Anda di halaman 1dari 30

PENDIDIKAN MORAL

 JAINI BANGBANG
( JAI )

 AMIR IKHSAN B MADIAN


( AMER )

 SAMUEL MAMAT
( EULL )
 Berkait dengan peraturan masyarakat;
tatahukum, tatsusila, tatatertib, norma,
tradisi, kebiasaan, nilai, pantang larang
 Nilai yang pentingkan masyarakat, bukan
individu untuk mencapai matlamat
 Dikenali juga sebagai; kemoralan
konvensional dan tradisionalisme atau
konservatisme dalam kemoralan
Contoh;

 Peraturan masyarakat berkaitan konsep


atau nilai berdikari, hormat-
menghormati, kasih sayang, kebersihan,
saling membantu, bekerjasama,
kesyukuran dan semangat
bermasyarakat
 Nilai-nilai tersebut menyekat; perbuatan
mencuri, tamak, rasuah, kezaliman dsb
 Semua nilai yang terkandung dalam
ajaran agama
Tham (1977);
Konsep dan nilai budi ialah yang paling
utama dalam mempengaruhi kehidupan
sosial dan moral orang Melayu

Hobbers;
Menjadi tanggungjawab setiap orang
mematuhi pemerintah sebagai autoriti
moral
Weber (1966);

Selain autoriti yang sah,satu unsur yang


penting ialah organisasi birokrasi –
mempunyai peraturan khusus yang
menentukan susunan autoriti sebagai
struktur untuk mengawal ( ganjaran
atau penyelewengan) ahli organisasi
tersebut
Duckheim( 1974);

 Peraturan moral diberi autoriti khas atau


kuasa memerintah supaya dipatuhi
 Tingkah laku yang bersifat lazim
ditentukan dulu oleh peraturan moral,
etika – menyekat bertindak mengikut
cara-cara tertentu
 Lebih menitik beratkan disiplin dan
perasaan menyayangi masyarakat dan
autonomi
Hall (1978);

 Mentafsir teori Duckheim sebagai


pemahaman individu tentang social
order dan kerelaan mematuhinya

Freud;
Ego dilemahkan dan tingkah laku
seseorang dikuasai super-egonya
Aspek Negatif
 Teori kemoralan sosial – merupakan etika
yang keterlaluan berlandaskan peraturan
masyarakat dianggap dogmatik dan
autoritarian – melemahkan autonomi serta
pertimbangan bebas dan pilihan sukarela

 Semua masyarakat mempunyai peraturan


moral masing-masing; nilai, tradisi, undang-
undang, adat serta kepercayaan – terdapat
pertentangan peratutan moral dengan
masyarakat lain – boleh bawa ketegangan
dan konflik

 Contoh; perang di Korea, Vietnam, krisis di


Timur Tengah
Frankena (1973) mengkritik teori
tersebut;
Peraturan masyarakat sebagai penentu;
boleh jadi buruk dan jahat, tidak
bermoral dan salah, bersifat zalim dan
tidak adil – menjadikan kehidupan
manusia semakin keji
Bull (1969);
 Sekatan atau isbat berasaskan apa yang

diizinkan atau ditegah oleh autoriti dalam


masyarakat, boleh hilang kuasanya jika
seseorang itu dapat sembunyikan
perbuatan buruk yang melanggar peraturan
masyarakat ( misal; mencuri, rasuah ).
Misal di negara kita berzina satu
kasalahan, tetapi terdapat orang
bersekedudukan yang tidak segan silu
apabila berada di luar negara – yang
longgar peraturan
 Berkait sifat perangai dan ciri watak yang
ditemaui dalam tulisan Aristotle ( 384-322
S.M )
 Aristotle merujuk keperibadian mulia
sebagai virtues atau bahasa Arab fadilah
-konsep merangkumi; keadilan,
kemurahan hati, keberanian, kejujuran,
kesabaran dan kebijaksanaan memainkan
peranan penting dalam kehidupan moral
 Tabiat jahat - vices
ARISTOTLE:
 Kecenderungan untuk sesuatu tujuan  keadilan,

