aset-aset syarikat

Bagi mengukur keberkesanan pihak pengurusan menguruskan asset bagi menjana jualan, nisbah pusing ganti jumlah asset akan digunakan 51/57 sebagai proksi.

Analisis DuPont
Pengurusan laveraj hutang syarikat

Bagi mengukur keberkesanan pihak pengurusan menguruskan leveraj syarikat,nisbah pengganda ekuiti akan digunakan sebagai proksi. Hubungan nisbah-nisbah ini dengan nisbah pulangan ekuiti boleh diringkaskan denganpersamaan berikut: Nisbah pulangan ekuiti = nisbah margin untung bersih x nisbah pusing ganti jumlah aset x nisbah pengganda ekuiti Nisbah Pulangan Ekuiti =Pendapatan Bersih x Jumlah Jualan x Jumlah Aset
Jumlah Jualan Jumlah Aset Ekuiti

52/57

Batasan dan Kelemahan Analisis Nisbah


Walaupun analisis penyata kewangan banyak memberi menfaat kepadapihak-pihak berkepentingan sama ada luaran atau dalaman, analisis ini juga mempunyai beberapa kekangan atau kelemahan. Antaranya 1.apabila perbandingan dibuat antara satu firma dengan satu firma yang lain, pastinya setiap firma mempunyai perbezaan dari segi penggunaan pelbagai kaedah untuk menilai serta mempersembahkan item-item dalam penyata kewangan. 2.data penyata kewangan yang digunakan sebagai asas pengiraan dinyatakan pada nilai kos sejarah dan bukannya pada nilai semasa.Ini bermakna keputusan yang akan dibuat untuk tindakan padamasa akan datang adalah berdasarkan kepada prestasi lepas.

53/57

Batasan dan Kelemahan Analisis Nisbah


3.penyata kewangan mengandungi banyak data ya ng diperolehmelalui anggaran contohnya peruntukan hutang ragu dan susutnilai.Ini mengakibatkan pengiraan menjadi tidak tepat 4.bagi syarikat yang mempunyai pelbagai subsidiari pastinya setiapsubsidiari menjalankan perniagaan yang berbeza dengan syarikat lain. Oleh itu nisbah 54/57 seperti pusing ganti inventori adalah tidakselaras.

Batasan dan Kelemahan Analisis Nisbah


5.masalah kemanusiaan juga membataskan pemilihan nilai-nilai untukdianalisis dan penilaian dalam membuat keputusan pastinya tidak sama 6.kesan perubahan harga juga memberi kesan ke atas penilaian analisis

55/57

Batasan dan Kelemahan Analisis Nisbah


7.firma yang berlainan akan mempunyai pola pemilikan aset yangberbeza walaupun dalam industri yang sama, contohnya syarikatyang menyewa bangunan dan memiliki bangunan sendiri. Nilai aset juga mungkin tidak dapat dibandingkan sekiranya sebuah syarikat itu telah membuat penilaian semula aset pada tahun tersebut tetapisyarikat yang dibandingkan belum membuat penilaian semula asetnya pada tahun yang sama. 56/57

Rujukan
Ahmad Raflis Che Omar, Bany Ariffin & Mohamad Abdul Hamid (2003). Mengurus kewangan. PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Che Zuriana Muhammad Jamil & Kamarulzaman Bakri (2001). Asas perakaunan pengurusan. Kuala Lumpur: McGraw Hill.

57/57