Anda di halaman 1dari 17

PSV 3111:

PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Kesimpulan Pentaksiran Autentik


Pentaksiran autentik yang disarankan dalam artikel ini

mengukur kemajuan kanak-kanak dari pelbagai aspek perkembangan kanak-kanak. Dapat memperbaiki penyediaan guru dalam proses pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak untuk kesediaan ke alam persekolahan yang lebih tinggi.

PENTAKSIRAN HASIL PEMBELAJARAN

Definisi:
Proses pengumpulan data yang

memberitahu sama ada aktiviti atau pengalaman yang disediakan telah memberi kesan kepada mereka yang terlibat atau dalam kata lain, adakah hasil yang dipelajari mampu memberi perubahan kepada individu yang terlibat.

Pentaksiran berasaskan hasil pembelajaran :MONTGOMERY


Sekolah yang terlibat sebagai pihak yang menentukan hasil

pembelajaran yang diharapkan. Tidak hanya memilih matapelajaran yang tertentu sahaja. Keputusan yang diperolehi mestilah berdasarkan nilai keberkesanan aktiviti yang dijalankan bukan kepada seseorang individu sahaja.

Pihak sekolah menggunakan maklumat yang

diperoleh untuk menentukan kaedah yang terbaik untuk membantu menangani masalah yang dirasakan perlu. Penilaian yang diadakan mestilah bersifat berterusan. Pihak penilai mestilah berakauntabiliti dan berkepimpinan dalam menjalankan penilaian.

Pendektan yang dikemukan oleh MONTGOMERY tentang pentaksiran berasaskan hasil pembelajaran :
1.Student Learning Outcomes (SLO) Jangkaan hasil pembelajaran yang diperoleh dengan memberi penekanan kepada pertambahan ilmu pengetahuan , kemahiran dan sikap.

2. Student

Progress Outcomes (SPO) - Berterusan iaitu murid dapat melakukan perubahan yang lebih baik dalam peringkat yang seterusnya. - Penilaian tidak dilakukan pada satu tahap semata- mata. - Pembelajaran bersifat berterusan maka pentaksiran juga bersifat berterusan.

Kebaikan kepada pelajar:


Faham kehendak hasil pembelajaran yag

diharapkan. Pentaksiran lebih konsisten. Pentaksiran menggalakan pembelajaran merentas kurikulum. Murid dapat menentukan perkara yang terbaik untuk memperoleh hasil pembelajaran yang terbaik.

Kebaikan kepada penilai:


Menentukan sama ada hasil pembelajaran

yang diharapkan tercapai atau tidak. Dapat menerangkan keadaan murid dengan lebih terperinci. Memberikan bukti kukuh dalam kejayaan sesuatu hasil pembelajaran.

Kebaikan kepada sekolah


Bukti komitmen berterusan sekolah dalam usaha

memperkembangkan potensi murid. Menyediakan maklumat bertepatan untuk rujukan yang akan datang. Memberi maklumat berguna untuk merancang tindakan susulan dalam usaha meningkatkan keberkesanan hasil pembelajaran.

Kesimpulan pentaksiran hasil pembelajaran:


Pentaksiran ini mempertingkatkan

pembelajaran berdasarkan penilaian yang sistematik. Murid akan cuba menguasai hasil pembelajaran yang spesifik. Pentaksiran ini memacu sekolah ke arah yang lebih cemerlang.

PENTAKSIRAN PERFORMANCE BASED

DEFINISI:
Pentaksiran Performaced Based ialah

proses yang menggunakan subjek penglibatan murid dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan.

JENIS- JENIS PENTAKSIRAN PERFORMANCE BASED:


1. Portfolio (dapatan hasil kerja)
Kaedah ini selalu digunakan untuk

menilai pencapaian individu murid dari semasa ke semasa. Ianya juga suatu cara yang membolehkan penilaian terhadap murid dibuat secara keseluruhannya.

2. Kaedah pentaksiran berpusat (simulasi berdasarkan situasi sebenar) Pentaksiran akan dibuat berdasarkan kepada penglibatan murid dan keberkesanan penyelesaian masalah dalam sesuatu situasi yang diberikan.

3. Mengukur berdasarkan keupayaan. Pentaksiran ini dapat dinilaikan seperti bahan contoh daripada murid seperti :Bahan penulisan Persembahan Gerak kerja projek