kemurahan hati, keberanian jujur, kesabaran,


kebijaksanaan
 Bukan perasaan atau kebolehan dan kekuasaan

manusia merasai  seseorang tidak boleh diuji


dan dikeji dan dikatakan baik atau jahat atau
sebab perasaan atau kerana dia berupaya
merasai
 Tidak dihasilkan dalam diri oleh alam semulajadi;

individu tidak dilahir bersifat dengan sifat baik


atau jahat
 Diperoleh melalui latihan, mengamalkan

keperibadian mulia hingga jadi kebiasaan,


menyenangkan serta keseronokan
Jadual Virtues dan Vices
Aristotle
Bidang Berlebihan Jalan tegah Terlalu kurang
perlakuan/
perasaan
Kegentaran/keta Kegopohan Keberanian Perasaan
kutan/kayakinan pengecut

Keseronokan Kelakuan tidak Pertahan diri Tidak boleh


dan kesakitan senonoh menikmat

Pendapatan/per Pemborosan Kemurahan hati Kedekut


belanjaan
Kritikan
Barnes (1979);
 Doktrin jalan tengah tidak mempunyai
tenaga menasihati atau kekuatan
praktikal
 “Bertindak sederhana” = “bertindak
sepertimana kamu patut bertindak”
 Tidak memberi seseorang maklumat
kemungkinan dan desakan moral dalam
sesuatu situasi
 Tindakan emosi manusia tidak boleh
dianggap sebagai satu kuantiti yang boleh
diukur berterusan
Contoh;
 Dalam mengamalkan nilai atau sifat
murah hati berkaitan pemberian atau
perbelanjaan wang – mungkin mudah
seseorang anggar hartanya untuk
diderma; tapi rumit untuk anggar ciri dan
situasi orang yang memerlukan
bantuannya, kesan kerja amalnya, masa
yang sesuai dan sebab atau cara beri
bantuan
Hujah yang tentang jalan tengah

McPhail ( 1982 );
 Apabila sifat bercakap benar, tidak

boleh diperihalkan sebagai jalan tengah

Muhammad Abul Quasem (1976 );


 Keadilan bukan satu jalan tengah antara

dua hal yang melampau. Keadilan tidak


mempunyai dua keterlaluan, tapi
pertentangan – keadilan atau kezaliman
TEORI VIRTUE
 Etika kebaikan tret akhlak mulia dalam
sifat seseorang sebagai fungsi asas
perlakuan moral
 Saling berkait dengan prinsip etika
TEORI TEOLOGIKAL
 Berasal dari Greek  Telos =
sesudah/selepas, melihat kesan selepas
 Bahasa Inggeris “CONSEQUENTIALISME”
atau TEORI AKIBAT

“consequentialism: an action is morally


right if the consequences of an action are
more favourable than unfavourable.”
( Internet Encyclopedia of
Philosophy, 1998 )
TEOLOGIKAL ATAU CONSEQUENTIALISM

 Moraliti sesuatu tindakan


ditentukan sepenuhnya oleh
hasil pemikiran untung rugi
 Menimbang kesan baik dan
buruk tindakan
 Tentukan kesan baik melebihi
kesan buruk / sebaliknya
 Jika kesan baik lebih, dianggap
baik dan sebaliknya
3 jenis teori teologikal
 Ketiga-tiga berbaza, masing-masing memberikan
tumpuan kepada kumpulan manusia yang
berlainan
 ETHICAL EGOISM
SESUATU TINDAKAN DIANGGAP BERMORAL JIKA KESAN
MENGUNTUNGKAN DARIPADA MERUGIKAN KEPADA
ORANG YANG MELAKUKANNYA

