Anda di halaman 1dari 14
SULIT SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2009 PERCUBAAN BAHASA MELAYU ~ PEMAHAMAN O11 Julai 50 minit Lima puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. 1. ° Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2 Jawab semua soalan, 3. Tiap-tiap soalan ditkuti oleh empat pilihan jawapan A,B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja, Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan, 4. Jka kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuet. Kemudian hitamkan jawapan yang baru, Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak 11 © 2009 Hak CiptaSekior Pengurusan Akademik JPN Perak [Lihat sebetah SULIT sur 2 ou Soalan 1-19 Isi tempat kosong_ dengan jawapan yang paling sesusi. 1 bertiga akan ke Kuala Lumpur pada minggu hadapan, A Aku B Saya Cc Beliau D Mereka 2 Aiman pulang ke kampung ‘ibunya sakit. A atau Berta C kerana D_ schingga Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah. 3 Tbusedang A mencedok airdi dapur. B__ menjerang C — membancuh D_— menyimbah (11 © 2009 Hoek CiptaSektor Pengurusan Aksdemik JabatanPelajaran Perk SULIT SULIT 3 ont 4 Pejabat pos itu dibuka pukul lepan pagi hingga pukul lima petang. A dari Bo akan - C kepada D dengan 5 bulan Alif mengirimkan wang kepada ibunya di kampung. A. Setiap B Semua C Seluruh D_ Setengah 6 — Semua murid perlu ‘budaya lepak dan merosakken harta benda awam. A menjauh B menjauhi C _ berjauhan D_— menjauhkan 7 Kakak saya -yang bergumpal di dalam tempurung itu. ‘A terhuyung-hayang : B__lintang-pukeng C geli-geleman D_ sedu-sedan 8 — Jambu batu yang muda tidak sesuai dimakan kerana rasanya : A maung B masam C pabit D_ kelat OLL© 2009 Fak Cipta Sektor Pengurusan Akademi JbatanPeajran Perak [Lihat sebelah SULIT