Anda di halaman 1dari 15

KEMAHIRAN

BERFIKIR KREATIF
CIK ZAWIYAH BINTI RAZALI
L20092004566
DEFINISI
DEFINISIPEMIKIRAN
PEMIKIRAN

“Pemikiran ialah proses menggunakan


minda untuk mencari makna dan
pemahaman terhadap sesuatu,
menerokai pelbagai kemungkinan idea
atau ciptaan dan membuat
pertimbangan yang wajar, bagi
DEFINISI
DEFINISIKEMAHIRAN
KEMAHIRANKREATIF
KREATIF

Kecekapan atau keupayaan


menggunakan minda untuk menerokai
pelbagai kemungkinan, menghasilkan
sesuatu yang bari, asli dan bernilai
samada bersifat maujud, abstrak, idea
atau gagasan. Disamping, menerokai
dan mencari makna , pemahaman dan
penyelesaian masalah seacara
DEFINISI
DEFINISIKEMAHIRAN
KEMAHIRANKRITIS
KRITIS

Kecekapan dan keupayaan


menggunakan minda untuk menilai
kemunasabahan dan kewajaran
sesuatu idea, meneliti kebernasan dan
kelemahan sesuatu hujah, dan
membuat pertimbangan yang wajar
dengan menggunakan alasan dan
bukti.
TUJUAN KBKK

Digunakan dalam pengajaran dan


pembelajaran adalah untuk membolehkan
pelajar:

qmendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif


untuk membuat keputusan dan menyelesaikan
masalah dengan bijak

qmengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan


kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada di
dalam atau di luar sekolah
qmenghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan
inovatif
TUJUAN
TUJUANKBKK
KBKK

qmengatasi kesilapan-kesilapan berfikir yang


terburu-buru, bercelaru, kabur dan sempit

qmeningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan


seterusnya perkembangan intelek mereka

qbersikap terbuka dalam menerima dan memberi


pendapat, membina keyakinan diri untuk memberi
hujah, membuat pertimbangan berdasarkan alasan
dan bukti, serta berani memberi pandangan dan
kritik.
CONTOH-CONTOH KEMAHIRAN
BERFIKIR SECARA KREATIF

qmencipta analogi
qmenjana dan menghasilkan idea
baru
qmencipta metafora,
CONTOH-CONTOH KEMAHIRAN
BERFIKIR SECARA KRITIS

qmembanding dan membeza:


qmembuat kategori,
qmeneliti bahagian-bahagian kecil dan
keseluruhan.
qmenerangkan sebab.
qmembuat sekuen / urutan.
qmenentukan sumber yang dipercayai,
qmembuat ramalan,
STRATEGI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN KEMAHIRAN
BERFIKIR
KBKK diajar secara:
qTerpisah
qPenyebatian.

Apakah yang dimaksudkan dengan terpisah?

Terpisah bermaksud:
KBKK diajarkan secara  berasingan,tidak dikaitkan
dengan kandungan mata pelajaran,
STRATEGI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN KEMAHIRAN
BERFIKIR
Apakah yang dimaksudkan dengan
penyebatian?

Penyebatian bermaksud:
KBKK diajarkan secara terancang untuk
dimasukkan ke dalam mata pelajaran,bersepadu
dengan isi kandungan dengan menggunakan
kemahiran dan alat berfikir.
JENIS-JENIS
JENIS-JENISPENYEBATIAN
PENYEBATIAN

Penyebatian Penuh
Penyebatian Separa
  
Penyebatian Penuh:
Dilaksanakan dengan menggunakan lima langkah
berikut:
qPengenalan kepada isi Mata.pelajaran dan KBKK,  
qPenggunaan bahan rangsangan, alat, latihan dan aktiviti untuk
isi mata pelajaran dan KBKK
qRefleksi dan metakognitif,
qPengukuhan isi MP dan KBKK,
qAplikasi KBKK dalam situasi Harian.
JENIS-JENIS
JENIS-JENISPENYEBATIAN
PENYEBATIAN

Penyebatian Separa:

KBKK digunakan di dalam  mana-mana langkah 


dalam pengajaran dan   pembelajaran bagi Mata
Pelajaran yang di ajar,sama ada pada peringkat
permulaan,perkembangan dan penutup
 
CIRI-CIRI
CIRI-CIRIPEMIKIR
PEMIKIRBIJAK
BIJAK

qCekal                 
qReflektif
qKurang impulsif
qIngin tahu
qMengambil risiko
qMahir menyoal
qTidak mudah putus asa
qAsertif
qBerkerjasama
ALAT
ALATBERFIKIR
BERFIKIR

Membantu kita menggunakan minda dengan lebih


bijak dan berkesan. Pemikiran kita menjadi lebih
tersusun,luas, jelas dan kita tidak terburu-buru
melakukan sesuatu

Di sini dikemukakan  empat alat yang boleh digunakan 


untuk meningkatkan ketrampilan berfikir  iaitu:
qsoalan dan penyoalan
qpeta minda
qpengurusan grafik
qCoRT
TERIMA KASIH