B) ETHICAL ALTTRUISM
TINDAKAN DIANGGAP BERMORAL JIKA KESANNYA LEBIH
MENGUNTUNGKAN DARIPADA MERUGIKAN SETIAP ORANG,
KECUALI ORANG YANG MELAKUKAN TINDAKAN ITU.
H) UTILITARIANISM

SESUATU TINDAKAN ADALAH BERMORAL JIKA KESANNYA


LEBIH MENGUNTUNGKAN DARIPADA MERUGIKAN KEPADA
SEMUA ORANG
TEORI DEONTOLOGIKAL
 Perkataan Greek “Deotos” = tugas dan
tanggungjawab
 Tangungjawab seseorang kepada orang
lain secara semula jadi
 Seorang ibu mesti menjaga anak-
anaknya – tidak boleh abai, bunuh =
melanggar prinsip tanggungjawab
walaupun untuk mendapatkan
keuntungan
 Mengukur gerak laku berdasarkan nilai
intrinsik, tanpa ambil kira kesannya
 Sesuatu tindakan itu baik/betul;
salah/buruk berdasarkan tindakan itu
sendiri
 Sesuatu tindakan baik = sifatnya baik,
bukan kerana hasilnya baik
 Sesuatu tindakan dianggap buruk;
kerana sifatnya buruk, bukan kerana
kesan mudarat yang dialami
EKSISTENSIALISME
 Kemoralan merujuk kepada kebebasan

Sartre ahli falsafah Perancis, lahir 1905


(Being and Nothingness) berpendapat;

 Bahawa kewujudan ( existence)


mendahului zat ( essence ) – membezakan
manusia dengan sebilah pisau
“Pisau mula-mula difikirkan oleh
penciptanya, kemudian baru dibuat” – zat
pisau mendahului kewujudannya
 Manusia dikatakan wujud dahulu – siapa
mereka, apa akan terjadi kepada
mereka, bergantung kepada apa yang
mereka lakukan
 Contoh;
Seorang tidak dilahir sebagai seorang
guru. Sebaliknya, dia memilih untuk
menjadi guru. Individu bebas
menentukan apa yang disukai
 Sartre berpandangan juga; sebarang
motif atau tekad masa lalu manusia tidak
dapat menentukan perlakuannya kini =
masa lampau dipisahkan daripada
manusia oleh jurang yang tidak
berkesudahan yang timbul dalam
kesedaran manusia itu
 Manusia menentukan hala tuju masa
depannya.
 Menolak kewujudan Tuhan
PRINSIP KEWAJIPAN
A) TEORI TANGGUNGJAWAB
( DUTY THEORY)
Pelopor HUGO GROTIUS DAN SAMUEL
PUFENDORF

Terdapat 3 jenis tanggungjawab:


 TUHAN
 DIRI
 ORANG LAIN
B) ARAHAN YANG MESTI DILAKSANAKAN
( CATEGORIAL IMPERATIVE)
Pelopor IMMANUEL KANT

 Manusia mempunyai tanggungjawab


moral ke atas diri sendiri dan orang lain
 Seseorang manusia tidak boleh dijadikan
alat untuk mencapai matlamat ( perlu
dihormati )
 Menolong orang susah adalah wajib,
perbuatan bermoral ( mengiktiraf diri
orang itu )
 Mencuri harta orang, tidak bermoral
C) TEORI HAK ASASI ( RIGHT THEORY)
PELOPOR JOHN LOCKE

 Manusia mempunyai hak semula jadi


yang asasi, terutama nyawa, kebebasan
dan kebahagiaan
 Semua dikurnia oleh Tuhan – manusia
perlu menghormatinya
A) TANGGUNGJAWAB ZAHIR
( PRIMA FACIE DUTIES )
pelopor W.D. Ross

 Tanggungjawab manusia sebahagian


kehendak alam semula jadi
 Mesti dilaksanakan
 Tanggungjawab memegang amanah,
membalas budi, adil, tidak menyakiti
orang lain
SEKIAN
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai