KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

TATACARA PEROLEHAN SECARA PEMBELIAN TERUS

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 1

SKOP TAKLIMAT
I. TATACARA PEROLEHAN SECARA PEMBELIAN TERUS

III. TATACARA PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA V. Q & A
Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 2

TATACARA PEROLEHAN SECARA PEMBELIAN TERUS

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 3

PEMBELIAN TERUS

• BEKALAN/PERKHIDMATAN
(AP 173.1, SPP Bil. 12/2007)

Nilai perolehan Pemilihan Syarikat

- Sehingga RM50,000 setahun bagi setiap jenis item - Mana-mana pembekal yang berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera

- Bagi bidang khusus yang memerlukan lesen/permit yang sah atau keperluan lain yang disyaratkan mengikut peruntukan undangundang yang ditetapkan, Agensi hendaklah memastikan syarikat memenuhi syarat tersebut. * Pengecualian Bahagian Perolehan Kerajaan
Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA Slide 4

LANTIKAN TERUS

• KERJA (AP 180.1)
Nilai perolehan Pemilihan Syarikat - Sehingga RM20,000 - Kontraktor kelas F tempatan - Berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor di bawah kepala dan sub-kepala berkaitan

- Gunakan Pesanan Kerajaan atau Inden Kerja sebagai dokumen pembelian/perolehan mengikut mana yang berkaitan.

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 5

REQUISITION • Requisition – kerja-kerja kecil dan pembaikan yang tidak mengubah struktur asal
Nilai perolehan Pemilihan Kontraktor > RM20,000 – RM100,000 - Secara undian/pusingan/sebut harga - Kontraktor kelas F tempatan - Berdaftar dengan PKK di bawah kepala dan sub-kepala berkaitan - Kerja-kerja kecil yang tidak mengubah struktur asal - Menggunakan Jadual Kadar Kejuruteraan Awam dan Bangunan

Ciri-ciri

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 6

TATACARA PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 7

SEBUT HARGA
• • • • • • • • • Had Nilai Perolehan Secara Sebut Harga Perancangan Sebut Harga Pelawaan Sebut Harga Penerimaan Sebut Harga Pembukaan Peti Tawaran Penilaian Sebut Harga Penyediaan Kertas Taklimat Sebut Harga Pertimbangan Sebut Harga Keputusan Sebut Harga
Slide 8

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

1. HAD NILAI PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA

BEKALAN (AP 170.1, SPP Bil. 2/2001) • Melebihi RM50,000 hingga RM200,000 setahun bagi setiap jenis item PERKHIDMATAN (AP 190, SPP Bil. 2/2001) • Melebihi RM50,000 hingga RM200,000 setahun/satu kontrak * Perolehan perkhidmatan perunding?
Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 9

1. HAD NILAI PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA
(samb.)

KERJA (AP 180.1, AP 180.2, SPP Bil. 2/2001) • Perolehan kerja-kerja kecil atau pembaikan yang tidak mengubah struktur asal dan tidak mempunyai Jadual Kadar Harga yang bernilai melebihi RM20,000 hingga RM200,000 • Kerja bukan requisition yang bernilai melebihi RM20,000 hingga RM200,000
Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA Slide 10

2. PERANCANGAN SEBUT HARGA

     

Peruntukan kewangan (AP 168) Barangan guna sama (AP 178.1) Kajian pasaran (AP 169.1) Tentukan jenis perolehan Pendaftaran kontraktor (AP 184, SPP 14/2002) Menyediakan carta/jadual proses

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 11

3. PELAWAAN SEBUT HARGA

• Dokumen Sebut Harga
- Borang Lampiran Q (AP 170.1)

• Bilangan Syarikat Pembekal/Kontraktor:
- Dipelawa kepada sekurang-kurangnya 5 syarikat/kontraktor

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 12

3. PELAWAAN SEBUT HARGA (samb.) • Syarat Pelawaan Sebut Harga: - BEKALAN/PERKHIDMATAN Nilai Perolehan Taraf Syarikat
- Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan - Bertaraf Bumiputera - Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan - Terbuka - Bumiputera/Bukan Bumiputera
Slide 13

>RM50,000 – RM100,000 >RM100,000 – RM200,000

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

3. PELAWAAN SEBUT HARGA (samb.) - KERJA Nilai Perolehan Taraf Syarikat
- Berdaftar dengan PKK dalam kelas F tempatan di bawah kepala dan sub kepala yang berkaitan

>RM20,000 – RM200,000

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 14

3. PELAWAAN SEBUT HARGA (samb.)

• Kaedah Pelawaan Sebut Harga

(AP 170.2)

- Borang Lampiran Q dihantar dengan pos berdaftar/ serahan tangan kepada syarikat yang layak - Tempoh pelawaan: 7 hari. Sekiranya ada lawatan tapak? - Satu daftar disediakan bagi mencatat senarai edaran - Borang perlu diberi nombor siri - Notis sebut harga:
* dipamer di papan kenyataan Jabatan sepanjang tempoh pelawaan Bahagian Perolehan Kerajaan * mengandungi maklumat antaranya syarat kelayakan Slide 15 Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

4. PENERIMAAN SEBUT HARGA

Peti Tawaran (AP 196) - Dikunci dengan 2 kunci berasingan dan dipegang secara berasingan oleh 2 orang pegawai kanan Jabatan - Dilabel tajuk, tarikh dan waktu tawaran tutup

Tawaran Lewat?

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 16

5. PEMBUKAAN PETI TAWARAN

Pembukaan Peti Tawaran - Dibuka secepat mungkin

(AP 197)

- Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender:
* sekurang-kurangnya 2 pegawai, seorang daripadanya hendaklah pegawai Kumpulan P&P * dilantik oleh Ketua Jabatan secara bertulis * berlainan daripada Ahli Jawatankuasa Penilaian

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 17

6. PENILAIAN SEBUT HARGA

Penilaian dibuat oleh 2 Jawatankuasa penilaian iaitu: (AP 197.3)

BEKALAN/PERKHIDMATAN - Jawatankuasa Teknikal - Jawatankuasa Kewangan

KERJA - Jawatankuasa Penilaian

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 18

6. PENILAIAN SEBUT HARGA (samb.)
Jawatankuasa Teknikal - Dianggotai sekurangkurangnya 3 orang ahli dan salah seorang hendaklah kumpulan P & P - Terdiri daripada pegawai yang mahir, berpengalaman dan berkelayakan - Berasaskan spesifikasi teknikal yang disediakan dan syarat sebut harga - Dibuat secara mesyuarat - Laporan ditandatangani oleh semua ahli Jawatankuasa Kerajaan Bahagian Perolehan
Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Jawatankuasa Kewangan - Dianggotai sekurangkurangnya 2 orang ahli dan salah seorang hendaklah kumpulan P & P - Penilaian meliputi faktor seperti harga, keupayaan kewangan penyebut harga dan sebagainya - Perbandingan dengan sebut harga yang lain berasaskan kepada faktor atau unsur yang sama - Dibuat secara mesyuarat - Laporan ditandatangani oleh semua ahli Jawatankuasa Slide 19

7. PENYEDIAAN KERTAS TAKLIMAT SEBUT HARGA Perlu mempunyai maklumat/dokumen seperti berikut: (AP 197.4) Anggaran kos Jabatan Butir-butir sebut harga Salinan notis sebut harga Senarai syarikat yang dipelawa – jawab & tidak jawab Salinan spesifikasi sebut harga Jadual sebut harga yang diterima Maklumat lain yang berkaitan seperti harga pembelian lampau dan sebagainya Penilaian, syor dan perakuan

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 20

8. PERTIMBANGAN SEBUT HARGA • Dipertimbangkan oleh satu JAWATANKUASA SEBUT HARGA:
(i) dianggotai oleh 3 orang ahli; (ii) dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal; dan (iii) dipengerusikan oleh Pemegang Waran Peruntukan atau mana-mana pegawai yang dilantik oleh Pegawai Pengawal.

• • •

Mempertimbangkan Sebut Harga yang paling menguntungkan Dalam had nilai yang dibenarkan. Sekiranya melebihi had nilai? Keputusan sebulat suara. Sekiranya tidak sebulat suara? Bahagian Perolehan Kerajaan
Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA Slide 21

9. KEPUTUSAN SEBUT HARGA

• Pesanan Kerajaan/Inden Kerja boleh dikeluarkan kepada penyebut harga yang berjaya • Jika perlu, satu kontrak formal ditandatangani (AP 176)

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 22

Q&A

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 23

Sekian, Terima Kasih ...

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan, PUTRAJAYA

Slide 24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful